Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.313.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1923
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 360/2012 w odniesieniu do okresu jego stosowania
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa 1 , w szczególności jego art. 2 ust. 1,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 2  pomoc poniżej pewnego progu przyznawana przedsiębiorstwom wykonującym usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym nie spełnia wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu i dlatego jest zwolniona z wymogu zgłoszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 Traktatu, o ile spełnia określone warunki.

(2) Rozporządzenie (UE) nr 360/2012 wygaśnie z dniem 31 grudnia 2018 r.

(3) Z doświadczenia Komisji w stosowaniu rozporządzenia (UE) nr 360/2012 wynika, że nadal zachodzą przesłanki uzasadniające zwolnienie tego rodzaju środków kompensacji z wymogu zgłoszenia, a warunki, na podstawie których ustalono zakres i treść rozporządzenia (UE) nr 360/2012, pozostają w zasadzie niezmienione. Rozporządzenie zapewnia pewność prawa i zmniejsza obciążenia administracyjne odnośnie do środków pomocy de minimis przyznanych przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. W celu zapewnienia ciągłości i uniknięcia wzrostu kosztów przestrzegania przepisów w przypadku danych usług nie należy wprowadzać dalszych zmian na tym etapie.

(4) Okres stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 należy zatem przedłużyć o dwa lata.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 360/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 5 rozporządzenia (UE) nr 360/2012 datę "31 grudnia 2018 r." zastępuje się datą "31 grudnia 2020 r.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. L 114 z 26.4.2012, s. 8).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.