Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.146.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/964
z dnia 8 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB 1 ,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 2  nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji 2010/413/WPZiB.

(2) Art. 26c decyzji 2010/413/WPZiB stanowi, że zamówienia na niektóre towary dotyczące programu jądrowego z Iranu przez obywateli państw członkowskich lub przy użyciu statków pływających pod ich banderą lub przy użyciu ich statków powietrznych, mają być zatwierdzone przez Wspólną Komisję.

(3) Zgodnie z art. 26d decyzji 2010/413/WPZiB państwa członkowskie zaangażowane w dostawę, sprzedaż lub przekazywanie do Iranu, do użytku w Iranie lub na rzecz Iranu, wymienionych w nim towarów, mają zapewnić, aby uzyskano prawo do weryfikacji końcowego użytkowania i końcowej lokalizacji wszelkich tych produktów i można było je skutecznie egzekwować.

(4) W dniu 8 czerwca 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/974 3  zmieniającą decyzję 2010/413/WPZiB.

(5) Decyzja (WPZiB) 2017/974 zastępuje, w art. 26c decyzji 2010/413/WPZiB, wymóg uzyskania zezwolenia od Wspólnej Komisji z obowiązkiem zgłaszania Wspólnej Komisji wszelkich zakupów przedmiotowych produktów. Decyzją Rady (WPZiB) 2017/974 zmienia się również art. 26d decyzji 2010/413/WPZiB, aby państwa członkowskie musiały uzyskać, przed udzieleniem zezwolenia na jakąkolwiek transakcję, o której w niej mowa, informacje na temat końcowego użytkowania i końcowej lokalizacji wszelkich dostarczonych produktów.

(6) Do wdrożenia tych środków konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na poziomie Unii, w szczególności w celu zapewnienia ich jednolitego stosowania przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 267/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu Rady (UE) nr 267/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dane państwo członkowskie informuje Wspólną Komisję o zezwoleniach udzielonych na mocy ust. 1 lit. e) oraz zezwoleniach dotyczących zakupu, przywozu lub transportu z Iranu innych towarów i technologii, o których mowa w ust. 4, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Iranu.";

2) w art. 3a wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Właściwy organ udzielający zezwolenia zgodnie z ust. 1 lit. a) zapewnia, że - z wyjątkiem czasowego wywozu - wnioskujący przedłożył deklarację zastosowania końcowego określoną w załączniku IIa lub w równoważnym dokumencie zawierającym informacje na temat zastosowania końcowego oraz, co do zasady, końcowej lokalizacji wszelkich dostarczonych produktów.";

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

"6a. W przypadku gdy właściwy organ zdecyduje się udzielić zezwolenia zgodnie z ust. 1 lit a) przy braku informacji na temat końcowej lokalizacji może on wezwać wnioskodawcę do dostarczenia takich informacji na późniejszym etapie. Wnioskodawca dostarcza informacje w rozsądnym terminie.";

3) w art. 3c wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Właściwy organ udzielający zezwolenia zgodnie z ust. 1 zapewnia, że - z wyjątkiem czasowego wywozu - wnioskujący przedłożył deklarację zastosowania końcowego określoną w załączniku IIa lub w równoważnym dokumencie zawierającym informacje na temat zastosowania końcowego oraz, co do zasady, końcowej lokalizacji wszelkich dostarczonych produktów.";

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

"2a. W przypadku gdy właściwy organ zdecyduje się udzielić zezwolenia zgodnie z ust. 1 lit a) przy braku informacji na temat końcowej lokalizacji, może on wezwać wnioskodawcę do dostarczenia takich informacji na późniejszym etapie. Wnioskodawca dostarcza informacje w rozsądnym terminie.";

4) w art. 3d wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Właściwy organ udzielający zezwolenia zgodnie z ust. 1 zapewnia, aby:

a) wszystkie działania były podejmowane w sposób ściśle zgodny z JCPOA; oraz

b) z wyjątkiem czasowego wywozu, wnioskujący przedłożył deklarację zastosowania końcowego określoną w załączniku IIa lub w równoważnym dokumencie zawierającym informacje na temat zastosowania końcowego oraz, co do zasady, końcowej lokalizacji wszelkich dostarczonych produktów.";

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

"2a. W przypadku gdy właściwy organ zdecyduje się udzielić zezwolenia zgodnie z ust. 1 lit a) przy braku informacji na temat końcowej lokalizacji, może on wezwać wnioskodawcę do dostarczenia takich informacji na późniejszym etapie. Wnioskodawca dostarcza informacje w rozsądnym terminie.";

5) Tekst określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik IIa.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
U. REINSALU
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK IIa

Deklaracja zastosowania końcowego, o której mowa w art. 3a ust. 6, art. 3c ust. 2 oraz art. 3d ust. 2 lit. b)

(Nagłówek końcowego użytkownika/odbiorcy w kraju końcowego przeznaczenia)

DEKLARACJA ZASTOSOWANIA KOŃCOWEGO

(w przypadku wydania przez organ rządowy, niepowtarzalny numer identyfikacyjny nr ...,)

A.STRONY
1.Eksporter (nazwa, adres i dane kontaktowe)
2.Odbiorca (nazwa, adres i dane kontaktowe)
3.Użytkownik końcowy (jeżeli inny niż odbiorca)
4.Kraj ostatecznego przeznaczenia
B.PRODUKTY
1.Produkty (szczegółowy opis produktów)
2.Ilość sztuk/Waga
3.Zastosowanie końcowe (konkretny cel, do którego produkty będą stosowane) Jeżeli produkty mają być włączone lub wykorzystane do opracowania, produkcji, wykorzystania lub naprawy innego produktu, należy opisać ten produkt, jego cel i użytkownika końcowego)
4.Określenie końcowej lokalizacji produktów (chyba że odbiorca działa jako handlowiec, hurtownik lub detalista oraz nie posiada informacji na temat końcowej lokalizacji produktów)
C.OŚWIADCZENIE ODBIORCY ZAGRANICZNEGO
C.1Odbiorca jako końcowy użytkownik

Art. 3a ust. 6 oraz art. 3c ust. 2 i art. 3d 2 lit. b) rozporządzenia Rady (UE) nr 267/2012 zobowiązują wnioskodawcę ubiegającego się o zezwolenie do przedłożenia deklaracji zastosowania końcowego lub równoważnego dokumentu zawierającego informacje na temat końcowego użytkowania i końcowej lokalizacji wszelkich dostarczonych produktów.

Stwierdzam(-y), że produkty wyszczególnione w części B i dostarczone przez eksportera wymienionego w części A 1:
1. będą używane tylko do celów określonych w części B 3 i że produkty te, jak również ich wszelkie repliki, w stosownych przypadkach, będą miały końcowe zastosowanie w kraju wymienionym w części A 4, w lokalizacji określonej w części B 4;
2. że produkty te, jak również ich wszelkie repliki, w stosownych przypadkach:

- nie będą wykorzystywane do działań związanych z jądrowymi urządzeniami wybuchowymi lub niezabezpieczonym jądrowym cyklem paliwowym,

- nie będą wykorzystywane do celów związanych z bronią chemiczną, biologiczną i jądrową ani z pociskami rakietowymi zdolnymi do przenoszenia takiej broni,

- będą wykorzystywane tylko do celów cywilnych,

- nie będą dalej przekazywane w Iranie bez uprzedniego poinformowania państwa eksportującego.

C.2odbiorca jako handlowiec, hurtownik lub detalista (należy wypełnić tylko w sytuacji, kiedy część C.1 nie ma zastosowania)

Art. 3a ust. 6 oraz art. 3c ust. 2 i art. 3d 2 lit. b) rozporządzenia Rady (UE) nr 267/2012 zobowiązują wnioskodawcę ubiegającego się o zezwolenie do przedłożenia deklaracji zastosowania końcowego lub równoważnego dokumentu zawierającego informacje na temat końcowego użytkowania i końcowej lokalizacji wszelkich dostarczonych produktów.

Stwierdzam(-y), że produkty wyszczególnione w części B i dostarczone przez eksportera wymienionego w części A 1:
1. będą używane tylko do celów określonych w części B 3 i że produkty te, jak również ich wszelkie repliki, w stosownych przypadkach, będą miały końcowe zastosowanie w kraju wymienionym w części A 4;
2. że produkty te, jak również ich wszelkie repliki, w stosownych przypadkach:

- nie będą wykorzystywane do działań związanych z jądrowymi urządzeniami wybuchowymi lub niezabezpieczonym jądrowym cyklem paliwowym,

- nie będą wykorzystywane do celów związanych z bronią chemiczną lub biologiczną lub jądrową ani z pociskami rakietowymi zdolnymi do przenoszenia takiej broni,

- będą wykorzystywane tylko do celów cywilnych,

- będą dostarczone osobie/firmie trzeciej tylko pod warunkiem, że ta osoba trzecia/firma trzecia uzna zobowiązania zawarte w powyższym oświadczeniu za wiążące i pod warunkiem, że ta osoba/firma trzecia uważana jest za wiarygodną i solidną w zakresie dotrzymywania tych zobowiązań.

PODPIS .....................................................................................

Miejscowość, data

......................................................................................

Własnoręczny podpis końcowego użytkownika/odbiorcy

.....................................................................................

Pieczęć firmy/oficjalna pieczęć

......................................................................................

Imię, nazwisko i tytuł sygnatariusza drukowanymi literami

W odpowiednim przypadku:

Pieczęć Izby Handlowej

(lub innego organu uprawnionego do wydawania zezwoleń)"

1 Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39.
2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (Dz.U. L 88 z 24.3.2012, s. 1).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/974 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (Dz.U. L 146 z 9.6.2017, s. 143).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.