Dz.U.UE.L.2018.329.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/2056
z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 216/2013 w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 352,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 1  stanowi, że elektroniczne wydanie Dziennika Urzędowego ma być opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym opartym na kwalifikowanym certyfikacie i wygenerowanym przez bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE 2 .

(2) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 3  ustanowiono ramy prawne dla podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników czasu, dokumentów elektronicznych, usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego i usług certyfikacyjnych uwierzytelniania witryn internetowych.

(3) Uwierzytelnianie za pomocą pieczęci elektronicznej oferuje porównywalny poziom bezpieczeństwa, co za pomocą podpisu elektronicznego. Wykorzystanie pieczęci elektronicznej do uwierzytelniania Dziennika Urzędowego umożliwiłoby przyspieszenie procedury publikacji Dziennika Urzędowego na stronie internetowej EUR-Lex.

(4) W związku z tym należy wprowadzić zmiany do rozporządzenia (UE) nr 216/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 216/2013 otrzymuje brzmienie:

"1. Elektroniczne wydanie Dziennika Urzędowego jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym określonym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 * lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną określoną zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 910/2014. Kwalifikowane certyfikaty dla podpisów elektronicznych lub pieczęci elektronicznych oraz informacje o przedłużeniu ich ważności są publikowane na stronie internetowej EUR-Lex, tak aby umożliwić obywatelom zweryfikowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej oraz autentyczności elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
H. KICKL
Przewodniczący
1 Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 69 z 13.3.2013, s. 1).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).