Dz.U.UE.L.2018.331.197

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/2070
z dnia 20 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aby zapewnić wystarczające i nieprzerwane dostawy niektórych towarów, które są produkowane w Unii w niewystarczających ilościach, oraz aby uniknąć zakłóceń na rynku niektórych produktów rolnych i przemysłowych, rozporządzeniem Rady (UE) nr 1388/2013 1  otwarto autonomiczne kontyngenty taryfowe. Produkty w ramach tych kontyngentów taryfowych mogą być przywożone do Unii z zastosowaniem obniżonych lub zerowych stawek celnych.

(2) Z tych powodów konieczne jest, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r., otwarcie sześciu nowych kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2600, 09.2617, 09.2720, 09.2738, 09.2740 i 09.2742 z zastosowaniem zerowych stawek celnych dla odpowiednich wielkości tych produktów. W przypadku dwóch nowych kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2740 i 09.2742 w interesie Unii jest otwarcie tych kontyngentów taryfowych wyłącznie do celów wykorzystania danych produktów do wytwarzania określonych towarów produkowanych w Unii. Stosowanie tych kontyngentów taryfowych należy zatem uzależnić od szczególnego przeznaczenia produktów zgodnie z art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 2 .

(3) W przypadku czterech kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2684, 09.2686, 09.2723 i 09.2864 należy zwiększyć wielkość kontyngentu, gdyż zwiększenie to leży w interesie Unii.

(4) W przypadku jednego kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2850 należy zmienić klasyfikację produktów objętych tym kontyngentem taryfowym w Nomenklaturze scalonej (CN).

(5) Wyjaśniono klasyfikację w Nomenklaturze scalonej (CN) produktów objętych obecnie kontyngentem taryfowym o numerze porządkowym 09.2844. Mając na uwadze jasność i pewność prawa ten kontyngent taryfowy należy zastąpić nowym kontyngentem taryfowym o numerze porządkowym 09.2820, z podaniem właściwego kodu CN.

(6) W przypadku pięciu kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2684, 09.2728, 09.2730, 09.2734 i 09.2736 należy przedłużyć ich okres obowiązywania ze skutniem od dnia 1 stycznia 2019 r., ponieważ te kontyngenty taryfowe otwarto jedynie na okres sześciu miesięcy, lecz ich utrzymanie jest nadal w interesie Unii.

(7) Ponieważ zakres pięciu kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2620, 09.2668, 09.2736, 09.2850 i 09.2908 stał się niewystarczający do zaspokojenia potrzeb przedsiębiorców w Unii, należy zmienić opis produktów objętych tymi kontyngentami taryfowymi. W przypadku dwóch kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2668 i 09.2850 w interesie Unii jest utrzymanie tych kontygentów taryfowych wyłącznie do celów wykorzystania danych produktów jako składnika określonych towarów produkowanych w Unii. Stosowanie tych dwóch kontyngentów należy zatem uzależnić od szczególnego przeznaczenia produktów zgodnie z art. 254 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

(8) Ponieważ utrzymanie siedmiu kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2695, 09.2726, 09.2732, 09.2818, 09.2836, 09.2838 i 09.2886 nie leży już w interesie Unii, należy je zamknąć ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.

(9) W interesie jasności oraz biorąc pod uwagę zmiany, które mają zostać dokonane należy zastąpić załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1388/2013.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1388/2013.

(11) Aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w stosowaniu systemu kontyngentów taryfowych oraz aby zapewnić zgodność z wytycznymi zawartymi w komunikacie Komisji dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych 3 , zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu dotyczące kontyngentów taryfowych dla odnośnych produktów muszą być stosowane od dnia 1 stycznia 2019 r. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1388/2013 zastępuje się tekstem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowyKod CNTARICWyszczególnienieOkres kontyngentowyWielkość kontyngentuStawka celna
09.2637ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Kolby kukurydzy (Zea Mays Saccharata) nawet cięte, o średnicy 10 mm lub większej, ale nie większej niż 20 mm, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie (1) (2)1.1-31.12550 ton0 %(3)
09.2849ex 0710 80 6910Grzyby z gatunku Auricularia polytricha (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, do produkcji gotowych dań (1) (2)1.1-31.12700 ton0 %
09.2664ex 2008 60 3930Czereśnie z dodatkiem alkoholu, o zawartości cukru nie większej niż 9 % masy, o średnicy nie większej niż 19,9 mm, z pestką, stosowane w produktach czekoladowych (2)1.1-31.121 000 ton10 %
09.2740ex 2309 90 9697Koncentrat białka sojowego zawierający:

- 60 % (± 10 %) masy białka surowego,

- 5 % (± 3 %) masy włókna surowego,

- 5 % (± 3 %) masy popiołu nierozpuszczalnego,

- 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6,9 % masy skrobi,

stosowany do produkcji materiałów paszowych (2)

1.1-31.1230 000 ton0 %
09.2913ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Naturalny tytoń nieprzetworzony, nawet pokrojony w regularne kształty, o wartości celnej nie mniejszej niż 450 EUR za 100 kg masy netto, do stosowania jako zawijacz lub pokrywa do produkcji towarów objętych podpozycją 2402 10 00 (2)1.1-31.126 000 ton0 %
09.28282712 20 90Parafina zawierająca mniej niż 0,75 % masy oleju1.1-31.12120 000 ton0 %
09.2600ex 2712 90 3910Gacz parafinowy (CAS RN 64742-61-6)1.1-31.12100 000 ton0 %
09.2928ex 2811 22 0040Wypełniacz krzemionkowy w postaci granulek, o zawartości ditlenku krzemu 97 % masy lub więcej1.1-31.121 700 ton0 %
09.2806ex 2825 90 4030Tritlenek wolframu, zawierający niebieski tlenek wolframu (CAS RN 1314-35-8 lub CAS RN 39318-18-8)1.1-31.1212 000 ton0 %
09.2872ex 2833 29 8040Siarczan cezu (CAS RN 10294-54-9) w postaci stałej lub jako roztwór wodny zawierający 48 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 52 % masy siarczanu cezu1.1-31.12160 ton0 %
09.29292903 22 00Trichloroetylen (CAS RN 79-01-6)1.1-31.1215 000 ton0 %
09.2837ex 2903 79 3020Bromochlorometan (CAS RN 74-97-5)1.1-31.12600 ton0 %
09.2933ex 2903 99 80301,3-Dichlorobenzen (CAS RN 541-73-1)1.1-31.122 600 ton0 %
09.2700ex 2905 12 0010Propan-1-ol (alkohol propylowy) (CAS RN 71-23-8)1.1-31.1215 000 ton0 %
09.2830ex 2906 19 0040Cyklopropylometanol (CAS RN 2516-33-8)1.1-31.1220 ton0 %
09.2851ex 2907 12 0010O-krezol (CAS RN 95-48-7) o czystości nie mniejszej niż 98,5 % masy1.1-31.1220 000 ton0 %
09.2704ex 2909 49 80202,2,2',2'-tetrakis(hydroksymetylo)-3,3'-oksydipro pan-1-ol (CAS RN 126-58-9)1.1-31.12500 ton0 %
09.26242912 42 00Etylowanilina (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)1.1-31.121 950 ton0 %
09.2683ex 2914 19 9050Acetyloacetonian wapnia (CAS RN 19372-44-2) do stosowania w produkcji układów stabilizujących w tabletkach (2)1.1-31.12150 ton0 %
09.2852ex 2914 29 0060Keton cyklopropylometylowy (CAS RN 765-43-5)1.1-31.12300 ton0 %
09.2638ex 2915 21 0010Kwas octowy o czystości 99 % masy lub większej (CAS RN 64-19-7)1.1-31.121 000 000 ton0 %
09.29722915 24 00Bezwodnik octowy (CAS RN 108-24-7)1.1-31.1250 000 ton0 %
09.26792915 32 00Octan winylu (CAS RN 108-05-4)1.1-31.12350 000 ton0 %
09.2728ex 2915 90 7085Trifluorooctan etylu (CAS RN 383-63-1)1.1-31.12400 ton0 %
09.2665ex 2916 19 9530(E,E)-Heksa-2,4-dienonian potasu (CAS RN 24634-61-5)1.1-31.128 250 ton0 %
09.2684ex 2916 39 9028Chlorek 2,5-dimetylofenyloacetylu (CAS RN 55312-97-5)1.1-31.12400 ton0 %
09.2769ex 2917 13 9010Sebacynian dimetylu (CAS RN 106-79-6)1.1-31.121 000 ton0 %
09.2634ex 2917 19 8040Kwas dodekanodiowy (CAS RN 693-23-2), o czystości większej niż 98,5 % masy1.1-31.124 600 ton0 %
09.2808ex 2918 22 0010Kwas o-acetylosalicylowy (CAS RN 50-78-2)1.1-31.12120 ton0 %
09.2646ex 2918 29 0075Propionian oktadecylo 3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylu) (CAS RN 2082-79-3) z

- z frakcją przesiewową o uziarnieniu 500 μm więcej niż 99 % masy, oraz

- o temperaturze topnienia 49 °C lub większej, ale nie większej niż 54 °C,

stosowany do produkcji w przetwórstwie polichlorku winylu stabilizatorów "one-pack" na bazie mieszanin proszków (proszki lub tłoczone granulaty) (2)

1.1-31.12380 ton0 %
09.2647ex 2918 29 0080Tetrakis(3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian) pentaerytrytolu (CAS RN 6683-19-8)

- z frakcją przesiewową o uziarnieniu 250 μm więcej niż 75 % masy i o uziarnieniu 500 μm więcej niż 99 % masy, oraz

- o temperaturze topnienia 110 °C lub większej, ale nie większej niż 125 °C,

stosowany do wyrobu wykorzystywanych w przetwórstwie polichlorku winylu stabilizatorów "one-pack" na bazie mieszanin proszków (proszki lub granulaty) (2)

1.1-31.12140 ton0 %
09.2975ex 2918 30 0010Dibezwodnik benzofenono-3,3',4,4'-tetrakarboksylowy (CAS RN 2421-28-5)1.1-31.121 000 ton0 %
09.2688ex 2920 29 0070Fosforyn tris(2,4-di-tert-butylofenylu) (CAS RN 31570-04-4)1.1-31.126 000 ton0 %
09.2648ex 2920 90 1070Siarczan dimetylu (CAS RN 77-78-1)1.1-31.1218 000 ton0 %
09.2649ex 2921 29 0060Bis(2-dimetyloaminoetylo)(metylo)amina (CAS RN 3030-47-5)1.1-31.121 700 ton0 %
09.2682ex 2921 41 0010Anilina (CAS RN 62-53-3) o czystości 99 % masy lub więcej1.1-31.12150 000 ton0 %
09.2617ex 2921 42 00894-Fluoro-N-(1-metyloetylo)benzenoamina (CAS RN 70441-63-3)1.1-31.12500 ton0 %
09.2602ex 2921 51 1910O-fenylenodiamina (CAS RN 95-54-5)1.1-31.121 800 ton0 %
09.2730ex 2921 59 90804,4'-Metanodiylodianilina (CAS RN 101-77-9) w postaci granulek, stosowana do produkcji prepo-limerów (2)1.1-31.12200 ton0 %
09.2854ex 2924 19 0085N-butylokarbaminian 3-jodoprop-2-ynylu (CAS RN 55406-53-6)1.1-31.12250 ton0 %
09.2874ex 2924 29 7087Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)1.1-31.1220 000 ton0 %
09.2742ex 2926 10 0010Akrylonitryl (CAS RN 107-13-1), stosowany do produkcji towarów objętych działem 55 i pozycją 6815 (2)1.1-31.1250 000 ton0 %
09.2856ex 2926 90 70842-Nitro-4-(trifluorometylo)benzonitryl (CAS RN 778-94-9)1.1-31.12900 ton0 %
09.2708ex 2928 00 9015Monometylohydrazyna (CAS 60-34-4) w postaci roztworu wodnego o zawartości 40 (± 5) % masy monometylohydrazyny1.1-31.12900 ton0 %
09.2685ex 2929 90 0030Nitroguanidyna (CAS RN 556-88-7)1.1-31.126 500 ton0 %
09.28422932 12 00Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural)1.1-31.1210 000 ton0 %
09.2955ex 2932 19 0060Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)1.1-31.12300 ton0 %
09.2696ex 2932 20 9025Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)1.1-31.126 000 kg0 %
09.2697ex 2932 20 9030Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)1.1-31.126 000 kg0 %
09.2812ex 2932 20 9077Heksan-6-olid (CAS RN 502-44-3)1.1-31.124 000 ton0 %
09.28582932 93 00Piperonal (CAS RN 120-57-0)1.1-31.12220 ton0 %
09.2878ex 2933 29 9085Enzalutamid INN (CAS RN 915087-33-1)1.1-31.121 000 kg0 %
09.2673ex 2933 39 99432,2,6,6-tetrametylopiperydyn-4-ol (CAS RN 2403-88-5)1.1-31.121 000 ton0 %
09.2674ex 2933 39 9944Chloropiryfos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)1.1-31.129 000 ton0 %
09.2880ex 2933 59 9539Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)1.1-31.125 ton0 %
09.2860ex 2933 69 80301,3,5-Tris[3-(dimetyloamino)propylo]heksahydro-1,3,5-triazyna (CAS RN 15875-13-5)1.1-31.12600 ton0 %
09.2658ex 2933 99 80735-(Acetoacetyloamino)benzoimidazolon (CAS RN 26576-46-5)1.1-31.12400 ton0 %
09.2675ex 2935 90 9079Chlorek 4-[[(2-metoksybenzoilo)amino]sulfonylo] benzoilu (CAS RN 816431-72-8)1.1-31.121 000 ton0 %
09.2710ex 2935 90 9091(3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorofenylo)-6-izopropylo-2-(N-metylometylosulfonoamido)pirymidyn-5-ylo)-3,5-dihydroksyhept-6-enian 2,4,4-trimetylopentano-2-aminy (CAS RN 917805-85-7)1.1-31.125 000 kg0 %
09.2945ex 2940 00 0020D-Ksyloza (CAS RN 58-86-6)1.1-31.12400 ton0 %
09.2686ex 3204 11 0075Barwnik C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Yellow 54 99 % masy lub większej1.1-31.12250 ton0 %
09.2676ex 3204 17 0014Preparaty na bazie barwnika C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 48:2 60 % masy lub większej, ale nie większej niż 85 %1.1-31.1250 ton0 %
09.2698ex 3204 17 0030Barwnik C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 4 60 % masy lub większej1.1-31.12150 ton0 %
09.2659ex 3802 90 0019Ziemia okrzemkowa kalcynowana topioną sodą1.1-31.1235 000 ton0 %
09.2908ex 3804 00 0010Lignosulfonian sodu (CAS RN 8061-51-6)1.1-31.1240 000 ton0 %
09.28893805 10 90Terpentyna siarczanowa1.1-31.1225 000 ton0 %
09.2935ex 3806 10 0010Kalafonia i kwasy żywiczne, otrzymane ze świeżych oleożywic1.1-31.12280 000 ton0 %
09.2832ex 3808 92 9040Preparat zawierający 38 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy pirytionianu cynku (INN) (CAS RN 13463-41-7) dyspersji wodnej1.1-31.12500 ton0 %
09.2876ex 3811 29 0055Dodatki składające się z produktów reakcji difenyloaminy i nonylenów rozgałęzionych zawierające:

- więcej niż 28 % masy, ale nie więcej niż 55 % masy 4-monononylodifenyloaminy,

- więcej niż 45 % masy, ale nie więcej niż 65 % masy 4,4'-dinonylodifenyloaminy, oraz

- nie więcej niż 5 % masy łącznie 2,4-dinonylo-difenyloaminy i 2,4'-dinonylodifenyloaminy,

stosowane do produkcji olejów smarowych (2)

1.1-31.12900 ton0 %
09.2814ex 3815 90 9076Katalizator składający się z ditlenku tytanu i tritlenku wolframu1.1-31.123 000 ton0 %
09.2820ex 3824 79 0010Mieszanina zawierająca:

- 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy 2-chloropropenu (CAS RN 557-98-2),

- 8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 14 % masy (Z)-1-chloropropenu (CAS RN 16136-84-8),

- 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 23 % masy 2-chloropropanu (CAS RN 75-29-6),

- nie więcej niż 6 % masy 3-chloropropenu (CAS RN 107-05-1), oraz

- nie więcej niż 1 % masy chlorku etylu (CAS RN 75-00-3)

1.1-31.126 000 ton0 %
09.2644ex 3824 99 9277Preparat zawierający:

- 55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 78 % masy glutaranu dimetylu,

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy adypinianu dimetylu, oraz

- nie więcej niż 35 % masy bursztynianu dimetylu

1.1-31.1210 000 ton0 %
09.2681ex 3824 99 9285Mieszanina tetrasiarczków bis (3-trietoksysililopropylu), (CAS RN 211519-85-6)1.1-31.129 000 ton0 %
09.2650ex 3824 99 9287Acetofenon (CAS RN 98-86-2) o czystości 60 % masy lub większej, ale nie większej niż 90 %1.1-31.122 000 ton0 %
09.2888ex 3824 99 9289Mieszania trzeciorzędowych alkilodimetyloamin zawierająca:

- 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy dodecylodimetyloaminy (CAS RN 112-18-5), oraz

- 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy dimetylo(tetradecylo)aminy (CAS RN 112-75-4)

1.1-31.1216 000 ton0 %
09.2829ex 3824 99 9343Suchy wyciąg z pozostałości nierozpuszczalnych w rozpuszczalnikach alifatycznych otrzymany w trakcie ekstrakcji kalafonii z drewna, o następującej charakterystyce:

- o zawartości kwasu żywicznego nieprzekraczającej 30 % masy,

- o liczbie kwasowej nieprzekraczającej 110, oraz

- o temperaturze topnienia 100°C lub większej

1.1-31.121 600 ton0 %
09.2907ex 3824 99 9367Mieszanina fitosteroli, w postaci proszku, zawierająca:

- 75 % masy lub więcej steroli, oraz

- nie więcej niż 25 % masy stanoli,

stosowana do produkcji stanoli/steroli lub estrów stanoli/steroli (2)

1.1-31.122 500 ton0 %
09.26393905 30 00Poli(alkohol winylowy), nawet zawierający niezhydrolizowane grupy octanowe1.1-31.1215 000 ton0 %
09.2671ex 3905 99 9081Poliwinylobutyral(CAS RN 63148-65-2):

- zawierający 17,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy grup hydroksylowych, oraz

- średnim rozmiarze cząstek (D50) większym niż 0,6 mm

1.1-31.1212 500 ton0 %
09.2846ex 3907 40 0025Mieszanka polimerowa z poliwęglanu i poli(meta-krylanu metylu) o zawartości poliwęglanu 98,5 % masy lub więcej, w formie pastylek lub granulatu, o przepuszczalności światła 88,5 % lub więcej, mierzonej na próbie o grubości 4,0 mm przy długości fali λ = 400 nm (zgodnie z normą ISO 13468-2)1.1-31.122 000 ton0 %
09.2723ex 3911 90 1910Poli(oksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenylenooksy-4,4'-bifenylen)1.1-31.125 000 ton0 %
09.2816ex 3912 11 0020Płatki octanu celulozy1.1-31.1275 000 ton0 %
09.2864ex 3913 10 0010Alginian sodu, wyekstrahowany z morszczynu (CAS RN 9005-38-3)1.1-31.1210 000 ton0 %
09.2641ex 3913 90 0087Hialuronian sodu, niesterylny, o:

- masie cząsteczkowej wagowo średniej (Mw) nie większej niż 900 000,

- zawartości endotoksyny nie większej niż 0,008 jednostek endotoksyny (UE)/mg,

- zawartości etanolu nie większej niż 1 % masy, oraz

- zawartości izopropanolu nie większej niż 0,5 % masy

1.1-31.12200 kg0 %
09.2661ex 3920 51 0050Arkusze z poli(metakrylanu metylu) zgodne z normami:

- EN 4364 (MIL-P-5425E) i DTD5592A, lub

- EN 4365 (MIL-P-8184) i DTD5592A

1.1-31.12100 ton0 %
09.2645ex 3921 14 0020Blok komórkowy z celulozy regenerowanej, impregnowany wodą zawierającą chlorek magnezu i czwartorzędowe związki amonu, o wymiarach 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)1.1-31.121 700 ton0 %
09.2848ex 5505 10 1010Odpady z włókien syntetycznych (włącznie z wyczeskami, odpadami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną) z nylonu lub pozostałych poliamidów (PA6 i PA66)1.1-31.1210 000 ton0 %
09.2721ex 5906 99 9020Materiał włókienniczy, tkany, laminowany, posiadający następujące cechy:

- trzy warstwy,

- jedną zewnętrzną warstwę składającą się z włókien akrylowych,

- drugą zewnętrzną warstwę składającą się z włókna poliestrowego,

- środkową warstwę składającą się z gumy z chlorobutylu,

- środkową warstwę o masie 452 g/ m2 lub większej, ale nie większej niż 569 g/m2,

- materiał włókienniczy o całkowitej masie 952 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 1 159 g/m2, oraz

- materiał włókienniczy, o całkowitej grubości 0,8 mm lub większej, ale nie większej niż 4 mm,

stosowany do produkcji wysuwanych dachów pojazdów silnikowych (2)

1.1-31.12375 000 metrów kwadratowych0 %
09.2866ex 7019 12 00 ex 7019 12 0006 26Niedoprzędy (roving) ze szkła typu S:

- złożone z ciągłych włókien szklanych o średnicy 9 μm (±0,5 μm),

- o masie liniowej 200 teksów lub większej, ale nie większej niż 680 teksów,

- niezawierające tlenku wapnia, oraz

- o wytrzymałości na rozerwanie większej niż 3 550 MPa, określonej w ASTM D2343-09,

stosowane do produkcji lotniczej (2)

1.1-31.121 000 ton0 %
09.2870ex 7019 40 00 ex 7019 52 0070 30Tkaniny z włókien szklanych typu E:

- o masie powierzchniowej 20 g/m2 lub większej, ale nieprzekraczającej 214 g/m2,

- mpregnowane silanami,

- w rolkach,

- o zawartości wilgoci nieprzekraczającej 0,13 % masy, lub mniej, oraz

- posiadające nie więcej niż 3 puste włókna na 100 000 włókien,

stosowane wyłącznie do produkcji prepregów i laminatów powlekanych miedzią (2)

1.1-30.06.3 000 000 metrów0 %
09.2628ex 7019 52 0010Tkanina szklana z włókna szklanego pokryta tworzywem sztucznym, o masie powierzchniowej 120 g/m2(± 10 g/m2), w rodzaju stosowanej do produkcji zwijanych ekranów ochronnych przeciw insektom, z zamocowanymi ramami1.1-31.123 000 000 metrów kwadratowych0 %
09.2799ex 7202 49 9010Żelazochrom zawierający 1,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4 % masy węgla i nie więcej niż 70 % masy chromu1.1-31.1250 000 ton0 %
09.2652ex 7409 11 00 ex 7410 11 0020 30Folia i taśmy z miedzi rafinowanej, pokryte elektrolitycznie1.1-31.121 020 ton0 %
09.2734ex 7409 19 0020Płyty lub arkusze składające się z:

- warstwy ceramicznej z azotku krzemu o grubości 0,32 mm (±0,1 mm) lub większej, ale nie większej niż 1,0 mm (± 0,1 mm),

- pokryte po obu stronach folią z miedzi rafinowanej o grubości 0,8 mm (± 0,1 mm), oraz

- po jednej stronie pokryte częściowo powłoką srebra

1.1-31.127 000 000 sztuk0 %
09.2662ex 7410 21 0055Płyty:

- składające się przynajmniej z jednej warstwy tkaniny z włókna szklanego, impregnowanej żywicą epoksydową,

- pokryte po jednej lub obu stronach folią miedzianą o grubości nie większej niż 0,15 mm,

- o stałej dielektrycznej (DK) mniejszej niż 5,4 przy częstotliwości pomiarowej 1 MHz, mierzonej zgodnie z IPC-TM-650 2.5.5.2,

- o współczynniku strat poniżej 0,035 przy częstotliwości pomiarowej 1 MHz, mierzonej zgodnie z IPC-TM-650 2.5.5.2, oraz

- o porównawczym wskaźniku odporności (CTI) wynoszącym 600 lub więcej

1.1-31.1280 000 metrów kwadratowych0 %
09.2834ex 7604 29 1020Pręty ze stopu aluminium o średnicy 200 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 300 mm1.1-31.122 000 ton0 %
09.2835ex 7604 29 1030Pręty ze stopu aluminium o średnicy 300,1 mm lub większej, ale nie większej niż 533,4 mm1.1-31.121 000 ton0 %
09.2736ex 7607 11 9083Taśma lub folia ze stopu aluminium i magnezu:

- ze stopu spełniającego normę 5182-H19 lub 5052-H19,

- w rolkach o średnicy zewnętrznej co najmniej 1 250 mm, ale nie większej niż 1 350 mm,

1.1-31.12600 ton0 %
- o grubości (tolerancja - 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm lub 0,20 mm,

- o szerokości (tolerancja ± 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm lub 356 mm,

- o tolerancji na zakrzywienie nie większej niż 0,4 mm/750 mm,

- o płaskości wynoszącej I = ± 4,

- o wytrzymałości na rozciąganie powyżej (5182-H19) 365 MPa lub (5052-H19) 320 MPa, oraz

- raz o wydłużeniu A50 ponad (5182-H19) 3 % lub (5052-H19) 2,5 %,

stosowana do produkcji listew do żaluzji (2)

09.2906ex 7609 00 0020Łączniki rur lub przewodów rurowych z aluminium, do mocowania chłodnic w motocyklach (2)1.1-31.123 000 000 sztuk0 %
09.27228104 11 00Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający co najmniej 99,8 % masy magnezu1.1-31.1280 000 ton0 %
09.2840ex 8104 30 0020Proszek magnezu:

- o czystości 98 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,5 %, oraz

- o średnicy cząstek 0,2 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm

1.1-31.122 000 ton0 %
09.2629ex 8302 49 0091Uchwyt teleskopowy z aluminium, stosowany do produkcji bagaży podróżnych (2)1.1-31.121 500 000 sztuk0 %
09.2720ex 8413 91 0050Głowica pompy do dwucylindrowej pompy wysokociśnieniowej ze stali kutej:

- z frezowanymi łącznikami gwintowanymi o średnicy 10 mm lub większej, ale nie większej niż 36,8 mm, oraz

- z wywierconymi kanałami paliwowymi o średnicy 3,5 mm lub większej, ale nie większej niż 10 mm,

w rodzaju stosowanych do produkcji układów wtrysku oleju napędowego

1.1-31.1265 000 sztuk0 %
09.2850ex 8414 90 0070Wirnik ze stopów aluminium:

- o średnicy 20 mm lub większej, ale nie większej niż 130 mm, oraz

- o masie 5 g lub większej, ale nie większej niż 800 g,

stosowany przy montażu turbosprężarek bez dalszej obróbki skrawaniem (2)

1.1-31.125 900 000 sztuk0 %
09.2909ex 8481 80 8540Zawór wylotowy stosowany do produkcji układów wydechowych motocykli (2)1.1-31.121 000 000 sztuk0 %
09.2738ex 8482 99 0020Koszyki mosiężne typu klatkowego:

- odlewane w sposób ciągły lub odśrodkowo,

- obrócone,

- zawierające 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 38 % masy cyny,

- zawierające 0,75 % masy, ale nie więcej niż 1,25 % masy ołowiu,

- zawierające 1,0 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,4 % masy aluminium, oraz

- o wytrzymałości na rozciąganie 415 Pa lub większej,

w rodzaju stosowanych do produkcji łożysk kulkowych

35 000 sztuk0 %
09.2690ex 8483 30 8020Łożysko ślizgowe wahliwe do zastosowań osiowych, ze stali FeP01 (zgodnie z EN 10130-1991), o ruchomej warstwie porowatego brązu spiekanego i politetrafluoroetylenu, nadające się do zamontowania w układach zawieszenia motocykla1.1-31.121 500 000 sztuk0 %
09.2763ex 8501 40 20 ex 8501 40 8040 30Elektryczny silnik komutatorowy prądu przemiennego, jednofazowy, o mocy wyjściowej 250 W lub większej, o mocy pobieranej 700 W lub większej, ale nie większej niż 2 700 W, o średnicy zewnętrznej większej niż 120 mm (± 0,2 mm), ale nie większej niż 135 mm (± 0,2 mm), znamionowej prędkości obrotowej większej niż 30 000 obr/min, ale nie większej niż 50 000 obr/min, wyposażony w wentylator indukcyjny, stosowany do produkcji odkurzaczy (2)1.1-31.122 000 000 sztuk0 %
09.2633ex 8504 40 8220Prostownik elektryczny o mocy nie większej niż 1 kVA, do stosowania do produkcji urządzeń objętych podpozycją 8509 80 i pozycją 8510 (2)1.1-31.124 500 000 sztuk0 %
09.2643ex 8504 40 8230Płytki zasilające stosowane do produkcji towarów objętych pozycjami 8521 i 8528 (2)1.1-31.1215 000 000 sztuk0 %
09.2620ex 8526 91 2020Zespół do systemu GPS posiadający funkcję określania położenia, bez wyświetlacza, o masie nie większej niż 2 500 g, nawet wbudowany w obudowę1.1-30.6. 20191 500 000 sztuk0 %
09.2672ex 8529 90 92 ex 9405 40 3975 70Płytka obwodów drukowanych z diodami LED:

- wyposażona lub nie w pryzmaty/soczewki, oraz

- ze złączami lub bez,

stosowanych do produkcji elementów podświetlających do towarów objętych pozycją 8528 (2)

1.1-31.12115 000 000 sztuk0 %
09.2003ex 8543 70 9063Generator częstotliwości sterowany napięciem, składający się z elementów czynnych i biernych montowanych na obwodzie drukowanym, umieszczony w obudowie o wymiarach nie większych niż 30 mm × 30 mm1.1-31.121 400 000 sztuk0 %
09.2910ex 8708 99 9775Wspornik ze stopu aluminium, z otworami montażowymi, nawet z nakrętkami mocującymi, do pośredniego połączenia skrzyni biegów z nadwoziem samochodu, stosowany do produkcji towarów objętych działem 87 (2)1.1-31.12200 000 sztuk0 %
09.2694ex 8714 10 9030Zaciski osi, obudowy, półki przedniego zawieszenia i części zaciskowe, ze stopu aluminium w rodzaju stosowanych do produkcji motocykli1.1-31.121 000 000 sztuk0 %
09.2868ex 8714 10 9060Tłoki do układów zawieszenia, o średnicy nie większej niż 55 mm, ze stali spiekanej1.1-31.122 000 000 sztuk0 %
09.2668ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 1021 31 75Ramy rowerowe wykonane z włókien węglowych i żywic syntetycznych, stosowane do produkcji rowerów (w tym rowerów elektrycznych) (2)1.1-31.12350 000 sztuk0 %
09.2631ex 9001 90 0080Nieoprawione soczewki ze szkła, pryzmaty i elementy spojone, stosowane do produkcji lub naprawy towarów objętych kodami CN 9002, 9005, 9013 10 i 9015 (2)1.1-31.125 000 000 sztuk0 %
09.2932ex 9027 10 9020Czujniki lambda do trwałego zamontowania w układach wydechowych motocykli (2)1.1-31.121 000 000 sztuk0 %
(1) Zawieszenie opłat celnych nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy przetwarzanie wykonywane jest przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub gastronomiczne.

(2) Zawieszenie ceł podlega dozorowi celnemu ze względu na przeznaczenie towarów zgodnie z art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(3) Zawieszeniu podlegają jedynie cła ad valorem. W dalszym ciągu stosuje się cła specyficzne.

1 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1388/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 319).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
3 Dz.U. C 363 z 13.12.2011, s. 6.