Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.164.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/1134
z dnia 20 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W przypadku 69 produktów rolnych i przemysłowych, które nie są wymienione w załączniku do rozporządzenia Rady (UE) nr 1387/2013 1 , unijna produkcja jest obecnie niewystarczająca lub nieistniejąca. W interesie Unii leży zatem całkowite zawieszenie ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na te produkty.

(2) Należy zmodyfikować warunki 71 zawieszeń ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej, wymienionych obecnie w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, w celu uwzględnienia wprowadzonych w nich zmian technicznych oraz tendencji gospodarczych na rynku. Niektóre klasyfikacje produktów zmieniono, aby umożliwić przemysłowi czerpanie pełnych korzyści z obowiązujących zawieszeń. Ponadto należy zaktualizować załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 w związku z potrzebą dostosowania lub wyjaśnienia tekstów w niektórych przypadkach. Zmodyfikowane warunki odnoszą się do zmian w zakresie: opisu produktów, klasyfikacji lub wymogów dotyczących końcowego przeznaczenia. Zawieszenia, które wymagają zmian, należy skreślić z wykazu zawieszeń zawartego w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, a w ich miejsce należy wprowadzić do tego wykazu zawieszenia o zmienionej treści.

(3) Utrzymanie zawieszenia ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na dwa z produktów wymienionych obecnie w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 nie leży już w interesie Unii.

(4) W celu zapewnienia przejrzystości wpisy zmienione niniejszym rozporządzeniem należy oznaczyć gwiazdką.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1387/2013.

(6) Jako że zmiany dotyczące zawieszeń w odniesieniu do przedmiotowych produktów muszą być stosowane od dnia 1 lipca 2017 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się wiersze z produktami wymienionymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia zgodnie z kolejnością kodów CN określoną w pierwszej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013;
2) skreśla się wiersze z produktami, których kody CN i TARIC wymienione są w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
H. DALLI
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Kod CNTARICWyszczególnienieStawka cła autonomicznegoUzupełniająca jednostka miaryPrzewidywany termin obowiązkowego przeglądu
*ex 2818 30 0030Tlenek wodorotlenek glinu w postaci boehmitu lub pseudo boehmitu (CAS RN 1318-23-6)0 %-31.12.2018
ex 2825 70 0020Kwas molibdenowy (CAS RN 7782-91-4)0 %-31.12.2021
*ex 2842 10 0040Glinokrzemian (CAS RN 1318-02-1) o zeolitowej strukturze fosforanu glinu-osiemnaście (AEI) stosowany do produkcji preparatów katalitycznych (2)0 %-31.12.2021
*ex 2905 11 0020Metanosulfonian metylu (CAS RN 66-27-3)0 %-31.12.2021
ex 2905 19 0035
ex 2905 22 00203,7-dimetylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)0 %-31.12.2021
ex 2909 30 9015{[(2,2-dimetylbut-3-ino-1-ylo)oksy]metylo}benzen (CAS RN 1092536-54-3)0 %-31.12.2021
ex 2909 30 90251,2-difenoksyetan (CAS RN 104-66-5) w postaci proszku lub dyspersji wodnej zawierających 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy 1,2-difenoksyetanu0 %-31.12.2021
*ex 2909 60 00401,4-Di(2-tert-butyloperoksyizopropylo)benzen (CAS RN 2781-00-2) lub mieszanina izomerów 1,4-di(2-tert-butyloperoksyizopropylo)benzenu i 1,3-di(2-tert-butyloperoksyizopropylo)benzenu (CAS RN 25155-25-3)0 %-31.12.2017
ex 2912 19 0010Undekanal (CAS RN 112-44-7)0 %-31.12.2021
ex 2915 12 0010Roztwór wodny zawierający 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 84 % masy mrówczanu cezu (CAS RN 3495-36-1)0 %-31.12.2021
*ex 2916 14 0030Metakrylan allilu (CAS RN 96-05-9) i jego izomery o czystości 98 % masy lub większej, zawierający co najmniej:

- 0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,02 % masy alkoholu allilowego (CAS RN 107-18-6),

- 0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,1 % kwasu metakrylowego (CAS RN 79-41-4), oraz

- 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1 % masy 4-metoksyfenolu (CAS RN 150-76-5)

0 %-31.12.2020
ex 2916 39 90334'-(bromometylo)bifenylo-2-karboksylan metylu(CAS RN 114772-38-2)0 %-31.12.2021
ex 2916 39 9073Chlorek (2,4-dichlorofenylo)acetylu (CAS RN 53056-20-5)0 %-31.12.2021
*ex 2920 29 0050Fosetyl glinu (CAS RN 39148-24-8)0 %-31.12.2018
ex 2920 90 7050
*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

60

40

Fosetyl sodu (CAS RN 39148-16-8) w postaci roztworu wodnego o zawartości fosetylu sodu 35 % lub więcej masy, ale nie więcej niż 45 % masy, do stosowania w produkcji pestycydów (2)0 %-31.12.2021
ex 2922 19 00404-metylobenzenosufonian (R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofenylo)amino)-3-(benzylooksy)propan-2-olu (CAS RN 1294504-64-5)0 %-31.12.2021
ex 2924 29 70304-(4-metylo-3-nitrobenzoiloamino)benzenosulfonian sodu(CAS RN 84029-45-8)0 %-31.12.2021
ex 2924 29 7050Sól izopropylaminowa N-benzyloksykarbonylo-L-tert-leucyny (CAS RN 1621085-33-3)0 %-31.12.2021
ex 2926 90 70304,5-dichloro-3,6-dioksocykloheksa-1,4-dieno-1,2-dikarbonitryl (CAS RN 84-58-2)0 %-31.12.2021
*ex 2931 90 0005Dietylometoksyboran (CAS RN 7397-46-8), nawet w postaci roztworu w tetrahydrofuranie zgodnie z uwagą 1e) do działu 29 CN0 %-31.12.2020
*ex 2932 14 00

ex 2940 00 00

10

40

1,6-Dichloro-1,6-dideoksy-β-D-fruktofuranozylo-4-chloro-4 deoksy-α-D-galaktopiranozyd (CAS RN 56038-13-2)0 %-31.12.2019
ex 2932 99 0013(4-chloro-3-(4-etoksybenzylo)fenylo)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroksy 2,2-dimetylotetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-ilo)metanon (CAS RN 1103738-30-2)0 %-31.12.2021
ex 2932 99 00184-(4-bromo-3-((tetrahydro-2H-pirano-2-iloksy)metylo)fenoksy)benzonitryl (CAS RN 943311-78-2)0 %-31.12.2021
ex 2933 19 90455-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluorometylo)fenylo]-1H-pirazolo-3-karbonitryl (CAS RN 120068-79-3)0 %-31.12.2021
ex 2933 19 90555-metylo-1-(naftalen-2-ylo)-1,2-dihydro-3H-pirazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)0 %-31.12.2021
ex 2933 29 9075Dichlorowodorek 2,2'-azobis[2-(2-imidazolino-2-ilo) propanu] (CAS RN 27776-21-2)0 %-31.12.2021
ex 2933 39 9910Chlorowodorek 2-aminopirydyn-4-olu (CAS RN 1187932-09-7)0 %-31.12.2021
ex 2933 39 99335-(3-chlorofenylo)-3-metoksypirydyno-2-karbonitryl (CAS RN 1415226-39-9)0 %-31.12.2021
ex 2933 39 9941Kwas 2-chloro-6-(3-fluoro-5-iizobutoksyfenylo)nikotynowy (CAS RN 1897387-01-7)0 %-31.12.2021
ex 2933 39 9946Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) do stosowania w produkcji pestycydów (2)0 %-31.12.2021
*ex 2933 59 95

ex 2933 99 80

88

51

Dibromek dikwatu (ISO) (CAS RN 85-00-7) w postaci roztworu wodnego, stosowany do produkcji herbicydów (2)0 %-31.12.2021
ex 2933 99 8042Chlorowodorek (S)-2,2,4-trimetylopirolidyny (CAS RN 1897428-40-8)0 %-31.12.2021
ex 2933 99 80444-metylobenzenosulfonian 3-etylo-4-hydroksypirolidyno-2-karboksylan (2S,3S,4R)-metylu (CAS RN 1799733-43-9)0 %-31.12.2021
*ex 2933 99 8053(S)-5-(tert-butoksykarbonylo)-5-azaspiro[2.4]heptano-6-karboksylan potasu (CUS0133723-1) (5)0 %-31.12.2018
*ex 2933 99 80721,4,7-Trimetylo-1,4,7-triazacyklononan (CAS RN 96556-05-7)0 %-31.12.2018
ex 2934 99 90464-metoksy-5-(3-morfolino-4-ilo-propoksy)-2-nitro-bezonitryl (CAS RN 675126-26-8)0 %-31.12.2021
ex 2934 99 9047Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) do stosowania w produkcji pestycydów (2)0 %-31.12.2021
ex 2934 99 9049Cytydyno-5'-(fosforan disodu) (CAS RN 6757-06-8)0 %-31.12.2021
ex 2934 99 90534-metoksy-3-(3-morfolin-4-ylo-propoksy)-benzonitryl (CAS RN 675126-28-0)0 %-31.12.2021
ex 2935 90 90306-aminopirydyno-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)0 %-31.12.2021
*ex 3204 16 0030Preparaty na bazie barwnika Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) o zawartości tego barwnika 60 % masy lub większej, ale nie większej niż 75 % masy, zawierające jeden lub większą liczbę następujących elementów:

- barwnik Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),

- sól disodową kwasu 4-amino-3-[[4-[[2-sulfooksy) etylo]sulfonylo]fenylo]azo]-1-naftalenosulfonowego (CAS RN 250688-43-8), lub

- sól sodową kwasu 3,5 diamino-4-[[4-[[2-(sulfooksy) etylo]sulfonylo]fenylo]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooksy)etylo]sulfonylo]fenylo]azobenzoesowego (CAS RN 906532-68-1)

0 %-31.12.2019
ex 3204 17 0022Barwnik C.I. Pigment Red. 169 (CAS RN 12237-63-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 169 50 % masy lub większej0 %-31.12.2021
*ex 3204 17 0024Barwnik C.I. Pigment Red. 57:1 (CAS RN 5281-04-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 57:1 50 % masy lub większej0 %-31.12.2018
*ex 3215 90 7030Kaseta jednorazowego użytku z tuszem zawierająca:

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy amorficznego dwutlenku krzemu, lub

- 3,8 % masy lub więcej barwnika C.I. Solvent Black 7 w rozpuszczalnikach organicznych,

stosowane do znakowania układów scalonych (2)

0 %-31.12.2018
*ex 3506 91 1050Preparat zawierający:0 %-31.12.2020
ex 3506 91 9050- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy kopolimerów styren-butadien lub kopolimerów styren-izopren, i

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy polimerów pinenu lub kopolimerów pentadienu,

rozpuszczony w:

- ketonie metylowo-etylowym (CAS RN 78-93-3),

- heptanie (CAS RN 142-82-5), i

- toluenie (CAS RN 108-88-3) lub lekkiej alifatycznej solwentnafcie (CAS RN 64742-89-8)

ex 3811 21 0011Środek dyspergujący i inhibitor utleniania zawierający:

- o-amino poliizobutylenofenol (CAS RN 78330-13-9),

- więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy olejów mineralnych,

stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2021
*ex 3811 21 0019Dodatki zawierające:

- mieszaninę na bazie imidu kwasu bursztynowego poliizobutylenu, i

- więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy olejów mineralnych,

o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 40, do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2019
ex 3811 29 0075Inhibitor utleniania zawierający głównie mieszaninę izomerów 1-(tert-dodecylotio)propan-2-olu (CAS RN 67124-09-8), stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (2)0 % (2)-31.12.2021
ex 3811 90 0050Inhibitor korozji zawierający:

- kwas bursztynowy poliizobutylenu, oraz

- więcej niż 5 % masy, ale nie więcej niż 20 % masy olejów mineralnych,

stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do paliw (2)

0 %-31.12.2021
*ex 3815 90 9040Katalizator:

- składający się z tlenku molibdenu i tlenków innych metali w matrycy z ditlenku krzemu,

- w formie pustych cylindrów o długości 4 mm lub większej, ale nie większej niż 12 mm,

stosowany do produkcji kwasu akrylowego (2)

0 %-31.12.2018
ex 3824 99 9225Preparat zawierający:

- 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy węglanu dietylu (CAS RN 105-58-8),

- 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy węglanu etylenu (CAS RN 96-49-1),

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy heksafluorofosforanu litu(CAS RN 21324-40-3),

- 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy węglanu etylometylowego (CAS RN 623-53-0),

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy węglanu winylenu (CAS RN 872-36-6),

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy 4-fluoro-1,3-dioksolano-2-onu (CAS RN 114435-02-8),

- nie więcej niż 1 % masy 2,2,4,4-tetratlenku 1,5,2,4-dioksaditianu (CAS RN 99591-74-9),

0 %-31.12.2021
ex 3824 99 92274-metoksy-3-(3-morfolin-4-ylo-propoksy)-benzonitryl (CAS RN 675126-28-0) w rozpuszczalniku organicznym0 %-31.12.2021
ex 3824 99 9230Roztwór wodny mrówczanu cezu i mrówczanu potasu zawierający:

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 84 % masy mrówczanu cezu (CAS RN 3495-36-1),

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 76 % masy mrówczanu potasu (CAS RN 590-24-1), oraz

- nawet zawierający nie więcej niż 9 % masy dodatków

0 %-31.12.2021
*ex 3824 99 9240Roztwór 2-chloro-5-(chlorometylo)-pirydyny (CAS RN 70258-18-3) w rozcieńczalniku organicznym0 %-31.12.2020
*ex 3824 99 9269Preparat zawierający:

- 80 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 92 % masy bis(fosforanu difenylu) bisfenolu-A (CAS RN 5945-33-5),

- 7 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy oligomerów bis(fosforanu difenylu) bisfenolu-A, oraz

- nie więcej niż 1 % masy fosforanu trifenylu (CAS RN 115-86-6)

0 %-31.12.2020
ex 3824 99 9345Wodoro 3-aminonaftaleno-1,5-disulfonian sodu (CAS RN 4681-22-5) o zawartości:

- nie więcej niż 20 % masy siarczanu disodu, oraz

- nie więcej niż 10 % masy chlorku sodu

0 %-31.12.2021
ex 3824 99 9670Proszek zawierający:

- 28 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 51 % masy talku (CAS RN 14807-96-6),

- 30,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 48 % masy dwutlenku krzemu (kwarcu) (CAS RN 14808-60-7),

- 17 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy tlenku glinu (CAS RN 1344-28-1)

0 %-31.12.2021
ex 3824 99 9674Mieszanina o składzie niestechiometrycznym:

- o strukturze krystalicznej,

- o zawartości topionego spinelu magnezowo-glinowego oraz z domieszką faz krzemianowych i glinianów, o co najmniej 75 % masy składającej się z frakcji o wielkości ziaren od 1 do 3 mm i nie więcej niż 25 % masy składającej się z frakcji o wielkości ziaren od 0 do 1 mm

0 %-31.12.2021
ex 3824 99 9680Mieszanina składająca się z:

- 64 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 74 % masy krzemionki amorficznej (CAS RN 7631-86-9),

- 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy butanonu (CAS RN 78-93-3), oraz

- nie więcej niż 1 % masy 3-(2,3-epoksypropoksy)propylotrimetoksysilanu (CAS RN 2530-83-8)

0 %-31.12.2021
*ex 3901 10 10

ex 3901 90 80

20

50

Polietylen-1-buten/LLDPE o wysokiej gęstości liniowej (CAS RN 25087-34-7) w postaci proszku

- o wskaźniku płynięcia (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 g/10 min lub większym, ale nie większym niż 24 g/10 min,

- o gęstości (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 lub większej, ale nie większej niż 0,926 g/cm3, oraz

- o temperaturze mięknienia VICAT min. 94 °C

0 %m331.12.2019
ex 3906 90 9053Proszek poliakrylamidowy o średniej wielkości cząstek mniejszej niż 2 mikrony oraz o temperaturze topnienia większej niż 260 °C, zawierający:

- 75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 85 % masy poliakryloamidu, oraz

- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy glikolu polietylenowego

0 %-31.12.2021
ex 3906 90 9063Kopolimer metakrylanu (dimetoksymetylosilylo)propylu, butyloakrylanu, metakrylanu allilu, metakrylanu metylu i cyklosiloksanu (CAS RN 143106-82-5)0 %-31.12.2021
ex 3910 00 0045Siloksan dimetylu, polimer zakończony grupami hydroksylowymi o lepkości 38-45 mPa * s (CAS RN 70131-67-8)0 %-31.12.2021
ex 3910 00 0055Preparat zawierający:

- 55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy polidimetylosiloksanu zakończonego grupami winylowymi (CAS RN 68083-19-2),

- 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % krzemionki dimetylowinylowanej i trimetylowanej (CAS RN 68988-89-6), oraz

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy kwasu krzemowego, soli sodowej, produktów reakcji z chlorotrimetylosilanem i alkoholem izopropylowym (CAS RN 68988-56-7)

0 %-31.12.2021
*ex 3913 90 0030Białko, modyfikowane chemicznie lub enzymatycznie w drodze karboksylacji lub dodania kwasu ftalowego, nawet zhydrolizowane, o średniej wagowo masie cząsteczkowej (Mw) wynoszącej mniej niż 350 0000 %-31.12.2018
ex 3920 99 5970Folia tetrafluoroetylenowa, pakowana w rolki:

- grubości 50 µm,

- temperaturze topnienia 260 °C, oraz

- masie właściwej 1,75 (ASTM D792),

stosowana do produkcji elementów półprzewodnikowych (2)

0 %-31.12.2021
*ex 3921 13 1010Arkusz pianki poliuretanowej, o grubości 3 mm (± 15 %) oraz gęstości 0,09435 lub większej, ale nie większej niż 0,100920 %m331.12.2018
ex 3921 19 0050Porowata błona z politetrafluoretylenu (PTFE), laminowana poliestrowym materiałem nietkanym typu spun-bonded, o:

- całkowitej grubości większej niż 0,05 mm, ale nie większej niż 0,20 mm,

- ciśnieniu wejściowym wody między 5 a 200 kPa, zgodnie z ISO 811, oraz

- przepuszczalności powietrza 0,08 cm3/cm2/s lub większej, zgodnie z normą ISO 5636-5

0 %-31.12.2021
*ex 3923 10 9010Pojemniki na fotomaski lub płytki:

- składające się z materiałów antystatycznych lub mieszanych tworzyw termoplastycznych zapewniających specjalne właściwości elektrostatyczne (ESD) i odpowietrzające,

- o nieporowatych, odpornych na tarcie lub uderzenia powierzchniach,

- wyposażone w specjalnie zaprojektowany system uchwytów chroniących fotomaskę lub płytkę przed uszkodzeniami powierzchniowymi lub kosmetycznymi, oraz

- z uszczelką lub bez niej,

w rodzaju stosowanych w fotolitografii lub innej produkcji półprzewodnikowej do przechowywania fotomasek lub płytek

0 %-31.12.2021
*ex 3926 30 00

ex 8708 29 10

10

10

Obudowa zewnętrznego lusterka wstecznego z tworzywa sztucznego do pojazdów silnikowych, z uchwytami0 %p/st31.12.2020
ex 8708 29 9010
*ex 3926 90 9720Obudowy, części obudów, bębny, koła nastawcze, ramy, pokrywy i inne części z akrylonitrylo-butadieno-styrenu w rodzaju stosowanych do produkcji urządzeń do zdalnego sterowania0 %p/st31.12.2019
ex 3926 90 97

ex 8512 90 90

77

10

Silikonowy pierścień oddzielający, o średnicy wewnętrznej 15,4 mm (+ 0,0 mm/-0,1 mm), w rodzaju stosowanych w samochodowych systemach czujników wspomaganego parkowania0 %p/st31.12.2021
ex 4016 99 5710Przewody wlotu powietrza do doprowadzania powietrza do komory spalania silnika, składające się co najmniej z:

- jednego elastycznego gumowego przewodu,

- jednego przewodu z tworzywa sztucznego, oraz

- zacisków metalowych,

- nawet z rezonatorem,

do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %p/st31.12.2021
ex 4016 99 5720Gumowa nakładka zderzaka z powłoką silikonową o długości nie większej niż 1 200 mm i z co najmniej pięcioma zaciskami z tworzywa sztucznego, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)0 %p/st31.12.2021
*ex 5911 90 99

ex 8421 99 90

30

92

Części urządzenia do oczyszczania wody poprzez odwróconą osmozę, składające się zasadniczo z membran na bazie tworzywa sztucznego, wewnętrznie wzmocnione tekstylną tkaniną lub włókniną, które są zawinięte wokół perforowanej rury oraz zamknięte w cylindrycznej obudowie z tworzywa sztucznego o grubości ścian nie większej niż 4 mm, nawet obudowane w cylindrze o grubości ścianki 5 mm lub większej0 %-31.12.2018
*ex 5911 90 9940Tarcze polerskie wielowarstwowe z włókniny poliestrowej, impregnowane poliuretanem0 %-31.12.2019
ex 6805 30 0010Materiał do czyszczenia końcówek sond, składający się z matrycy polimerowej zawierającej cząstki pyłu ściernego zamocowane na podłożu do stosowania w produkcji półprzewodników (2)0 %-31.12.2021
ex 7318 19 0030Pręt łączący do głównego cylindra hamulca, z gwintami śrubowymi na obu końcach, do stosowania w produkcji towarów objętych działem 87 (2)0 %p/st31.12.2021
*ex 7410 11 0010Rolka folii laminowanej z grafitu i miedzi:0 %-31.12.2021
ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

60

30

- o szerokości 610 mm lub większej, ale nie większej niż 620 mm, oraz

- o średnicy 690 mm lub większej, ale nie większej niż 710 mm,

stosowana do produkcji elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych (2)

*ex 7607 11 9047Folia aluminiowa w rolkach:0 %-31.12.2021
ex 7607 11 9057- o czystości 99,99 % masy,

- o grubości 0,021 mm lub większej, ale nie większej niż 0,2 mm,

- o szerokości 500 mm,

- o grubości powierzchniowej warstwy tlenku 3-4 nm,

- o teksturze sześciennej większej niż 95 %

*ex 7607 19 90

ex 8507 90 80

10

80

Arkusz w postaci rolki, składający się z laminatu litowo-manganowego połączonego z aluminium:

- o szerokości 595 mm lub większej, ale nie większej niż 605 mm, oraz

- o średnicy 690 mm lub większej, ale nie większej niż 710 mm,

używany do wytwarzania katod do elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych (2)

0 %-31.12.2021
*ex 7616 99 1030Aluminiowy wspornik silnika o wymiarach:0 %p/st31.12.2019
ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

50

- wysokość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm,

- szerokość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm,

- długość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm,

wyposażony w co najmniej dwa otwory mocujące, wykonany ze stopów aluminium ENAC-46100 lub ENAC-42100 (na podstawie normy EN:1706) o następujących właściwościach:

- porowatość wewnętrzna nie większa niż 1 mm,

- porowatość zewnętrzna nie większa niż 2 mm,

- twardość wg Rockwella 10 HRB lub większa,

w rodzaju stosowanych do produkcji układów zawieszenia silnika w pojazdach silnikowych

*ex 8108 90 3020Sztaby, pręty i drut ze stopu tytanu i aluminium, zawierające 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy aluminium, stosowane do produkcji tłumików i rur wydechowych objętych podpozycjami 8708 92 lub 8714 10 40 (2)0 %-31.12.2017
*ex 8108 90 5010Stop tytanu i aluminium, zawierający 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy aluminium, w arkuszach lub rolkach, o grubości 0,49 mm lub większej, ale nie większej niż 3,1 mm, o szerokości 1 000 mm lub większej, ale nie większej niż 1 254 mm, stosowany do produkcji towarów objętych podpozycją 8714 10 (2)0 %-31.12.2018
*ex 8108 90 5035Płyty, arkusze i pasy ze stopu tytanu0 %-31.12.2021
*ex 8301 60 0020Klawiatury z silikonu lub tworzywa sztucznego:0 %p/st31.12.2020
ex 8413 91 0040- nawet z częściami wykonanymi z metalu, tworzywa
ex 8419 90 8530sztucznego, żywicy epoksydowej wzmacnianej włóknem szklanym lub drewna,
ex 8438 90 0020- nawet zadrukowane lub poddane obróbce
ex 8468 90 0020powierzchniowej,
ex 8476 90 9020- nawet z elektrycznymi elementami przewodzącymi,
ex 8479 90 7083- nawet z folią przyklejoną na klawiaturę,
ex 8481 90 0030- nawet z folią ochronną,
ex 8503 00 9970- pojedyncze lub wielowarstwowe
ex 8515 90 8030
ex 8536 90 9595
ex 8537 10 9870
ex 8708 91 2010
ex 8708 91 9920
ex 8708 99 1050
ex 8708 99 9740
*ex 8409 91 0030Kolektor wydechowy z komponentem turbosprężarki0 %p/st31.12.2018
ex 8409 99 0050turbiny gazowej w kształcie spirali:

- o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 1 050 °C, i

- o średnicy otworu wirnika 30 mm lub większej, ale nie większej niż 110 mm

ex 8409 99 0040Pokrywa głowicy cylindrów, z tworzywa sztucznego lub aluminium, wraz z:

- czujnikiem położenia wału rozrządu (CMPS),

0 %p/st31.12.2021
- metalowymi wspornikami do montażu na silniku, oraz

- dwiema lub większą liczbą uszczelek,

do stosowania w produkcji silników pojazdów silnikowych (2)

ex 8411 99 0065Komponent turbiny gazowej turbosprężarki w kształcie spirali:

- o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 1 050 °C, oraz

- o średnicy otworu wirnika 30 mm lub większej, ale nie większej niż 110 mm

0 %p/st31.12.2021
ex 8413 30 2030Jednocylindrowa pompa wysokociśnieniowa o wirujących tłokach promieniowych do bezpośredniego wtrysku benzyny, z:

- ciśnieniem roboczym o wartości 200 barów lub większej, ale nie większej niż 350 barów,

- kontrolą przepływu, oraz

- zaworem bezpieczeństwa,

stosowana do produkcji silników pojazdów silnikowych (2)

0 %-31.12.2021
ex 8479 90 7087Przewód paliwowy do silników spalinowych tłokowych z czujnikiem temperatury paliwa, składający się z co najmniej dwóch przewodów wlotowych i trzech przewodów wylotowych, do stosowania w produkcji silników pojazdów silnikowych (2)0 %p/st31.12.2021
ex 8481 80 5920Zawór regulacji ciśnienia, do włączenia do sprężarek tłokowych klimatyzatorów pojazdów mechanicznych (2)0 %p/st31.12.2021
ex 8484 20 0010Mechaniczne uszczelnienie wału do włączenia do sprężarek rotacyjnych stosowanych w produkcji klimatyzatorów pojazdów mechanicznych (2)0 %p/st31.12.2021
ex 8501 10 9956Silnik prądu stałego:

- o prędkości obrotowej nie większej niż 7 000 obr/min (bez obciążenia),

- o napięciu znamionowym 12 V (± 4 V),

- o maksymalnej mocy 13,78 W (3,09 A),

- o określonym zakresie temperatury od - 40 °C do 160 °C,

- z kołem zębatym,

- z interfejsem do mechanicznego zamocowania,

- z dwoma złączami elektrycznymi,

- o maksymalnym momencie obrotowym 100 Nm

0 %-31.12.2021
ex 8501 10 9958Silnik prądu stałego:

- o prędkości obrotowej nie większej niż 6 500 obr/min (bez obciążenia),

- o napięciu znamionowym 12 V (± 4 V),

0 %-31.12.2021
- o maksymalnej mocy poniżej 20 W,

- o określonym zakresie temperatury od - 40 °C do 160 °C,

- z zębatką ślimakową,

- ze złączem elektrycznym zamocowanym mechanicznie,

- z dwoma złączami elektrycznymi,

- o maksymalnym momencie obrotowym 75 Nm

*ex 8501 10 9965Elektryczny siłownik turbosprężarki, z:

- silnikiem prądu stałego,

- ze zintegrowanym mechanizmem przekładni,

- o sile (ciągnięcia) 200 N lub większej w podwyższonej temperaturze otoczenia wynoszącej minimum 140 °C,

- o sile (ciągnięcia) 250 N lub większej w każdej pozycji skoku,

- o skutecznym skoku wynoszącym 15 mm lub więcej, ale nie więcej niż 25 mm,

- z pokładowym interfejsem systemu diagnostycznego lub bez

0 %-31.12.2020
*ex 8504 31 8050Transformatory do stosowania w produkcji elektronicznych sterowników, urządzeń kontrolnych i elektroluminescencyjnych źródeł światła (LED) dla przemysłu oświetleniowego (2)0 %-31.12.2021
*ex 8504 40 9025Przetwornica prądu stałego w prąd stały:

- bez obudowy, lub

- w obudowie ze stykami przyłączeniowymi, bolcami przyłączeniowymi, złączami przykręcanymi, przyłączeniami przewodów bez osłony, elementami przyłączeniowymi, które umożliwiają przymocowanie do płytki obwodów drukowanych poprzez lutowanie lub inną technologią, lub innymi połączeniami przewodów wymagającymi dalszego przetwarzania

0 %p/st31.12.2021
ex 8504 50 9570Cewka cylindryczna:

- o mocy znamionowej większej niż 10 W, ale nie większej niż 15 W,

- o rezystancji izolacji 100 M Ohm lub większej,

- o rezystancji przy prądzie stałym nie większej niż 34,8 Ohm (± 10 %) przy temperaturze 20 °C,

- o prądzie znamionowym nie większym niż 1,22 A,

- o napięciu znamionowym nie większym niż 25 V

0 %p/st31.12.2021
*ex 8505 11 0065Magnesy trwałe składające się ze stopu neodymu, żelaza i boru, albo w kształcie prostokąta, nawet o zaokrąglonych brzegach, z sekcją prostokątną lub w kształcie trapezu, o:

- długości nie większej niż 140 mm,

- szerokości nie większej niż 90 mm, i

- grubości nie większej niż 55 mm

0 %p/st31.12.2018
albo w kształcie zakrzywionego prostokąta (kształt dachówki) o:

- długości nie większej niż 75 mm,

- szerokości nie większej niż 40 mm,

- grubości nie większej niż 7 mm, oraz

- promieniu krzywizny 86 mm lub większym, lecz nie większym niż 241 mm,

albo w kształcie krążka o średnicy nie większej niż 90 mm, nawet z otworem w środku

*ex 8505 11 0075Wyrób w kształcie ćwierci tulei, który po namagnesowaniu ma stać się magnesem trwałym,

- składający się co najmniej z neodymu, żelaza i boru,

- o szerokości 9,1 mm lub większej, ale nie większej niż 10,5 mm,

- o długości 20 mm lub większej, ale nie większej niż 30,1 mm,

w rodzaju stosowanych w wirnikach do wyrobu pomp paliwowych

0 %p/st31.12.2019
*ex 8507 90 8070Cięte płytki z folii miedzianej powleczonej niklem, o:

- szerokości 70 mm (± 5 mm),

- grubości 0,4 mm (± 0,2 mm),

- długości nie większej niż 55 mm,

stosowane do produkcji elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych (2)

0 %p/st31.12.2021
ex 8518 40 8093Wzmacniacz mocy audio:

- o mocy wyjściowej 50 W,

- napięciu roboczym większym niż 9 V, ale nie większym niż 16 V,

- o impedancji elektrycznej nie większej niż 4 omy,

- o czułości większej niż 80 dB,

- w metalowej obudowie,

stosowany do produkcji pojazdów silnikowych (2)

0 %p/st31.12.2021
*ex 8522 90 80

ex 8529 90 92

30

57

Metalowe uchwyty, metalowe elementy mocujące lub wewnętrzne usztywniacze z metalu, stosowane do produkcji telewizorów, monitorów i odtwarzaczy wideo (2)0 %p/st31.12.2021
*ex 8529 90 65

ex 8529 90 92

65

53

Płytka obwodu drukowanego do rozprowadzania napięcia zasilania i sygnałów sterujących bezpośrednio do obwodu panelu TFT ze szkła modułu LCD0 %p/st31.12.2020
*ex 8529 90 9259Moduły LCD:

- o wymiarze przekątnej ekranu 14,5 cm lub większym, ale nie większym niż 25,5 cm,

- z podświetleniem LED,

0 %p/st31.12.2020
- z płytką obwodów drukowanych z pamięcią EPROM (elektronicznie wymazywalna programowana pamięć tylko do odczytu), mikrosterownikiem, sterownikiem czasowym, modułem sterowników typu LIN (Local Interconnect Network) bus lub APIX2 (Automative Pixel Link) oraz innymi komponentami czynnymi i biernymi,

- z wtyczką 6-8 stykową do zasilania oraz 2-4 stykowym interfejsem LVDS (niskonapięciowy sygnał różnicowy) lub APIX2,

- nawet w obudowie,

do trwałego wbudowania lub stałego zamocowania do pojazdów silnikowych objętych działem 87 (2)

*ex 8529 90 9263Moduł LCD

- o wymiarze przekątnej ekranu 14,5 cm lub większym, ale nie większym niż 38,5 cm,

- nawet z ekranem dotykowym,

- z podświetleniem LED,

- z płytką obwodów drukowanych z pamięcią EE-PROM, mikrosterownikiem, odbiornikiem LVDS oraz innymi komponentami czynnymi i biernymi,

- z wtyczką do zasilania oraz interfejsami CAN i LVDS,

- nawet z elementami elektronicznymi do dynamicznych zmian koloru,

- w obudowie, z mechanicznymi, dotykowymi lub zdalnymi funkcjami kontrolnymi lub bez nich oraz systemem aktywnego chłodzenia lub bez niego,

odpowiedni do montażu w pojazdach silnikowych objętych działem 87 (2)

0 %p/st31.12.2020
*ex 8529 90 9267Panel wyświetlacza kolorowego LCD do monitorów LCD objętych pozycją 8528:

- o wymiarze przekątnej ekranu 14,48 cm lub większym, ale nie większym niż 31,24 cm,

- nawet z ekranem dotykowym,

- z podświetleniem, mikrosterownikiem,

- ze sterownikiem CAN (szeregowa magistrala komunikacyjna) z jednym interfejsem LVDS (niskonapięciowy sygnał różnicowy) lub większą ich liczbą oraz z jednym gniazdem CAN/gniazdem zasilania lub większą ich liczbą lub ze sterownikiem APIX (Automotive Pixel Link) z interfejsem APIX,

- w obudowie z aluminiowym radiatorem z tyłu obudowy lub bez niego,

- bez modułu przetwarzania sygnału,

- nawet z dotykowymi i akustycznymi informacjami zwrotnymi,

stosowany do produkcji pojazdów objętych działem 87 (2)

0 %p/st31.12.2020
*ex 8536 90 9520Obudowa struktury półprzewodnikowej w postaci ramki z tworzywa sztucznego zawierającej ramkę wyprowadzeniową wyposażoną w pola kontaktowe, do napięć nie większych niż 1 000 V0 %p/st31.12.2020
*ex 8536 90 9592Metalowa tłoczona oprawka ze złączami0 %p/st31.12.2018
*ex 8536 90 95

ex 8544 49 93

94

10

Złączka elastomerowa, z gumy lub silikonu, zawierająca jeden lub więcej elementów przewodzących0 %p/st31.12.2018
ex 8537 10 9865Dźwignia do modułu sterującego pod kierownicą:

- z jednym pojedynczym lub wielopozycyjnym wyłącznikiem elektrycznym (przyciskowym, obrotowym lub innym) lub większą ich liczbą,

- nawet wyposażona w płytki obwodu drukowanego i przewody elektryczne,

- o napięciu 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V,

w rodzaju stosowanych do produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87

0 %p/st31.12.2021
ex 8537 10 9875Jednostka sterująca umożliwiająca dostanie się do pojazdu oraz uruchomienie go bez użycia kluczyka, z przełącznikami elektrycznymi, w obudowie z tworzywa sztucznego, o napięciu 12 V, nawet z:

- anteną,

- złączem,

- metalowym uchwytem,

do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %p/st31.12.2021
*ex 8537 10 9892Panel wyświetlacza dotykowego, składający się z przewodzącej siatki pomiędzy dwoma płytami lub arkuszami szklanymi lub z tworzywa sztucznego, wyposażony w przewody elektryczne i złączki0 %p/st31.12.2018
ex 8538 90 9960Przedni panel sterowania, w formie pudełka z tworzywa sztucznego, ze światłowodami, przełącznikami obrotowymi, przyciskowymi i guzikowymi lub innego rodzaju przełącznikami, bez jakiegokolwiek elementu elektrycznego, w rodzaju stosowanych do tablicy rozdzielczej pojazdów silnikowych objętych działem 870 %p/st31.12.2021
ex 8543 70 9015Laminowana elektrochromiczna folia składająca się:

- z dwóch zewnętrznych warstw poliestru,

- z warstwy środkowej z polimeru akrylowego i silikonu, oraz

- z dwóch terminali połączeń elektrycznych

0 %-31.12.2021
*ex 8543 70 9033Wzmacniacz wielkiej częstotliwości zawierający jeden lub więcej układów scalonych i chipów kondensatorowych oraz zintegrowanych elementów biernych (IPD), montowanych na metalowym kołnierzu w obudowie0 %-31.12.2021
ex 8544 42 9080Przyłączeniowy kabel 12-przewodowy zawierający dwa złącza

- o napięciu 5 V,

- o długości nieprzekraczającej 300 mm,

do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %p/st31.12.2021
ex 8708 10 10

ex 8708 10 90

10

10

Pokrywa z tworzywa sztucznego do wypełnienia przestrzeni pomiędzy światłami przeciwmgielnymi i zderzakiem, nawet z warstwą chromu, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)0 %p/st31.12.2021
*ex 8708 30 1020Napędzana silnikiem jednostka uruchamiająca hamulec0 %p/st31.12.2019
ex 8708 30 9160- o wartości znamionowej 13,5 V (± 0,5 V), oraz
ex 8708 30 9910- mechanizm śruby z nakrętką kulkową do kontroli ciśnienia płynu hamulcowego w pompie głównej,

do stosowania do produkcji silnikowych pojazdów elektrycznych (2)

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

40

30

Korpus hamulca tarczowego w rodzaju hamulca postojowego BIR ("Ball in Ramp") lub EPB ("Electronic Parking Brake") lub wyłącznie z funkcją hydrauliczną, zawierający otwory funkcyjne i montażowe oraz rowki prowadzące, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 870 %p/st31.12.2019
*ex 8708 30 1050Hamulec postojowy typu bębnowego:0 %p/st31.12.2021
ex 8708 30 9110- działający z tarczą hamulca głównego,

- o średnicy 170 mm lub większej, ale nie większej niż 195 mm,

stosowany do produkcji pojazdów silnikowych (2)

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

60

20

Organiczne klocki hamulcowe niezawierające azbestu, w których materiał cierny jest zamocowany do tyłu płyty ze stali taśmowej, stosowane w produkcji towarów objętych działem 87 (2)0 %p/st31.12.2019
*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

70

40

Uchwyt zaciskacza hamulcowego z żeliwa ciągliwego w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 870 %p/st31.12.2020
*ex 8708 40 2020Automatyczna hydrodynamiczna skrzynia biegów0 %p/st31.12.2020
ex 8708 40 5010- z hydraulicznym przemiennikiem momentu obrotowego,

- bez skrzyni przekładniowej i przegubu Cardana,

- nawet z przednim mechanizmem różnicowym,

do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87 (2)

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 55

10

10

Samochodowa oś wału bocznego wyposażona na każdym końcu w przegub homokinetyczny, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych pozycją CN 87030 %p/st31.12.2020
*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

20

10

Wał napędowy w tworzywie sztucznym wzmocnionym włóknem węglowym, jednolity, bez jakiegokolwiek przegubu pośrodku

- o długości 1 m lub większej, ale nie większej niż 2 m,

- o masie 6 kg lub większej, ale nie większej niż 9 kg

0 %p/st31.12.2020
*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

30

20

20

Przekładnia z pojedynczym wejściem i podwójnym wyjściem w obudowie odlewanej z aluminium, o całkowitych wymiarach 273 mm (szerokość) × 131 mm (wysokość) × 187 mm (długość), zawierająca co najmniej:0 %-31.12.2021
ex 8708 99 9770- dwa elektromagnetyczne sprzęgła jednokierunkowe, poruszające się w przeciwnych kierunkach,

- wał napędowy o średnicy zewnętrznej 24 mm (± 1 mm) zakończony wypustem o 22 zębach, oraz

- współosiowe złącze wyjściowe o średnicy wewnętrznej 22 mm (± 1 mm) zakończone wypustem o 22 zębach

do stosowania w produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych (2)

*ex 8708 80 2010Izolator rozpórki górnej0 %p/st31.12.2020
ex 8708 80 3510- z metalowym uchwytem zawierającym trzy śruby mocujące,

- z gumowym zderzakiem,

w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

20

10

Tylna belka podwozia z ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wyposażona w dwa metalowe przeguby z gumowymi tulejami, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 870 %p/st31.12.2020
*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

30

20

Tylna belka podwozia wyposażona w przegub kulowy i przegub z gumową tuleją, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 870 %p/st31.12.2020
ex 8708 80 9910Stabilizator do osi przedniej wyposażony w przegub kulowy na obu końcach, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)0 %p/st31.12.2021
*ex 8708 91 20

ex 8708 91 35

20

10

Aluminiowa chłodnica typu żebrowego na sprężone powietrze w rodzaju stosowanych do produkcji pojazdów objętych działem 870 %p/st31.12.2019
*ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

30

30

Zbiornik powietrza na wlocie lub wylocie, ze stopów aluminium, wyprodukowany zgodnie z normą EN AC 42100:

- zawierający płaski element uszczelniający o średnicy nie większej niż 0,1 mm,

- o dopuszczalnej ilości cząstek 0,3 mg na jeden zbiornik,

- o odległości między porami 2 mm lub więcej,

0 %p/st31.12.2020
- o średnicy porów nie większej niż 0,4 mm, oraz

- o nie więcej niż 3 porach większych niż 0,2 mm,

w rodzaju stosowanych w wymiennikach ciepła do samochodowych układów chłodzenia

*ex 8708 94 20

ex 8708 94 35

10

20

Drążek przekładni kierowniczej w aluminiowej osłonie z homokinetycznymi przegubami w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 870 %p/st31.12.2019
*ex 8708 95 1040Przednia poduszka powietrzna pasażera z:0 %p/st31.12.2020
ex 8708 95 9910- metalową obudową z co najmniej sześcioma wspornikami mocującymi,

- wbudowaną poduszką bezpieczeństwa,

- nabojem wypełnionym sprężonym gazem,

w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

15

Przedni uchwyt do chłodnicy, nawet z poduszkami gumowymi, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)0 %p/st31.12.2021
ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

40

25

Wspornik z żeliwa lub stali, z otworami montażowymi, nawet z nakrętkami mocującymi, do połączenia skrzyni biegów z nadwoziem samochodu, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)0 %p/st31.12.2021
*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

25

35

72

Widelce przednie, z wyjątkiem sztywnych (nieteleskopowych) widelców przednich wykonanych całkowicie ze stali, do stosowania w produkcji rowerów (2)0 %-31.12.2018
*ex 9013 80 9020Elektroniczne półprzewodnikowe mikro-lusterko w obudowie, odpowiednie do automatycznego drukowania płyt przewodzących, składające się z głównie z połączenia:

- jednego lub więcej monolitycznych układów scalonych specyficznych dla aplikacji (ASIC),

- jednego lub więcej mikroelektromechanicznych lusterek (MEMS) wyprodukowanych z zastosowaniem technologii półprzewodnikowej, z elementami mechanicznymi rozmieszczonymi w strukturach trójwymiarowych na materiale półprzewodnikowym,

w rodzaju stosowanych do wmontowania w produktach objętych działami od 84 do 90 i 95

0 %p/st31.12.2019

ZAŁĄCZNIK  II

Kod CNTARIC
ex 2818 30 0030
ex 2842 10 0040
ex 2905 11 0020
ex 2909 60 0020
ex 2916 14 0030
ex 2920 90 7040
ex 2920 90 7050
ex 2931 90 0005
ex 2933 59 9588
ex 2933 99 8053
ex 2933 99 8072
ex 2940 00 0040
ex 3204 16 0020
ex 3204 17 0067
ex 3215 90 7030
ex 3506 91 1050
ex 3506 91 9050
ex 3811 21 0057
ex 3815 90 9040
ex 3824 99 9221
ex 3824 99 9224
ex 3824 99 9269
ex 3901 10 1020
ex 3901 90 8050
ex 3913 90 0092
ex 3921 13 1010
ex 3923 10 0010
ex 3926 30 0010
ex 3926 90 9720
ex 5911 90 9030
ex 5911 90 9040
ex 7410 11 0010
ex 7607 11 9040
ex 7607 19 9010
ex 7616 99 1030
ex 8108 90 3020
ex 8108 90 5010
ex 8108 90 5025
ex 8301 60 0020
ex 8409 91 0065
ex 8409 99 0030
ex 8411 99 0070
ex 8413 91 0040
ex 8419 90 8530
ex 8421 99 0092
ex 8438 90 0020
ex 8468 90 0020
ex 8476 90 1020
ex 8476 90 9020
ex 8479 90 7083
ex 8481 90 0030
ex 8501 10 9955
ex 8503 00 9970
ex 8504 31 8050
ex 8504 40 9020
ex 8505 11 0033
ex 8505 11 0045
ex 8507 90 8060
ex 8507 90 8070
ex 8507 90 8080
ex 8515 90 8030
ex 8522 90 8030
ex 8529 90 6565
ex 8529 90 9235
ex 8529 90 9236
ex 8529 90 9250
ex 8536 90 4020
ex 8536 90 4092
ex 8536 90 4094
ex 8536 90 4095
ex 8536 90 9520
ex 8536 90 9592
ex 8536 90 9594
ex 8536 90 9595
ex 8537 10 9870
ex 8537 10 9892
ex 8543 70 9033
ex 8543 90 0015
ex 8544 49 9310
ex 8545 90 9030
ex 8708 29 9010
ex 8708 30 1020
ex 8708 30 1030
ex 8708 30 9110
ex 8708 30 9120
ex 8708 30 9130
ex 8708 30 9140
ex 8708 30 9150
ex 8708 40 2020
ex 8708 40 5010
ex 8708 50 5510
ex 8708 50 9910
ex 8708 50 9920
ex 8708 80 3510
ex 8708 80 9110
ex 8708 80 9120
ex 8708 91 3510
ex 8708 91 9920
ex 8708 91 9930
ex 8708 94 3520
ex 8708 95 9910
ex 8708 99 1020
ex 8708 99 9740
ex 8708 99 9750
ex 8708 99 9770
ex 8714 91 3024
ex 8714 91 3034
ex 8714 91 3071
ex 9013 80 9010
1 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1387/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe, oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 201).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.