Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.257.18

| Akt oczekujący
Wersja od: 8 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/1677
z dnia 27 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/

2019/29)

(Dz.U.UE L z dnia 8 października 2019 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny 1 , w szczególności art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) 2  nakłada na podmioty sprawozdające obowiązek przekazywania dziennych informacji statystycznych w celu umożliwienia Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych (ESBC) sporządzania statystyk dotyczących rynku pieniężnego euro.

(2) Nieprzerwane zapewnianie wysokiej jakości statystyk rynku pieniężnego euro wymaga zmiany wymogów minimum stosowanych przez podmioty sprawozdające na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48). Poza obowiązkiem terminowego przekazywania sprawozdań dotyczących wszystkich transakcji wchodzących w zakres obowiązków sprawozdawczych względem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) lub właściwego banku centralnego (KBC), a także poza obowiązkiem zapewnienia bezstronności, obiektywności i wiarygodności informacji dotyczących tych transakcji oraz ich zbierania i przekazywania w sposób chroniący ich rzetelność, podmioty sprawozdające mają również obowiązek odpowiadania w wyznaczonych terminach na zapytania EBC i KBC dotyczące dokładności informacji statystycznych. Wypełnianie tych wymogów minimum ma jeszcze większe znaczenie w sytuacji, gdy dane są publikowane przez EBC w okresach dziennych w ramach wykonywania zadań ESBC.

(3) Zapewnienie wypełniania przez rzeczywistą populację sprawozdawczą dodatkowych wymogów w zakresie odpowiadania na zapytania EBC i KBC wymaga uzupełnienia wymogów minimum przewidzianych w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48).

(4) Rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiana

Załącznik IV do rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Przepisy końcowe

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 27 września 2019 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Mario DRAGHI
Prezes EBC

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK IV

Wymogi minimum obowiązujące rzeczywistą populację sprawozdawczą

W celu realizacji wymogów statystycznych Europejskiego Banku Centralnego (EBC) podmioty sprawozdające zobowiązane są do przestrzegania następujących wymogów minimum.

1. Wymogi minimum w zakresie przekazywania danych:

(i) sprawozdania powinny być przekazywane w terminach wyznaczonych przez EBC oraz właściwy krajowy bank centralny (KBC);

(ii) postać i format sprawozdań statystycznych powinny być zgodne z wymaganiami technicznymi ustalonymi przez EBC oraz właściwy KBC;

(iii) podmiot sprawozdający przekazuje EBC i właściwemu KBC dane osoby (osób) do kontaktu;

(iv) należy przestrzegać specyfikacji technicznych w zakresie sposobu przekazywania danych EBC oraz właściwemu KBC.

2. Wymogi minimum w zakresie dokładności:

(i) przekazywane informacje statystyczne muszą być poprawne;

(ii) podmioty sprawozdające muszą być w stanie dostarczyć informacje na temat zmiany sytuacji wynikającej z dostarczonych danych;

(iii) informacje statystyczne muszą być pełne i nie mogą zawierać luk ciągłych i strukturalnych; istniejące luki powinny być potwierdzone, wyjaśnione EBC i właściwemu KBC oraz, tam, gdzie ma to zastosowanie, możliwie szybko uzupełnione;

(iv) przy technicznym przesyłaniu danych podmioty sprawozdające powinny stosować wymiary, zasady zaokrąglania i jednostki miary określone przez EBC i właściwy KBC;

(v) podmioty sprawozdające mają obowiązek odpowiadania w terminach wyznaczonych przez EBC lub właściwy KBC na wszelkie komunikaty, w których EBC lub właściwy KBC zwracają się o potwierdzenie dokładności informacji statystycznych lub o udzielenie odpowiedzi na zapytania dotyczące dokładności tych informacji.

3. Wymogi minimum w zakresie zgodności metodologicznej:

(i) informacje statystyczne muszą być zgodne z definicjami i klasyfikacjami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu;

(ii) w przypadku rozbieżności w stosunku do tych definicji i klasyfikacji podmioty sprawozdające regularnie monitorują i mierzą różnice pomiędzy miarami stosowanymi a miarami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu;

(iii) podmioty sprawozdające muszą być w stanie wyjaśnić różnice pomiędzy dostarczonymi danymi a danymi za poprzednie okresy.

4. Wymogi minimum w zakresie wprowadzania korekt:

należy przestrzegać zasad i procedur w zakresie trybu wprowadzania korekt określonych przez EBC i właściwy KBC; do korekt innych niż korekty standardowe należy dołączać noty wyjaśniające.

5. Wymogi minimum w zakresie rzetelności danych:

(i) informacje statystyczne muszą być zestawiane i przekazywane przez podmioty sprawozdające w sposób bezstronny i obiektywny;

(ii) błędy w przekazywanych danych muszą zostać skorygowane a informacje o nich przekazane EBC oraz właściwemu KBC w najszybszym możliwym terminie."

1 Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.
2 Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1333/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2014/48) (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 97).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.