Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.23.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/113
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2018/33)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny 1 , w szczególności art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 4,

działając po konsultacji z Komisją Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) 2  nałożono na podmioty sprawozdające obowiązek przekazywania danych statystycznych w celu umożliwienia Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych (ESBC) sporządzania statystyk dotyczących rynku pieniężnego euro.

(2) Aby zapewnić dostępność wysokiej jakości statystyk dotyczących rynku pieniężnego euro, konieczna jest zmiana określonych postanowień rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48). W szczególności istotne jest zapewnienie, aby podmioty sprawozdające przekazywały Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) lub właściwym krajowym bankom centralnym (KBC) dane dotyczące wszystkich transakcji zawartych pomiędzy podmiotem sprawozdającym a przedsiębiorstwami finansowymi (z wyjątkiem transakcji z bankami centralnymi, które nie są realizowane na potrzeby inwestycyjne), jak również jednostkami sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz niektórymi przedsiębiorstwami niefinansowymi. Ponadto konieczne jest zapewnienie, aby proces zbierania danych odniósł korzyści z rozszerzonego obowiązkowego wykorzystania identyfikatora podmiotów prawnych (LEI) w ramach sprawozdawczości w Unii.

(3) Biorąc pod uwagę znaczenie zapewnienia dostępności terminowych statystyk dotyczących rynku pieniężnego euro, konieczne jest także zharmonizowanie i zwiększenie obowiązków podmiotów sprawozdających w zakresie przekazywania informacji KBC lub EBC w sposób terminowy.

(4) Należy podjąć środki ostrożności w celu zapewnienia gromadzenia, zestawiania i przekazywania informacji statystycznych przez podmioty sprawozdające w sposób chroniący integralność informacji. W szczególności należy podkreślić, że informacje statystyczne otrzymane przez KBC lub EBC powinny być bezstronne, tzn. powinny stanowić neutralne przedstawienie możliwych do zaobserwowania transakcji zawartych na warunkach rynkowych przez podmiot sprawozdający, obiektywne i rzetelne w celu zapewnienia zgodności z ogólnymi zasadami zawartymi w publicznym zobowiązaniu ESBC dotyczącym statystyki europejskiej 3 . Podmioty sprawozdające powinny także zapewniać poprawę błędów zawartych w przekazywanych informacjach statystycznych i informowanie o nich EBC oraz właściwego KBC w najszybszym możliwym terminie.

(5) Wdrożenie tych postanowień zapewni ESBC bardziej terminowe, wyczerpujące, szczegółowe, zharmonizowane i rzetelne informacje statystyczne dotyczące rynku pieniężnego euro, co pozwoli na bardziej pogłębioną analizę mechanizmu transmisyjnego polityki pieniężnej. Ponadto gromadzone dane mogą być wykorzystane w celu utworzenia stopy niezabezpieczonych kredytów overnight w euro i zarządzania nią.

(6) Rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany

W rozporządzeniu (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się pkt 5a) w brzmieniu:

"5a) »przedsiębiorstwa finansowe« oznaczają jednostki instytucjonalne, które są niezależnymi podmiotami prawnymi i producentami rynkowymi oraz których podstawową działalnością jest produkcja usług finansowych, zgodnie ze znowelizowanym europejskim systemem rachunków (ESA 2010) ustanowionym przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013( * ;

b) skreśla się punkty 3-5;
c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) »statystyka rynku pieniężnego« oznacza statystykę związaną z transakcjami na instrumentach rynku pieniężnego o charakterze zabezpieczonym, niezabezpieczonym oraz w formie transakcji pochodnych, które zawierane są w danym okresie sprawozdawczym pomiędzy podmiotami sprawozdającymi a przedsiębiorstwami finansowymi (z wyjątkiem banków centralnych, gdy transakcja nie jest przeprowadzana na potrzeby inwestycyjne), jednostkami sektora instytucji rządowych i samorządowych lub przedsiębiorstwami niefinansowymi określanymi w pakiecie LCR Bazylea III jako »hurtowe«, jednak z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych;";

d) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) »referencyjna populacja sprawozdawcza« oznacza MIF będące rezydentami strefy euro z wyłączeniem banków centralnych oraz funduszy rynku pieniężnego, które przyjmują depozyty denominowane w euro lub emitują inne instrumenty dłużne, lub też udzielają pożyczek lub kredytów denominowanych w euro wymienionych w załączniku I, II i III w stosunku do innych przedsiębiorstw finansowych, jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych lub przedsiębiorstw niefinansowych;";

e) dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) »instytucja kredytowa« ma znaczenie nadane w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013( * ;

f) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) »transakcja swap indeksowana stopą overnight« lub »transakcja OIS« oznacza transakcję swap na stopę procentową, w której okresowa zmienna stopa procentowa jest równa średniej geometrycznej stopy overnight (lub indeksowanej stopy overnight) w określonym czasie. Płatność końcowa obliczana jest jako różnica pomiędzy stałą stopą procentową a skumulowaną stopą overnight obliczaną w czasie trwania transakcji OIS poprzez odniesienie do jej wartości nominalnej;";

2) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na potrzeby tworzenia statystyk ryku pieniężnego podmioty sprawozdające przekazują KBC państw członkowskich, w których są rezydentami, na zasadzie konsolidacji, w tym w odniesieniu do swoich oddziałów zlokalizowanych w Unii lub w krajach EFTA, dzienne dane statystyczne dotyczące instrumentów rynku pieniężnego. Wymagane informacje statystyczne określone są w załącznikach I, II i III. Podmioty sprawozdające przekazują wymagane informacje statystyczne zgodnie z wymogami minimum w zakresie trybu przekazywania, dokładności, zgodności metodologicznej, wprowadzania korekt i integralności danych określonymi w załączniku IV. KBC przekazują otrzymane od podmiotów sprawozdających informacje statystyczne EBC na podstawie art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. KBC opracowują i wdrażają ustalenia sprawozdawcze dotyczące instrumentów rynku pieniężnego, do których przestrzegania zobowiązane są podmioty sprawozdające. Te ustalenia sprawozdawcze powinny zapewniać zbieranie wymaganych informacji statystycznych oraz umożliwiać dokładne sprawdzenie zgodności z określonymi w załączniku IV wymogami minimum.";

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. KBC opracowują i wdrażają zgodnie z krajowymi wymogami sprawozdawczymi ustalenia sprawozdawcze, których przestrzegać będą dodatkowe podmioty sprawozdające. KBC zapewnią, aby krajowe wymogi sprawozdawcze nakładały na dodatkowe podmioty sprawozdające obowiązek postępowania zgodnie z wymogami równoważnymi do tych, o których mowa w art. 6-8, art. 10 ust. 3, art. 11 oraz art. 12 niniejszego rozporządzenia. KBC zapewnią, aby te ustalenia sprawozdawcze dostarczały wymaganych informacji statystycznych oraz pozwalały na dokładne sprawdzenie zgodności z określonymi w załączniku IV wymogami minimum.";

3) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku, w którym KBC podejmie decyzję na podstawie art. 3 ust. 3 o tym, aby podmioty sprawozdające przekazywały informacje statystyczne, o których mowa w załącznikach I, II i III bezpośrednio do EBC, podmioty sprawozdające przekazują takie informacje EBC raz dziennie pomiędzy 18.00 w dniu transakcji a 7.00 (czasu środkowoeuropejskiego)( * pierwszego dnia rozrachunkowego TARGET2 następującego po dniu transakcji.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku innym niż ten, o którym mowa w ust. 1, KBC przekazują EBC dzienne informacje statystyczne dotyczące rynku pieniężnego zgodnie z załącznikami I, II i III, które otrzymają od podmiotów sprawozdających wyznaczonych na podstawie art. 2 ust. 2, 3 i 4, lub od dodatkowych podmiotów sprawozdających wyznaczonych na podstawie art. 2 ust. 6, raz dziennie przez 7.00 (czasu środkowoeuropejskiego) pierwszego dnia rozrachunkowego TARGET2 następującego po dniu transakcji.";

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przy ocenie, czy podmiot sprawozdający spełnił wymogi określone w niniejszym artykule, naruszenie któregokolwiek ze standardów minimum w zakresie przekazywania danych wskazanych w pkt 1 pkt (i)-(ii) załącznika IV uznaje się za przypadek naruszenia tego samego rodzaju wymogów sprawozdawczych na cele stwierdzenia naruszenia w zakresie ram EBC dotyczących nieprzestrzegania wymogów w zakresie statystyki.";

4) skreśla się art. 5;
5) załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) otrzymuje brzmienie określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;
6) załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) otrzymuje brzmienie określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;
7) załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) otrzymuje brzmienie określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;
8) załącznik IV do rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) otrzymuje brzmienie określone w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Postanowienia końcowe

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 marca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.
Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 7 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Mario DRAGHI
Prezes EBC

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 

"ZAŁĄCZNIK I

Schemat sprawozdawczy statystki rynku pieniężnego dotyczącej transakcji zabezpieczonych

CZĘŚĆ 1

RODZAJE INSTRUMENTÓW

Podmioty sprawozdające dostarczają Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) lub właściwemu krajowemu bankowi centralnemu (KBC) dane dotyczące transakcji z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcji zawartych na ich podstawie, w tym trójstronnych transakcji repo, które są denominowane w euro i mają termin zapadalności do jednego roku włącznie (zdefiniowanych jako transakcje o terminie zapadalności nie dłuższym niż 397 dni po dacie rozrachunku), zawartych pomiędzy podmiotami sprawozdającymi a przedsiębiorstwami finansowymi (z wyjątkiem banków centralnych, gdy transakcja nie jest przeprowadzana na potrzeby inwestycyjne), jednostkami sektora instytucji rządowych i samorządowych lub przedsiębiorstwami niefinansowymi określanymi w pakiecie LCR Bazylea III jako »hurtowe«. Wyłącza się transakcje wewnątrzgrupowe.

CZĘŚĆ 2

RODZAJE DANYCH

1. Rodzaje danych transakcyjnych( * wykazywane w odniesieniu do każdej transakcji:

PoleOpis danychAlternatywna opcja sprawozdawcza (jeżeli istnieje) oraz pozostałe wymogi
Reported transaction status (Status transakcji, której dane są przekazywane)Atrybut ten określa, czy transakcja jest nową transakcją, czy też zmianą, anulowaniem albo korektą transakcji, której dane przekazano uprzednio.
Novation status (Status nowacji)Atrybut ten określa, czy transakcja stanowi nowację.
Unique transaction identifier (Niepowtarzalny identyfikator transakcji)Niepowtarzalny kod umożliwiający identyfikację transakcji w danym segmencie rynku.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane, jeśli dane są dostępne.
Proprietary transaction identification (Własna identyfikacja transakcji)Niepowtarzalny wewnętrzny identyfikator transakcji wykorzystywany przez podmiot sprawozdający na potrzeby każdej transakcji. Własna identyfikacja transakcji jest niepowtarzalna dla każdej transakcji, której dane są przekazywane, dla danego segmentu rynku i dla danego podmiotu sprawozdającego.
Related proprietary transaction identification (Własna identyfikacja powiązanych transakcji)Niepowtarzalny wewnętrzny identyfikator transakcji wykorzystywany przez podmiot sprawozdający w odniesieniu do pierwotnej transakcji, która została następnie odnowiona.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane w przypadkach, w których ma ono zastosowanie.
Counterparty proprietary transaction identification (Własna identyfikacja transakcji kontrahenta)Własna identyfikacja transakcji przypisana przez kontrahenta podmiotu sprawozdającego do tej samej transakcji.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane, jeśli dane są dostępne.
Counterparty identification (Identyfikacja kontrahenta)Kod identyfikacyjny wykorzystywany do rozpoznania kontrahenta podmiotu sprawozdającego na potrzeby transakcji, której dane są przekazywane.Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) musi być stosowany we wszystkich okolicznościach, w których kontrahentowi przypisano taki identyfikator. Jeżeli kod LEI nie został przypisany, należy podać sektor kontrahenta i siedzibę kontrahenta.
Counterparty sector (Sektor kontrahenta)Sektor instytucjonalny kontrahenta.Wymagany w razie braku identyfikacji kontrahenta.
Counterparty location (Siedziba kontrahenta)Kod kraju nadany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) dla kraju siedziby kontrahenta.Wymagany w razie braku identyfikacji kontrahenta.
Tri-party agent identification (Identyfikacja agenta transakcji trójstronnej)Identyfikator kontrahenta przyznany agentowi w transakcji trójstronnej.Wykazywanie danych w tym poluj jest wymagane dla transakcji trójstronnych. Identyfikator LEI musi być stosowany we wszystkich okolicznościach, w których agentowi przypisano taki identyfikator.
Reporting date (Dzień sprawozdawczy)Data rozpoczęcia i zakończenia oraz godzina okresu, do którego odnoszą się dane transakcji w pliku.
Electronic time stamp (Elektroniczny znacznik czasu)Czas, w którym transakcja jest zawarta lub zaksięgowana.
Trade date (Data transakcji)Dzień, w którym strony zawierają transakcję finansową.
Settlement date (Data rozrachunku)Dzień, w którym środki pieniężne są pierwotnie wymieniane na dany składnik aktywów zgodnie z postanowieniami umownymi.W przypadku otwartych transakcji z przyrzeczeniem odkupu jest to dzień, w którym następuje rolowanie transakcji, nawet w przypadku, gdy nie dochodzi do przelewu środków pieniężnych.
Maturity date (Termin zapadalności)Termin odkupu, tj. dzień, w którym środki pieniężne mają być zwrócone lub otrzymane w zamian za składnik aktywów ustanowiony lub otrzymany jako zabezpieczenie.
Transaction type (Rodzaj transakcji)Ten atrybut określa, czy transakcja jest przeprowadzana w celu zaciągnięcia, czy też udzielenia pożyczki środków pieniężnych.
Transaction nominal amount (Wartość nominalna transakcji)Kwota w euro pierwotnie pożyczona.
Rate type (Rodzaj oprocentowania)Pozycja określająca, czy instrument posiada oprocentowanie stałe, czy zmienne.
Deal rate (Stopa transakcji)Wyrażona zgodnie z konwencją rynku pieniężnego ACT/360 stopa procentowa, po której zawarto umowę z przyrzeczeniem odkupu i która znajduje zastosowanie do oprocentowania środków.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane jedynie dla instrumentów o oprocentowaniu stałym.
Reference rate index (Wskaźnik stopy referencyjnej)Międzynarodowy kod identyfikacyjny papierów wartościowych (ISIN) bazowej stopy referencyjnej, na podstawie której obliczane są okresowe płatności odsetkowe.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane jedynie dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym.
Basis point spread (Punkty bazowe spreadu)Liczba punktów bazowych dodanych (w przypadku liczby dodatniej) do bazowej stopy referencyjnej lub odjętych (w przypadku liczby ujemnej) od tej stopy w celu obliczenia rzeczywistej stopy procentowej mającej zastosowanie dla danego okresu w momencie emisji instrumentu o oprocentowaniu zmiennym.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane jedynie dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym.
Collateral ISIN (Numer ISIN zabezpieczenia)Numer ISIN składnika aktywów stanowiącego zabezpieczenie.Wykazywanie danych w tym polu jest fakultatywne w przypadku trójstronnych transakcji z przyrzeczeniem odkupu nieprowadzonych przy zabezpieczeniu koszykiem papierów wartościowych, dla których istnieje ogólny numer ISIN, lub rodzajami zabezpieczeń, dla których numer ISIN nie jest dostępny. Jeżeli numer ISIN składnika aktywów stanowiącego zabezpieczenie nie jest podany, należy podać rodzaj zabezpieczenia, sektor emitenta zabezpieczenia i pulę zabezpieczeń.
Collateral pool (Pula zabezpieczeń)Wskazanie, czy aktywa stanowiące zabezpieczenie stanowią pulę zabezpieczeń.
Collateral type (Rodzaj zabezpieczenia)Identyfikacja klasy aktywów stanowiących zabezpieczenie.Wymagany w braku numeru ISIN zabezpieczenia.
Collateral issuer sector (Sektor emitenta zabezpieczenia)Sektor instytucjonalny emitenta zabezpieczenia.Wymagany w braku numeru ISIN zabezpieczenia.
Special collateral indicator (Oznaczenie szczególnego zabezpieczenia)Identyfikacja wszystkich umów z przyrzeczeniem odkupu zawartych za ogólnym zabezpieczeniem oraz tych zawartych za szczególnym zabezpieczeniem.Podlega wypełnieniu tylko wówczas, gdy jest to możliwe ze strony podmiotu sprawozdającego.
Collateral nominal amount (Wartość nominalna zabezpieczenia)Wartość nominalna w euro aktywów użytych jako zabezpieczenie.Opcjonalna dla trójstronnych transakcji repo oraz wszelkich transakcji, w których składniki aktywów złożone jako zabezpieczenie nie są identyfikowalne za pomocą numeru ISIN.
Collateral haircut (Redukcja wartości zabezpieczenia)Środek kontroli ryzyka stosowany do aktywów zabezpieczających polegający na tym, że wartość aktywów zabezpieczających obliczana jest jako ich wartość rynkowa pomniejszona o pewien procent.Przekazywanie informacji w tym polu wymagane jest dla transakcji obejmujących pojedyncze zabezpieczenie, w innych przypadkach jest ono opcjonalne.

2. Próg istotności

Dane dotyczące transakcji zawartych z przedsiębiorstwami niefinansowymi podlegają przekazaniu wyłącznie w przypadku transakcji zawartych z przedsiębiorstwami niefinansowymi określanymi w pakiecie LCR Bazylea III jako »hurtowe«( * .

ZAŁĄCZNIK  II

"ZAŁĄCZNIK II

Schemat sprawozdawczy statystki rynku pieniężnego dotyczącej transakcji niezabezpieczonych

CZĘŚĆ 1

RODZAJE INSTRUMENTÓW

1. Podmioty sprawozdające przekazują Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) oraz właściwym krajowym bankom centralnym (KBC) dane dotyczące:

a) pożyczek z wykorzystaniem instrumentów wymienionych w poniższej tabeli, które są denominowane w euro i mają termin zapadalności do jednego roku włącznie (zdefiniowanych jako transakcje o terminie zapadalności nie dłuższym niż 397 dni po dacie rozrachunku), zaciągniętych przez podmiot sprawozdający od przedsiębiorstw finansowych (z wyjątkiem banków centralnych, gdy transakcja nie jest przeprowadzana na potrzeby inwestycyjne), jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych lub przedsiębiorstw niefinansowych określanych w pakiecie LCR Bazylea III jako »hurtowe«;

b) transakcji pożyczek w euro udzielonych innym instytucjom kredytowym o terminie zapadalności do jednego roku włącznie (zdefiniowanych jako transakcje o terminie zapadalności nie dłuższym niż 397 dni po dacie rozrachunku) za pośrednictwem depozytów niezabezpieczonych lub rachunków z opcją wykupu, lub też poprzez zakup od emitującej instytucji kredytowej papierów komercyjnych, certyfikatów depozytowych, obligacji o zmiennym oprocentowaniu oraz innych instrumentów dłużnych o terminie zapadalności do jednego roku.

Na cele pkt 1 lit. a) i b) powyżej wyłącza się transakcje wewnątrzgrupowe.

2. Poniższa tabela zawiera szczegółowy opis standardowy kategorii instrumentów dla transakcji, które podmioty sprawozdające zobowiązane są przekazywać EBC. Jeżeli podmioty sprawozdające zobowiązane są do przekazywania danych dotyczących transakcji swoim KBC, właściwy KBC dokonuje transpozycji tych opisów kategorii instrumentów na poziom krajowy na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Rodzaj instrumentuOpis
Deposits (Depozyty)Niezabezpieczone depozyty oprocentowane (w tym rachunki z opcją wykupu, ale z wyłączeniem rachunków bieżących), które są wypłacane na żądanie lub o terminie zapadalności nieprzekraczającym jednego roku, tj. wynoszącym do 397 dni po dacie rozrachunku, i które są przyjmowane (zaciągnięcia zobowiązania) lub składane (udzielanie pożyczki) przez podmiot sprawozdający.
Call account/Call money (Rachunek na żądanie/środki na żądanie)Rachunki pieniężne oprocentowane według stopy procentowej zmieniającej się z częstotliwością dzienną, skutkującej płatnościami odsetkowymi lub naliczeniem odsetek w regularnych odstępach, oraz wymagające zachowania okresu wypowiedzenia przed wypłaceniem środków.

Rachunek oszczędnościowy wymagający zachowania okresu wypowiedzenia przed wypłaceniem środków.

Certificate of deposit (Certyfikat depozytowy)Instrument dłużny o charakterze terminowym, zbywalny lub niezbywalny, emitowany przez MIF, uprawniający posiadacza do otrzymywania określonej stałej stopy procentowej przez określony czas nie dłuższy niż jeden rok, tj. nie dłużej niż 397 dni od daty rozrachunku, który jest oprocentowany lub emitowany z dyskontem.
Commercial paper (Papier komercyjny)Niezabezpieczony instrument dłużny wyemitowany przez MIF o terminie zapadalności nie dłuższym niż jeden rok, tj. do 397 dni od daty rozrachunku, oprocentowany lub emitowany z dyskontem.
Papier komercyjny zabezpieczony aktywamiInstrument dłużny wyemitowany przez MIF o terminie zapadalności nie dłuższym niż jeden rok, tj. do 397 dni od daty rozrachunku, oprocentowany lub emitowany z dyskontem i zabezpieczony jakąś formą zabezpieczenia.
Floating rate note (Obligacja o zmiennym oprocentowaniu)Instrument dłużny, w którym okresowe płatności odsetkowe obliczane są na podstawie wartości, tj. poprzez fixing bazowej stopy odniesienia, takiej jak Euribor (Euro Interbank Offered Rate) w określonych wcześniej dniach, zwanych dniami fi-xingu, o terminie zapadalności do jednego roku, tj. do 397 dni po dacie rozrachunku.
Other short-term debt securities (Pozostałe krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe)Niepodporządkowane papiery wartościowe niebędące udziałami kapitałowymi, z terminem zapadalności do jednego roku, tj. do 397 dni od daty rozrachunku, wyemitowane przez podmioty sprawozdające, zwykle zbywalne i będące przedmiotem obrotu na rynkach wtórnych lub rozliczane na rynku, które nie dają posiadaczowi praw własności w stosunku do instytucji emitującej. Kategoria ta obejmuje:

a) papiery wartościowe dające posiadaczowi bezwarunkowe prawo do stałego lub umownie ustalonego dochodu w formie płatności kuponowych lub określonej stałej kwoty w określonym terminie (lub terminach), lub począwszy od daty wskazanej w momencie emisji;

b) niezbywalne instrumenty wyemitowane przez podmioty sprawozdające, które następnie stały się zbywalne, której powinny zostać przeniesione do kategorii »dłużne papiery wartościowe«.

CZĘŚĆ 2

RODZAJE DANYCH

1. Rodzaje danych transakcyjnych( * wykazywane w odniesieniu do każdej transakcji:

PoleOpis danychAlternatywna opcja sprawozdawcza (jeżeli istnieje) oraz dodatkowe wymogi
Reported transaction status (Status transakcji, której dane są przekazywane)Atrybut ten określa, czy transakcja jest nową transakcją, czy też zmianą, anulowaniem albo korektą transakcji, której dane przekazano uprzednio.
Novation status (Status nowacji)Atrybut ten określa, czy transakcja stanowi nowację.
Unique transaction identifier (Niepowtarzalny identyfikator transakcji)Niepowtarzalny kod umożliwiający identyfikację transakcji w danym segmencie rynku.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane, jeśli dane są dostępne.
Proprietary transaction identification (Własna identyfikacja transakcji)Niepowtarzalny wewnętrzny identyfikator transakcji wykorzystywany przez podmiot sprawozdający na potrzeby każdej transakcji. Własna identyfikacja transakcji jest niepowtarzalna dla każdej transakcji, której dane są przekazywane, dla danego segmentu rynku i dla danego podmiotu sprawozdającego.
Related proprietary transaction identification (Własna identyfikacja powiązanych transakcji)Niepowtarzalny wewnętrzny identyfikator transakcji wykorzystywany przez podmiot sprawozdający w odniesieniu do pierwotnej transakcji, która została następnie odnowiona.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane w przypadkach, w których ma ono zastosowanie.
Counterparty proprietary transaction identification (Własna identyfikacja transakcji kontrahenta)Własna identyfikacja transakcji przypisana przez kontrahenta podmiotu sprawozdającego do tej samej transakcji.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane, jeśli dane są dostępne.
Counterparty identification (Identyfikacja kontrahenta)Kod identyfikacyjny wykorzystywany do rozpoznania kontrahenta podmiotu sprawozdającego na potrzeby transakcji, której dane są przekazywane.Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) musi być stosowany we wszystkich okolicznościach, w których kontrahentowi przypisano taki identyfikator. Jeżeli kod LEI nie został przypisany, należy podać sektor kontrahenta i siedzibę kontrahenta.
Counterparty sector (Sektor kontrahenta)Sektor instytucjonalny kontrahenta.Wymagany w razie braku identyfikacji kontrahenta.
Counterparty location (Siedziba kontrahenta)Kod kraju nadany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) dla kraju siedziby kontrahenta.Wymagany w razie braku identyfikacji kontrahenta.
Reporting date (Dzień sprawozdawczy)Data rozpoczęcia i zakończenia oraz godzina okresu, do którego odnoszą się dane transakcji w pliku.
Electronic time stamp (Elektroniczny znacznik czasu)Czas, w którym transakcja jest zawarta lub zaksięgowana.
Trade date (Data transakcji)Dzień, w którym strony zawierają transakcję finansową, której dane podlegają przekazaniu.
Settlement date (Data rozrachunku)Data, w której dochodzi do wymiany kwoty pieniężnej przez kontrahentów lub w której następuje rozrachunek zakupu lub sprzedaży instrumentu dłużnego.W przypadku rachunków z opcją wykupu lub innych niezabezpieczonych pożyczek zaciągniętych lub udzielonych, które są płatne na żądanie, dzień, w którym depozyt jest rolowany (tj. dzień, w którym podlegałby wypłacie, gdyby był wykupiony, a nie rolowany).
Maturity date (Termin zapadalności)Dzień, w którym kwota pieniężna ma zostać zwrócona przez pożyczkobiorcę pożyczkodawcy lub w którym przypada termin zapadalności instrumentu dłużnego, a środki, na jakie opiewa ten instrument, podlegają zwrotowi.
Instrument type (Rodzaj instrumentu)Instrument, przy użyciu którego dochodzi do zaciągnięcia lub udzielenia pożyczki.
Transaction type (Rodzaj transakcji)Ten atrybut określa, czy transakcja stanowi zaciągnięcia czy też udzielenie pożyczki środków pieniężnych.
Transaction nominal amount (Wartość nominalna transakcji)Kwota środków w euro udzielonej lub zaciągniętej pożyczki w formie depozytu. W przypadku papierów wartościowych jest to wartość nominalna papieru wartościowego wyemitowanego lub zakupionego.
Transaction deal price (Cena transakcyjna)Brudna cena (tj. uwzględniająca narosłe odsetki), po której papier wartościowy jest emitowany lub sprzedawany, w punktach procentowych.Wartość wykazywana jako 100 dla depozytów niezabezpieczonych.
Rate type (Rodzaj oprocentowania)Pozycja określająca, czy instrument posiada oprocentowanie stałe, czy zmienne.
Deal rate (Stopa transakcji)Wyrażona zgodnie z konwencją rynku pieniężnego ACT/360 stopa procentowa, po której zawarto transakcję depozytową i która znajduje zastosowanie do oprocentowania środków. W przypadku instrumentów dłużnych jest to efektywna stopa procentowa, wyrażona zgodnie z konwencją rynku pieniężnego ACT/ 360, po której instrument był wyemitowany lub kupiony.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane jedynie dla instrumentów o oprocentowaniu stałym.
Reference rate index (Wskaźnik stopy referencyjnej)Międzynarodowy kod identyfikacyjny papierów wartościowych (ISIN) bazowej stopy referencyjnej, na podstawie której obliczane są okresowe płatności odsetkowe.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane jedynie dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym.
Basis point spread (Punkty bazowe spreadu)Liczba punktów bazowych dodanych (w przypadku liczby dodatniej) do wskaźnika stopy referencyjnej lub odjętych (w przypadku liczby ujemnej) od tego wskaźnika w celu obliczenia rzeczywistej stopy procentowej mającej zastosowanie dla danego okresu w momencie emisji instrumentu o oprocentowaniu zmiennym.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane jedynie dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym.
Call or put (Wykup lub sprzedaż)Wskazuje, czy instrument posiada opcję wykupu lub sprzedaży.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane jedynie dla instrumentów z opcją wykupu lub sprzedaży.
First call/put date (Pierwszy termin wykupu lub sprzedaży)Pierwszy dzień, w którym możliwe jest wykonanie opcji wykupu lub sprzedaży.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane jedynie dla instrumentów z opcją wykupu lub sprzedaży, które mogą być wykonane w jednym lub kilku wcześniej określonych terminach.
Call/put notice period (Termin powiadomienia o wykupie lub sprzedaży)Liczba dni kalendarzowych dana przez posiadacza/emitenta instrumentu emitentowi/posiadaczowi instrumentu przed wykonaniem opcji wykupu/sprzedaży.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane jedynie dla wszystkich instrumentów/transakcji z opcją wykupu lub sprzedaży z terminem wypowiedzenia oraz dla depozytów wypłacanych po uzgodnionym wcześniej terminie wypowiedzenia.

2. Próg istotności

Dane dotyczące transakcji zawartych z przedsiębiorstwami niefinansowymi podlegają przekazaniu wyłącznie w przypadku transakcji zawartych z przedsiębiorstwami niefinansowymi określanymi w pakiecie LCR Bazylea III jako »hurtowe«.

ZAŁĄCZNIK  III

"ZAŁĄCZNIK III

Schemat sprawozdawczy statystki rynku pieniężnego dotyczącej transakcji na instrumentach pochodnych

CZĘŚĆ 1

RODZAJE INSTRUMENTÓW

Podmioty sprawozdające przekazują Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) oraz właściwym krajowym bankom centralnym (KBC) dane dotyczące:

a) swapów walutowych, w których dochodzi do zakupu lub sprzedaży euro po kursie kasowym w zamian za walutę zagraniczną oraz odsprzedaży lub odkupu po uzgodnionym wcześniej walutowym kursie terminowym o terminie zapadalności do jednego roku włącznie (zdefiniowanych jako transakcje o terminie zapadalności nie dłuższym niż 397 dni po dacie rozrachunku części kasowej (spot) swapa walutowego) pomiędzy podmiotami sprawozdającymi a przedsiębiorstwami finansowymi (z wyjątkiem banków centralnych, gdy transakcja nie jest przeprowadzana na potrzeby inwestycyjne), jednostkami sektora instytucji rządowych i samorządowych lub przedsiębiorstwami niefinansowymi określanymi w pakiecie LCR Bazylea III jako »hurtowe«;

b) transakcji swap indeksowanych stopą overnight (OIS) denominowanych w euro, zawartych pomiędzy podmiotami sprawozdającymi a przedsiębiorstwami finansowymi (z wyjątkiem banków centralnych, gdy transakcja nie jest przeprowadzana na potrzeby inwestycyjne), jednostkami sektora instytucji rządowych i samorządowych lub przedsiębiorstwami niefinansowymi określanymi w pakiecie LCR Bazylea III jako »hurtowe«.

Na potrzeby lit. a) i b) powyżej wyłącza się transakcje wewnątrzgrupowe.

CZĘŚĆ 2

RODZAJE DANYCH

1. Rodzaje danych transakcyjnych( * dotyczących swapów walutowych wykazywanych w odniesieniu do każdej transakcji:

PoleOpis danychAlternatywna opcja sprawozdawcza (jeżeli istnieje) oraz pozostałe wymogi
Reported transaction status (Status transakcji, której dane są przekazywane)Atrybut ten określa, czy transakcja jest nową transakcją, czy też zmianą, anulowaniem albo korektą transakcji, której dane przekazano uprzednio.
Novation status (Status nowacji)Atrybut ten określa, czy transakcja stanowi nowację.
Unique transaction identifier (Niepowtarzalny identyfikator transakcji)Niepowtarzalny kod umożliwiający identyfikację transakcji w danym segmencie rynku.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane, jeśli dane są dostępne.
Proprietary transaction identification (Własna identyfikacja transakcji)Niepowtarzalny wewnętrzny identyfikator transakcji wykorzystywany przez podmiot sprawozdający na potrzeby każdej transakcji. Własna identyfikacja transakcji jest niepowtarzalna dla każdej transakcji, której dane są przekazywane, dla danego segmentu rynku i dla danego podmiotu sprawozdającego.
Related proprietary transaction identification (Własna identyfikacja powiązanych transakcji)Niepowtarzalny wewnętrzny identyfikator transakcji wykorzystywany przez podmiot sprawozdający w odniesieniu do pierwotnej transakcji, która została następnie odnowiona.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane w przypadkach, w których ma ono zastosowanie.
Counterparty proprietary transaction identification (Własna identyfikacja transakcji kontrahenta)Własna identyfikacja transakcji przypisana przez kontrahenta podmiotu sprawozdającego do tej samej transakcji.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane, jeśli dane są dostępne.
Counterparty identification (Identyfikacja kontrahenta)Kod identyfikacyjny wykorzystywany do rozpoznania kontrahenta podmiotu sprawozdającego na potrzeby transakcji, której dane są przekazywane.Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) musi być stosowany we wszystkich okolicznościach, w których kontrahentowi przypisano taki identyfikator. Jeżeli kod LEI nie został przypisany, należy podać sektor kontrahenta i siedzibę kontrahenta.
Counterparty sector (Sektor kontrahenta)Sektor instytucjonalny kontrahenta.Wymagany w razie braku identyfikacji kontrahenta.
Counterparty location (Siedziba kontrahenta)Kod kraju nadany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) dla kraju siedziby kontrahenta.Wymagany w razie braku identyfikacji kontrahenta.
Reporting date (Dzień sprawozdawczy)Data rozpoczęcia i zakończenia oraz godzina okresu, do którego odnoszą się dane transakcji w pliku.
Electronic time stamp (Elektroniczny znacznik czasu)Czas, w którym transakcja jest zawarta lub zaksięgowana.
Trade date (Data transakcji)Dzień, w którym strony zawierają transakcję finansową, której dane podlegają przekazaniu.
Spot value date (Data waluty spot)Dzień, w którym jedna strona sprzedaje drugiej stronie określoną kwotę we wskazanej walucie w zamian za zapłatę określonej kwoty w innej walucie w oparciu o uzgodniony kurs walutowy zwany kursem walutowym kasowym (spot).
Maturity date (Termin zapadalności)Dzień, w którym swap walutowy wygasa, a waluta sprzedana w dacie waluty spot jest odkupowana.
Foreign exchange transaction type (Rodzaj transakcji walutowej)Atrybut określający, czy kwota w euro wykazywana w wartości nominalnej transakcji jest zakupiona, czy sprzedana w dacie waluty spot.

Odnosi się do kursu kasowego euro, tj. określenia, czy euro jest kupowane czy sprzedawane w dacie waluty spot.

Transaction nominal amount (Wartość nominalna transakcji)Wartość nominalna papierów w euro as-wapu walutowego.
Foreign currency code (Kod waluty obcej)Pierwotny, składający się z trzech znaków, kod ISO dla waluty zakupionej lub sprzedanej w zamian za euro.
Foreign exchange spot rate (Kurs walutowy kasowy (spot))Kurs walutowy pomiędzy euro a walutą obcą stosowany do pierwszego członu swapa walutowego.
Foreign exchange forward points (Punkty terminowe transakcji walutowej)Różnica pomiędzy walutowym kursem terminowym (forward) a kursem walutowym kasowym (spot) wyrażona w punktach bazowych, podawana zgodnie ze zwykle stosowaną konwencją rynkową dla danej pary walut.

2. Rodzaje danych transakcyjnych dotyczących transakcji OIS wykazywanych w odniesieniu do każdej transakcji

PoleOpis danychAlternatywna opcja sprawozdawcza (jeżeli istnieje) oraz pozostałe wymogi
Reported transaction status (Status transakcji, której dane są przekazywane)Atrybut ten określa, czy transakcja jest nową transakcją, czy też zmianą, anulowaniem albo korektą transakcji, której dane przekazano uprzednio.
Novation status (Status nowacji)Atrybut ten określa, czy transakcja stanowi nowację.
Unique transaction identifier (Niepowtarzalny identyfikator transakcji)Niepowtarzalny kod umożliwiający identyfikację transakcji w danym segmencie rynku.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane, jeśli dane są dostępne.
Proprietary transaction identification (Własna identyfikacja transakcji)Niepowtarzalny wewnętrzny identyfikator transakcji wykorzystywany przez podmiot sprawozdający na potrzeby każdej transakcji. Własna identyfikacja transakcji jest niepowtarzalna dla każdej transakcji, której dane są przekazywane, dla danego segmentu rynku i dla danego podmiotu sprawozdającego.
Related proprietary transaction identification (Własna identyfikacja powiązanych transakcji)Niepowtarzalny wewnętrzny identyfikator transakcji wykorzystywany przez podmiot sprawozdający w odniesieniu do pierwotnej transakcji, która została następnie odnowiona.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane w przypadkach, w których ma ono zastosowanie.
Counterparty proprietary transaction identification (Własna identyfikacja transakcji kontrahenta)Własna identyfikacja transakcji przypisana przez kontrahenta podmiotu sprawozdającego do tej samej transakcji.Wykazywanie danych w tym polu jest wymagane, jeśli dane są dostępne.
Counterparty identification (Identyfikacja kontrahenta)Kod identyfikacyjny wykorzystywany do rozpoznania kontrahenta podmiotu sprawozdającego na potrzeby transakcji, której dane są przekazywane.Identyfikator LEI musi być stosowany we wszystkich okolicznościach, w których kontrahentowi przypisano taki identyfikator. Jeżeli kod LEI nie został przypisany, należy podać sektor kontrahenta i siedzibę kontrahenta.
Counterparty sector (Sektor kontrahenta)Sektor instytucjonalny kontrahenta.Wymagany w razie braku identyfikacji kontrahenta.
Counterparty location (Siedziba kontrahenta)Kod ISO kraju siedziby kontrahenta.Wymagany w razie braku identyfikacji kontrahenta.
Reporting date (Dzień sprawozdawczy)Data rozpoczęcia i zakończenia oraz godzina okresu, do którego odnoszą się dane transakcji w pliku.
Electronic time stamp (Elektroniczny znacznik czasu)Czas, w którym transakcja jest zawarta lub zaksięgowana.Fakultatywne.
Trade date (Data transakcji)Dzień, w którym strony zawierają transakcję finansową.
Start date (Data początkowa)Dzień, w którym obliczana jest stopa overnight dla części zmiennej.
Maturity date (Termin zapadalności)Ostatni dzień okresu, w którym obliczana jest skumulowana stopa procentowa overnight.
Fixed interest rate (Stała stopa procentowa)Stopa stała wykorzystywana do obliczania wypłat z tytułu transakcji OIS.
Transaction type (Rodzaj transakcji)Oznaczenie wskazujące, czy stała stopa procentowa jest wypłacana, czy otrzymywana przez podmiot sprawozdający.
Transaction nominal amount (Wartość nominalna transakcji)Kwota referencyjna transakcji OIS.

3. Próg istotności

Dane dotyczące transakcji zawartych z przedsiębiorstwami niefinansowymi podlegają przekazaniu wyłącznie w przypadku transakcji zawartych z przedsiębiorstwami niefinansowymi określanymi w pakiecie LCR Bazylea III jako »hurtowe«.

ZAŁĄCZNIK  IV

"ZAŁĄCZNIK IV

Wymogi minimum obowiązujące rzeczywistą populację sprawozdawczą

W celu realizacji wymogów statystycznych Europejskiego Banku Centralnego (EBC) podmioty sprawozdające zobowiązane są do przestrzegania następujących wymogów minimum.

1. Wymogi minimum w zakresie przekazywania danych:

(i) sprawozdania powinny być przekazywane w terminach wyznaczonych przez EBC oraz właściwy krajowy bank centralny (KBC);

(ii) postać i format sprawozdań statystycznych powinny być zgodne z wymaganiami technicznymi ustalonymi przez EBC oraz właściwy KBC;

(iii) podmiot sprawozdający przekazuje EBC i właściwemu KBC dane osoby (osób) do kontaktu;

(iv) należy przestrzegać specyfikacji technicznych w zakresie sposobu przekazywania danych EBC oraz właściwemu KBC.

2. Wymogi minimum w zakresie dokładności:

(i) przekazane informacje statystyczne muszą być poprawne;

(ii) podmioty sprawozdające powinny być w stanie dostarczyć informacje na temat zmiany sytuacji wynikającej z dostarczonych danych;

(iii) informacje statystyczne muszą być pełne i nie mogą zawierać luk ciągłych ani strukturalnych; istniejące luki muszą być potwierdzone, wyjaśnione EBC i właściwemu KBC oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, możliwie szybko uzupełnione;

(iv) przy technicznym przesyłaniu danych podmioty sprawozdające powinny stosować wymiary, zasady zaokrąglania i jednostki miary określone przez EBC i właściwy KBC.

3. Wymogi minimum w zakresie zgodności metodologicznej:

(i) informacje statystyczne muszą być zgodne z definicjami i klasyfikacjami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu;

(ii) w przypadku rozbieżności w stosunku do tych definicji i klasyfikacji podmioty sprawozdające regularnie monitorują i mierzą różnice pomiędzy miarami stosowanymi a miarami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu;

(iii) podmioty sprawozdające powinny być w stanie wyjaśnić różnice pomiędzy dostarczonymi danymi a danymi za poprzednie okresy.

4. Wymogi minimum w zakresie wprowadzania korekt:

Należy przestrzegać zasad i procedur w zakresie trybu wprowadzania korekt określonych przez EBC i właściwy KBC. Do korekt innych niż korekty standardowe należy dołączać noty wyjaśniające.

5. Wymogi minimum w zakresie integralności danych:

(i) informacje statystyczne muszą być zestawiane i przekazywane przez podmioty sprawozdające w sposób bezstronny i obiektywny;

(ii) podmioty sprawozdające korygują błędy zawarte w przekazywanych danych oraz informują o nich EBC i właściwe KBC w najszybszym możliwym terminie."

1 Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.
2 Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1333/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2014/48) (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 97).
3 Publikacja dostępna na stronie internetowej EBC pod adresem: www.ecb.europa.eu.
*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).
*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).
*) Czas środkowoeuropejski uwzględnia zmianę na środkowoeuropejski czas letni.
*) Elektroniczny standard sprawozdawczy oraz specyfikacja techniczna dotycząca danych określone są oddzielnie. Są one dostępne na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu.
**) Zob. dokument pt. »Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools« (Wskaźnik pokrycia płynności oraz narzędzia monitorowania ryzyka płynności), Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, styczeń 2013 r., s. 23-27, dostępny na stronie internetowej Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) pod adresem: www. bis.org.
*) Elektroniczny standard sprawozdawczy oraz specyfikacja techniczna dotycząca danych określone są oddzielnie. Są one dostępne na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu.
*) Elektroniczny standard sprawozdawczy oraz specyfikacja techniczna dotycząca danych określone są oddzielnie. Są one dostępne na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.