Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.176.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1199
z dnia 4 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym przez klęski żywiołowe

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 177,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskego Komitetetu Ekonomiczno-Społecznego 1 ,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 3  ustanawia wspólne i ogólne zasady mające zastosowanie do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w tym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ("EFRR"). W celu udzielenia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym przez klęski żywiołowe należy zapewnić możliwość wprowadzenia w ramach programu operacyjnego oddzielnej osi priorytetowej obejmującej priorytety inwestycyjne EFRR, określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 4 , o stopie dofinansowania w wysokości do 95 %.

(2) Dofinansowaniem w ramach osi priorytetowej przeznaczonej na klęski żywiołowe powinny być objęte operacje mające na celu odbudowę w następstwie poważnej lub regionalnej klęski żywiołowej, zgodnie z definicją w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002 5 .

(3) Dla operacji w ramach oddzielnej osi priorytetowej przeznaczonej na klęski żywiołowe, w odniesieniu do wydatków, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany programu, konieczne jest wprowadzenie odstępstwa od ogólnych zasad dotyczących początkowej daty kwalifikowalności w celu zapewnienia możliwości dofinansowania środków wprowadzonych przez instytucje państwa członkowskiego bezpośrednio po wystąpieniu klęski żywiołowej, lecz zanim program operacyjny zostanie zmieniony.

(4) W celu umożliwienia kwalifikowalności wydatków poniesionych i zapłaconych od daty wystąpienia klęski żywiołowej, nawet jeżeli nastąpi to przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, odpowiednie przepisy dotyczące początkowej daty kwalifikowalności wydatków beneficjentów powinny być stosowane z mocą wsteczną.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1303/2013,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013

W art. 120 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"8. Oddzielna oś priorytetowa o stopie dofinansowania w wysokości do 95 % może być ustanowiona w ramach programu operacyjnego w celu wspierania operacji, które spełniają wszystkie następujące warunki:

a) zostały wybrane przez instytucje zarządzające w związku z poważną lub regionalną klęską żywiołową, zgodnie z definicjami w art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002 * ;

b) mają na celu odbudowę w następstwie klęski żywiołowej; oraz

c) są wspierane w ramach priorytetu inwestycyjnego EFRR.

Kwota alokowana na operacje, o których mowa w akapicie pierwszym, nie przekracza 5 % całkowitej alokacji środków z EFRR w państwie członkowskim w okresie programowania 2014-2020.

Na zasadzie odstępstwa od art. 65 ust. 9, wydatki na operacje w ramach niniejszej osi priorytetowej są kwalifikowalne od daty wystąpienia klęski żywiołowej.

Jeżeli wydatki związane z operacjami, o których mowa w akapicie pierwszym, zostały uwzględnione we wniosku o płatność przedłożonym Komisji przed ustanowieniem odrębnej osi priorytetowej, państwo członkowskie dokona niezbędnych dostosowań następnego wniosku o płatność oraz, w stosownych przypadkach, kolejnych rozliczeń złożonych po przyjęciu zmiany programu.".

Artykuł  2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Strasburgu dnia 4 lipca 2017 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
A. TAJANIM. MAASIKAS
PrzewodniczącyPrzewodniczący
1 Dz.U. C 173 z 31.5.2017, s. 38.
2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 26 czerwca 2017 r.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 289).
5 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3).
* Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.