Dz.U.UE.L.2019.2.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/7
z dnia 30 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w odniesieniu do sprzedaży na aukcji 50 mln nieprzydzielonych uprawnień z rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby funduszu innowacyjnego oraz w celu umieszczenia w wykazie platformy aukcyjnej, która ma zostać wyznaczona przez Niemcy
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE 1 , w szczególności jej art. 3d ust. 3, art. 10 ust. 4 i art. 10a ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywą 2003/87/WE ustanowiono fundusz zapewniający wsparcie finansowe dla innowacji w zakresie technologii niskoemisyjnych na terytorium Unii poprzez udostępnienie 400 mln uprawnień z całkowitego wolumenu uprawnień na lata 2021-2030 w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji ("fundusz innowacyjny"). Ponadto 50 mln nieprzydzielonych uprawnień z rezerwy stabilności rynkowej powinno stanowić uzupełnienie wszelkich pozostałych dochodów z 300 mln uprawnień dostępnych w okresie od 2013 r. do 2020 r. na podstawie decyzji Komisji 2010/670/UE 2  i powinno zostać wykorzystane w odpowiednim czasie na rzecz funduszu innowacyjnego przed 2021 r.

(2) Aby fundusz innowacyjny był w stanie zapewnić wsparcie przed 2021 r., należy zmonetyzować 50 mln uprawnień na potrzeby funduszu innowacyjnego w drodze aukcji zgodnie z zasadami i procedurami dotyczącymi aukcji na wspólnej platformie aukcyjnej, które zostały ustanowione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1031/2010 3 .

(3) W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla państw członkowskich oraz poprawy ogólnej skuteczności należy dodać wolumen 50 mln uprawnień na potrzeby funduszu innowacyjnego do wolumenów uprawnień, które mają zostać sprzedane na aukcji na wspólnej platformie aukcyjnej w 2020 r. przez państwa członkowskie, które w dniu 1 stycznia 2018 r. uczestniczyły we wspólnym działaniu na podstawie art. 26 rozporządzenia (UE) nr 1031/2010.

(4) Uczestniczące państwa członkowskie powinny sprzedać na aukcji swój udział w wolumenie 50 mln uprawnień na potrzeby funduszu innowacyjnego za pośrednictwem swoich prowadzących aukcje. Aby otrzymać odpowiednie wpływy z funduszu innowacyjnego, każdy prowadzący aukcje powinien wskazać, do dnia 1 października 2019 r., wyznaczony rachunek bankowy prowadzącego aukcje do celów wpłaty wpływów z aukcji. Prowadzący aukcje może wskazać swój istniejący wyznaczony rachunek bankowy przeznaczony do przyjmowania wpływów z aukcji należnych dla danego państwa członkowskiego, odrębny wyznaczony rachunek bankowy prowadzącego aukcje przeznaczony do przyjmowania wpływów z aukcji na potrzeby funduszu innowacyjnego lub wyznaczony rachunek bankowy innego prowadzącego aukcje w danym państwie członkowskim, który przeprowadzi aukcję uprawnień na rzecz funduszu innowacyjnego.

(5) Prowadzący aukcje wyznaczony do przeprowadzenia aukcji 50 mln uprawnień na potrzeby funduszu innowacyjnego powinien zapewnić, aby wypłaty wpływów z aukcji na potrzeby funduszu innowacyjnego dokonano na rachunek, który został mu zgłoszony przez Komisję na potrzeby tego funduszu, najpóźniej 15 dni od końca miesiąca, w którym wpływy z aukcji zostały uzyskane.

(6) Wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z posiadania tych wpływów z aukcji na wyznaczonym rachunku bankowym prowadzącego aukcje i z wypłat tych wpływów mogą zostać odliczone przez prowadzącego aukcje od wpływów z aukcji przed ich wypłatą. Przed dokonaniem pierwszego odliczenia i przed jakąkolwiek zmianą tych opłat odpowiednie państwo członkowskie prowadzącego aukcje powinno powiadomić Komisję i wszystkie pozostałe państwa członkowskie o kwocie i celu dodatkowych opłat, które prowadzący aukcje zamierza odliczyć.

(7) W art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1031/2010 przewiduje się obecnie jednoczesne ogłoszenie przez platformę aukcyjną szczegółowych wyników każdej aukcji i powiadomienie zwycięskich oferentów o ich indywidualnych wynikach. Poziom szczegółowości wyników aukcji, które mają być ogłoszone, nie pozwala jednak na ich publikację jednocześnie z powiadomieniem zwycięskich oferentów o indywidualnych wynikach. W celu dostosowania tego przepisu do praktyki rynkowej oraz zabezpieczenia przed nadużyciami na rynku platforma aukcyjna może opublikować, przed ogłoszeniem pozostałych szczegółów na temat wyników aukcji, informacje na temat wolumenu uprawnień sprzedanych na aukcji oraz cenę rozliczenia aukcji, tak aby informacje te mogły zostać opublikowane w tym samym czasie, gdy platforma powiadamia zwycięskich oferentów o indywidualnych wynikach aukcji. Pozostałe wyniki aukcji należy zgłosić nie później niż 15 minut po zamknięciu okresu składania ofert.

(8) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1031/2010 państwa członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, mogą wyznaczyć własną platformę aukcyjną w celu sprzedaży na aukcji swojej części wolumenu uprawnień objętych rozdziałami II i III dyrektywy 2003/87/WE. Wyznaczenie takiej platformy aukcyjnej jest uzależnione od wpisania tej platformy do wykazu w załączniku III zgodnie z art. 30 ust. 5 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1031/2010.

(9) Zgodnie z art. 30 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1031/2010 Niemcy poinformowały Komisję o swojej decyzji dotyczącej nieuczestniczenia we wspólnym działaniu przewidzianym w art. 26 ust. 1 i 2 i tego rozporządzenia oraz o wyznaczeniu własnej platformy aukcyjnej.

(10) W dniu 12 kwietnia 2018 r. Niemcy powiadomiły Komisję o zamiarze wyznaczenia platformy aukcyjnej European Energy Exchange AG jako platformy aukcyjnej, o której mowa w art. 30 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1031/2010, na okres maksymalnie pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Okres wyznaczenia, podstawa prawna wyznaczenia oraz obowiązujące warunki i obowiązki w odniesieniu do European Energy Exchange AG jako platformy aukcyjnej dla Niemiec na ten okres powinny zostać wymienione w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 1031/2010.

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1031/2010.

(12) W celu zapewnienia przewidywalnych i terminowych aukcji platformy aukcyjnej wyznaczonej przez Niemcy niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) nr 1031/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału III dyrektywy 2003/87/WE, które mają zostać sprzedane na aukcji w 2020 r., obejmuje również wolumen 50 mln nieprzydzielonych uprawnień z rezerwy stabilności rynkowej, o której mowa w art. 10a ust. 8 akapit drugi tej dyrektywy. Te uprawnienia są rozdzielane w równych kwotach pomiędzy państwa członkowskie uczestniczące we wspólnym działaniu na podstawie art. 26 ust. 1 niniejszego rozporządzenia na dzień 1 stycznia 2018 r. i dodawane do wolumenu uprawnień, które mają zostać sprzedane na aukcji, przydzielonego każdemu z nich. Wolumen 50 mln uprawnień zasadniczo jest rozdzielany równomiernie między aukcje, które odbędą się w 2020 r.";

2) art. 23 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 23

Funkcje prowadzącego aukcje

1. Prowadzący aukcje pełni następujące funkcje:

a) sprzedaje na aukcji wolumen uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji przez każde państwo członkowskie wyznaczające go;

b) otrzymuje wpływy z aukcji należne każdemu wyznaczającemu go państwu członkowskiemu;

c) wypłaca wpływy z aukcji należne każdemu wyznaczającemu go państwu członkowskiemu.

2. Prowadzący aukcje każdego państwa członkowskiego prowadzącego sprzedaż na aukcji uprawnień na podstawie art. 10 ust. 5 otrzymuje wpływy ze sprzedaży na aukcji tych uprawnień na rachunek bankowy wyznaczony przez prowadzącego aukcje nie później niż dnia 1 października 2019 r. w przypadku otrzymanych płatności należnych na mocy art. 10 ust. 5. Prowadzący aukcje zapewnia, aby wpływy z aukcji zostały wypłacone na rachunek zgłoszony mu przez Komisję do celów art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE nie później niż w terminie 15 dni od końca miesiąca, w którym wpływy z aukcji zostały uzyskane. Prowadzący aukcje może odliczyć od wypłaty wszelkie dodatkowe opłaty za posiadanie i wypłatę, pod warunkiem że jego państwo członkowskie uprzednio powiadomi Komisję i wszystkie pozostałe państwa członkowskie o kwotach i uzasadnieniu tych opłat.";

3) art. 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zgodnie z ust. 1 platforma aukcyjna ogłasza co najmniej następujące wyniki każdej aukcji:

a) wolumen uprawnień sprzedawanych na aukcji;

b) cena rozliczenia aukcji w euro;

c) całkowity wolumen złożonych ofert;

d) całkowita liczba oferentów oraz liczba zwycięskich oferentów;

e) w przypadku unieważnienia aukcji - aukcje, na które zostanie przeniesiony dany wolumen uprawnień;

f) całkowite dochody z aukcji;

g) podział dochodów między państwa członkowskie w przypadku platform aukcyjnych wyznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2.";

4) art. 61 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Platforma aukcyjna jednocześnie ogłasza wyniki każdej aukcji zgodnie z ust. 2 lit. a) i b) i powiadamia każdego zwycięskiego oferenta składającego oferty za pośrednictwem jej systemów:

a) o całkowitej liczbie uprawnień, jaka zostanie przydzielona temu oferentowi;

b) ewentualnie o tym, które z jego ofert z taką samą ceną, zostały wybrane losowo;

c) o płatności należnej w euro albo w walucie państwa członkowskiego nienależącego do strefy euro wybranej przez oferenta, pod warunkiem że system rozliczeniowy lub rozrachunkowy jest w stanie obsługiwać operacje w danej walucie krajowej;

d) o dacie, do której należy dokonać płatności w rozliczonych środkach na wyznaczony rachunek bankowy prowadzącego aukcje.";

5) w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 1031/2010 dodaje się część 5 w brzmieniu:
"Platformy aukcyjne wyznaczone przez Niemcy
5Platforma aukcyjnaEuropean Energy Exchange AG (EEX)
Podstawa prawnaArt. 30 ust. 1
Okres wyznaczeniaNajwcześniej od dnia 5 stycznia 2019 r. na maksymalny okres pięciu lat do dnia 4 stycznia 2024 r., z zastrzeżeniem przepisów art. 30 ust. 5 akapit drugi.
WarunkiDopuszczenie do aukcji nie jest uzależnione od członkostwa lub uczestnictwa w rynku wtórnym organizowanym przez EEX lub w jakiejkolwiek innej platformie handlu zarządzanej przez EEX lub jakąkolwiek osobę trzecią.
Obowiązki1. W terminie dwóch miesięcy od dnia 5 stycznia 2019 r. EEX przedstawia Niemcom strategię wyjścia. Strategia wyjścia pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązań EEX określonych w umowie z Komisją i państwami członkowskimi, zawartej na podstawie art. 26, oraz dla praw Komisji i tych państw członkowskich na mocy tej umowy.

2. Niemcy powiadamiają Komisję o wszelkich istotnych zmianach w istotnych stosunkach umownych z EEX, zgłoszonych Komisji w dniu 12 kwietnia 2018 r."

1 Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.
2 Decyzja Komisji 2010/670/UE z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 290 z 6.11.2010, s. 39).
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz.U. L 302 z 18.11.2010, s. 1).