Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.163.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, Euratom) 2017/1123
z dnia 20 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 312,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Instrumenty szczególne były w znacznym stopniu wykorzystywane w pierwszych latach realizacji wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 ustanowionych w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 1  w celu sprostania nowym wyzwaniom, które pojawiły się w krajach sąsiadujących Unii; wyzwania te wymagały szybkich i kompleksowych działań Unii, aby zareagować na ich daleko idące konsekwencje humanitarne i te związane z bezpieczeństwem.

(2) Okoliczności, które skłoniły do podjęcia tych nadzwyczajnych środków, oraz potrzeba dalszych działań utrzymują się, co widoczne jest w budżecie na 2017 r., w którym ponownie skorzystano z marginesów i instrumentów szczególnych, w wyniku czego zmniejszona została pula środków - które można wykorzystać w celu stawienia czoła takim sytuacjom - dostępnych w pozostałym okresie WRF.

(3) Z myślą o wprowadzeniu szczególnej i jak największej elastyczności oraz zapewnieniu wystarczających środków na płatności, aby umożliwić Unii wypełnienie jej zobowiązań zgodnie z art. 323 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, trzeba zwiększyć kwoty maksymalne ustalone na potrzeby dostosowania pułapów płatności na lata 2019-2020 w ramach łącznego marginesu na płatności.

(4) Aby utrzymać wystarczającą zdolność Unii do reagowania na nieprzewidziane okoliczności, ze szczególnym uwzględnieniem nowych wyzwań, należy wzmocnić rezerwę na pomoc nadzwyczajną i instrument elastyczności, zlikwidować czasowe ograniczenia dotyczące utworzenia łącznego marginesu na zobowiązania i rozszerzyć zakres łącznego marginesu na zobowiązania.

(5) Szczególną i jak największą możliwą elastyczność należy również zapewnić poprzez wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym niewykorzystane kwoty z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji byłyby udostępniane na rzecz instrumentu elastyczności.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1311/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Instrumenty szczególne przewidziane w art. 9-15 zapewniają elastyczność WRF oraz zostają określone, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie procedury budżetowej. Środki na zobowiązania można zapisać w budżecie poza pułapami dla odpowiednich działów określonych w WRF, gdy konieczne jest wykorzystanie zasobów dostępnych w ramach rezerwy na pomoc nadzwyczajną, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, instrumentu elastyczności, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, marginesu na nieprzewidziane wydatki, specjalnej elastyczności służącej przeciwdziałaniu bezrobociu osób młodych i zintensyfikowaniu badań naukowych oraz łącznego marginesu na zobowiązania w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, w szczególności zatrudnienia młodzieży, oraz w zakresie środków w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2002 * , rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 ** oraz porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami *** .";

2) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Roczne dostosowania nie mogą przekroczyć poniższych kwot maksymalnych (w cenach z 2011 r.) w latach 2018-2020 w porównaniu z pierwotnym pułapem płatności na dany rok:

2018 r. - 7 mld EUR

2019 r. - 11 mld EUR

2020 r. - 13 mld EUR";

3) w art. 6 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

"f) obliczenia kwot, które mają zostać udostępnione na rzecz instrumentu elastyczności na podstawie art. 11 ust. 1 akapit drugi.";

4) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Roczną kwotę rezerwy ustala się na 300 mln EUR (w cenach z 2011 r.) i zgodnie z rozporządzeniem finansowym można ją wykorzystywać do roku n + 1. Rezerwa ta zostaje zapisana w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa. W pierwszej kolejności wykorzystuje się część rocznej kwoty wynikającą z roku poprzedniego. Ta część rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n + 1, wygasa.";

5) art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 11

Instrument elastyczności

1. Instrument elastyczności ma umożliwić finansowanie w danym roku budżetowym i do wskazanej wysokości precyzyjnie określonych wydatków, których nie można było pokryć w ramach pułapów dostępnych w ramach co najmniej jednego innego działu. Z zastrzeżeniem akapitu drugiego pułap rocznej kwoty dostępnej na rzecz instrumentu elastyczności wynosi 600 mln EUR (w cenach z 2011 r.).

Każdego roku, począwszy od 2017 r., roczna kwota dostępna na rzecz instrumentu elastyczności będzie zwiększana o:

a) kwotę równoważną części rocznej kwoty przeznaczonej na Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, która wygasła w poprzednim roku zgodnie z art. 10 ust. 1;

b) kwotę równoważną części rocznej kwoty przeznaczonej na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, która wygasła w poprzednim roku.

Kwoty udostępnione na rzecz instrumentu elastyczności zgodnie z akapitem drugim wykorzystuje się na warunkach określonych w niniejszym artykule.

2. Niewykorzystana część rocznej kwoty instrumentu elastyczności może zostać wykorzystana do roku n+3. W pierwszej kolejności wykorzystuje się część rocznej kwoty wynikającą z lat poprzednich według porządku chronologicznego. Ta część rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n+3, wygasa.";

6) art. 14 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 14

Łączny margines na zobowiązania w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, w szczególności zatrudnienia młodzieży, oraz w zakresie środków w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa

1. Marginesy pozostawione poniżej pułapów WRF na środki na zobowiązania stanowią łączny margines WRF na zobowiązania, który zostanie udostępniony poza pułapami określonymi w WRF na lata 2016-2020 na cele polityki związane ze wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem, w szczególności zatrudnieniem młodzieży, oraz z migracją i bezpieczeństwem.

2. Co roku, w ramach dostosowania technicznego przewidzianego w art. 6, Komisja oblicza dostępną kwotę. Łączny margines WRF lub jego część mogą zostać uruchomione przez Parlament Europejski i Radę w ramach procedury budżetowej na mocy art. 314 TFUE.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
H. DALLI
Przewodniczący
1 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
* Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3).
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014-2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855).
*** Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.