Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.261.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/1836
z dnia 10 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1509 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2016/849 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylającą decyzję 2013/183/WPZiB 1 ,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1509 2  nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji (WPZiB) 2016/849.

(2) W dniu 11 września 2017 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła rezolucję nr 2375 (2017), w której wyraziła swoje poważne zaniepokojenie z powodu prób jądrowych z dnia 2 września 2017 r. przeprowadzonych przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną (KRLD). Rada Bezpieczeństwa ONZ potwierdziła, że rozprzestrzenianie broni jądrowej, chemicznej i biologicznej stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, oraz wprowadziła nowe środki skierowane przeciwko KRLD. Środki te służą dalszemu wzmocnieniu środków ograniczających nałożonych na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) i 2371 (2017).

(3) RB ONZ nałożyła nowe zakazy w odniesieniu do przywozu m.in. wyrobów włókienniczych z KRLD, wywozu produktów ropopochodnych do KRLD, w odniesieniu do spółek joint venture i w sektorze morskim.

(4) Decyzją Rady (WPZiB) 2017/1838 3  zmieniono decyzję (WPZiB) 2016/849, aby nadać skuteczność nowym środkom nałożonym rezolucją RB ONZ nr 2375 (2017).

(5) Środki te wchodzą w zakres Traktatu, a zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2017/1509,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) 2017/1509 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 ust. 2 akapit siódmy otrzymuje brzmienie:

"Część VII załącznika II obejmuje produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie związane z bronią konwencjonalną umieszczone w wykazie zgodnie z pkt 5 rezolucji RB ONZ nr 2371(2017).";

2) w art. 3 ust. 2 po akapicie siódmym dodaje się akapity w brzmieniu:

"Część VIII załącznika II obejmuje produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie związane z bronią masowego rażenia umieszczone w wykazie zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 2375(2017).

Część IX załącznika II obejmuje produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie związane z bronią konwencjonalną umieszczone w wykazie zgodnie z pkt 5 rezolucji RB ONZ nr 2375(2017).";

3) dodaje się artykuły w brzmieniu:

"Artykuł 16c

Zabrania się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu do KRLD, bezpośrednio lub pośrednio, kondensatów i skroplonego gazu ziemnego wymienionych w załączniku XIc.

Artykuł 16d

Zabrania się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu do KRLD, bezpośrednio lub pośrednio, wszelkich rafinowanych produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XId.

Artykuł 16e

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 16d właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na transakcje dotyczące rafinowanych produktów ropopochodnych, co do których ustalono, że służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb życiowych obywateli KRLD, o ile spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) w danej transakcji nie biorą udziału osoby lub podmioty, które są powiązane z programami KRLD związanymi z bronią jądrową lub rakietowymi pociskami balistycznymi lub z innymi działaniami zabronionymi na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) lub 2375 (2017), w tym osoby, podmioty i organy wyszczególnione w załączniku XIII lub osoby lub podmioty działające w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, lub podmioty będące ich własnością lub przez nie kontrolowane, bezpośrednio lub pośrednio, lub osoby lub podmioty pomagające w uniknięciu sankcji;

b) transakcje te nie są powiązane z uzyskiwaniem dochodu na rzecz programów KRLD związanych z bronią jądrową lub rakietowymi pociskami balistycznymi lub z innymi działaniami zabronionymi na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) lub 2375 (2017);

c) Komitet Sankcji nie powiadomił państw członkowskich, że osiągnięto 90 % rocznego zagregowanego limitu; oraz

d) dane państwo członkowskie powiadamia co 30 dni Komitet Sankcji o wielkości wywozu oraz informuje o wszystkich stronach uczestniczących w danej transakcji.

2. Dane państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1.

Artykuł 16f

Zabrania się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu do KRLD, bezpośrednio lub pośrednio, ropy naftowej wymienionej w załączniku XIe.

Artykuł 16g

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 16f właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na transakcje dotyczące ropy naftowej po stwierdzeniu, że łączna unijna roczna ilość objęta transakcjami nie przekracza ilości ropy naftowej sprzedanej, dostarczonej, przekazanej lub wywiezionej w okresie pomiędzy 11 września 2016 r. a 10 września 2017 r.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 16f właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na transakcje dotyczące ropy naftowej, co do których ustalono, że służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb życiowych, o ile spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) transakcje te nie są powiązane z programami KRLD związanymi z bronią jądrową lub rakietowymi pociskami balistycznymi lub z innymi działaniami zabronionymi na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) lub 2375 (2017); oraz

b) dane państwo członkowskie uzyskało uprzednio zgodę Komitetu Sankcji w odniesieniu do danego przypadku.

3. Państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu przyznanym na podstawie ust. 1 i 2.

Artykuł 16h

Zabrania się przywozu, nabywania lub przekazywania z KRLD, w sposób bezpośredni lub pośredni, wyrobów włókienniczych wymienionych w załączniku XIf, niezależnie od tego, czy pochodzą z KRLD.

Artykuł 16i

1. W drodze odstępstwa od art. 16h właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na przywóz, nabywanie lub przekazywanie wyrobów włókienniczych, pod warunkiem że dane państwo członkowskie uzyskało uprzednio zgodę Komitetu Sankcji w odniesieniu do danego przypadku.

2. W drodze odstępstwa od art. 16h właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na przywóz, nabywanie lub przekazywanie wyrobów włókienniczych nie później niż dnia 10 grudnia 2017 r., pod warunkiem że:

a) przywóz, nabywanie lub przekazywanie wynika z pisemnej umowy, która weszła w życie przed dniem 11 września 2017 r.; oraz

b) dane państwo członkowskie powiadomi Komitet Sankcji o szczegółach takiego przywozu, nabywania lub przekazywania nie później niż dnia 24 stycznia 2018 r.

3. Państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu przyznanym na podstawie ust. 1 i 2.";

4) art. 17 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) tworzenia, utrzymywania i prowadzenia spółek joint venture lub spółdzielni z osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami, o których mowa w ust. 1, oraz nabywania w takich spółkach lub spółdzielniach udziałów własnościowych lub powiększania tych udziałów, m.in. poprzez nabywanie w całości lub nabywanie akcji lub udziałów oraz innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym;";

5) w art. 17 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3. Istniejące spółki joint venture lub spółdzielnie, o których mowa w ust. 2 lit. a), zostają rozwiązane do dnia 9 stycznia 2018 r. lub w terminie 120 dni od negatywnego rozpatrzenia przez Komitet Sankcji wniosku o zgodę.";

6) art. 17a otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 17a

1. W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 2 lit. a) właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na takie działania, w szczególności działania dotyczące spółek joint venture lub spółdzielni o charakterze niekomercyjnym w zakresie nie przynoszących zysku projektów dotyczących infrastruktury użytku publicznego, pod warunkiem że dane państwo członkowskie uzyskało uprzednio zgodę Komitetu Sankcji w odniesieniu do danego przypadku.

2. Dane państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1.";

7) dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 17b

W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 3 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na utrzymanie działalności takich spółek joint venture oraz spółdzielni, pod warunkiem że dane państwo członkowskie uzyskało uprzednio zgodę Komitetu Sankcji w odniesieniu do danego przypadku.";

8) art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zajmuje się wszystkie statki wymienione w załączniku XIV, jeśli tak postanowił Komitet Sankcji.";

9) art. 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Załącznik XIII obejmuje osoby, podmioty i organy umieszczone w wykazie przez Komitet Sankcji lub RB ONZ zgodnie z pkt 8 lit. d) rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006) i pkt 8 rezolucji RB ONZ nr 2094 (2013).

Załącznik XIV obejmuje statki, które zostały umieszczone w wykazie przez Komitet Sankcji zgodnie z pkt 12 rezolucji RB ONZ nr 2321 (2016) i pkt 8 RB ONZ 2375 (2017).

Załącznik XV obejmuje osoby, podmioty i organy niewymienione w załączniku XIII i XIV, które zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. b) decyzji (WPZiB) 2016/849 lub innym równoważnym późniejszym przepisem zostały uznane przez Radę za:

a) odpowiedzialne za - także przez wspieranie lub promowanie - realizację programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia, lub za osoby, podmioty lub organy działające w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, lub za osoby, podmioty lub organy będące ich własnością lub kontrolowane przez nie, w tym przez stosowanie niedozwolonych środków;

b) zaangażowane w świadczenie usług finansowych lub przekazywanie na terytorium Unii, przez nie lub z tego terytorium, z udziałem obywateli państw członkowskich, podmiotów utworzonych na mocy ich prawa krajowego lub osób albo instytucji finansowych działających na terytorium Unii, jakichkolwiek aktywów lub zasobów finansowych lub innych, które mogą posłużyć do realizacji programów lub działań KRLD dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia, lub za osoby, podmioty lub organy działające w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, lub osoby, podmioty lub organy będące ich własnością lub kontrolowane przez nie; lub

c) biorące udział, także przez świadczenie usług finansowych, w dostarczaniu do KRLD lub z KRLD broni i wszelkiego rodzaju elementów z nią związanych albo produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii, które mogłyby przyczyniać się do prowadzenia przez KRLD programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.";

10) art. 39 ust. 1 lit. g) otrzymuje brzmienie:

"g) wymienionym w załączniku XIV, jeśli tak postanowił Komitet Sankcji.";

11) art. 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W drodze odstępstwa od zakazu określonego w art. 39 ust. 1, gdy dotyczy to statku objętego zakresem lit. g), właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na wejście statku do portu, jeżeli Komitet Sankcji stwierdził wcześniej, że takie wejście do portu jest konieczne w celach humanitarnych lub we wszelkich innych celach zgodnych z celami rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) lub 2375 (2017).";

12) art. 43 lit. d) otrzymuje brzmienie:

"d) rejestrowania lub utrzymywania w rejestrze statku, który jest własnością, pozostaje pod kontrolą lub jest użytkowany przez KRLD lub obywateli KRLD lub został wyrejestrowany przez inne państwo na podstawie pkt 24 rezolucji RB ONZ 2321 (2016) lub pkt 8 rezolucji RB ONZ 2375 (2017); lub";

13) dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 44a

Zakazuje się ułatwiania przeładunków »burta w burtę« lub uczestniczenia w takich przeładunkach na statki pływające pod banderą KRLD lub ze statków pływających pod banderą KRLD wszelkich produktów lub towarów, które są przedmiotem sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu z KRLD lub do KRLD.";

14) art. 45 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 45

Na zasadzie odstępstwa od zakazów wynikających z rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016), 2371 (2017) lub 2375 (2017) właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na wszelką działalność, jeżeli Komitet Sankcji stwierdzi w odniesieniu do danego przypadku, że jest ona konieczna dla ułatwienia pracy organizacji międzynarodowych i pozarządowych udzielających pomocy i doraźnego wsparcia w KRLD na rzecz ludności cywilnej w tym kraju lub dla innych celów zgodnych z celami tych rezolucji.";

15) art. 46 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) zmiany części II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX załącznika II i załączników VI, VII, IX, X, XI, Xia, XIb, XIc, XId, XIe i XIf na podstawie ustaleń Komitetu Sankcji albo RB ONZ oraz do aktualizacji kodów Nomenklatury scalonej określonej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87;";

16) w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;
17) w załączniku V wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;
18) w załączniku XIa wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia;
19) w załączniku XIb wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia;
20) załącznik XIc wprowadza się zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia;
21) załącznik XId wprowadza się zgodnie z załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia;
22) załącznik XIe wprowadza się zgodnie z załącznikiem VII do niniejszego rozporządzenia;
23) załącznik XIf wprowadza się zgodnie z załącznikiem VIII do niniejszego rozporządzenia;
24) załącznik XIV zastępuje się załącznikiem IX do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 października 2017 r.
W imieniu Rady
T. TÕNISTE
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

1. Część VII załącznika II do rozporządzenia (UE) 2017/1509 otrzymuje brzmienie:

"CZĘŚĆ VII

Produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie związane z bronią konwencjonalną umieszczone w wykazie zgodnie z pkt 5 rezolucji RB ONZ nr 2371(2017).".

2. W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2017/1509 dodaje się następujące części:

"CZĘŚĆ VIII

Produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie związane z bronią masowego rażenia umieszczone w wykazie zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 2375(2017).

"CZĘŚĆ IX

Produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie związane z bronią konwencjonalną umieszczone w wykazie zgodnie z pkt 5 rezolucji RB ONZ nr 2375(2017).".

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku V do rozporządzenia (UE) 2017/1509 wpis dla pozycji "2704 00 10" otrzymuje brzmienie:
"2704Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy"

ZAŁĄCZNIK  III

W załączniku XIa do rozporządzenia (UE) 2017/1509 skreśla się wpis dla pozycji "ex 1902 20 30".

ZAŁĄCZNIK  IV

W załączniku XIb do rozporządzenia (UE) 2017/1509 słowa "Ołów i rudy ołowiu, o których mowa w art. 16c" zastępuje się słowami "Ołów i rudy ołowiu, o których mowa w art. 16b".

ZAŁĄCZNIK  V

"ZAŁĄCZNIK XIc

Kondensaty i skroplony gaz ziemny, o których mowa w art. 16c

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

Kod CNOpis
2709 00 10Kondensaty gazu naturalnego
2711 11Skroplony gaz ziemny"

ZAŁĄCZNIK  VI

"ZAŁĄCZNIK XId

Produkty ropopochodne, o których mowa w art. 16d

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

Kod CNOpis
2707Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych
2710Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe
2711Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe
Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione
2712 10- Wazelina
2712 20- Parafina zawierająca mniej niż 0,75 % masy oleju
ex2712 90- Inne niż wazelina i parafina zawierająca mniej niż 0,75 % masy oleju
2713Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych
ex2714Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe
ex2715Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)
Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych
- Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych
3403 11- - Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów
3403 19- - Inne niż preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów
- Inne niż zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych
ex3403 91- - Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów
ex3403 99- - Inne niż preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów
- - - - - Produkty chemiczne lub preparaty, złożone głównie ze związków organicznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
ex3824 99 92- - - - - - W postaci płynnej w temperaturze 20 °C
ex3824 99 93- - - - - - Inne
ex3824 99 96- - - - - Inne
Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych
3826 00 10- Monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo 96,5 % lub więcej estrów (FAMAE)
3826 00 90- Inne"

ZAŁĄCZNIK  VII

"ZAŁĄCZNIK XIe

Ropa naftowa, o której mowa w art. 16f

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

Kod CNOpis
2709 00 90Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe, inne niż kondensaty gazu ziemnego"

ZAŁĄCZNIK  VIII

"ZAŁĄCZNIK XIf

Materiały włókiennicze, o których mowa w art. 16h

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

DziałOpis
50Jedwab
51Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego
52Bawełna
53Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej
54Włókna ciągłe chemiczne; pasek i tym podobne z materiałów włókienniczych chemicznych
55Włókna odcinkowe chemiczne
56Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich
57Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze
58Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty
59Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane; artykuły włókiennicze w rodzaju nadających się do użytku przemysłowego
60Dzianiny
61Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, dziane
62Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, niedziane
63Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty"

ZAŁĄCZNIK  IX

W załączniku XIV do rozporządzenia (UE) 2017/1509 słowa "Statki, o których mowa w art. 34 ust. 2 oraz w art. 39 ust. 1 lit. g)" zastępuje się słowami "Statki, o których mowa w art. 34 ust. 2 oraz w art. 39 ust. 1 lit. g) oraz inne mające zastosowanie środki określone przez Komitet Sankcji".
1 Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79.
2 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 (Dz.U. L 224 z 31.8.2017, s. 1).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1838 z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (zob. s. 17 niniejszego Dziennika Urzędowego).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.