Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.322.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/2004
z dnia 17 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylającą decyzję 2011/137/WPZiB 1 ,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 2  nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji (WPZiB) 2015/1333.

(2) Dnia 5 listopada 2018 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła rezolucję nr 2441 (2018), potwierdzając swoje silne zaangażowanie na rzecz suwerenności, niepodległości, integralności terytorialnej i jedności narodowej Libii oraz stwierdzając, że sytuacja w Libii nadal stanowi zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Rada Bezpieczeństwa ONZ postanowiła uwzględnić nowe przykłady działań wchodzących w zakres kryteriów wyznaczenia.

(3) W dniu 17 grudnia 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/2012 3  zmieniającą decyzję (WPZiB) 2015/1333, aby uwzględnić zmiany w rezolucji RB ONZ nr 2441 (2018).

(4) Środki te wchodzą w zakres Traktatu, a zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2016/44,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W załączniku II wymieniono osoby fizyczne lub prawne, podmioty i organy wskazane przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet Sankcji zgodnie z pkt 22 rezolucji RB ONZ nr 1970 (2011), pkt 19, 22 lub 23 rezolucji RB ONZ nr 1973 (2011), pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 2174 (2014), pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 2213 (2015), pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 2362 (2017) lub pkt 11 rezolucji RB ONZ nr 2441 (2018).".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 34.
2 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 (Dz.U. L 12 z 19.1.2016, s. 1).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/2012 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (zob. s. 51 niniejszego Dziennika Urzędowego).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.