Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.311.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/1911
z dnia 26 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1588 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 109,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia Rady (UE) 2015/1588 2  Komisja jest uprawniona do stwierdzenia w drodze rozporządzeń, że niektóre kategorie pomocy są zgodne z rynkiem wewnętrznym i są wyłączone z wymogu zgłoszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 Traktatu.

(2) Centralnie zarządzane fundusze UE, czyli fundusze objęte bezpośrednim lub pośrednim zarządzaniem Unii (z wyłączeniem funduszy objętych zarządzaniem dzielonym z państwami członkowskimi), w coraz większym stopniu wspierają działania leżące we wspólnym interesie UE za pomocą instrumentów finansowych lub gwarancji budżetowych, a tym samym zapewniają szczególnie cenny wkład we wzrost gospodarczy i spójność. Komisja powinna mieć możliwość stwierdzenia, że w określonych warunkach, pomoc przyznawana przez państwa członkowskie, w przypadku gdy taka pomoc jest przekazywana za pośrednictwem takich centralnie zarządzanych instrumentów finansowych lub w formie gwarancji budżetowych, lub przez nie wspierana, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i nie podlega wymogowi zgłoszenia. Z doświadczenia Komisji wynika, że taka pomoc nie prowadzi do żadnych poważnych zakłóceń konkurencji, ponieważ jest dostosowana do warunków mających zastosowanie do danych instrumentów finansowych lub gwarancji budżetowych, wdrażanych przez organy Unii, oraz że można określić jasne warunki jej zgodności.

(3) Wspieranie Europejskiej współpracy terytorialnej jest jednym z istotnych priorytetów unijnej polityki spójności. Komisja powinna mieć możliwość stwierdzenia, że w określonych warunkach, pomoc na projekty w zakresie Europejskiej współpracy terytorialnej jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i nie podlega wymogowi zgłoszenia. Z doświadczenia Komisji wynika, że taka pomoc ma ograniczony wpływ na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi oraz że można określić jasne warunki jej zgodności.

(4) Należy zatem rozszerzyć zakres stosowania rozporządzenia (UE) 2015/1588 na takie kategorie pomocy.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2015/1588,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2015/1588 dodaje się podpunkty w brzmieniu:

"(xv) na finansowanie przekazywane za pośrednictwem centralnie zarządzanych instrumentów finansowych UE lub w formie gwarancji budżetowych UE lub przez nie wspierane, w przypadku gdy pomoc polega na dodatkowym finansowaniu zapewnianym przy użyciu zasobów państwowych;

(xvi) na projekty wspierane przez programy UE w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej;".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2018 r.
W imieniu Rady
J. BOGNER-STRAUSS
Przewodnicząca
1 Opinia z dnia 14 listopada 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.