Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.63.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 230/2011
z dnia 9 marca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 992/95 w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 992/95 z dnia 10 kwietnia 1995 r. otwierające i ustalające zarządzanie unijnymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii(1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W 2009 r. zakończyły się negocjacje nad Protokołem dodatkowym do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii dotyczącym szczególnych przepisów obowiązujących w latach 2009-2014 odnośnie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa, zwanym dalej "protokołem dodatkowym".

(2) Podpisanie w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowe stosowanie protokołu dodatkowego zatwierdzono decyzją Rady 2010/674/UE z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy między Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009-2014, umowy między Unią Europejską a Norwegią w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009-2014, protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009-2014 i protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Norwegią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009-2014(2).

(3) Protokół dodatkowy przewiduje nowe roczne bezcłowe kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z Norwegii.

(4) Zgodnie z protokołem dodatkowym poziomy bezcłowych kontyngentów taryfowych, które powinny były zostać otwarte dla Norwegii od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 1 marca 2011 r. dzieli się na równe części i przydziela na poszczególne lata w pozostałym okresie obowiązywania tego protokołu.

(5) Aby wprowadzić w życie nowe kontyngenty taryfowe przewidziane w protokole dodatkowym, należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 992/95.

(6) Należy zastąpić obecne odniesienie do cen franco granica w rozporządzeniu (WE) nr 992/95 odniesieniem do zadeklarowanej wartości celnej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury(3), oraz przewidzieć, że aby wspomniane produkty kwalifikowały się do korzystania z preferencji ustanowionych w protokole dodatkowym, wartość ta musi być przynajmniej równa cenie referencyjnej ustalonej lub do ustalenia zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem.

(7) Protokół nr 3 do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii, definiujący pojęcie produktów pochodzących i ustalający metody w zakresie współpracy administracyjnej, został zmieniony decyzją nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-Norwegia z dnia 20 grudnia 2005 r.(4). Należy zatem jasno określić, że stosuje się protokół nr 3 zmieniony w 2005 r.

(8) Mając na uwadze zachowanie przejrzystości i uwzględniając zmiany do kodów Nomenklatury scalonej ustanowione w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(5), jak również zmiany podpodziałów TARIC, należy w całości zastąpić załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 992/95.

(9) Mając na uwadze zachowanie przejrzystości i aby uwzględnić fakt, że kilka kontyngentów taryfowych obejmuje te same produkty w tym samym okresie, należy je połączyć.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 992/95.

(11) Zgodnie z decyzją 2010/674/UE nowe kontyngenty taryfowe muszą mieć zastosowanie od dnia 1 marca 2011 r. Niniejsze rozporządzenie należy więc stosować, począwszy od tej samej daty.

(12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 992/95 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

1. Produkty pochodzące z Norwegii wymienione w załączniku podlegają zwolnieniu z należności celnych przy wprowadzaniu do swobodnego obrotu w granicach kontyngentów taryfowych w okresach ich obowiązywania i zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

2. Przywóz ryb oraz produktów rybołówstwa wymienionych w załączniku kwalifikuje się do objęcia kontyngentami określonymi w ust. 1, tylko jeśli zadeklarowana wartość celna jest co najmniej równa ustalonej cenie referencyjnej lub cenie ustalonej na podstawie art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury(*).

3. Stosuje się przepisy Protokołu 3 do Porozumienia między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii, definiującego pojęcie produktów pochodzących i ustalającego metody w zakresie współpracy administracyjnej, ostatnio zmienionego decyzją nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-Norwegia z dnia 20 grudnia 2005 r.(**).

4. Korzystanie z kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.0710 i 09.0712 nie przysługuje w odniesieniu do towarów zgłaszanych do dopuszczenia do swobodnego obrotu w okresie od dnia 15 lutego do dnia 15 czerwca. Korzystanie z kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.0714 nie przysługuje w odniesieniu do towarów objętych kodem CN 0304 99 23 zgłaszanych do dopuszczenia do swobodnego obrotu w okresie od dnia 15 lutego do dnia 15 czerwca.

______

(*) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22.

(**) Dz.U. L 117 z 2.5.2006, s. 1.";

2) w art. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Jednakże art. 308c ust. 2 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 nie stosuje się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.0702, 09.0710, 09.0712, 09.0713, 09.0714, 09.0749 oraz 09.0750.";

3) załączniki I i II zastępuje się tekstem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2011 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 101 z 4.5.1995, s. 1.

(2) Dz.U. L 291 z 9.11.2010, s. 1.

(3) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22.

(4) Dz.U. L 117 z 2.5.2006, s. 1.

(5) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK

Niezależnie od reguł interpretacji Nomenklatury scalonej treść opisu produktów należy rozumieć jedynie jako wskazówkę, a system preferencyjny jest ustalany, w kontekście niniejszego załącznika, przez zakres kodów CN w ich brzmieniu w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia. Gdy wskazane są kody ex CN, system preferencyjny należy określić poprzez łączne zastosowanie kodu CN i odpowiedniego opisu.

Nr porządkowyKod CNPodpodział TARICOpis produktówOkres obowiązywania kontyngentuWielkość kontyngentu (waga netto w tonach, o ile nie postanowiono inaczej)Stawka celna w ramach kontyngentu

(%)

09.0701ex 1504 20 1090Oleje i tłuszcze zwierząt morskich, inne niż olej z wieloryba i olej ze spermy, w opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kgod 1.1 do 31.121 0008,5
ex 1504 30 1099
ex 1516 10 9011
09.07020303 29 00Pozostałe łososiowate, zamrożoneod 1.3.2011 do 30.4.20115260
od 1.5.2011 do 30.4.20123 158
od 1.5.2012 do 30.4.20133 158
od 1.5.2013 do 30.4.20143 158
09.0703ex 0305 51 9010Suszony, solony, ale nie wędzony dorsz, z wyłączeniem dorsza z gatunku Gadus macrocephalusod 1.4 do 31.1213 2500
20
ex 0305 59 1090Suszone, solone, ale niewędzone ryby z gatunku Boreogadus saida
09.07100303 51 00Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrożone, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu(1)od 1.5.2011 do 30.4.201276 3330
od 1.5.2012 do 30.4.201376 333
od 1.5.2013 do 30.4.201476 334
09.0711Ryby przetworzone lub zakonserwowane, włączając kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry:od 1.1 do 31.124003
ex 1604 13 9091Sardynela, brisling lub szprot, z wyłączeniem surowych
92filetów, jedynie pokryte bułką tartą lub panierką, nawet
99podsmażone w oleju, głęboko zamrożone
1604 19 92Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus marcocephalus)
ex 1604 19 9390Czarniak (Pollachius virens), z wyłączeniem czarniaka wędzonego
1604 19 94Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urophycis spp.)
1604 19 95Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius)
1604 19 98Pozostałe ryby
ex 1604 20 9030Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane ryby, z wyłączeniem śledzia i makreli
35
50
60
90
ex 1604 20 9040Inaczej przetworzone lub zakonserwowane makrele10
09.07120303 74 30Makrele (scomber scombrus i Scomber japonicus), zamrożone, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu (1)od 1.5.2011 do 30.4.201266 3330
od 1.5.2012 do 30.4.201366 333
od 1.5.2013 do 30.4.201466 334
09.07130303 79 98Pozostałe ryby, zamrożone, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczuod 1.3.2011 do 30.4.20115780
od 1.5.2011 do 30.4.20123 474
od 1.5.2012 do 30.4.20133 474
od 1.5.2013 do 30.4.20143 474
09.07140304 29 75Filety śledziowe (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrożoneod 1.3.2011 do 30.4.20118 8960
od 1.5.2011 do 30.4.2012109 701
od 1.5.2012 do 30.4.2013109 701
ex 0304 99 2310Płaty śledziowe (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrożoneod 1.5.2013 do 30.4.2014109 702
20
30
09.07150302 11Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), świeże lub schłodzoneod 1.1 do 31.125000
0303 21Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), zamrożone
09.07160302 12 00Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), świeże lub schłodzoneod 1.1 do 31.126 1000
09.07170303 11 0020Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchusod 1.1 do5800
0303 19 00gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), zamrożone31.12
ex 0303 22 00Łosoś atlantycki (Salmo salar), zamrożony
09.07180304 19 13Świeże, schłodzone lub zamrożone filety z łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łososia atlantyckiego (Salmo salar) i głowacicy (Hucho hucho)od 1.1 do 31.126100
0304 29 13
09.07190302 19 00Pozostałe łososiowate, świeże lub schłodzoneod 1.1 do 31.126700
0303 29 00Pozostałe łososiowate, zamrożone
09.07200302 69 45Molwa (Molva spp.), świeża lub schłodzonaod 1.1 do 31.123700
09.07210302 22 0020Gładzica (Pleuronectes platessa), świeża lub schłodzona, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304od 1.1 do 31.122500
0302 23 00Sola (Solea spp.), świeża lub schłodzona, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
0302 29Smuklica (Lepidorhombus spp.) i pozostałe płastugi, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
0303 39Flądra (Platichtys flesus), smuklica (Lepidorhombus spp.), ryby z rodzaju Rhombosolea i pozostałe płastugi, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
ex 0302 69 82Błękitek południowy (Micromesistius australis), świeży lub schłodzony, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
0302 69 66Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urophycis spp.), świeży lub schłodzony, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
0302 69 67
0302 69 68
0302 69 69
0302 69 81Żabnica (Lophius spp.), świeża lub schłodzona, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
0302 67 00Włócznik (Xiphias gladius), świeży lub schłodzony, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
0302 68 00Antar (Dissostichus spp.), świeży lub schłodzony, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
0302 69 91Ostrobok (Caranx trachurus, Trachurus trachurus), świeży lub schłodzony, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
0302 69 92Kinglip chilijski (Genypterus blacodes), świeży lub schłodzony, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
0302 69 94Labraks (moron) (Dicentrarchus labrax), dorada (sparus złotogłowy) i pozostałe ryby, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
0302 69 95
0302 69 99
09.07220304 91 00Mięso włócznika (Xiphias gladius), zamrożoneod 1.1 do 31.125000
0304 99 31Mięso z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida, zamrożone
0304 99 33
0304 99 39
0304 99 41Mięso z czarniaka (Pollachius virens), zamrożone
0304 99 45Mięso z łupacza (plamiaka) (Melanogrammus aeglefinus), zamrożone
0304 99 51Mięso morszczuka i widłaka (Merluccius spp., Urophycis spp.), zamrożone
0304 99 71Mięso z błękitka (Micromesistius poutassou lub Gadus poutassou), zamrożone
0304 99 75Mięso z mintaja (Theragra chalcogramma), zamrożone
ex 0304 99 9920Mięso z ryb morskich, z wyłączeniem makreli (scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), zamrożone
25
30
40
50
60
65
69
70
81
89
90
09.07230302 40 00Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), świeże, schłodzone lub zamrożoneod 16.6 do 14.28000
0303 51 00
09.07240302 64Makrele (scomber scombrus, Scomber japonicus), świeże lub schłodzoneod 16.6 do 14.22600
09.07250303 74 30Makrele (scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), zamrożoneod 16.6 do 14.230 6000
09.07260302 69 31Karmazyn (Sebastes spp.), świeży, schłodzony lub zamrożonyod 1.1 do 31.121300
0302 69 33
0303 79 35
0303 79 37
09.07270304 19 01Filety z pozostałych ryb słodkowodnych, świeże, chłodzone lub zamrożoneod 1.1 do 31.121100
0304 19 03
0304 19 18
0304 29 01
0304 29 03
0304 29 05
0304 29 18
09.07280304 19 33Filety z czarniaka (Pollachius virens) i karmazyna (Sebastes spp.), świeże lub schłodzoneod 1.1 do 31.121800
0304 19 35
0304 11 10Pozostałe filety, świeże lub schłodzone
0304 12 10
ex 0304 19 3930
40
60
70
75
80
85
90
09.07290304 19 97Płaty śledziowe i pozostałe mięso rybieod 1.1 do 31.121300
0304 19 99
09.07300304 21Filety z miecznika (Xiphias gladius) i z antara (Dissostichus spp.), zamrożoneod 1.1 do 31.129 0000
0304 22
0304 29 21Filety z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida, zamrożone
0304 29 29
0304 29 31Filety z czarniaka (Pollachius virens), zamrożone
0304 29 33Filety z łupacza (plamiaka) (Melanoframmus aeglefinus), zamrożone
0304 29 35Filety z karmazyna (Sebastes spp.), zamrożone
0304 29 39
0304 29 55Filety z morszczuka i widłaka (Merluccius spp., Urophycis spp.), zamrożone
0304 29 56
0304 29 58
0304 29 59
0304 29 71Filety z gładzicy (Pleuronectes platessa), zamrożone
0304 29 83Filety z żabnicy (Lophius spp.), zamrożone
0304 29 85Filety z mintaja (Theragra chalcogramma), zamrożone
0304 29 91Filety z buławika nowozelandzkiego (miruny nowozelandzkiej) (Macruronus novaezealandiae), zamrożone
ex 0304 29 9910Filety z pozostałych ryb, zamrożone
20
41
49
50
60
81
89
91
92
93
99
09.0731ex 0305 20 0011Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, solone lub w solance, ale nie wędzoneod 1.1 do 31.121 9000
18
19
21
30
73
75
77
79
99
09.07320305 41 00Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), wędzoneod 1.1 do 31.124500
09.07330305 42 00Ryby inne niż łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), wędzoneod 1.1 do 31.121400
0305 49
09.0734ex 0305 69 8020Pozostałe ryby, solone, ale niesuszone ani niewędzone, i ryby w solanceod 1.1 do 31.122500
30
40
50
61
63
64
65
67
90
09.07350305 61 00Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), solone, ale niesuszone ani niewędzone, i śledzie w solanceod 1.1 do 31.121 4400
09.07360306 13 10Krewetki z rodziny Pandalidae, zamrożoneod 1.1 do 31.129500
0306 19 30Homarzec (nerczan) (Nephrops norvegicus), zamrożony
09.0737ex 0306 23 1095Krewetki z rodziny Pandalidae, niezamrożone, gotowane na pokładzieod 1.1 do 31.128000
09.0738ex 0306 23 1011Krewetki z rodziny Pandalidae, nie zamrożone, do przetwórstwa(8)od 1.1 do 31.129000
20
91
96
0306 29 30Homarzec (nerczan) (Nephrops norvegicus), nie zamrożony
09.07391604 11 00Łosoś, przetworzony lub zakonserwowany, cały lub w kawałkachod 1.1 do 31.121700
09.07401604 12 91Śledzie, przetworzone lub zakonserwowane, całe lubod 1.1 do 31.123 0000
1604 12 99w kawałkach, w opakowaniach hermetycznych, pozostałe
09.07411604 13 90Sardynele i brisling lub szproty, przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkachod 1.1 do 31.121800
09.07421604 15 11Makrele (scomber scombrus, Scomber japonicus), przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkachod 1.1 do 31.121300
1604 15 19
09.07431604 19 92Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), przetworzony lub zakonserwowany, cały lub w kawałkachod 1.1 do 31.125 5000
1604 19 93Czarniak (Pollachius virens), przetworzony lub zakonserwowany
1604 19 94Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urophycis spp.), przetworzony lub zakonserwowany
1604 19 95Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius), przetworzony lub zakonserwowany
1604 19 98Pozostałe ryby, przetworzone lub zakonserwowane
1604 20 90Mięso z pozostałych ryb, przetworzone lub zakonserwowane
09.07441604 20 10Mięso z łososi, przetworzone lub zakonserwowaneod 1.1 do 31.123000
09.0745ex 1605 20 1020Krewetki, obrane i zamrożoneod 1.1 do 31.128 0000
40
91
ex 1605 20 9120
40
91
ex 1605 20 9920
40
91
09.0746ex 1605 20 1030Krewetki, inne niż obrane i zamrożoneod 1.1 do 31.121 0000
96
99
ex 1605 20 9130
96
99
ex 1605 20 9930
45
49
96
99
09.07472301 20 00Mąki, mączki i granulki, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnychod 1.1 do 31.1228 0000
09.07481605 10 00Kraby, przetworzone lub zakonserwowaneod 1.1 do 31.12500
09.0749ex 1605 20 1020Krewetki, obrane i zamrożone, przetworzone lub zakonserwowaneod 1.3.2011 do 30.4.20111 8410
40
91
ex 1605 20 9120od 1.5.2011 do 30.4.201211 053
40
91
ex 1605 20 9920od 1.5.2012 do 30.4.201311 053
40
91od 1.5.2013 do 30.4.201411 053
09.0750ex 1604 12 9110Śledzie, przyprawiane i/lub konserwowane octem, w solanceod 1.3.2011 do 30.4.20111 000 ton netto po odsączeniu0
ex 1604 12 9911od 1.5.2011 do 30.4.20127 000 ton netto po odsączeniu
19
od 1.5.2012 do 30.4.20138 000 ton netto po odsączeniu
od 1.5.2013 do 30.4.20148 000 ton netto po odsączeniu
09.07510704 10 00Kalafiory i brokuły głowiasteod 1.8 do 31.102 0000
09.07520303 51 00Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrożone(1)od 1.1 do 31.1244 0000
09.0753ex 0704 90 9010Brokuły, świeże lub schłodzoneod 1.7 do 31.101 0000
09.0755ex 0704 90 9020Kapusta pekińska, świeża lub schłodzonaod 1.7 do 28.23 0000
09.07560304 29 75Filety ze śledzi (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrożoneod 1.1 do 31.1267 0000
0304 99 2310Płaty ze śledzi (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrożone(2)
20
30
09.07570809 20 05Wiśnie i czereśnie, świeżeod 16.7 do 31.89000(3)
0809 20 95
09.07590809 40 05Śliwki i owoce tarniny, świeżeod 1.9 do 15.106000(3)
0809 40 90
09.07610810 10 00Truskawki i poziomki, świeżeod 9.6 do 31.79000
09.07620810 10 00Truskawki i poziomki, świeżeod 1.8 do 15.99000
09.07751504 10 10Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje, o zawartości witaminy A nieprzekraczającej 2 500 j.m./god 1.1 do 31.121030
09.07761504 20 10Tłuszcze, oleje i ich frakcje, z ryb, inne niż oleje z wątróbekod 1.1 do 31.123840
09.0777ex 1516 10 9011 19Tłuszcze i oleje, zwierzęce całkowicie uzyskane z ryb i ssaków morskich i ich frakcjeod 1.1 do 31.125 1410
09.07810204Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone(4)(5)(6)(7)od 1.1 do 31.12300 ton wagi tuszy0
09.07820210Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobówod 1.1 do 31.122000
09.07830705 11 00Sałata głowiastaod 1.1 do 31.123000
09.07840705 19 00Pozostała sałataod 1.1 do 31.123000
09.0785ex 0602 90 5010Rośliny rosnące na wolnym powietrzuod 1.1 do 31.12136.212 EUR0
09.07860602 90 70Rośliny rosnące w pomieszczeniach:

ukorzenione sadzonki i młode rośliny, z wyłączeniem

kaktusów

od 1.1 do 31.12544.848 EUR0
09.07871601Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobówod 1.1 do 31.123000
(1) Jako że od dnia 15 lutego do dnia 15 czerwca stawka celna KNU wynosi zero, z kontyngentu taryfowego nie mogą korzystać towary zgłoszone do dopuszczenia do swobodnego obrotu w tym okresie.

(2) Jako że w odniesieniu do towarów o kodzie CN 0304 99 23 od dnia 15 lutego do dnia 15 czerwca stawka celna KNU wynosi zero, z kontyngentu taryfowego nie mogą korzystać towary zgłoszone do dopuszczenia do swobodnego obrotu w tym okresie.

(3) Stosuje się specjalne cło dodatkowe.

(4) W odniesieniu do towarów o kodzie CN 0204 23 00 wnioskowana kwota kontyngentu określana jest przez pomnożenie masy netto produktów przez współczynnik 1,67 (baranina) lub 1,81 (baranina inna niż jagnięcina).

(5) W odniesieniu do towarów o kodzie CN 0204 50 39 oraz 0204 50 79 wnioskowana kwota kontyngentu określana jest przez pomnożenie masy netto produktów przez współczynnik 1,67 (mięso koźlęce) lub 1,81 (mięso kozie inne niż koźlęce).

(6) W odniesieniu do towarów o kodzie CN 0204 43 10 wnioskowana kwota kontyngentu określana jest przez pomnożenie masy netto produktów przez współczynnik 1,67.

(7) W odniesieniu do towarów o kodzie CN 0204 43 90 wnioskowana kwota kontyngentu określana jest przez pomnożenie masy netto produktów przez współczynnik 1,81.

(8) Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach wspólnotowych (zob. art. 291-300 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1))."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.