Dz.U.UE.L.2019.43.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/257
z dnia 13 lutego 2019 r.
zmieniające po raz 294. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida 1 , w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2) W dniu 8 lutego 2019 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zdecydował o usunięciu czterech wpisów z wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Kierownik Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 w tytule "Osoby fizyczne" wykreśla się następujące wpisy:

"Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Hassan Turki, b) Hassen Abdelle Fihiye, c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, d) Hassan Al- Turki, e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, f) Sheikh Hassan Turki, g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, h) Xasan Cabdulle Xirsi). Data urodzenia: około 1944 r. Miejsce urodzenia: region V, Etiopia (region Ogaden we wschodniej Etiopii). Obywatelstwo: somalijskie. Adres: podobno od listopada 2012 r. przebywa w południowej Somalii, dolnym Jubalandzie w pobliżu Kismayo, głównie w miastach Dżilib i Burgabo. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6 lipca 2004 r."

"Jamal Housni (alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Data urodzenia: 22 lutego 1983 r. Miejsce urodzenia: Maroko. Adres: a) Via Uccelli di Nemi 33, Mediolan, Włochy, b) Via F. De Lemene 50, Mediolan, Włochy. Inne informacje: przebywa w areszcie (dane z czerwca 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 2 sierpnia 2006 r."

"Malik Muhammad Ishaq (alias Malik Ishaq). Adres: Pakistan. Data urodzenia: około 1959 r. Miejsce urodzenia: Rahim Yar Khan, prowincja Pendżab, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Inne informacje: a) Opis fizyczny: silnej budowy, o czarnych oczach, czarnych włosach i średnio brązowej karnacji z długą czarną brodą; b) Dostępne zdjęcie do załączenia do specjalnego ogłoszenia Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zabity w Pakistanie w dniu 28 lipca 2015 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 14 marca 2014 r."

"Lavdrim Muhaxheri (alias a) Abu Abdullah al Kosova, b) Abu Abdallah al-Kosovi, c) Abu Abdallah al-Kosovo); Data urodzenia: a) 3 grudnia 1989 r., b) ok. 1987 r. Miejsce urodzenia: Kaqanik/Kačanik; Adres: Syryjska Republika Arabska (miejsce pobytu we wrześniu 2015 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 29 września 2015 r.".

1 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.