Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.260.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1834
z dnia 9 października 2017 r.
zmieniające po raz 279. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida 1 , w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2) W dniu 4 października 2017 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zdecydował się zmienić jeden wpis w wykazie osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 października 2017 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 w tytule "Osoby fizyczne" dane identyfikacyjne we wpisie:

"Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Data urodzenia: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Miejsce urodzenia: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipiny. Narodowość: filipińska."

otrzymują brzmienie:

"Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Data urodzenia: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Miejsce urodzenia: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipiny. Narodowość: filipińska. Adres: a) Basilan, Filipiny (poprzednie miejsce pobytu do 2016 r.), b) Lanao del Sur, Filipiny (miejsce pobytu od 2016 r.). Inne informacje: wygląd: kolor oczu: brązowy; kolor włosów: brązowy; wzrost: 5 stóp 6 cali - 168 cm; waga: 120 funtów - 54 kg; budowa ciała: drobna; kolor skóry: jasny; posiada na twarzy znamiona wrodzone. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d) ust. 2 lit. i): 6.12.2005.".

1 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.