Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.195.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1390
z dnia 26 lipca 2017 r.
zmieniające po raz 272. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida 1 , w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a), art. 7a ust. 1 i art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2) Dnia 20 lipca 2017 r. Komitet Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o dodaniu sześciu osób i czterech podmiotów do wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych, oraz usunął jeden wpis. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

(3) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule "Osoby fizyczne" dodaje się wpisy w brzmieniu:

a) "Alexanda Amon Kotey (alias: a) Alexe Kotey; b) Alexanda Kote). Data urodzenia: 13.12.1983 r. Miejsce urodzenia: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Obywatelstwo: brytyjskie. Nr paszportu: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 094477324, wydany dnia 5.3.2005 r. Inne informacje: wygląd: kolor oczu: ciemnobrązowy; kolor włosów: czarny; kolor skóry: ciemny. Znaki szczególne: broda. Pochodzenie etniczne: ghański Cypryjczyk. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 20.7.2017 r.";

b) "Elshafee El Sheikh (alias: a) El Shafee Elsheikh; b) Alshafee El-Sheikh). Data urodzenia: 16.7.1988 r. Data urodzenia: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Obywatelstwo: brytyjskie. Nr paszportu: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 801121547, wydany dnia 16.6.2009 r. (wydany przez Urząd Paszportowy Zjednoczonego Królestwa z datą ważności 16.6.2019 r., cofnięty w grudniu 2014 r.). Inne informacje: wygląd: kolor oczu: ciemnobrązowy; kolor włosów: czarny; kolor skóry: ciemny. Znaki szczególne: broda. Imię i nazwisko matki: Maha Elgizouli. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 20.7.2017 r.";

c) "Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo (alias: a) Bahrun Naim; b) Anggih Tamtomo; c) Abu Rayyan; d) Abu Rayan; e) Abu Aisyah). Data urodzenia: 6.9.1983 r. Miejsce urodzenia: a) Surakarta, Indonezja; b) Pekalongan, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie. Adres: a) Aleppo, Syryjska Republika Arabska, b) Rakka, Syryjska Republika Arabska. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 20.7.2017 r.";

d) "Malik Ruslanovich Barkhanoev (alias: a) Saifuddin; b) Saifuddin al-Ingushi; c) Saifuddin Ingushi). Data urodzenia: 14.3.1992 r. Miejsce urodzenia: wioska Ordżonikidzewskaja, region Sunżeński, Inguszetia, Federacja Rosyjska. Obywatelstwo: rosyjskie. Adres: Mosul, Irak. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 20.7.2017 r.";

e) "Murad Iraklievich Margoshvili (alias: a) Zurab Iraklievich Margoshvili; b) Murad Akhmedovich Madayev; c) Lova Madayev; d) Abu-Muslim Al-Shishani; e) Muslim; f) Lava; g) John; h) George; i) Arthur; j) Sedoy). Data urodzenia: 15.1.1970 r. Miejsce urodzenia: Grozny, Republika Czeczeńska, Federacja Rosyjska. Obywatelstwo: a) rosyjskie; b) gruzińskie. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 20.7.2017 r.";

f) "OMAN ROCHMAN Ustadz (alias: a) Oman Rahman; b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy; c) Aman Abdul Rahman; d) Aman Abdurahman; e) Aman Abdurrachman; f) Oman Abdulrohman; g) Oman Abdurrahman; h) Aman Abdurrahman). Data urodzenia: 5.1.1972 r. Miejsce urodzenia: Sumedang, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie. Adres: więzienie Pasir Putih, wyspa Nusa Kambangan, Indonezja. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 20.7.2017 r.";

2) w tytule "Osoby prawne, grupy i podmioty" dodaje się wpisy w brzmieniu:

a) "HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (ODDZIAŁ MAJĄCY SIEDZIBĘ W ALBU KAMAL, SYRYJSKA REPUBLIKA ARABSKA) (alias: a) Hanifah Currency Exchange; b) Hanifeh Exchange; c) Hanifa Exchange; d) Hunaifa Office; e) Hanifah Exchange Company; f) Hanifa Money Exchange Office). Adres: Albu Kamal (Al-Bukamal), Syryjska Republika Arabska. Inne informacje: przedsiębiorstwo zajmujące się wymianą walutową w Albu Kamal (Al-Bukamal), Syryjska Republika Arabska. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 20.7.2017 r.";

b) "SELSELAT AL-THAHAB (alias: a) Silsilet al Thahab; b) Selselat al Thahab For Money Exchange; c) Silsilat Money Exchange Company; d) Silsilah Money Exchange Company; e) Al Silsilah al Dhahaba; f) Silsalat al Dhab). Adres: a) Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Bagdad, Irak; b) Al-Abbas Street, Karbala, Irak. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 20.7.2017 r.";

c) "Jaysh Khalid Ibn al Waleed (alias: a) Khalid ibn al-Walid Army; b) Liwa Shuhada al-Yarmouk; c) Harakat al-Muthanna al-Islamia). Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 20.7.2017 r.";

d) "Jund Al Aqsa (alias: a) The Soldiers of Aqsa; b) Soldiers of Aqsa; c) Sarayat Al Quds). Adres: a) prowincja Idlib, Syryjska Republika Arabska; b) prowincja Hama, Syryjska Republika Arabska. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 20.7.2017 r.";

3) w tytule "Osoby fizyczne" usuwa się wpis w brzmieniu:

"Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adres: Algieria. Data urodzenia: 7.6.1954. Miejsce urodzenia: Tighennif, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej DRMTMN54H07Z301T; b) deportowany z Włoch do Algierii w dniu 22.8.2008 r.; c) teść Djamela Louniciego. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004 r.".

1 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.