Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.177.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1235
z dnia 6 lipca 2017 r.
zmieniające po raz 270. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida 1 , w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2) Dnia 3 lipca 2017 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Sankcji podjął decyzję o wykreśleniu trzech nazwisk z listy osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 w tytule "Osoby fizyczne" skreśla się następujące wpisy:

"Ahmad Zerfaoui (alias a) Abdullah; b) Abdalla; c) Smail; d) Abu Khaoula; e) Abu Cholder; f) Nuhr). Data urodzenia: 15.7.1963 r. Miejsce urodzenia: Chrea, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: a) były członek organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie, b) potwierdzono, że zmarł w północnym Mali dnia 19.9.2006 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.5.2004 r.";

"Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Data urodzenia: 5.8.1964 r. Miejsce urodzenia: Blida, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: potwierdzono, że zmarł w Czadzie dnia 8.3.2004 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.5.2004 r.";

"Hacene Allane (alias a) Hassan the Old; b) Al Sheikh Abdelhay; c) Boulahia; d) Abu al-Foutouh; e) Cheib Ahcéne). Data urodzenia: 17.1.1941 r. Miejsce urodzenia: Medea, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: potwierdzono, że zmarł w północnym Nigrze dnia 16.4.2004 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.5.2004 r.".

1 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.