Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.4.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 19/2006
z dnia 6 stycznia 2006 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne pochodzące z Jordanii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 z dnia 9 kwietnia 2001 r. ustanawiające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referencyjnymi w odniesieniu do produktów kwalifikujących się do preferencji na podstawie umów z niektórymi krajami śródziemnomorskimi oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1981/94 i (WE) nr 934/95(1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją z dnia 20 grudnia 2005 r.(2) Rada zatwierdziła Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczące wzajemnych środków liberalizacji oraz zastąpienia Protokołów 1 i 2 oraz załączników I, II, III i IV do Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią.

(2) W przypadku niektórych produktów rolnych pochodzących z Jordanii wspomniane porozumienie określa nowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe oraz zmiany do obowiązujących wspólnotowych kontyngentów taryfowych ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 747/2001.

(3) Aby wprowadzić w życie nowe kontyngenty taryfowe oraz zmiany do obowiązujących kontyngentów taryfowych konieczna jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 747/2001.

(4) Ponieważ porozumienie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tego samego dnia i powinno wejść w życie możliwie jak najszybciej.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 747/2001 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji,
László KOVÁCS
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 109 z 19.4.2001, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1460/2005 (Dz.U. L 233 z 9.9.2005, str. 11).

(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK V

JORDANIA

Niezależnie od reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uważa się, że terminologia stosowana do opisu produktów stanowi tylko wskazówkę, przy czym system preferencji, w kontekście niniejszego załącznika, jest ustalany poprzez ujęcie kodów CN w ich brzmieniu w chwili przyjmowania niniejszego rozporządzenia. Jeśli wskazany jest kod ex CN, system preferencyjny należy określić poprzez łączne zastosowanie kodu CN i odpowiedniego wyszczególnienia.

Kontyngenty taryfowe

Nr porządkowyKod CNOpis towarówOkres obowiązywania kontyngentuWielkość kontyngentu (w tonach netto)Stawka celna w ramach kontyngentu
09.11520603 10Kwiaty cięte i pąki Od 1.1. do 31.12.2006 2.000Zwolnienie
kwiatowe świeże,Od 1.1. do 31.12.2007 4.500
gatunków odpowiednichOd 1.1. do 31.12.2008 7.000
na bukiety lub doOd 1.1. do 31.12.2009 9.500
celów zdobniczychOd 1.1. do 31.12.2010 i na każdy kolejny okres od 1.1. do 31.12.12.000
09.11600701 90 50Młode ziemniaki, od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca, świeże lub schłodzoneOd 1.1. do 31.12.2006 1.000Zwolnienie
0701 90 90Pozostałe ziemniaki, Od 1.1. do 31.12.2007 2.350
świeże lub schłodzoneOd 1.1. do 31.12.2008 3.700
Od 1.1. do 31.12.2009 5.000
09.11630703 20 00Czosnek, świeży lub schłodzonyOd 1.1. do 31.12.2006 i na każdy kolejny okres od 1.1. do 31.12., do 31.12.2009 1.000Zwolnienie
09.11640707 00Ogórki i korniszony,Od 1.1. do 31.12.2006 2.000Zwolnienie(1)(2)
świeże lub schłodzoneOd 1.1. do 31.12.2007 3.000
Od 1.1. do 31.12.2008 4.000
Od 1.1. do 31.12.2009 5.000
09.11650805Owoce cytrusowe,Od 1.1. do 31.12.2006 1.000Zwolnienie(1)(3)(4)
świeże lub suszoneOd 1.1. do 31.12.2007 3.350
Od 1.1. do 31.12.2008 5.700
Od 1.1. do 31.12.2009 8.000
09.11580810 10 00Truskawki i poziomki,Od 1.1. do 31.12.2006 500Zwolnienie
świeżeOd 1.1. do 31.12.2007 1.000
Od 1.1. do 31.12.2008 1.500
Od 1.1. do 31.12.2009 2.000
09.11661509 10Oliwa z pierwszegoOd 1.1. do 31.12.2006 2.000Zwolnienie(5)
tłoczeniaOd 1.1. do 31.12.2007 4.500
Od 1.1. do 31.12.2008 7.000
Od 1.1. do 31.12.2009 9.500
Od 1.1. do 31.12.2010 i na każdy kolejny okres od 1.1. do 31.12.12.000
(1) Zwolnienie stosuje się wyłącznie do stawki celnej ad valorem.
(2) W przypadku przywozu w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 maja ogórków objętych kodem CN 0707 00 05 cło

specyficzne ustanowione w wykazie wspólnotowych ulg celnych dla WTO zostaje obniżone do zera, pod warunkiem że cena

wejścia jest nie mniejsza niż 44,9 EUR/100 kg masy netto, czyli cena wejścia uzgodniona między Wspólnotą Europejską

a Jordanią. Jeżeli cena wejścia przesyłki jest o 2, 4, 6 lub 8 % niższa od uzgodnionej ceny wejścia, cło

specyficzne wynosi odpowiednio 2, 4, 6 lub 8 % uzgodnionej ceny wejścia. Jeżeli cena wejścia przesyłki wynosi mniej

niż 92 % uzgodnionej ceny wejścia, zastosowanie ma cło specyficzne obowiązujące w ramach WTO.

(3) W przypadku przywozu w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 maja pomarańczy słodkich, świeżych objętych kodem

0805 10 20 cło specyficzne ustanowione w wykazie wspólnotowych ulg celnych dla WTO zostaje obniżone do zera, pod

warunkiem że cena wejścia jest nie mniejsza niż 26,4 EUR/100 kg masy netto, czyli cena wejścia uzgodniona między

Wspólnotą Europejską a Jordanią. Jeżeli cena wejścia przesyłki jest o 2, 4, 6 lub 8 % niższa od uzgodnionej ceny

wejścia, cło specyficzne wynosi odpowiednio 2, 4, 6 lub 8 % uzgodnionej ceny wejścia. Jeżeli cena wejścia przesyłki

wynosi mniej niż 92 % uzgodnionej ceny wejścia, zastosowanie ma cło specyficzne obowiązujące w ramach WTO.

(4) W przypadku przywozu w okresie od dnia 1 listopada do końca lutego świeżych klementynek objętych kodem

ex 0805 20 10 (TARIC podpozycja 05) cło specyficzne ustanowione w wykazie wspólnotowych ulg celnych dla WTO zostaje

obniżone do zera, pod warunkiem że cena wejścia jest nie mniejsza niż 48,4 EUR/100 kg masy netto, czyli cena

wejścia uzgodniona między Wspólnotą Europejską a Jordanią. Jeżeli cena wejścia przesyłki jest o 2, 4, 6 lub 8 %

niższa od uzgodnionej ceny wejścia, cło specyficzne wynosi odpowiednio 2, 4, 6 lub 8 % uzgodnionej ceny wejścia.

Jeżeli cena wejścia przesyłki wynosi mniej niż 92 % uzgodnionej ceny wejścia, zastosowanie ma cło specyficzne

obowiązujące w ramach WTO.

(5) Zniesienie ceł stosuje się wyłącznie do przywozu na terytorium Wspólnoty nieprzetworzonej oliwy z oliwek,

całkowicie uzyskanej w Jordanii i przetransportowanej bezpośrednio z Jordanii na terytorium Wspólnoty. Produkty

niespełniające tego warunku zostają objęte odpowiednią stawką celną określoną we Wspólnej Taryfie Celnej.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.