Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.185.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1330
z dnia 17 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 1 , w szczególności jego art. 13 ust. 1 lit. d) i e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 wymienione są osoby, podmioty i organy wyznaczone przez Komitet Sankcji lub Radę Bezpieczeństwa ONZ, objęte zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.

(2) W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 wymienione są osoby, podmioty i organy niewymienione w załączniku IV, których dotyczy, po ich wskazaniu przez Radę, zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.

(3) W dniu 5 czerwca 2017 r. Komitet Sankcji zmienił wpisy dotyczące dwóch podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(4) W dniu 2 czerwca 2017 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 2356 (2017), na mocy której do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi dodano 14 osób fizycznych i cztery podmioty. Te osoby i podmioty zostały dodane do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/970 2 . Niektóre z tych osób i podmiotów należy zatem skreślić z załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 329/2007, ponieważ są one teraz uwzględnione w załączniku IV.

(5) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik IV i załącznik V,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach IV i V do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  I

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 329/2007, w tytule "B. Osoby prawne, podmioty i organy" wprowadza się następujące zmiany:
1) wpis: "8) Namchongang Trading Corporation (aka a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation f) Namhung Trading Corporation). Inne informacje: a) spółka z siedzibą w Phenianie w KRLD; b) Namchongang jest północnokoreańską spółką handlową podległą Generalnemu Biuru Energii Atomowej. Spółka Namchongang brała udział w zakupie pochodzących z Japonii pomp próżniowych, które wykryto w północnokoreańskim obiekcie jądrowym, oraz w dostawach związanych z bronią jądrową z udziałem obywatela Niemiec. Ponadto spółka ta od późnych lat 90. była zaangażowana w zakup rur z aluminium i innego sprzętu szczególnie przydatnego w programie wzbogacania uranu. Przedstawicielem spółki jest były dyplomata, który reprezentował Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w trakcie inspekcji obiektów jądrowych w Jongbjon w 2007 r. Działalność spółki Namchongang związana z rozprzestrzenianiem broni jądrowej budzi poważny niepokój w kontekście przeszłości Korei Północnej, jeśli chodzi o rozprzestrzenienie broni jądrowej. Data wyznaczenia: 16.7.2009."

otrzymuje brzmienie:

"8) Namchongang Trading Corporation (aka NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading Corporation); a) spółka z siedzibą w Pjongjang w Korei Północnej; Sengujadong 11-2/(lub Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pjongjang, Korea Północna; b) Namchongang jest północnokoreańską spółką handlową podległą Generalnemu Biuru Energii Atomowej. Spółka Namchongang brała udział w zakupie pochodzących z Japonii pomp próżniowych, które wykryto w północnokoreańskim obiekcie jądrowym, oraz w dostawach związanych z bronią jądrową z udziałem obywatela Niemiec. Ponadto spółka ta od późnych lat 90. była zaangażowana w zakup rur z aluminium i innego sprzętu szczególnie przydatnego w programie wzbogacania uranu. Przedstawicielem spółki jest były dyplomata, który reprezentował Koreę Północną w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w trakcie inspekcji obiektów jądrowych w Jongbjon w 2007 r. Działalność spółki Namchongang związana z rozprzestrzenianiem broni jądrowej budzi poważny niepokój w kontekście przeszłości Korei Północnej, jeśli chodzi o rozprzestrzenienie broni jądrowej. Numery telefonu: +850-2-18111, 18222 (wewn. 8573). Numer faksu: +850-2-381-4687. Data wyznaczenia: 16.7.2009.";

2) wpis: "10) Green Pine Associated Corporation (inne nazwy a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; b) CHONGSONG YONHAP; c) CH'O'NGSONG YO'NHAP; d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA; e) JINDALLAE; f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD; g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION; h) SAEINGP'IL COMPANY). Adres: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pjongjang, Korea Północna, b) Nungrado, Pjongjang, KRLD. Inne informacje: Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") przejęło wiele gałęzi działalności przedsiębiorstwa Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu w kwietniu 2009 roku; jest to najważniejsze północnokoreańskie przedsiębiorstwo handlujące bronią i największy eksporter towarów i sprzętu związanego z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią konwencjonalną. Green Pine odpowiada również za mniej więcej połowę ilości broni i materiałów pokrewnych eksportowanych przez KRLD. Na podmiot ten nałożono sankcje za wywóz broni lub materiałów pokrewnych z Korei Północnej. Green Pine specjalizuje się w produkcji okrętów i uzbrojenia dla marynarki wojennej, np. łodzi podwodnych, łodzi wojskowych i systemów rakietowych; podmiot ten dostarczał torpedy i pomoc techniczną irańskim przedsiębiorstwom związanym z obronnością. Data wskazania: 2.5.2012."

otrzymuje brzmienie:

"10) Green Pine Associated Corporation (aka Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation). Adres: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pjongjang, Korea Północna; b) Nungrado, Pjongjang, KRLD; c) Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pjongjang, Korea Północna. Inne informacje: Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") przejęło wiele gałęzi działalności przedsiębiorstwa Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 roku; jest to najważniejsze północnokoreańskie przedsiębiorstwo handlujące bronią i największy eksporter towarów i sprzętu związanego z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią konwencjonalną. Green Pine odpowiada również za mniej więcej połowę ilości broni i materiałów pokrewnych eksportowanych przez KRLD. Green Pine zostało objęte sankcjami w związku z eksportem broni lub powiązanego sprzętu z KRLD. Green Pine specjalizuje się w produkcji okrętów i uzbrojenia dla marynarki wojennej, np. łodzi podwodnych, łodzi wojskowych i systemów rakietowych; podmiot ten dostarczał torpedy i pomoc techniczną irańskim przedsiębiorstwom związanym z obronnością. Numer telefonu: +850-2-18111(wewn. 8327). Numer faksu: +850-2-3814685 i +850-2-3813372. Adresy e-mail: pac@silibank.com i kndic@co.chesin.com. Data wyznaczenia: 2.5.2012.";

3) wpis: "46) Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (alias Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA). Adres: Pjongjang, KRLD. Inne informacje: Strategiczne Siły Rakietowe Koreańskiej Armii Ludowej zajmują się wszystkimi północnokoreańskimi programami pocisków balistycznych i odpowiadają za wystrzeliwanie pocisków SCUD i NODONG."

otrzymuje brzmienie:

"46) Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (alias Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA; Strategic Force; Strategic Forces). Adres: Pjongjang, KRLD. Inne informacje: Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (Strategiczne Siły Rakietowe Koreańskiej Armii Ludowej) zajmują się wszystkimi północnokoreańskimi programami rakietowych pocisków balistycznych i odpowiadają za wystrzeliwanie pocisków SCUD i NODONG. Data wyznaczenia: 2.6.2017."

ZAŁĄCZNIK Nr  II

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule "A. Wykaz osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a)" skreśla się następujące wpisy:

"11. PAK To-Chun" oraz

"9. PAEK Se-bong";

2) w tytule "B. Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a)" skreśla się następujący wpis:

"17. Strategic Rocket Forces (Strategiczne Siły Rakietowe)".

1 Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/970 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 146 z 9.6.2017, s. 129).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.