Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.319.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1215/2013
z dnia 28 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w zakresie przedłużenia kontyngentów taryfowych Unii na produkty z włókna juty i włókna kokosowego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. b) tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z ofertą złożoną w ramach Konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) i z jej systemem ogólnych preferencji taryfowych (GSP), Wspólnota wprowadziła w 1971 r. preferencje taryfowe na produkty z juty i włókna kokosowego pochodzące z niektórych krajów rozwijających się. Preferencje te przyjęły formę stopniowej obniżki ceł wspólnej taryfy celnej oraz, w okresie od 1978 r. do dnia 31 grudnia 1994 r., całkowitego ich zawieszenia.

(2) Od momentu wejścia w życie ogólnego systemu preferencji taryfowych w 1995 r. Unia, zgodnie z GATT, otworzyła autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe z zerową stawką celną na określone ilości produktów z juty i włókna kokosowego. Kontyngenty taryfowe ustanowione na te produkty na podstawie rozporządzenia (WE) nr 32/2000 zostały przedłużone do dnia 31 grudnia 2013 r. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 17/2012 2 .

(3) W związku z tym, że nowy ogólny system preferencji taryfowych ma być stosowany od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 3 , należy odpowiednio przedłużyć uzgodnienia w sprawie kontyngentów taryfowych na produkty z juty i włókna kokosowego.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 32/2000.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W piątej kolumnie ("okres obowiązywania kontyngentu") tabeli w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1) tekst dla numeru porządkowego 09.0107 otrzymuje brzmienie:

"od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku do dnia 31 grudnia 2023 r.";

2) tekst dla numeru porządkowego 09.0109 otrzymuje brzmienie:

"od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku do dnia 31 grudnia 2023 r.";

3) tekst dla numeru porządkowego 09.0111 otrzymuje brzmienie:

"od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku do dnia 31 grudnia 2023 r.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
1 Dz.U. L 5 z 8.1.2000, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 17/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania unijnych kontyngentów taryfowych na produkty z juty i włókna kokosowego (Dz.U. L 8 z 12.1.2012, s. 31).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system prefe-rencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 (Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.