Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.86.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 608/2003
z dnia 2 kwietnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2505/96 dotyczące salda niektórych niezależnych wspólnotowych kontyngentów taryfowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2505/96 z dnia 20 grudnia 1996 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2287/2002(2), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Salda przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 2505/96 dla niektórych niezależnych wspólnotowych kontyngentów taryfowych są niewystarczające dla spełnienia potrzeb przemysłu wspólnotowego w odniesieniu do bieżącego okresu obowiązywania kontyngentów.

(2) W celu zapewnienia niezakłóconego wykorzystania tych kontyngentów, saldo powinno zostać zwiększone z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r. lub od dnia 1 lipca 2002 r. w zależności od daty rozpoczęcia tych kontyngentów.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 2505/96 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2505/96 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dla okresu obowiązywania od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2003 r. kwotę kontyngentów taryfowych o numerze porządkowym 09.2612 zastępuje się150 tonami.

2. Dla okresu obowiązywania od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r. kwotę kontyngentów taryfowych o numerze porządkowym 09.2976 zastępuje się 900 000 sztukami.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2003 r., z wyjątkiem art. 1 ust. 2, który stosuje się od dnia 1 lipca 2002 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 kwietnia 2003 r.

W imieniu Komisji
Frederik BOLKESTEIN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 1.

(2) Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 42.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.