Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.203.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 sierpnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1282/2005
z dnia 3 sierpnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 w celu uwzględnienia rozporządzeń Komisji (WE) nr 1789/2003 i (WE) nr 1810/2004 zmieniających załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 z dnia 18 września 2000 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2820/98 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1763/1999 i (WE) nr 6/2000(1), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(2) wprowadziło zmiany w kodach Nomenklatury Scalonej określonych produktów rybołówstwa, objętych rozporządzeniem (WE) nr 2007/2000.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(3) wprowadziło zmiany w kodach Nomenklatury Scalonej określonych produktów winiarskich, objętych rozporządzeniem (WE) nr 2007/2000.

(3) W celu zapewnienia przejrzystości rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 należy odpowiednio dostosować.

(4) Dostosowania kodów Nomenklatury Scalonej stosuje się od dat wejścia w życie odpowiednich rozporządzeń: w wypadku rozporządzenia (WE) nr 1789/2003 - od dnia 1 stycznia 2004 r., a w wypadku rozporządzenia (WE) nr 1810/2004 - od dnia 1 stycznia 2005 r.

(5) Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W drugiej kolumnie załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2007/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1) dla numerów kontyngentów 09.1571 i 09.1573:

– kod CN "ex 0305 59 90" zastępuje się kodem CN "ex 0305 59 80",

– kod CN "ex 0305 69 90" zastępuje się kodem CN "ex 0305 69 80",

2) dla numerów kontyngentów 09.1575 i 09.1577:

– kod CN "ex 0304 20 95" zastępuje się kodem CN "ex 0304 20 94",

– kod CN "ex 0305 59 90" zastępuje się kodem CN "ex 0305 59 80",

– kod CN "ex 0305 69 90" zastępuje się kodem CN "ex 0305 69 80",

3) dla numeru kontyngentu 09.1515:

– kod CN "2204 21 83" zastępuje się kodem CN "2204 21 84",

– kod CN "ex 2204 21 84" zastępuje się kodem CN "ex 2204 21 85".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Postanowienia art. 1 ust. 1 i 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.

Postanowienia art. 1 ust. 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 240 z 23.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 374/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 1).

(2) Dz.U. L 281 z 30.10.2003, str. 1.

(3) Dz.U. L 327 z 30.10.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.