Dz.U.UE.L.2019.32.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/162
z dnia 1 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96 1 , w szczególności jego art. 11 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zawiera wykaz instytucji publicznych, korporacji i agend oraz osób fizycznych i prawnych, podmiotów byłego rządu Iraku objętych zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych znajdujących się poza Irakiem w dniu 22 maja 2003 r. zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2) Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zawiera wykaz osób fizycznych i prawnych, organów lub podmiotów związanych z reżimem byłego prezydenta Saddama Husseina objętych zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych oraz zakazem udostępniania środków finansowych lub zasobów gospodarczych.

(3) Dnia 29 stycznia 2019 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ podjął decyzję o wykreśleniu ośmiu pozycji z wykazu osób lub podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Szefowa Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W załączniku III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1210/2003 skreśla się następujące pozycje:

"45. GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS. Adres: P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Iraq.";

"50. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES. Adres: P.O. Box 10028, Karrada, No. 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Baghdad, Iraq.";

"93. NATIONAL COMPUTER CENTRE. Adres: P.O. Box 3267, Saadoun Nafoora Square, Baghdad, Iraq.";

"121. STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY (alias STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS). Adres: P.O. Box 19036, Al Nahda Area, Baghdad, Iraq.";

"149. STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES. Adres: P.O. Box 71, Diwaniya, Iraq.";

"175. STATE ORGANISATION FOR BUILDINGS (alias (a) STATE ORGANISATION OF BUILDING, (b) DESIGN AND STUDIES SECTION, (c) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL REGION, (d) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR NORTHERN REGION, (e) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR SOUTHERN REGION). Adresy: a) Museum Square, Karkh, Baghdad, Iraq; b) Mosul, left side, near Al Hurya Bridge, P.O. Box 368, Baghdad, Iraq; c) Karkh, Karadat Mariam, Baghdad, Iraq; d) Maysan, Iraq.";

"189. STATE ORGANISATION FOR TOURISM. Adresy: a) P.O. Box 2387, Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Baghdad, Iraq; b) Al-Masbah, near Al Fatih Square, Baghdad, Iraq.".

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 1210/2003 skreśla się pozycję w brzmieniu:

"94. AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM (alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY). Adres: Irak.".

1 Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 6.