Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.50.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 147/2013
z dnia 13 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania aktualizacji miesięcznych i rocznych statystyk dotyczących energii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1099/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii(1), w szczególności jego art. 4 ust. 3 i art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii(2) oraz dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych(3) zobowiązują państwa członkowskie do zgłaszania danych ilościowych dotyczących energii. Aby monitorować postępy w realizacji celów określonych w tych dyrektywach, potrzebne są szczegółowe aktualne dane dotyczące energii, które należy gromadzić w sposób zharmonizowany i gwarantujący wysoką jakość. Takie zobowiązania sprawozdawcze mają istotne znaczenie między innymi dla realizacji celów dotyczących efektywności energetycznej, powinny zatem w dalszym ciągu pozostać stałym elementem rozwoju ram prawnych UE w tej dziedzinie. Dane te są już częściowo przekazywane Komisji (Eurostat) i publikowane przez nią jako roczne statystyki dotyczące energii.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1099/2008 ustanawia wspólne ramy dla tworzenia, przekazywania, oceny i rozpowszechniania porównywalnej statystyki dotyczącej energii w Unii.

(3) Statystyka dotycząca energii jest bardzo dynamiczną dziedziną statystyki ze względu na intensywny rozwój polityk unijnych, postęp technologiczny i znaczenie danych dotyczących energii jako podstawy celów Unii. W związku z tym niezbędne są regularne aktualizacje mające na celu dostosowanie zakresu zbierania danych statystycznych do rosnących lub zmieniających się potrzeb.

(4) W rozporządzeniu (WE) nr 1099/2008 przyznano Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie dostosowań załączników statystycznych. Pierwsze dostosowanie miało miejsce w 2010 r. Od tego czasu nastąpiły nowe ulepszenia i dostosowania zarówno w odniesieniu do miesięcznych, jak i rocznych statystyk, które należy w związku z tym uwzględnić.

(5) Komisja opracowała wymagane aktualizacje i omówiła z państwami członkowskimi kwestie wykonalności, kosztów tworzenia, poufności i obciążeń sprawozdawczych.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1099/2008.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1099/2008 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejszym uchyla się rozporządzenie Komisji (UE) nr 844/2010 (4).

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 1.

(2) Dz.U. L 52 z 21.2.2004, s. 50.

(3) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 64.

(4) Dz.U. L 258 z 30.9.2010, s. 1.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK A

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TERMINOLOGII

Niniejszy załącznik zawiera wyjaśnienia lub definicje pojęć, które są stosowane w pozostałych załącznikach.

1. UWAGI GEOGRAFICZNE

Poniższe definicje geograficzne mają zastosowanie jedynie do celów sprawozdawczości statystycznej:

- Australia nie obejmuje terytoriów zamorskich,

- Dania nie obejmuje Wysp Owczych i Grenlandii,

- Francja obejmuje Monako, a nie obejmuje francuskich terytoriów zamorskich - Gwadelupy, Martyniki, Gujany, Reunion, St.-Pierre i Miquelon, Nowej Kaledonii, Polinezji Francuskiej, wysp Wallis i Futuna, Majotty,

- Włochy obejmują San Marino i Watykan,

- Japonia obejmuje Okinawę,

- Niderlandy nie obejmują Surinamu i Antyli Holenderskich,

- Portugalia obejmuje Azory i Maderę,

- Hiszpania obejmuje Wyspy Kanaryjskie, Baleary oraz Ceutę i Melillę,

- Szwajcaria nie obejmuje Liechtensteinu,

- Stany Zjednoczone obejmują 50 stanów, Dystrykt Kolumbii, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Portoryko oraz Guam.

2. DANE ZAGREGOWANE

Producenci są sklasyfikowani ze względu na cel produkcji:

- producenci zawodowi: przedsiębiorstwa o własności prywatnej lub publicznej, których główna działalność polega na wytwarzaniu energii elektrycznej lub ciepła w celu jej odsprzedaży stronom trzecim,

- producenci przemysłowi: przedsiębiorstwa prywatne lub publiczne, które wytwarzają energię elektryczną lub cieplną całkowicie lub częściowo na potrzeby własne, w ramach działalności pomocniczej dla swojej głównej działalności.

Uwaga: Komisja może, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 2, po wejściu w życie zrewidowanej klasyfikacji NACE, doprecyzowywać terminologię, podając stosowne odniesienia do nomenklatury NACE.

2.1. Sektor dostaw i przemian

Pozyskanie/produkcja krajowa
Ilość paliw wydobytych lub wyprodukowanych, obliczona po wszystkich operacjach usunięcia substancji nieczynnych i zanieczyszczeń. Produkcja obejmuje ilości zużyte przez producenta w procesie produkcji (np. w celach wytwarzania ciepła lub na potrzeby eksploatacji urządzeń i urządzeń pomocniczych) oraz dostawy do innych producentów energii do celów przemiany energetycznej lub innego wykorzystania.
Pozyskanie krajowe: produkcja z zasobów pozyskanych w ramach danego państwa.
Przywóz/wywóz
Definicje geograficzne można znaleźć w części »Uwagi geograficzne«.
O ile nie zostało to określone inaczej, »przywóz« odnosi się do miejsca pierwotnego pochodzenia (kraju, w którym dany nośnik energii został wytworzony) dla wykorzystania w kraju, a »wywóz« do końcowego kraju zużycia wyprodukowanego nośnika energii.
Dane ilości są uznawane za przywożone lub wywożone, kiedy przekroczyły polityczne granice danego kraju, niezależnie od tego, czy miała miejsce odprawa celna.
Jeżeli nie da się określić żadnego miejsca pochodzenia lub przeznaczenia, można zastosować kategorię »Inne«.
Różnice statystyczne mogą mieć miejsce, jeżeli na powyższej podstawie można określić jedynie łączny przywóz i wywóz, natomiast podział geograficzny opiera się na innym badaniu, źródle lub koncepcji. W takiej sytuacji różnice należy zawrzeć w kategorii »Inne«.
Międzynarodowy bunkier morski
Ilość paliwa dostarczonego statkom pod wszystkimi banderami, prowadzącym żeglugę międzynarodową. Żegluga międzynarodowa może mieć miejsce na morzu, na jeziorach lub drogach wodnych śródlądowych oraz na wodach przybrzeżnych. Pozycja ta nie obejmuje:
- zużycia przez statki prowadzące żeglugę krajową; podział na żeglugę krajową i międzynarodową powinien zostać określony na podstawie portu wyjścia i portu przeznaczenia, a nie na podstawie bandery lub narodowości statku,
- zużycia przez statki rybackie,
- zużycia przez siły zbrojne.
Zmiany stanu zapasów
Różnica między początkowym poziomem zapasów a końcowym poziomem zapasów dla zapasów utrzymywanych na terytorium krajowym.
Zużycie brutto (wyliczone)
Wartość wyliczona, zdefiniowana jako:
Produkcja krajowa + Pozyskanie z innych źródeł + Przywóz - Wywóz - Międzynarodowy bunkier morski + Zmiany zapasów
Zużycie brutto (faktyczne)
Ilość faktycznie zarejestrowana w badaniach sektorów zużycia finalnego.
Różnice statystyczne
Wartość wyliczona, zdefiniowana jako:
Wyliczone zużycie brutto - faktyczne zużycie brutto.
Obejmuje zmiany stanu zapasów konsumentów finalnych, kiedy nie można ich określić w ramach »zmian stanu zapasów«.
Należy podać powody wszystkich poważniejszych różnic.
Elektrownie zawodowe
Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej
Paliwa wykorzystane przez zakłady obejmujące co najmniej jedną instalację produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu należy zgłaszać w ramach kategorii »Elektrociepłownie zawodowe«.
Elektrociepłownie zawodowe
Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej i ciepła.
Ciepłownie zawodowe
Ilość paliwa zużytego do produkcji ciepła.
Elektrownie przemysłowe
Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej.
Paliwa wykorzystane przez zakłady obejmujące co najmniej jedną jednostkę produkującą w skojarzeniu należy zgłaszać w ramach kategorii "Elektrociepłownie przemysłowe".
Elektrociepłownie przemysłowe
Ilość paliwa, która odpowiada ilości wyprodukowanej energii elektrycznej i sprzedanego ciepła.
Ciepłownie przemysłowe
Ilość paliwa, która odpowiada ilości sprzedanego ciepła.
Brykietownie węgla kamiennego
Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji paliw.
Ilości wykorzystanej do wytwarzania ciepła i eksploatacji urządzeń nie należy zgłaszać tutaj, ale należy ją zgłosić jako zużycie w sektorze energii.
Koksownie
Ilość paliwa wykorzystanego w koksowniach.
Ilości wykorzystanej do wytwarzania ciepła i eksploatacji urządzeń nie należy zgłaszać tutaj, ale należy ją zgłosić jako zużycie w sektorze energii.
Brykietownie węgla brunatnego i torfu
Ilość węgla brunatnego (lignitu) wykorzystanego do produkcji brykietów z węgla brunatnego (BWB) lub torfu do produkcji brykietów z torfu (BT).
Ilości wykorzystanej do wytwarzania ciepła i eksploatacji urządzeń nie należy zgłaszać tutaj, ale należy ją zgłosić jako zużycie w sektorze energii.
Gazownie
Ilość wykorzystana do produkcji gazu w gazowni oraz w zakładach zgazowania węgla.
Ilości wykorzystanej jako paliwo do wytwarzania ciepła i eksploatacji urządzeń nie należy zgłaszać tutaj, ale należy ją zgłosić jako zużycie w sektorze energii.
Wielkie piece
Ilości węgla koksowego lub węgla bitumicznego (zużytego między innymi w procesie wstrzykiwania pyłu węglowego) oraz koksu z koksowni przetworzonego w wielkich piecach.
Ilości wykorzystanej jako paliwo do wytwarzania ciepła i eksploatacji wielkich pieców (np. gazu wielkopiecowego) nie należy zgłaszać tutaj, ale należy ją zgłosić jako zużycie w sektorze energii.
Upłynnianie węgla
Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji syntetycznych paliw ciekłych.
Rafinerie ropy naftowej
Ilość paliwa wykorzystanego do produkcji produktów naftowych.
Ilości wykorzystanej jako paliwo do wytwarzania ciepła i eksploatacji urządzeń nie należy zgłaszać tutaj, ale należy ją zgłosić jako zużycie w sektorze energii.
Nigdzie indziej niewymienione - Pozostałe przemiany
Ilość wykorzystana do działań w zakresie przemian, która nie została uwzględniona gdzie indziej. Informacje ewentualnie zamieszczone pod tą pozycją należy wyjaśnić w sprawozdaniu.

2.2. Sektor energii i zużycie finalne

Sektor energii ogółem
Ilość zużyta przez przemysł energetyczny na potrzeby wydobycia (górnictwo, produkcja ropy i gazu) lub w ramach realizacji działań w zakresie przemian energetycznych. Odpowiada to działom NACE 05, 06, 08.92, 07.21, 09.1, 19 i 35.
Pozycja ta nie obejmuje ilości paliw przetworzonych w inną formę energii (co należy zgłosić w sektorze przemian) lub wykorzystanych na potrzeby eksploatacji rurociągów ropy, gazu i węgla półpłynnego (co należy zgłosić w sektorze transportu).
Pozycja ta obejmuje wytwarzanie materiałów chemicznych w celu rozszczepienia i syntezy atomowej oraz produkty tych procesów.
Elektrownie, elektrociepłownie oraz ciepłownie
Ilość zużyta na potrzeby własne w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz ciepłowniach.
Kopalnie węgla
Ilości zużyte na potrzeby wydobycia i przeróbki węgla w ramach przemysłu wydobycia węgla.
Węgiel spalony w elektrowniach kopalnianych należy zgłosić w sektorze przemian.
Brykietownie węgla kamiennego
Ilość zużyta na potrzeby własne w brykietowniach.
Koksownie
Ilość zużyta na potrzeby własne w koksowniach.
Brykietownie węgla brunatnego i torfu
Ilość zużyta na potrzeby własne w brykietowniach węgla brunatnego i torfu.
Gazownie/Zakłady zgazowania węgla
Ilość zużyta na potrzeby własne w gazowniach oraz w zakładach zgazowania węgla.
Wielkie piece
Ilość zużyta na potrzeby własne w wielkich piecach.
Upłynnianie węgla
Ilość zużyta na potrzeby własne w zakładach upłynniania węgla.
Rafinerie ropy naftowej
Ilość zużyta na potrzeby własne w rafineriach ropy naftowej.
Wydobycie ropy i gazu
Ilość zużyta na potrzeby własne w procesie wydobycia ropy i gazu oraz w zakładach przetwarzania gazu ziemnego.
Pozycja ta nie obejmuje strat w rurociągach (które należy zgłosić w kategorii »Straty dystrybucji«) oraz ilości energii wykorzystanej do eksploatacji rurociągów (którą należy zgłosić w sektorze transportu).
Zużycie finalne ogółem
Zdefiniowane (wyliczone) jako:
= Całkowite zużycie nieenergetyczne + Finalne zużycie energii (Przemysł + Transport + inne sektory)
Nie obejmuje wsadu przemian, zużycia na potrzeby własne przez zakłady produkujące energię oraz strat w trakcie dystrybucji.
Zużycie nieenergetyczne
Nośniki energii wykorzystywane jako surowce w różnych sektorach; czyli nośniki, które nie zostały zużyte jako paliwo ani przetworzone na inne paliwo.

2.3. Specyfikacja końcowego zużycia energii

Finalne zużycie energii
Całkowite zużycie energii w przemyśle, transporcie i innych sektorach.
Sektor przemysłu
Odnosi się to do ilości paliwa zużytego przez przedsiębiorstwo przemysłowe na potrzeby jego działalności podstawowej.
W przypadku ciepłowni lub elektrociepłowni bierze się pod uwagę tylko ilość paliwa zużytego do produkcji energii cieplnej wykorzystywanej przez sam zakład. Ilość paliwa zużytego do produkcji ciepła, które zostało sprzedane, oraz do produkcji energii elektrycznej należy zgłosić w odpowiednim sektorze przemian.
Przemysł hutniczy: działy NACE 24.1, 24.2, 24.3, 24.51 i 24.52.
Przemysł chemiczny (w tym petrochemiczny)
Przemysł chemiczny i petrochemiczny; działy NACE 20 i 21.
Przemysł metali nieżelaznych
Przemysł metali nieżelaznych; działy NACE 24.4, 24.53 i 24.54.
Przemysł surowców niemetalicznych
Przemysł szkła, ceramiki, cementu i innych materiałów budowlanych; dział NACE 23.
Przemysł środków transportu
Gałęzie przemysłu związane ze sprzętem wykorzystywanym w celach transportowych; działy NACE 29 i 30.
Przemysł maszynowy
Wyroby metalowe gotowe, maszyny i sprzęt inny niż środki transportu; działy NACE 25, 26, 27 i 28.
Przemysł wydobywczy
Działy NACE 07 (z wyjątkiem 07.21), 08 (z wyjątkiem 08.92) i 09.9; nie obejmuje zakładów wytwarzania energii.
Przemysł spożywczy i tytoniowy: działy NACE 10, 11 i 12.
Przemysł papierniczy i poligraficzny
Obejmuje produkcję zapisanych nośników informacji; działy NACE 17 i 18.
Przemysł drzewny (z wyłączeniem przemysłu papierniczego): dział NACE 16.
Budownictwo: działy NACE 41, 42 i 43.
Przemysł tekstylny i skórzany; działy NACE 13, 14 i 15.
Nigdzie indziej niewymienione - Pozostały przemysł
Zużycie w branżach nieobjętych powyższymi kategoriami.
Sektor transportu
Energia wykorzystana we wszystkich działalnościach w zakresie transportu, niezależnie od branży gospodarki, w ramach której odbywa się dana działalność; działy NACE 49, 50 i 51.
Sektor transportu - Transport szynowy
Całkowite zużycie wykorzystane w ruchu kolejowym, w tym na przemysłowych liniach kolejowych; działy NACE 49.1 i 49.2.
Sektor transportu - Żegluga krajowa
Ilość dostarczona do statków wszystkich bander, nieprowadzących żeglugi międzynarodowej (zob. bunkier morski międzynarodowy). Podział na żeglugę krajową i międzynarodową powinien zostać określony na podstawie portu wyjścia i portu przeznaczenia, a nie na podstawie bandery lub narodowości statku. Dział NACE 50.
Sektor transportu - Transport drogowy
Ilość paliwa zużytego przez pojazdy drogowe.
Obejmuje paliwo zużyte przez pojazdy rolnicze na drogach głównych oraz smary przeznaczone do pojazdów drogowych.
Nie obejmuje energii wykorzystanej w silnikach stacjonarnych (zob. Inne sektory), w ciągnikach na drogach innych niż główne (zob. Rolnictwo), w pojazdach drogowych wykorzystywanych w celach wojskowych (zob. Inne sektory - Nigdzie indziej niewymienione), asfaltu zużytego do budowy nawierzchni drogowych oraz energii wykorzystanej w silnikach na placach budowy (zob. Przemysł, podsektor Budownictwo). Działy NACE 49.3 i 49.4.
Sektor transportu - Transport rurociągowy
Ilość wykorzystana jako energia na potrzeby utrzymania i eksploatacji rurociągów transportujących gazy, substancje płynne, zawiesiny i inne produkty; dział NACE 49.5.
Obejmuje energię wykorzystaną w stacjach pomp oraz w zakresie utrzymywania rurociągu.
Nie obejmuje energii wykorzystanej do dystrybucji rurociągami gazu ziemnego lub przemysłowego, gorącej wody lub pary od dystrybutora do użytkowników końcowych (co należy zgłosić w sektorze energii), energii wykorzystanej do końcowej dystrybucji wody do gospodarstw domowych oraz użytkowników w przemyśle, handlu i innych użytkowników (co należy zgłosić w sektorze usług komercyjnych i użyteczności publicznej) oraz strat w trakcie tego transportu między dystrybutorem a użytkownikami końcowymi (które należy zgłosić jako straty dystrybucji).
Sektor transportu - Lotnictwo międzynarodowe
Ilość paliwa lotniczego dostarczonego do samolotów na potrzeby lotnictwa międzynarodowego. Podział na lotnictwo krajowe i międzynarodowe powinien zostać określony na podstawie miejsca odlotu i przylotu, a nie na podstawie narodowości linii lotniczych. Część działu NACE 51.
Nie obejmuje paliw wykorzystanych przez linie lotnicze w ich pojazdach drogowych (co należy zgłosić w pozycji Sektor transportu - Nigdzie indziej niewymienione) oraz paliw lotniczych wykorzystanych do celów wojskowych (co należy zgłosić w pozycji Inne sektory - Nigdzie indziej niewymienione).
Sektor transportu - Lotnictwo krajowe
Ilość paliwa lotniczego dostarczonego do samolotów na potrzeby lotnictwa krajowego - komercyjnego, prywatnego, rolniczego itp. Część działu NACE 51.
Obejmuje paliwo wykorzystane do celów innych niż latanie, np. badanie stanowiskowe silników. Podział na lotnictwo krajowe i międzynarodowe powinien zostać określony na podstawie miejsca odlotu i przylotu, a nie na podstawie narodowości linii lotniczych.
Pozycja ta nie obejmuje paliw wykorzystanych przez linie lotnicze w ich pojazdach drogowych (co należy zgłosić w pozycji Sektor transportu - Nigdzie indziej niewymienione) oraz paliw lotniczych wykorzystanych do celów wojskowych (co należy zgłosić w pozycji Inne sektory - Nigdzie indziej niewymienione).
Sektor transportu - Nigdzie indziej niewymienione
Ilości wykorzystane w działalności transportowej, nigdzie indziej niewymienione.
Obejmuje paliwa wykorzystane przez linie lotnicze w ich pojazdach drogowych oraz paliwa wykorzystane w portach przez urządzenia służące do wyładowywania statków i dźwigi różnych typów.
Należy zgłosić to, co jest zawarte w niniejszej pozycji.
Inne sektory
Sektory niewymienione z nazwy lub nienależące do sektorów energii, przemysłu lub transportu.
Inne sektory - Sektor usług komercyjnych i użyteczności publicznej
Paliwa zużyte przez firmy i biura w sektorach publicznym i prywatnym.
Działy NACE 33, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 i 99.
Inne sektory - Gospodarstwa domowe
Należy zgłosić paliwa zużyte przez wszystkie gospodarstwa domowe, w tym »gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników«. Działy NACE 97 i 98.
Inne sektory - Rolnictwo/Leśnictwo
Paliwa zużyte przez użytkowników w kategorii Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; działy NACE 01 i 02.
Inne sektory - Rybołówstwo
Paliwa dostarczone dla rybołówstwa śródlądowego, przybrzeżnego i dalekomorskiego. Kategoria rybołówstwa powinna obejmować paliwa dostarczone do statków pod wszystkimi banderami, które uzupełniły paliwo w danym kraju (w tym rybołówstwo międzynarodowe) oraz energię wykorzystaną w sektorze rybactwa. Dział NACE 03.
Inne sektory - Nigdzie indziej niewymienione
Są to działalności, które nie zostały uwzględnione nigdzie indziej. Niniejsza kategoria zawiera paliwo wykorzystane do celów wojskowych we wszystkich mobilnych i stacjonarnych formach zużycia (np. statki, samoloty, pojazdy drogowe oraz energia wykorzystana w pomieszczeniach mieszkalnych), niezależnie od tego, czy dostarczone paliwo służy służbom wojskowym danego kraju lub innego kraju. Informacje ewentualnie zamieszczone pod tą pozycją należy wyjaśnić w sprawozdaniu.

3. INNE POJĘCIA

Stosuje się znaczenie następujących skrótów:

- TML: tetrametyloołów,

- TEL: tetraetyloołów,

- SBP: specjalny punkt wrzenia,

- LPG: gaz ciekły,

- NGL: kondensat gazu ziemnego,

- LNG: gaz ziemny skroplony,

- CNG: sprężony gaz ziemny.

ZAŁĄCZNIK B

ROCZNA STATYSTYKA ENERGII

Niniejszy załącznik zawiera opis zakresu, jednostek, okresu objętego przekazywaniem danych oraz częstotliwości, terminów i sposobów ich przekazywania na potrzeby rocznego gromadzenia statystyki dotyczącej energii.

W przypadku terminów, których wyjaśnienia niniejszy załącznik nie zawiera, stosuje się wyjaśnienia zawarte w załączniku A.

1. STAŁE PALIWA KOPALNE I GAZY PRZEMYSŁOWE

1.1. Nośniki energii

O ile nie określono inaczej, w tej kategorii gromadzone są dane odnoszące się do wszystkich nośników energii wymienionych poniżej:

Nośnik energiiDefinicja
1. AntracytWęgiel wysokiej jakości, stosowany do celów przemysłowych i mieszkaniowych. Ogólnie zawiera poniżej 10 % substancji lotnych oraz ma wysoką zawartość pierwiastka węgla (ok. 90 % węgla odgazowanego). Jego ciepło spalania przekracza 24 000 kJ/kg w stanie bezpopiołowym, ale wilgotnym.
2. Węgiel koksowyWęgiel bitumiczny o jakości umożliwiającej produkcję koksu odpowiedniego jako składnik wsadu wielkopiecowego. Jego ciepło spalania przekracza 24 000 kJ/kg w stanie bezpopiołowym, ale wilgotnym.
3. Inny węgiel bitumiczny (węgiel energetyczny)Węgiel wykorzystywany do wytwarzania pary, obejmujący wszelkie rodzaje węgla bitumicznego niezaliczone do kategorii »węgiel koksowy« ani »antracyt«. W porównaniu z antracytem charakteryzuje się wyższą zawartością substancji lotnych (ponad 10 %) oraz niższą zawartością pierwiastka węgla (poniżej 90 % węgla odgazowanego). Jego ciepło spalania przekracza 24 000 kJ/kg w stanie bezpopiołowym, ale wilgotnym. Węgiel bitumiczny wykorzystywany w koksowniach należy zgłaszać jako węgiel koksowy.
4. Węgiel subbitumicznyNazwa ta odnosi się do węgla niemającego zdolności spiekania, o cieple spalania między 20 000 kJ/kg a 24 000 kJ/kg, zawierającego ponad 31 % substancji lotnych w stanie suchym wolnym od substancji mineralnych.
5. Węgiel brunatny (lignit)Węgiel niemający zdolności spiekania, o cieple spalania poniżej 20 000 kJ/kg, zawierający ponad 31 % substancji lotnych w stanie suchym wolnym od substancji mineralnych.
6. Brykiety z węgla kamiennegoPaliwo mieszane wytwarzane z miału węgla kamiennego z dodatkiem substancji wiążącej. Z tego powodu ilość wyprodukowanych brykietów może być nieznacznie większa niż faktyczna ilość węgla zużytego w procesie przemiany.
7. Koks z koksowniStały produkt koksowania węgla, głównie węgla koksowego, w wysokiej temperaturze. Cechuje się niską zawartością wilgoci i substancji lotnych. Koks z koksowni jest wykorzystywany głównie w hutnictwie jako źródło energii i środek chemiczny. Kategoria ta obejmuje miał koksowy i koks odlewniczy.

Do tej kategorii należy zaliczać półkoks (stały produkt koksowania węgla w niskiej temperaturze). Półkoks jest wykorzystywany jako paliwo do użytku domowego lub przez zakład przemiany. Kategoria ta obejmuje również koks, miał koksowy i półkoks z węgla brunatnego (lignitu).

8. Koks z gazowniProdukt uboczny procesu koksowania węgla kamiennego, wykorzystywanego do produkcji gazu miejskiego w gazowniach. Koks z gazowni jest wykorzystywany do ogrzewania.
9. Smoła węglowaProdukt powstający w wyniku destrukcyjnej destylacji węgla bitumicznego. Smoła węglowa jest płynnym produktem ubocznym destylacji węgla w celu produkcji koksu w procesie koksowniczym lub jest wytwarzana z węgla brunatnego (»smoła wytlewna«). Smoła węglowa może być poddawana dalszej destylacji w celu produkcji różnych produktów organicznych (np. benzen, toluen, naftalen), które zwykle zgłasza się jako półprodukty w przemyśle petrochemicznym.
10. BKB

(brykiety z węgla brunatnego)

Brykiety z węgla brunatnego to paliwo mieszane wytwarzane z węgla brunatnego (lignitu) lub węgla subbitumicznego poprzez brykietowanie w warunkach wysokiego ciśnienia, bez dodatku substancji wiążącej, zawierające suszony miał i pył z węgla brunatnego.
11. Gaz z gazowniObejmuje wszystkie typy gazów produkowanych w zakładach użyteczności publicznej lub prywatnych, których głównym celem jest wytwarzanie, transport i dystrybucja gazu. Do tej kategorii zalicza się gaz wytwarzany w procesie koksowania (w tym gaz produkowany w koksowniach i przeklasyfikowany na gaz z gazowni), przez całkowite zgazowanie produktów naftowych (gazu ciekłego LPG, pozostałościowego oleju opałowego itp.) ze wzbogacaniem lub bez oraz przez reforming oraz zwykłe mieszanie gazów lub powietrza, zgłaszany w wierszach »Pozyskanie z innych źródeł«. W sektorze przemian należy określić ilość gazu z gazowni przeklasyfikowanego na mieszany gaz ziemny, który będzie rozprowadzany i zużywany za pośrednictwem sieci gazu ziemnego.

Produkcję innych gazów węglowych (tj. gazu koksowniczego, gazu wielkopiecowego i gazu konwertorowego) należy zgłaszać w kolumnach dotyczących tych gazów, a nie jako produkcję gazu z gazowni. Gazy węglowe przesyłane do gazowni należy zgłaszać (w odpowiednich kolumnach) w sektorze przemian w wierszu dotyczącym gazowni. Całkowita ilość gazu z gazowni będąca wynikiem przeklasyfikowania innych gazów węglowych powinna być podana w pozycji dotyczącej produkcji gazu z gazowni.

12. Gaz koksowniczyProdukt uboczny wytwarzania koksu z koksowni do produkcji żelaza i stali.
13. Gaz wielkopiecowyWytwarzany w trakcie spalania koksu w wielkich piecach w przemyśle hutniczym. Jest on odzyskiwany i wykorzystywany jako paliwo, częściowo w hucie, a częściowo w innych procesach hutniczych lub w jednostkach wytwórczych energii dostosowanych do jego spalania. Ilość paliwa należy zgłaszać na podstawie ciepła spalania.
14. Inny gaz odzyskiwanyProdukt uboczny produkcji stali w piecu konwertorowym, odzyskiwany przy opuszczaniu pieca. Gaz ten określany jest również nazwą gaz konwertorowy lub skrótem BOFG. Ilość odzyskanego paliwa należy zgłaszać na podstawie ciepła spalania. Pozycja ta obejmuje również inne, powyżej niewymienione gazy przemysłowe, takie jak gazy palne pochodzące z materiałów stałych zawierających węgiel, odzyskiwane w procesach produkcyjnych i chemicznych gdzie indziej niewymienionych.
15. TorfPalne, miękkie, porowate lub zbite złoże osadowe pochodzenia roślinnego o wysokiej zawartości wody (do 90 % w stanie surowym), dające się łatwo ciąć, o kolorze od jasnobrązowego do brunatnego. Kategoria ta nie obejmuje torfu wykorzystywanego do celów innych niż energetyczne.

Definicja ta nie narusza definicji odnawialnych źródeł energii określonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE (1) ani też wytycznych IPCC z roku 2006 dla krajowych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych.

16. Wyroby z torfuProdukty, takie jak brykiety z torfu pozyskiwane bezpośrednio lub pośrednio z torfu darniowego i torfu mielonego.
17. Łupki bitumiczne i piaski roponośneŁupki bitumiczne i piaski roponośne to skały osadowe zawierające materię organiczną w postaci kerogenu. Kerogen jest woskowym materiałem bogatym w węglowodory, będącym prekursorem ropy naftowej. Łupki bitumiczne mogą być bezpośrednio spalane lub przetwarzane w procesie podgrzewania w celu uzyskania oleju łupkowego. Olej łupkowy i inne produkty upłynniania powinny być uwzględnione w »Rocznym kwestionariuszu naftowym« (Annual Oil Questionnaire) w kategorii »Inne węglowodory«.
(1) Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.

1.2. Wykaz danych zagregowanych

O ile nie określono inaczej, w odniesieniu do wszystkich nośników energii wymienionych w poprzednim punkcie zgłasza się dane zagregowane według poniższego wykazu.

W przypadku terminów, których wyjaśnienia niniejszy załącznik nie zawiera, stosuje się wyjaśnienia zawarte w załączniku A.

1.2.1. Sektor dostaw i przemian

1.Produkcja
1.1.W tym: wydobycie podziemne
Dotyczy tylko antracytu, węgla koksowego, innego węgla bitumicznego, węgla subbitumicznego i węgla brunatnego (lignitu).
1.2.W tym: wydobycie odkrywkowe
Dotyczy tylko antracytu, węgla koksowego, innego węgla bitumicznego, węgla subbitumicznego i węgla brunatnego (lignitu).
2.Pozyskanie z innych źródeł
Pozycja ta składa się z dwóch składników:
- odzyskane zawiesiny, półprodukty i inne niskogatunkowe produkty węglowe, które nie mogą być sklasyfikowane pod względem rodzaju węgla. Obejmuje to węgiel odzyskany z hałd i innych zbiorników odpadów,
- dostawy węgla, którego produkcja jest objęta bilansami innych paliw, ale którego zużycie będzie wykazane w bilansie węgla.
2.1.W tym: z produktów naftowych
Nie dotyczy antracytu, węgla koksowego, innego węgla bitumicznego, węgla subbitumicznego, węgla brunatnego (lignitu), torfu, wyrobów torfowych oraz łupków bitumicznych i piasków roponośnych.
Np. dodatek koksu naftowego do węgla koksowego przeznaczonego do koksowni.
2.2.W tym: z gazu ziemnego
Nie dotyczy antracytu, węgla koksowego, innego węgla bitumicznego, węgla subbitumicznego, węgla brunatnego (lignitu), torfu, wyrobów torfowych oraz łupków bitumicznych i piasków roponośnych.
Np.: dodatek gazu ziemnego do gazu z gazowni do bezpośredniego zużycia finalnego.
2.3.W tym: ze źródeł odnawialnych
Nie dotyczy antracytu, węgla koksowego, innego węgla bitumicznego, węgla subbitumicznego, węgla brunatnego (lignitu), torfu, wyrobów torfowych oraz łupków bitumicznych i piasków roponośnych.
Np. odpady przemysłowe jako substancja wiążąca w produkcji brykietów z węgla kamiennego.
3.Przywóz
4.Wywóz
5.Międzynarodowy bunkier morski
6.Zmiany stanu zapasów
Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę ujemną, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę dodatnią.
7.Zużycie brutto
8.Różnice statystyczne
9.Sektor przemian energetycznych ogółem
Ilości paliwa zużyte do pierwotnych lub wtórnych przemian energii (np. przetwarzanie węgla na energię elektryczną lub gazu z koksowni na energię elektryczną) lub zużyte do wytwarzania pochodnych nośników energii (np. przetwarzania węgla koksowego w koks).
9.1.W tym: Elektrownie zawodowe
9.2.W tym: Elektrociepłownie zawodowe
9.3.W tym: Ciepłownie zawodowe
9.4.W tym: Elektrownie przemysłowe
9.5.W tym: Elektrociepłownie przemysłowe
9.6.W tym: Ciepłownie przemysłowe
9.7.W tym: Brykietownie węgla kamiennego
9.8.W tym: Koksownie
9.9.W tym: Brykietownie węgla brunatnego i torfu
9.10.W tym: Gazownie
9.11.W tym: Wielkie piece
Ilości węgla koksowego lub węgla bitumicznego (zużytego między innymi w procesie wstrzykiwania pyłu węglowego) oraz koksu z koksowni przetworzonego w wielkich piecach. Ilości wykorzystanej jako paliwo do wytwarzania ciepła i eksploatacji wielkich pieców (np. gazu wielkopiecowego) nie należy zgłaszać tutaj, ale należy ją zgłosić jako zużycie w sektorze energii.
9.12.W tym: Upłynnianie węgla
Olej łupkowy i inne produkty upłynniania należy zgłaszać zgodnie z rozdziałem 4 niniejszego załącznika.
9.13.W tym: Gaz mieszany z gazem ziemnym
Ilości gazów węglowych mieszanych z gazem ziemnym
9.14.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostałe przemiany

1.2.2. Sektor energii

1.Sektor energii ogółem
1.1.W tym: Elektrownie, elektrociepłownie oraz ciepłownie
1.2.W tym: Kopalnie węgla
1.3.W tym: Brykietownie węgla kamiennego
1.4.W tym: Koksownie
1.5.W tym: Brykietownie węgla brunatnego i torfu
1.6.W tym: Gazownie
1.7.W tym: Wielkie piece
1.8.W tym: Rafinerie ropy naftowej
1.9.W tym: Upłynnianie węgla
1.10.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Energia
2.Straty dystrybucji
Straty wynikłe w transporcie i dystrybucji oraz wskutek spalania gazów przemysłowych w miejscu ich wytwarzania.
3.Zużycie finalne ogółem
4.Zużycie nieenergetyczne ogółem
4.1.W tym: Sektory przemysłu, przemian i energii
Wykorzystanie nieenergetyczne we wszystkich podsektorach przemysłu, przemian i energii, np. węgiel wykorzystany do produkcji metanolu lub amoniaku.
4.1.1.W tym, w ramach pozycji 4.1, w tym: w sektorze petrochemicznym
Wykorzystanie nieenergetyczne, np. węgiel wykorzystany jako wsad do produkcji nawozów oraz innych produktów petrochemicznych.
4.2.W tym: Sektor transportu
Wykorzystanie nieenergetyczne we wszystkich podsektorach transportu.
4.3.W tym: Inne sektory
Wykorzystanie nieenergetyczne w sektorach: Sektor usług komercyjnych i użyteczności publicznej, Gospodarstwa domowe, Rolnictwo oraz Inne sektory - Nigdzie indziej niewymienione.

1.2.3. Specyfikacja końcowego zużycia energii

1.Finalne zużycie energii
2.Sektor przemysłu
2.1.W tym: Przemysł hutniczy
2.2.W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny
2.3.W tym: Przemysł metali nieżelaznych
2.4.W tym: Przemysł surowców niemetalicznych
2.5.W tym: Przemysł środków transportu
2.6.W tym: Przemysł maszynowy
2.7.W tym: Przemysł wydobywczy
2.8W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy
2.9.W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny
2.10.W tym: Przemysł drzewny
2.11.W tym: Budownictwo
2.12.W tym: Przemysł tekstylny i skórzany
2.13W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostały przemysł
3.Sektor transportu
3.1.W tym: Kolej
3.2.W tym: Śródlądowy transport wodny
3.3.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostały transport
4.Inne sektory
4.1.W tym: Sektor usług komercyjnych i użyteczności publicznej
4.2.W tym: Gospodarstwa domowe
4.3.W tym: Rolnictwo/Leśnictwo
4.4.W tym: Rybołówstwo
4.5.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostałe

1.2.4. Przywóz i wywóz

Przywóz według kraju pochodzenia i wywóz według kraju przeznaczenia.

Dotyczy antracytu, węgla koksowego, innego węgla bitumicznego, węgla subbitumicznego, węgla brunatnego (lignitu), brykietów z węgla kamiennego, koksu z koksowni, smoły węglowej, brykietów z węgla brunatnego, torfu, wyrobów torfowych oraz łupków bitumicznych i piasków roponośnych.

1.3. Wartości opałowe

Dotyczy antracytu, węgla koksowego, innego węgla bitumicznego, węgla subbitumicznego, węgla brunatnego (lignitu), brykietów z węgla kamiennego, koksu z koksowni, koksu z gazowni, smoły węglowej, brykietów z węgla brunatnego, torfu, wyrobów torfowych, łupków bitumicznych i piasków roponośnych.

Należy zgłosić ciepło spalania i wartość opałową dla poniższych głównych kategorii danych zagregowanych:

1.Produkcja
2.Przywóz
3.Wywóz
4.Wykorzystanie w koksowniach
5.Wykorzystanie w wielkich piecach
6.Wykorzystanie w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach zawodowych
7.Wykorzystanie w przemyśle
8.Inne wykorzystania

1.4. Jednostki miary

1. Ilości energii103 ton

Wyjątek: w przypadku gazów (gaz z gazowni, gaz z koksowni, gaz wielkopiecowy, inny gaz odzyskany) miarą jest ilość energii, a zatem stosowaną jednostką jest TJ (na podstawie ciepła spalania).

2. Wartości opałoweMJ/tonę

1.5. Odstępstwa i wyłączenia

Nie dotyczy.

2. GAZ ZIEMNY

2.1. Nośniki energii

W tej kategorii gromadzone są dane odnoszące się do gazu ziemnego, co obejmuje gaz występujący w podziemnych złożach, w postaci ciekłej lub gazowej, składający się głównie z metanu.

Obejmuje on zarówno gaz »suchy«, pochodzący z pól, z których wydobywa się węglowodory wyłącznie w stanie gazowym, jak i gaz »mokry«, występujący łącznie z ropą naftową, a także metan odzyskany z kopalni węgla (gaz kopalniany) lub z pokładów węgla.

Nie obejmuje on gazu powstałego w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy (np. gazu gnilnego powstającego ze ścieków komunalnych) ani gazu z gazowni.

2.2. Wykaz danych zagregowanych

O ile nie określono inaczej, w odniesieniu do wszystkich nośników energii wymienionych w poprzednim punkcie zgłasza się dane zagregowane według poniższego wykazu.

2.2.1. Sektor dostaw i przemian

Zgłasza się ilości zarówno w jednostkach objętości, jak i energii, z uwzględnieniem ciepła spalania i wartości opałowej, dla następujących kategorii danych zagregowanych:

1.Produkcja krajowa
Całość gazu w postaci suchej, gotowego do wprowadzenia na rynek, wyprodukowanego w granicach kraju, w tym na wodach przybrzeżnych. Wielkość produkcji mierzona jest po oczyszczeniu i odzyskaniu kondensatu gazu ziemnego i siarki.
Pozycja ta nie obejmuje strat w procesie wydobycia oraz ilości zatłoczonych, uwolnionych do atmosfery lub spalonych w pochodniach.
Pozycja obejmuje ilości wykorzystane w przemyśle gazu ziemnego; w wydobyciu gazu, systemach rurociągów i zakładach przetwórstwa.
1.1.W tym: Gaz »mokry«
Gaz ziemny towarzyszący wydobywanej ropie naftowej.
1.2.W tym: Gaz »suchy«
Gaz ziemny pochodzący z pól, z których wydobywa się węglowodory wyłącznie w postaci gazowej.
1.3.W tym: Gaz kopalniany
Metan wydobywany z kopalni węgla lub z pokładów węgla, tłoczony rurami na powierzchnię i zużywany w kopalniach węgla lub transportowany rurociągami do odbiorców.
2.Pozyskanie z innych źródeł
Paliwa mieszane z gazem ziemnym i zużywane jako mieszanki.
2.1.W tym: z produktów naftowych
LPG stosowany w celu poprawy jakości, np. entalpii.
2.2.W tym: z węgla
Gaz przemysłowy wykorzystywany do mieszania z gazem ziemnym.
2.3.W tym: ze źródeł odnawialnych
Biogaz wykorzystywany do mieszania z gazem ziemnym.
3.Przywóz
4.Wywóz
5.Międzynarodowy bunkier morski
6.Zmiany stanu zapasów
Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę ujemną, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę dodatnią.
7.Zużycie brutto
8.Różnice statystyczne
Wymóg zgłaszania wartości opałowych nie ma tu zastosowania.
9.Gaz w magazynach: początkowy i końcowy stan zapasów
Ilości gazu możliwe do uzyskania podczas danego cyklu zatłaczania-wydobycia. Odnosi się to do gazu ziemnego roboczego magazynowanego w specjalnych urządzeniach magazynujących (wyczerpane złoża gazu lub ropy, formacje wodonośne, kawerny solne lub mieszane bądź inne) oraz magazynach skroplonego gazu ziemnego. Pozycja nie obejmuje gazu buforowego.
Wymóg zgłaszania wartości opałowych nie ma tu zastosowania.
10.Gaz uwolniony do atmosfery
Objętość gazu uwolnionego do atmosfery w miejscu wydobycia lub w zakładzie przetwórstwa gazu.
Wymóg zgłaszania wartości opałowych nie ma tu zastosowania.
11.Gaz spalony w pochodniach
Objętość gazu spalonego u wylotu szybu w miejscu wydobycia lub w zakładzie przetwórstwa gazu.
Wymóg zgłaszania wartości opałowych nie ma tu zastosowania.
12.Sektor przemian energetycznych ogółem
Ilości paliwa zużyte do pierwotnych lub wtórnych przemian energii (np. przetwarzanie gazu ziemnego na energię elektryczną) lub do wytwarzania pochodnych nośników energii (np. przetwarzanie gazu ziemnego na metanol).
12.1.W tym: Elektrownie zawodowe
12.2.W tym: Elektrownie przemysłowe
12.3.W tym: Elektrociepłownie zawodowe
12.4.W tym: Elektrociepłownie przemysłowe
12.5.W tym: Ciepłownie zawodowe
12.6.W tym: Ciepłownie przemysłowe
12.7.W tym: Gazownie
12.8.W tym: Koksownie
12.9.W tym: Wielkie piece
12.10. W tym: Przetwarzanie gazu na paliwa ciekłe
Ilości gazu ziemnego wykorzystanego jako wsad do przetwarzania na paliwa ciekłe, np. ilości paliwa wprowadzonego do procesu produkcji metanolu w celu przetwarzania na metanol.
12.11. W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Przemiany

2.2.2. Sektor energii

1.Sektor energii ogółem
1.1.W tym: Kopalnie węgla
1.2.W tym: Wydobycie ropy i gazu
1.3.W tym: Wsad do rafinerii ropy naftowej
1.4.W tym: Koksownie
1.5.W tym: Wielkie piece
1.6.W tym: Gazownie
1.7.W tym: Elektrownie, elektrociepłownie oraz ciepłownie
1.8.W tym: Skraplanie (LNG) lub zgazowanie
1.9.W tym: Przetwarzanie gazu na paliwa ciekłe
1.10.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Energia
2.Straty w dystrybucji i transporcie

2.2.3. Specyfikacja finalnego zużycia energii

Zużycie gazu ziemnego należy zgłosić zarówno w odniesieniu do zużycia energetycznego, jak i osobno w odniesieniu do zużycia nieenergetycznego (jeśli miało ono miejsce) dla wszystkich poniższych kategorii danych zagregowanych:

1.Zużycie finalne ogółem
W tej pozycji należy zgłaszać osobno finalne zużycie energii i zużycie nieenergetyczne.
2.Sektor transportu
2.1.W tym: Transport drogowy
Obejmuje CNG i biogaz.
2.1.1. W tym: Frakcja biogazu w transporcie drogowym
2.2.W tym: Transport rurociągowy
2.3.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostały transport
3.Sektor przemysłu
3.1.W tym: Przemysł hutniczy
3.2.W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny
3.3.W tym: Przemysł metali nieżelaznych
3.4.W tym: Przemysł surowców niemetalicznych
3.5.W tym: Przemysł środków transportu
3.6.W tym: Przemysł maszynowy
3.7.W tym: Przemysł wydobywczy
3.8.W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy
3.9.W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny
3.10.W tym: Przemysł drzewny
3.11.W tym: Budownictwo
3.12.W tym: Przemysł tekstylny i skórzany
3.13.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostały przemysł
4.Inne sektory
4.1.W tym: Sektor usług komercyjnych i użyteczności publicznej
4.2.W tym: Gospodarstwa domowe
4.3.W tym: Rolnictwo/Leśnictwo
4.4.W tym: Rybołówstwo
4.5.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostałe

2.2.4. Przywóz i wywóz

Należy zgłaszać zarówno łączne ilości gazu ziemnego, jak i będące ich częścią ilości LNG, z podziałem na kraje pochodzenia w przypadku przywozu i na kraje przeznaczenia w przypadku wywozu.

2.2.5. Pojemność magazynów gazu

1.Nazwa
Nazwa lokalizacji magazynu.
2.Rodzaj
Rodzaj magazynu, np. wyczerpane złoże gazu, kawerna solna itp.
3.Pojemność robocza
Całkowita pojemność magazynu gazu po odjęciu gazu buforowego. Gaz buforowy to całkowita objętość gazu, która musi być stale zachowana dla utrzymania odpowiedniego ciśnienia w podziemnych zbiornikach magazynowych oraz odpowiedniego poziomu dostarczanych ilości w ciągu całego cyklu wydobycia.
4.Maksymalny pobór
Maksymalna prędkość poboru gazu z magazynu, inaczej nazywana maksymalną zdolnością poboru gazu.

2.3. Jednostki miary

1.Ilości energiiO ile nie wskazano inaczej, ilości gazu ziemnego zgłasza się, podając jego wartość energetyczną, czyli w TJ, na podstawie ciepła spalania.
Jeśli wymagane są ilości fizyczne, jednostką jest 106 m3 w warunkach odniesienia dla gazu (15 °C, 101,325 kPa).
2.Wartości opałowekJ/m3, w warunkach odniesienia dla gazu (15 °C, 101,325 kPa).
3.Pojemność robocza magazynu106 m3, w warunkach odniesienia dla gazu (15 °C, 101,325 kPa).
4.Maksymalny pobór106 m3 /dzień, w warunkach odniesienia dla gazu (15 °C, 101,325 kPa).

2.4. Odstępstwa i wyłączenia

Nie dotyczy.

3. ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA

3.1. Nośniki energii

Niniejszy rozdział odnosi się do energii cieplnej i energii elektrycznej.

3.2. Wykaz danych zagregowanych

O ile nie określono inaczej, w odniesieniu do wszystkich nośników energii wymienionych w poprzednim punkcie zgłasza się dane zagregowane według poniższego wykazu.

W przypadku terminów, których wyjaśnienia niniejszy rozdział nie zawiera, stosuje się wyjaśnienia zawarte w załączniku A. Do nośników energii należących do kategorii paliw stałych i gazów przemysłowych, gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych oraz energii ze źródeł odnawialnych i wytwarzanej z odpadów stosuje się definicje i jednostki określone w rozdziałach 1, 2, 4 i 5.

3.2.1. Sektor dostaw i przemian

W odniesieniu do danych zagregowanych dotyczących energii elektrycznej i cieplnej w niniejszym rozdziale stosuje się następujące definicje:

- Produkcja energii elektrycznej brutto: suma energii elektrycznej wytworzonej przez wszystkie zespoły wytwórcze, o których mowa (w tym elektrownie szczytowo-pompowe), mierzonej na zaciskach wyjściowych głównych generatorów.

- Produkcja energii cieplnej brutto: łączna ilość ciepła wytworzonego przez instalację, obejmująca ciepło wykorzystane w urządzeniach pomocniczych instalacji, wykorzystujących gorący płyn (ogrzewanie pomieszczeń, ogrzewanie ciekłego paliwa itp.) oraz straty przy wymianie ciepła w instalacji lub sieci, a także ciepło z procesów chemicznych, wykorzystane jako pierwotna forma energii.

- Produkcja energii elektrycznej netto: produkcja energii elektrycznej brutto pomniejszona o energię elektryczną zużytą przez pomocnicze urządzenia wytwórcze oraz o straty w transformatorach głównego generatora.

- Produkcja energii cieplnej netto: energia cieplna dostarczona do systemu dystrybucji, ustalona na podstawie pomiarów przepływu wychodzącego i powrotnego.

Dane zagregowane określone w poniższej tabeli należy zgłaszać osobno dla zakładów - wytwórców zawodowych oraz dla zakładów - wytwórców przemysłowych. W ramach tych dwóch rodzajów zakładów należy zgłaszać wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej brutto i netto osobno dla elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, we wszystkich przypadkach, w których dana produkcja miała miejsce, dla następujących kategorii danych zagregowanych:

1.Produkcja ogółem
1.1.W tym: Energia jądrowa
1.2.W tym: Energia wodna
1.2.1.W tym: Część energii wodnej wyprodukowana w elektrowniach szczytowo-pompowych
1.3.W tym: Energia geotermalna
1.4.W tym: Energia słoneczna
1.5.W tym: Energia fal, prądów oceanicznych i pływów morskich
1.6.W tym: Energia wiatru
1.7.W tym: Energia z paliw spalanych w elektrowniach cieplnych

Paliwa mające zdolność zapłonu lub spalania, tj. generujące wysoki wzrost temperatury w reakcji z tlenem, i spalane bezpośrednio w celu produkcji energii elektrycznej lub cieplnej.

1.8.W tym: Pompy ciepła

Energia cieplna uzyskiwana z pomp ciepła wyłącznie w przypadku sprzedaży energii cieplnej stronom trzecim (tj. w przypadkach, kiedy produkcja następuje w sektorze przemian).

1.9.W tym: Kotły elektryczne

Ilości energii cieplnej pochodzące z kotłów elektrycznych w przypadku sprzedaży energii cieplnej stronom trzecim.

1.10.W tym: Energia cieplna z procesów chemicznych

Energia cieplna pochodząca z procesów niewykorzystujących energii na wejściu, np. z reakcji chemicznych.

Pozycja ta nie obejmuje ciepła odpadowego pochodzącego z procesów napędzanych energią, które należy zgłaszać jako energię cieplną wytwarzaną z danego rodzaju paliwa.

1.11.W tym: Inne źródła (należy określić, jakie):
Dane zagregowane zawarte w poniższej tabeli należy zgłaszać jako dane całkowite, osobno dla energii elektrycznej i cieplnej, we wszystkich odpowiednich przypadkach. Ilości podawane w odniesieniu do pierwszych trzech kategorii danych zagregowanych w poniższej tabeli powinny być obliczone na podstawie wartości zgłoszonych według poprzedniej tabeli i zgodne z nimi.
1.Produkcja brutto ogółem
2.Zużycie własne producentów
3.Produkcja netto ogółem
4.Przywóz

Zob. również wyjaśnienie w pkt 5 »Wywóz«.

5.Wywóz

Ilości energii elektrycznej są uznawane za przywiezione lub wywiezione w momencie przekroczenia politycznych granic danego kraju, niezależnie od tego, czy miała miejsce odprawa celna. Przy tranzycie energii elektrycznej przez dany kraj należy zgłosić daną ilość zarówno w pozycji »Przywóz«, jak i »Wywóz«.

6.Wykorzystanie w pompach ciepła
7.Wykorzystanie w kotłach parowych zasilanych energią elektryczną
8.Wykorzystanie na potrzeby elektrowni szczytowo-pompowych
9.Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej
10.Energia dostarczona
W przypadku energii elektrycznej: suma wyprodukowanej energii elektrycznej netto dostarczonej przez wszystkie jednostki wytwórcze w kraju, pomniejszona o ilość wykorzystaną na potrzeby pomp ciepła, kotłów parowych zasilanych energią elektryczną i pomp w elektrowniach wodnych oraz pomniejszona lub powiększona o wywóz za granicę lub przywóz z zagranicy.

W przypadku energii cieplnej: suma energii cieplnej netto wyprodukowanej na sprzedaż przez wszystkie zakłady w kraju, pomniejszona o ciepło wykorzystane do produkcji energii elektrycznej oraz pomniejszona lub powiększona o wywóz za granicę lub przywóz z zagranicy.

11.Straty przesyłu i dystrybucji
Wszystkie straty wynikłe z przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.
W przypadku energii elektrycznej pozycja ta obejmuje straty w transformatorach nieuznawanych za integralną część zakładu wytwórczego energii.
12.Zużycie ogółem (wyliczone)
13.Różnica statystyczna
14.Zużycie ogółem (rzeczywiste)
Wyprodukowaną energię elektryczną, sprzedaną energię cieplną oraz wykorzystane ilości paliw, łącznie z odpowiadającą im energią całkowitą uzyskaną z paliw wymienionych w poniższej tabeli, zgłasza się osobno dla zakładów - producentów zawodowych i zakładów - producentów przemysłowych. W ramach tych dwóch rodzajów zakładów należy zgłaszać wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej osobno dla elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni we wszystkich przypadkach, w których dana produkcja miała miejsce:
1.Paliwa stałe i gazy przemysłowe:
1.1.Antracyt
1.2.Węgiel koksowy
1.3.Inny węgiel bitumiczny
1.4.Węgiel subbitumiczny
1.5.Węgiel brunatny (lignit)
1.6.Torf
1.7.Brykiety z węgla kamiennego
1.8.Koks z koksowni
1.9.Koks z gazowni
1.10.Smoła węglowa
1.11.Brykiety z węgla brunatnego
1.12.Gaz z gazowni
1.13.Gaz koksowniczy
1.14.Gaz wielkopiecowy
1.15.Inny gaz odzyskiwany
1.16.Wyroby z torfu
1.17.Łupki bitumiczne i piaski roponośne
2.Ropa naftowa i produkty naftowe:
2.1.Ropa naftowa
2.2.NGL
2.3.Gaz rafineryjny
2.4.LPG
2.5.Benzyna ciężka
2.6.Paliwo typu nafty do silników odrzutowych
2.7.Inne nafty
2.8.Oleje napędowe (destylowane oleje opałowe)
2.9.Ciężki olej opałowy
2.10.Asfalt (w tym Orimulsion)
2.11.Koks naftowy
2.12.Inne produkty naftowe
3.Gaz ziemny
4.Energia odnawialna i wytwarzana z odpadów
4.1.Odpady przemysłowe (nieodnawialne)
4.2.Odpady komunalne (odnawialne)
4.3.Odpady komunalne (nieodnawialne)
4.4.Biopaliwa stałe
4.5.Biogazy
4.6.Biodiesle
4.7.Inne biopaliwa ciekłe

3.2.2. Zużycie energii elektrycznej i cieplnej w sektorze energii

1.Sektor energii ogółem

Nie obejmuje energii wykorzystywanej przez zakłady na własne potrzeby, do pompowania w elektrowniach szczytowo-pompowych oraz napędzania pomp ciepła i kotłów elektrycznych.

1.1.W tym: Kopalnie węgla
1.2.W tym: Wydobycie ropy naftowej i gazu
1.3.W tym: Brykietownie węgla kamiennego
1.4.W tym: Koksownie
1.5.W tym: Brykietownie węgla brunatnego i torfu
1.6.W tym: Gazownie
1.7.W tym: Wielkie piece
1.8.W tym: Rafinerie ropy naftowej
1.9.W tym: Przemysł jądrowy
1.10.W tym: Zakłady upłynniania węgla
1.11.W tym: Zakłady skraplania (LNG) lub regazyfikacji
1.12.W tym: Zakłady zgazowania (biogaz)
1.13.W tym: Przetwarzanie gazu na paliwa ciekłe
1.14.W tym: Zakłady produkcji węgla drzewnego
1.15.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Energia

3.2.3. Specyfikacja końcowego zużycia energii

1.Sektor przemysłu
1.1.W tym: Przemysł hutniczy
1.2.W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny
1.3.W tym: Przemysł metali nieżelaznych
1.4.W tym: Przemysł surowców niemetalicznych
1.5.W tym: Przemysł środków transportu
1.6.W tym: Przemysł maszynowy
1.7.W tym: Przemysł wydobywczy
1.8.W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy
1.9.W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny
1.10.W tym: Przemysł drzewny
1.11.W tym: Budownictwo
1.12.W tym: Przemysł tekstylny i skórzany
1.13.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostały przemysł
2.Sektor transportu
2.1.W tym: Kolej
2.2.W tym: Transport rurociągowy
2.3.W tym: Transport drogowy
2.4.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostały transport
3.Gospodarstwa domowe
4.Sektor usług komercyjnych i użyteczności publicznej
5.Rolnictwo/Leśnictwo
6.Rybołówstwo
7.Nigdzie indziej niewymienione - Pozostałe

3.2.4. Przywóz i wywóz

Przywóz i wywóz ilości energii elektrycznej i cieplnej w podziale na kraje.

3.2.5. Produkcja netto energii elektrycznej i produkcja netto energii cieplnej przez wytwórców przemysłowych

Produkcję netto energii elektrycznej i ilość energii cieplnej netto wytworzonej przez wytwórców przemysłowych w procesach wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej zgłasza się osobno dla elektrociepłowni, elektrowni i ciepłowni w odniesieniu do następujących zakładów lub rodzajów działalności:

1.Sektor energii ogółem
1.1.W tym: Kopalnie węgla
1.2.W tym: Wydobycie ropy naftowej i gazu
1.3.W tym: Brykietownie węgla kamiennego
1.4.W tym: Koksownie
1.5.W tym: Brykietownie węgla brunatnego i torfu
1.6.W tym: Gazownie
1.7.W tym: Wielkie piece
1.8.W tym: Rafinerie ropy naftowej
1.9.W tym: Zakłady upłynniania węgla
1.10.W tym: Zakłady skraplania (LNG) lub regazyfikacji
1.11.W tym: Zakłady zgazowania (biogaz)
1.12.W tym: Przetwarzanie gazu na paliwa ciekłe
1.13.W tym: Zakłady produkcji węgla drzewnego
1.14.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Energia
2.Sektor transportu
2.1.W tym: Kolej
2.2.W tym: Transport rurociągowy
2.3.W tym: Transport drogowy
2.4.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostały transport
3.Wszystkie pozostałe sektory: identycznie jak w przypadku listy danych zagregowanych w punkcie »3.2.3. Specyfikacja końcowego zużycia energii«.

3.3. Dane strukturalne dotyczące wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej

3.3.1. Maksymalna moc wytwórcza energii elektrycznej netto i obciążenie szczytowe

Maksymalną moc wytwórczą należy zgłaszać na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.

Kategoria obejmuje moc zarówno elektrowni, jak i elektrociepłowni.

Maksymalna moc wytwórcza energii elektrycznej netto to suma maksymalnych mocy netto wszystkich zakładów liczonych osobno w ciągu danego okresu działania. Okres działania przyjęty dla obecnych celów to działanie ciągłe: w praktyce 15 godzin dziennie lub więcej. Maksymalna moc netto to maksymalna moc rozumiana jako wyłącznie moc czynna, która może być dostarczana stale przez ciągle działający zakład w punkcie wyjścia do sieci. Obciążenie szczytowe definiuje się jako najwyższą wartość mocy pobranej lub dostarczonej przez sieć lub połączone sieci w granicach kraju.

Należy zgłaszać maksymalną moc wytwórczą energii elektrycznej zarówno dla zakładów - producentów zawodowych, jak i dla zakładów - producentów przemysłowych:

1.Ogółem
2.Energia jądrowa
3.Energia wodna
3.1.W tym: z zakładów mieszanych
3.2.W tym: z elektrowni szczytowo-pompowych
4.Energia geotermalna
5.Energia słoneczna fotowoltaiczna
6.Energia słoneczna termiczna
7.Energia fal, prądów oceanicznych i pływów morskich
8.Energia wiatru
9.Energia z paliw spalanych w elektrowniach cieplnych
9.1.W tym: Turbiny parowe
9.2.W tym: Silniki wewnętrznego spalania
9.3.W tym: Turbiny gazowe
9.4.W tym: Cykl kombinowany
9.5.W tym: Pozostałe
W razie zgłaszania określić.
Należy zgłaszać następujące informacje o obciążeniu szczytowym dla sieci:
10.Obciążenie szczytowe
11.Dostępna moc w momencie szczytowym
12.Data i godzina wystąpienia obciążenia szczytowego

3.3.2. Maksymalna moc elektryczna netto elektrowni cieplnych

Maksymalną moc elektryczną netto elektrowni cieplnych należy zgłaszać zarówno dla wytwórców zawodowych, jak i wytwórców przemysłowych, osobno dla każdego typu jednostek wytwórczych opalanych jednym rodzajem paliwa lub opalanych różnymi rodzajami paliwa, wymienionych w poniższej tabeli. W odniesieniu do wszystkich jednostek opalanych różnymi rodzajami paliwa należy zaznaczyć, które rodzaje paliwa są wykorzystywane jako paliwo podstawowe i alternatywne.

1.Opalane jednym rodzajem paliwa:
1.1.Opalane węglem lub produktami węglowymi

Obejmuje moce opalane gazem koksowniczym, gazem wielkopiecowym i gazem konwertorowym.

1.2.Opalane paliwami ciekłymi

Obejmuje moce opalane gazem rafineryjnym.

1.3.Opalane gazem ziemnym

Obejmuje moce opalane gazem z gazowni.

1.4.Opalane torfem
1.5.Opalane paliwami odnawialnymi i odpadowymi
2.Opalane różnymi rodzajami paliw - paliwa stałe i ciekłe
3.Opalane różnymi rodzajami paliw - paliwa stałe i gaz ziemny
4.Opalane różnymi rodzajami paliw - paliwa ciekłe i gaz ziemny
5.Opalane różnymi rodzajami paliw - paliwa stałe, ciekłe i gaz ziemny

Systemy opalane różnymi rodzajami paliw obejmują wyłącznie instalacje, które są zdolne do ciągłego spalania więcej niż jednego typu paliwa. W przypadku zakładów posiadających odrębne instalacje wykorzystujące różne paliwa należy dokonać podziału na odpowiednie kategorie zakładów opalanych jednym rodzajem paliwa.

3.4. Dane dotyczące energii jądrowej

Należy zgłaszać następujące dane dotyczące cywilnego wykorzystania energii jądrowej:

1.Zdolność wzbogacania

Roczna zdolność separacyjna działających zakładów wzbogacania (rozdzielanie izotopów uranu).

2.Zdolność produkcyjna świeżych elementów paliwowych

Roczna zdolność produkcyjna zakładów produkcji paliwa. Wyłączone są zakłady produkcji paliwa uranowo-plutonowego.

3.Zdolność produkcyjna zakładów produkcji paliwa uranowo-plutonowego

Roczna zdolność produkcyjna zakładów produkcji paliwa uranowo-plutonowego. Paliwo uranowo-plutonowe zawiera mieszaninę tlenku uranu i plutonu.

4.Produkcja świeżych elementów paliwowych

Produkcja gotowych świeżych elementów paliwowych w zakładach produkcji paliwa jądrowego. Nie włącza się prętów paliwowych i innych produktów cząstkowych. Zakłady produkcji paliwa uranowo-plutonowego także są wyłączone.

5.Produkcja elementów paliwa uranowo-plutonowego

Produkcja gotowych świeżych elementów paliwowych w zakładach produkcji paliwa uranowo-plutonowego. Nie włącza się prętów paliwowych i innych produktów cząstkowych.

6.Produkcja jądrowej energii cieplnej

Całkowita ilość energii cieplnej wytworzonej przez reaktory jądrowe do produkcji elektrycznej lub do innych zastosowań energii cieplnej.

7.Średnie roczne wypalenie ostatecznie wyładowanych napromieniowanych elementów paliwa

Obliczona średnia wypalenia elementów paliwa, które zostały ostatecznie wyładowane z reaktorów jądrowych podczas danego roku odniesienia. Nie obejmuje elementów paliwowych czasowo wyładowanych, które będą później prawdopodobnie ponownie załadowane.

8.Produkcja uranu i plutonu w zakładach utylizacji odpadów promieniotwórczych (zakładach przerobu paliwa)

Uran i pluton wyprodukowany w roku referencyjnym w zakładach utylizacji odpadów promieniotwórczych.

9.Wydajność/zdolność produkcyjna (uran i pluton) zakładów utylizacji odpadów promieniotwórczych Roczna wydajność utylizacji uranu i plutonu.

3.5. Jednostki miary

1. Ilości energiiEnergia elektryczna: GWh

Ciepło: TJ

Paliwa stałe i gazy przemysłowe: stosuje się jednostki miary podane w rozdziale 1 niniejszego załącznika.

Gaz ziemny: stosuje się jednostki miary podane w rozdziale 2 niniejszego załącznika.

Ropa naftowa i produkty naftowe stosuje się jednostki miary podane w rozdziale 4 niniejszego załącznika.

Źródła odnawialne i odpadowe: stosuje się jednostki miary podane w rozdziale 5 niniejszego załącznika.

Uran i pluton: tHM (tony metalu ciężkiego).

2. MocMoc osiągalna produkcji energii elektrycznej: MWe

Moc osiągalna produkcji ciepła: MWt

Zdolność wzbogacania (rozdzielanie izotopów uranu): tSWU (tony jednostek oznaczających zdolność separacyjną).

Zdolność produkcyjna elementów paliwa jądrowego: tHM (tony metalu ciężkiego).

3.6. Odstępstwa i wyłączenia

Francja korzysta z odstępstwa w zakresie przedstawiania danych zagregowanych dotyczących energii cieplnej. Odstępstwo to zostanie zniesione w momencie, kiedy Francja będzie w stanie przekazywać takie dane, a w każdym przypadku nie później niż 4 lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

4. ROPA NAFTOWA I PRODUKTY NAFTOWE

4.1. Nośniki energii

O ile nie określono inaczej, w tej kategorii gromadzone są dane odnoszące się do wszystkich nośników energii wymienionych poniżej:

Nośnik energiiDefinicja
1. Ropa naftowaRopa naftowa to olej mineralny pochodzenia organicznego, w skład którego wchodzą mieszaniny węglowodorów oraz związane z nimi zanieczyszczenia, np. siarka. W normalnej temperaturze i ciśnieniu ropa naftowa występuje w stanie ciekłym, a jej właściwości fizyczne (gęstość, lepkość itp.) są w wysokim stopniu zmienne. Kategoria ta obejmuje skropliny odzyskiwanego gazu »mokrego« lub »suchego«, w przypadkach gdy zostały one domieszane do ropy naftowej wydobywanej w celach komercyjnych.
2. NGLNGL to ciekłe lub skroplone węglowodory odzyskiwane z gazu ziemnego w instalacjach oddzielania lub zakładach przetwórstwa gazu. Do NGL należą etan, propan, butan (normalny i izobutan), pentan (oraz izopentan) oraz pentany plus (czasem określane jako gazolina naturalna).
3. Półprodukty rafineryjnePółprodukty rafineryjne to przetworzone oleje przeznaczone do dalszego przetwarzania (np. olej opałowy z pierwszej destylacji lub próżniowy olej napędowy) z wyjątkiem mieszania. Dalsze przetwarzanie tych półproduktów prowadzi do powstania jednego lub większej ilości składników lub produktów gotowych. Definicja ta obejmuje również zwroty z przemysłu petrochemicznego do przemysłu rafineryjnego (np. benzyna do pirolizy, frakcje C4, frakcje oleju napędowego i oleju opałowego).
4. Dodatki/związki tlenoweDodatki to związki inne niż węglowodory, dodawane do produktu lub mieszane z nim w celu zmiany właściwości paliw (oktan, cetan, właściwości zimne itp.):

- związki tlenowe, np. alkohole (metanol, etanol), etery (jak MTBE (eter metylotertbutylowy), ETBE (eter etylotertbutylowy), TAME (eter metylotertamylowy)),

- estry (np. olej rzepakowy lub ester dimetylowy itp.),

- związki chemiczne (np. TML, TEL i detergenty).

Uwaga: ilości dodatków lub związków tlenowych (alkoholi, eterów, estrów i innych związków chemicznych) zgłaszane w tej kategorii powinny odnosić się do ilości przeznaczonych do mieszania z paliwami lub do wykorzystania jako paliwa.

4.1. W tym: BiopaliwaBiobenzyna i biodiesle. Stosuje się definicje z rozdziału 5 »Energia odnawialna i wytwarzana z odpadów«.

Ilości biopaliw ciekłych zgłaszane w tej kategorii odnoszą się wyłącznie do tych komponentów, a nie do łącznej ilości płynów, w których są one domieszką.

Pozycja ta nie obejmuje wszelkiego obrotu biopaliwami niebędącymi domieszką do paliw transportowych (czyli biopaliwami w postaci czystej); należy je zgłaszać w rozdziale 5. Biopaliwa będące przedmiotem obrotu jako część paliw transportowych należy zgłaszać w ramach odpowiednich produktów, wskazując zawartość biopaliwa.

5. Inne WęglowodorySyntetyczna ropa naftowa z piasków bitumicznych, olej łupkowy itp., płyny pochodzące z upłynniania węgla (zob. rozdział 1), płynne produkty przetwarzania gazu ziemnego w benzynę (zob. rozdział 2), wodór i oleje emulgowane (np. »Orimulsion«).

Pozycja ta nie obejmuje produkcji łupków bitumicznych, której dotyczy rozdział 1.

Produkcję oleju łupkowego (produktu wtórnego) należy zgłaszać w pozycji »Pozyskanie z innych źródeł« w kategorii »Inne węglowodory«.

6. Gaz rafineryjny (nieskroplony)Gaz rafineryjny obejmuje mieszankę nieskraplających się gazów, składających się głównie z wodoru, metanu, etanu i olefin, otrzymanych w trakcie destylacji ropy naftowej lub przetwarzania produktów naftowych (np. krakingu) w rafineriach. Obejmuje to również gazy zwracane z przemysłu petrochemicznego.
7. EtanWęglowodór o łańcuchu prostym (C2H6), występujący naturalnie w postaci gazowej, uzyskiwany z gazu ziemnego i strumieni gazu rafineryjnego.
8. LPGLPG (skroplony gaz ropopochodny) to lekkie węglowodory parafinowe uzyskane z procesów rafineryjnych, stabilizacji ropy naftowej oraz zakładów przetwarzania gazu ziemnego. Składają się one głównie z propanu (C3H8) i butanu (C4Hl0) lub połączenia tych dwóch związków. Mogą również zawierać propylen, butylen, izopropylen i izobutylen. Gazy LPG są zwykle skraplane pod ciśnieniem w celach transportu i magazynowania.
9. Benzyna ciężkaBenzyna ciężka jest surowcem przeznaczonym dla przemysłu petrochemicznego (np. produkcja etylenu lub związków aromatycznych) lub do produkcji benzyny poprzez reforming lub izomeryzację w rafinerii.

Benzyna ciężka zawiera materiały w przedziale destylacji od 30 °C do 210 °C lub w części tego przedziału.

10. Benzyna silnikowaBenzyna silnikowa składa się z mieszanki lekkich węglowodorów destylujących w przedziale od 35 °C do 215 °C. Wykorzystywana jest jako paliwo do silników o zapłonie iskrowym w pojazdach lądowych. Benzyna silnikowa może zawierać dodatki, związki tlenowe i środki zwiększające liczbę oktanową, w tym związki ołowiu, takie jak TEL i TML.

Obejmuje domieszki do benzyny silnikowej (z wyjątkiem dodatków/związków tlenowych), jak np. alkilaty, izomerat, reformat, krakowana benzyna przeznaczona do komponowania benzyny silnikowej.

10.1. W tym: BiobenzynaStosuje się definicje z rozdziału 5 »Energia odnawialna i wytwarzana z odpadów«.
11. Benzyna lotniczaBenzyna przeznaczona specjalnie do tłokowych silników lotnicznych, z liczbą oktanową odpowiednio dostosowaną do silnika, temperaturą krzepnięcia wynoszącą -60 °C i przedziałem destylacji zwykle od 30 °C do 180 °C.
12. Paliwa typu benzynowego do silników odrzutowychPozycja ta obejmuje wszystkie lekkie oleje węglowodorowe używane w turbinowych lotniczych jednostkach napędowych, destylujące w temperaturze od 100 °C do 250 °C. Otrzymuje się je przez mieszanie naft i benzyny lub benzyn ciężkich w taki sposób, aby zawartość związków aromatycznych nie przekroczyła 25 % objętości, a ciśnienie pary wynosiło od 13,7 kPa do 20,6 kPa.
13. Paliwo typu nafty do silników odrzutowychProdukt destylacji wykorzystywany w turbinowych lotniczych jednostkach napędowych. Pod względem temperatury destylacji (między 150 °C a 300 °C, zwykle nie więcej niż 250 °C) i temperatury zapłonu jego właściwości są podobne jak w przypadku nafty. Ponadto ma ono szczególne cechy (np. temperaturę krzepnięcia) ustalone przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA).

Obejmuje domieszki do nafty.

13.1. Biosyntetyczna nafta lotniczaBiopaliwa ciekłe pozyskiwane z biomasy, dodawane jako domieszka do nafty lotniczej lub ją zastępujące.
14. Inne naftyRafinowany produkt destylacji ropy naftowej wykorzystywany w sektorach innych niż transport lotniczy. Destyluje w temperaturze pomiędzy 150 °C a 300 °C.
15. Oleje napędowe

(destylowane oleje opałowe)

Olej napędowy jest głównie pośrednim produktem destylacji, destylującym w temperaturze od 180 °C do 380 °C. Pozycja ta obejmuje domieszki. Obejmuje kilka gatunków o różnych przeznaczeniach:
15.1. W tym: Olej napędowy do pojazdów drogowychOlej napędowy wykorzystywany w wysokoprężnych silnikach pojazdów drogowych (samochodów osobowych, ciężarowych itp.), zwykle o niewielkiej zawartości siarki.
15.1.1. W tym, w ramach pozycji 15.1: BiodiesleStosuje się definicje z rozdziału 5 »Energia odnawialna i wytwarzana z odpadów«.
15.2 W tym: Lekki olej opałowy i pozostałe oleje napędoweLekki olej opałowy wykorzystywany w przemyśle i gospodarstwach domowych; olej napędowy wykorzystywany w transporcie morskim i szynowym; inne oleje napędowe, w tym ciężkie oleje napędowe destylujące w temperaturze pomiędzy 380 °C a 540 °C, wykorzystywane jako wsad w przemyśle petrochemicznym.
16. Ciężki olej opałowyWszystkie resztkowe (ciężkie) oleje opałowe (w tym otrzymane w wyniku mieszania) o lepkości kinematycznej powyżej 10 cSt w temperaturze 80 °C i temperaturze zapłonu zawsze powyżej 50 °C, a gęstości zawsze wyższej niż 0,9 kg/l.
16.1. W tym: o niskiej zawartości siarkiCiężki olej opałowy o zawartości siarki poniżej 1 %.
16.2. W tym: o wysokiej zawartości siarkiCiężki olej opałowy o zawartości siarki wynoszącej 1 % lub więcej.
17. Benzyna lakowa i benzyny przemysłoweRafinowane pośrednie produkty destylacji o przedziale temperatur destylacji podobnym jak w przypadku benzyny ciężkiej i nafty. Dzielą się na:

- Benzyny przemysłowe: lekkie oleje destylujące w temperaturze między 30 °C a 200 °C. Wyróżnia się 7 lub 8 gatunków benzyn przemysłowych, zależnie od miejsca frakcji w przedziale destylacji. Gatunki definiuje się według różnicy temperatur pomiędzy punktami destylacji 5 % objętości i 90 % objętości (nie więcej niż 60 °C).

- Benzyna lakowa: benzyna przemysłowa o temperaturze zapłonu powyżej 30 °C. Przedział destylacji benzyny lakowej wynosi od 135 °C do 200 °C.

18. SmaryWęglowodory produkowane z produktów ubocznych destylacji; wykorzystywane głównie do zmniejszania tarcia pomiędzy powierzchniami nośnymi.

Pozycja ta obejmuje wszystkie gatunki gotowych olejów smarowych, od oleju wrzecionowego do oleju cylindrowego, oraz wykorzystywane w smarach stałych, olejach silnikowych, a także wszelkie gatunki olejów bazowych.

19. AsfaltStały, półstały lub lepki węglowodór o strukturze koloidalnej, w kolorze brązowym lub czarnym, otrzymywany jako pozostałość w procesie destylacji ropy naftowej poprzez destylację próżniową szlamu olejowego pozostałego z destylacji atmosferycznej. Asfalt wykorzystywany jest przede wszystkim do budowy dróg i krycia dachów.

Pozycja ta obejmuje asfalt upłynniony i rozcieńczony.

20. ParafinySą to węglowodory alifatyczne nasycone odzyskiwane jako pozostałość odparafinowywania olejów smarowych. Mają strukturę krystaliczną, bardziej lub mniej drobną zależnie od gatunku. Ich główne właściwości: bezbarwne, bezwonne i przejrzyste, o temperaturze topnienia powyżej 45 °C.
21. Koks naftowyCzarny stały produkt uboczny, otrzymywany głównie w wyniku krakowania i uwęglania surowców pochodzących z przerobu ropy naftowej, pozostałości destylacji próżniowej, smoły i paku w procesach, takich jak koksowanie opóźnione lub koksowanie fluidalne. Składa się głównie z węgla (90-95 %) i ma niską zawartość popiołu. Wykorzystywany jest jako wsad w koksowniach w hutnictwie, do ogrzewania, produkcji elektrod oraz produkcji substancji chemicznych. Dwa najważniejsze gatunki to koks zielony i koks kalcynowany.

Obejmuje koks osadzony na katalizatorze podczas procesów rafinacji - koks ten jest niemożliwy do odzyskania i zwykle jest spalany jako paliwo rafineryjne.

22. Pozostałe produktyWszystkie produkty niewymienione powyżej, np. smoła i siarka.

Pozycja ta obejmuje związki aromatyczne (np. BTX - benzen, toluen, ksylen)

oraz olefiny (np. propylen) wytwarzane w rafineriach.

4.2. Wykaz danych zagregowanych

O ile nie określono inaczej, w odniesieniu do wszystkich nośników energii wymienionych w poprzednim punkcie zgłasza się dane zagregowane według poniższego wykazu.

4.2.1. Dostawy ropy naftowej, NGL, półproduktów rafineryjnych, dodatków i innych węglowodorów

Poniższa tabela ma zastosowanie do ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego, półproduktów rafineryjnych, dodatków/związków tlenowych (i ich części będących biopaliwami) oraz innych węglowodorów:

1.Produkcja krajowa
Nie dotyczy półproduktów rafineryjnych i biopaliw.
2.Pozyskanie z innych źródeł, dodatki, biopaliwa i inne węglowodory, których produkcja została już ujęta w innych bilansach paliw.
Nie dotyczy ropy naftowej, NGL i półproduktów rafineryjnych.
2.1.W tym: z węgla
Obejmuje płynne produkty pochodzące z zakładów upłynniania węgla oraz koksowni.
2.2.W tym: z gazu ziemnego
Produkcja syntetycznej benzyny może wymagać wsadu w postaci gazu ziemnego. Ilość gazu wykorzystaną do produkcji metanolu zgłasza się zgodnie z rozdziałem 2, natomiast w niniejszej pozycji zgłasza się uzysk z metanolu.
2.3.W tym: ze źródeł odnawialnych
Obejmuje biopaliwa przeznaczone do mieszania z paliwami transportowymi.
Produkcję zgłasza się w rozdziale 5, natomiast w niniejszej pozycji należy zgłaszać ilości przeznaczone do mieszania.
3.Zwroty z sektora petrochemicznego
Produkty gotowe lub półprodukty zwracane przez sektor petrochemiczny rafineriom w celu dalszego przetwarzania, mieszania lub sprzedaży. Zwykle są to produkty uboczne produkcji petrochemicznej.
Dotyczy wyłącznie półproduktów rafineryjnych.
4.Produkty przetwarzane
Przywożone produkty naftowe, po zmianie sklasyfikowane jako surowce do dalszego przetwarzania w rafinerii, bez dostarczania odbiorcom końcowym.
Dotyczy wyłącznie półproduktów rafineryjnych.
5.Przywóz i wywóz
Obejmuje ilości ropy naftowej oraz produktów przywożonych lub wywożonych w ramach umów o przetwarzanie (tj. rafinacji na zlecenie). Ropę naftową i NGL należy podawać jako pochodzące z kraju rzeczywistego początkowego pochodzenia; półprodukty rafineryjne oraz produkty gotowe należy podawać jako pochodzące z kraju, z którego zostały bezpośrednio sprowadzone.
Obejmuje wszelkie gazy ciekłe (np. LPG) ekstrahowane w trakcie regazyfikacji przywożonego ciekłego gazu ziemnego oraz produkty naftowe przywożone lub wywożone bezpośrednio przez przemysł petrochemiczny.
Uwaga: Wszelki obrót biopaliwami niebędącymi domieszką do paliw transportowych (czyli biopaliwami w postaci czystej) należy zgłaszać w kwestionariuszu dotyczącym energii ze źródeł odnawialnych.
Powtórny wywóz ropy przywożonej w celu przetworzenia w strefach składów celnych należy uwzględnić jako wywóz produktu z kraju przetwarzania do kraju ostatecznego przeznaczenia.
6.Zużycie bezpośrednie
Ropa naftowa, NGL, dodatki i związki tlenowe (i ich części będące biopaliwami) oraz inne węglowodory do wykorzystania bezpośredniego bez przetwarzania w rafineriach.
Obejmuje ropę naftową spalaną w celu produkcji energii elektrycznej.
7.Zmiany stanu zapasów
Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę ujemną, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę dodatnią.
8.Obliczony wsad do rafinerii
Całkowita obliczona ilość surowców, które wprowadzono do procesu rafinacji. Otrzymywana wg wzoru:
Produkcja krajowa + Pozyskanie z innych źródeł + Zwroty z sektora petrochemicznego + Produkty przetwarzane + Przywóz - Wywóz - Zużycie bezpośrednie + Zmiany stanu zapasów
9.Różnice statystyczne
Otrzymane jako różnica między obliczonym a faktycznym wsadem do rafinerii.
10.Faktyczny wsad do rafinerii
Ilości rzeczywiście zużytych przez rafinerie surowców.
11.Straty rafinerii
Różnica między faktycznym wsadem do rafinerii a produkcją rafinerii brutto. Straty mogą występować w procesie destylacji wskutek parowania. Zgłaszane straty przedstawia się jako wartość dodatnią. Mogą wystąpić przyrosty objętości, ale nie masy.
12.Początkowy i końcowy stan zapasów na terytorium kraju
Wszystkie zapasy na terytorium kraju, w tym zapasy przechowywane przez rząd, kluczowych odbiorców lub organizacje zajmujące się przechowywaniem, zapasy przechowywane na pokładach przybywających jednostek żeglugi oceanicznej, zapasy przechowywane w strefach składów celnych oraz zapasy przechowywane na potrzeby innych krajów, czy to na mocy dwustronnych umów na szczeblu rządowym, czy na innej podstawie. Stan początkowy i końcowy odnosi się odpowiednio do pierwszego i ostatniego dnia okresu sprawozdawczego.
13.Wartość opałowa
Produkcja, przywóz i wywóz oraz ogólna średnia.

4.2.2. Dostawa produktów naftowych

Poniższa tabela odnosi się wyłącznie do produktów gotowych (gaz rafineryjny, etan, LPG, benzyna ciężka, benzyna silnikowa oraz jej część będąca biopaliwem, benzyna lotnicza, paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych oraz ich część będąca biopaliwem, inne nafty, olej napędowy, niskosiarkowy i wysokosiarkowy olej opałowy, benzyna lakowa i benzyny przemysłowe, smary, asfalt, parafiny, koks naftowy i inne produkty). Ropę naftową i NGL wykorzystywane do bezpośredniego spalania należy ująć w dostawach produktów gotowych oraz w produktach przeklasyfikowanych.

1.Dostawy produktów pierwotnych
Obejmują ilości krajowej lub przywożonej ropy naftowej (w tym kondensatu) oraz krajowego NGL, zużyte bezpośrednio w postaci nieprzetworzonej w rafineriach ropy naftowej, a także ilości zwrotów z przemysłu petrochemicznego, które (nie będąc paliwem pierwotnym) również wykorzystywane są bezpośrednio.
2.Produkcja rafinerii brutto
Produkty gotowe produkowane przez rafinerię lub mieszalnię paliw.
Pozycja ta nie obejmuje strat rafinerii, ale obejmuje paliwo rafineryjne.
3.Produkty z odzysku
Produkty gotowe, które zostały już dostarczone odbiorcom końcowym, przechodzące ponowną dystrybucję (np. zużyte smary poddane ponownemu przetworzeniu). Ilości te należy odróżnić od zwrotów z przemysłu petrochemicznego.
4.Paliwo rafineryjne
Produkty naftowe zużywane na potrzeby działalności rafinerii.
Pozycja ta nie obejmuje produktów wykorzystywanych przez koncerny naftowe poza procesem rafinacji (np. bunkier lub zbiornikowce).
Obejmuje paliwa wykorzystywane przez rafinerie w toku produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na sprzedaż.
4.1.W tym: Wykorzystane do produkcji energii elektrycznej
Ilości wykorzystane do produkcji energii elektrycznej przez instalacje w rafineriach.
4.2.W tym: Wykorzystane do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
Ilości wykorzystane przez instalacje do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w rafineriach.
4.3.W tym: Wykorzystane do produkcji ciepła
Ilości wykorzystane do produkcji ciepła w rafineriach.
5.Przywóz i wywóz
6.Międzynarodowy bunkier morski
7.Produkty przeklasyfikowane
Ilości sklasyfikowane ponownie z uwagi na zmianę specyfikacji lub zmieszanie z innymi produktami.
Ujemną ilość jednego produktu kompensuje dodatnia ilość innego produktu (lub produktów) i odwrotnie; łączny efekt netto powinien być równy zero.
8.Produkty przetwarzane
Przywożone produkty naftowe, po zmianie sklasyfikowane jako surowce do dalszego przetwarzania w rafinerii, bez dostarczania odbiorcom końcowym.
9.Zmiany stanu zapasów
Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę ujemną, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę dodatnią.
10.Obliczone dostawy krajowe brutto
Suma otrzymywana wg wzoru:
Dostawy produktów pierwotnych + Produkcja rafinerii brutto + Produkty z odzysku - Paliwo rafineryjne + Przywóz - Wywóz - Międzynarodowy bunkier morski + Produkty przeklasyfikowane - Produkty przetwarzane + Zmiany stanu zapasów
11.Różnica statystyczna
Otrzymana jako różnica między obliczonymi a faktycznymi dostawami krajowymi brutto.
12.Faktyczne dostawy krajowe brutto
Faktyczne dostawy gotowych produktów naftowych ze źródeł pierwotnych (tj. z rafinerii, mieszalni itp.) na rynek krajowy.
Wartość ta może odbiegać od wyżej określonej ilości obliczonej, na przykład w związku z różnicami w uwzględnionym obszarze, czy też różnicami definicji w poszczególnych systemach sprawozdawczych.
12.1.W tym: Dostawy brutto do sektora petrochemicznego
Ilości paliw dostarczone do sektora petrochemicznego.
12.2.W tym: Zużycie energii w sektorze petrochemicznym
Ilości oleju wykorzystanego jako paliwo w procesach petrochemicznych, takich jak kraking parowy.
12.3.W tym: Zużycie nieenergetyczne w sektorze petrochemicznym
Ilości oleju wykorzystanego w sektorze petrochemicznym na potrzeby produkcji etylenu, propylenu, butylenu, gazu syntezowego, substancji aromatycznych, butadienu i innych surowców opartych na węglowodorach w procesach takich, jak kraking parowy, wytwarzanie związków aromatycznych i reforming parowy. Pozycja ta nie obejmuje ilości oleju wykorzystanych jako paliwo.
13.Zwroty z sektora petrochemicznego do rafinerii
14.Początkowy i końcowy stan zapasów
Wszystkie zapasy na terytorium kraju, w tym zapasy przechowywane przez rząd, kluczowych odbiorców lub organizacje zajmujące się przechowywaniem, zapasy przechowywane na pokładach przybywających jednostek żeglugi oceanicznej, zapasy przechowywane w strefach składów celnych oraz zapasy przechowywane na potrzeby innych krajów, czy to na mocy dwustronnych umów na szczeblu rządowym, czy na innej podstawie. Stan początkowy i końcowy odnosi się odpowiednio do pierwszego i ostatniego dnia okresu sprawozdawczego.
15.Zmiany stanu zapasów w zakładach użyteczności publicznej
Zmiany stanu zapasów przechowywanych przez zakłady użyteczności publicznej, nieujęte w pozycjach »Stany zapasów« i »Zmiany stanu zapasów« w innych kategoriach. Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę ujemną, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę dodatnią.
Pozycja ta obejmuje ropę naftową i NGL wykorzystane do bezpośredniego spalania, jeśli miało ono miejsce.
16.Wartość opałowa dostaw krajowych brutto

4.2.3. Dostawy krajowe brutto w podziale na sektory

W poniższych tabelach dane zagregowane mają zastosowanie do ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego, gazu rafineryjnego, etanu, LPG, benzyny ciężkiej, benzyny silnikowej wraz z jej częścią będącą biopaliwem, benzyny lotniczej, paliw typu benzynowego do silników odrzutowych, paliw typu nafty do silników odrzutowych wraz z ich częścią będącą biopaliwem, innych naft, oleju napędowego (i jego frakcji: olej napędowy do pojazdów, lekki olej opałowy i inne oleje napędowe, biodiesel oraz oleje napędowe niebędące biopaliwami), ciężkiego oleju opałowego (w tym jego frakcji niskosiarkowej i wysokosiarkowej), benzyny lakowej i benzyn przemysłowych, smarów, asfaltu, parafin, koksu naftowego i innych produktów naftowych.

Należy zgłosić zarówno ilości dotyczące zużycia energetycznego, jak i zużycia nieenergetycznego oraz ich łączną sumę.

1.Sektor przemian energetycznych ogółem
Łączne ilości paliwa wykorzystane do pierwotnego lub wtórnego przetwarzania energii.
1.1.W tym: Elektrownie zawodowe
1.2.W tym: Elektrownie przemysłowe
1.3.W tym: Elektrociepłownie zawodowe
1.4.W tym: Elektrociepłownie przemysłowe
1.5.W tym: Ciepłownie zawodowe
1.6.W tym: Ciepłownie przemysłowe
1.7.W tym: Gazownie/Zakłady zgazowania węgla
1.8.W tym: Mieszalnie gazu ziemnego
1.9.W tym: Koksownie
1.10.W tym: Wielkie piece
1.11.W tym: Przemysł petrochemiczny
1.12.W tym: Brykietownie węgla kamiennego
1.13.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostałe przemiany
2.Sektor energii ogółem
Łączna ilość wykorzystana jako zużycie własne w sektorze energii
2.1.W tym: Kopalnie węgla
2.2.W tym: Wydobycie ropy naftowej i gazu
2.3.W tym: Koksownie
2.4.W tym: Wielkie piece
2.5.W tym: Gazownie
2.6.W tym: Zakłady wytwórcze energii
Elektrownie, elektrociepłownie oraz ciepłownie.
2.7.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostałe
3.Straty dystrybucji
Straty wynikłe poza rafinerią wskutek transportu i dystrybucji
Pozycja ta obejmuje straty w rurociągach.
4.Finalne zużycie energii
5.Sektor przemysłu
5.1.W tym: Przemysł hutniczy
5.2.W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny
5.3.W tym: Przemysł metali nieżelaznych
5.4.W tym: Przemysł surowców niemetalicznych
5.5.W tym: Przemysł środków transportu
5.6.W tym: Przemysł maszynowy
5.7.W tym: Przemysł wydobywczy
5.8.W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy
5.9.W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny
5.10.W tym: Przemysł drzewny
5.11.W tym: Budownictwo
5.12.W tym: Przemysł tekstylny i skórzany
5.13.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostały przemysł
6.Sektor transportu
6.1.W tym: Transport lotniczy międzynarodowy
6.2.W tym: Transport lotniczy krajowy
6.3.W tym: Transport drogowy
6.4.W tym: Kolej
6.5.W tym: Śródlądowy transport wodny
6.6.W tym: Transport rurociągowy
6.7.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostały transport
7.Inne sektory
7.1.W tym: Sektor usług komercyjnych i użyteczności publicznej
7.2.W tym: Gospodarstwa domowe
7.3.W tym: Rolnictwo/Leśnictwo
7.4.W tym: Rybołówstwo
7.5.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostałe
8.Zużycie nieenergetyczne ogółem
Ilości wykorzystane jako surowce w różnych sektorach, tzn. niezużyte jako paliwo ani nieprzetworzone na inne paliwo. Ilości te są objęte powyższym wykazem danych zagregowanych.
8.1.W tym: Sektor przemian
8.2W tym: Sektor energii
8.3W tym: Sektor transportu
8.4W tym: Sektor przemysłu
8.4.1Sektor przemysłu, w tym: Przemysł chemiczny (w tym petrochemiczny)
8.5W tym: Inne sektory

4.2.4. Przywóz i wywóz

Przywóz według kraju pochodzenia i wywóz według kraju przeznaczenia. Zob. również uwagi w pkt 4.2.1, pozycja danych zagregowanych nr 5.

4.3. Jednostki miary

1. Ilości energii103 ton
2. Wartości opałoweMJ/tonę

4.4. Odstępstwa i wyłączenia

Cypr jest zwolniony z obowiązku zgłaszania danych zagregowanych zdefiniowanych w sekcji 4.2.3 w pkt 4 (Inne sektory) i pkt 5 (Zużycie nieenergetyczne ogółem); zastosowanie mają tylko wartości łączne.

Cypr korzysta z odstępstwa na okres trzech lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zgłaszania danych zagregowanych zdefiniowanych w sekcji 4.2.3 w pkt 2 (Przemysł) i pkt 3 (Transport); w okresie odstępstwa zastosowanie mają tylko wartości łączne.

5. ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH I WYTWARZANA Z ODPADÓW

5.1. Nośniki energii

O ile nie określono inaczej, w tej kategorii gromadzone są dane odnoszące się do wszystkich nośników energii wymienionych poniżej:

Nośnik energiiDefinicja
1.Energia wodnaEnergia potencjalna i kinetyczna spadku wód przekształcana w energię elektryczną przez hydroelektrownie, z uwzględnieniem elektrowni pompowo-szczytowych. Należy zgłaszać produkcję zakładów w zależności od mocy -poniżej 1 MW, od 1 do 10 MW, ≥ 10 MW oraz elektrowni szczytowo-pompowych.
2.Energia geotermalnaEnergia dostępna w postaci energii cieplnej ze skorupy ziemskiej, zwykle w formie wody lub pary. Wytwarzana energia równa się różnicy entalpii płynu z odwiertu i płynu, który jest następnie rozprowadzany. Wykorzystuje się ją w dogodnych miejscach:

- do wytwarzania energii elektrycznej przy użyciu pary suchej lub też solanki o wysokiej entalpii po odparowaniu rzutowym,

- bezpośrednio jako ciepło używane w centralnym ogrzewaniu, w rolnictwie itp.

3.Energia słonecznaPromieniowanie słoneczne używane do ogrzewania wody i wytwarzania energii elektrycznej. Energia z tego źródła równa się energii cieplnej, jaką odbiera medium przekazujące ciepło, tj. bezpośredniej energii słonecznej pomniejszonej o straty optyczne i straty właściwe dla danego kolektora. Pozycja ta nie obejmuje biernej energii słonecznej służącej do bezpośredniego ogrzewania, chłodzenia oraz oświetlania mieszkań lub innych budynków.
3.1.W tym: Energia słoneczna fotowoltaicznaŚwiatło słoneczne przetworzone w energię elektryczną przy użyciu ogniw słonecznych, zwykle zbudowanych z materiału półprzewodnikowego, w których pod wpływem światła dochodzi do wytworzenia energii elektrycznej.
3.2.W tym: Energia słoneczna termicznaCiepło pochodzące z promieni słonecznych; uzyskiwane m.in. poprzez:

a) słoneczne elektrownie termiczne; lub

b) sprzęt służący ogrzewaniu wody do użytku domowego lub sezonowego ogrzewania wody w basenach (np. kolektory płaskie, w szczególności oparte na zasadzie termosyfonu).

4.Energia fal, prądów oceanicznych i pływów morskichEnergia mechaniczna pływów morskich, ruchu fal lub prądów oceanicznych wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej.
5.Energia wiatruEnergia kinetyczna wiatru wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej w turbinach wiatrowych.
6.Odpady przemysłowe (nieodnawialne)Zgłaszane są odpady nieodnawialne o pochodzeniu przemysłowym (ciekłe lub stałe) spalane bezpośrednio w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej. Ilość wykorzystanego paliwa należy zgłaszać na podstawie wartości opałowej. Odnawialne odpady przemysłowe należy zgłaszać w kategoriach »Biomasa stała«, »Biogaz« lub »Biopaliwa ciekłe«.
7.Odpady komunalne:Odpady pochodzące z gospodarstw domowych, szpitali i placówek sektora usług, spalane przy użyciu specjalnych instalacji, rozliczane na podstawie wartości opałowej.
7.1.W tym: OdnawialneOdpady komunalne o pochodzeniu biologicznym.
7.2.W tym: NieodnawialneOdpady komunalne o pochodzeniu innym niż biologiczne.
8.Biopaliwa stałe:Obejmuje organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystane w charakterze paliwa do produkcji energii cieplnej lub wytwarzania energii elektrycznej. Pozycja ta obejmuje:
8.1.W tym: Węgiel drzewnyStałe pozostałości destylacji rozkładowej i pirolizy drewna i innych substancji roślinnych.
9.Biogaz:Gaz składający się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla, powstający w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy.
10.Biopaliwa ciekłeIlości biopaliw ciekłych zgłaszane w tej kategorii powinny odnosić się wyłącznie do ilości biopaliw, a nie do łącznej ilości płynów, w których są one domieszką. W poszczególnych przypadkach przywozu i wywozu biopaliw ciekłych należy ująć wyłącznie obrót ich ilościami, które nie obejmują domieszki do paliw transportowych (tzn. wyłącznie czyste biopaliwa); obrót biopaliwami będącymi domieszką do paliw transportowych należy ująć w danych dotyczących produktów naftowych w rozdziale 4.

Ujęte są następujące biopaliwa ciekłe:

10.1.W tym: BiobenzynaDo tej kategorii należy bioetanol (etanol produkowany z biomasy lub z frakcji odpadów ulegających biodegradacji), biometanol (metanol produkowany z biomasy lub z frakcji odpadów ulegających biodegradacji), bioETBE (eter etylotertbutylowy produkowany na bazie bioetanolu; udział procentowy objętości bioETBE, liczonego jako biopaliwo, wynosi 47 %); oraz bio-MTBE (eter metylotertbutylowy produkowany na bazie biometanolu; udział procentowy objętości bio-MTBE, liczonego jako biopaliwo, wynosi 36 %).
10.1.1.Biobenzyna, w tym: BioetanolEtanol produkowany z biomasy lub z frakcji odpadów ulegających biodegradacji
10.2.W tym: BiodiesleDo tej kategorii należy biodiesel (tj. ester metylowy produkowany z oleju roślinnego lub zwierzęcego, o jakości oleju napędowego), biodimetyloeter (eter (di)metylowy produkowany z biomasy), paliwo »FT-diesel« (paliwo otrzymywane z biomasy w wyniku syntezy FischeraTropscha), biooleje ekstrahowane na zimno (olej produkowany z nasion oleistych przez wyłącznie mechaniczną obróbkę) i wszelkie inne biopaliwa ciekłe będące dodatkiem lub domieszką do oleju napędowego wysokoprężnych silników transportowych lub wykorzystywane bezpośrednio jako tego rodzaju olej.
10.3.Biosyntetyczna nafta lotniczaBiopaliwa ciekłe pozyskiwane z biomasy, dodawane jako domieszka do nafty lotniczej lub ją zastępujące.
10.4.Inne biopaliwa ciekłeBiopaliwa ciekłe wykorzystywane bezpośrednio w charakterze paliwa, nieobjęte kategoriami »Biobenzyna« i »Biodiesel«.

5.2. Wykaz danych zagregowanych

O ile nie określono inaczej, w odniesieniu do wszystkich nośników energii wymienionych w poprzednim punkcie zgłasza się dane zagregowane według poniższego wykazu.

5.2.1. Produkcja energii elektrycznej i cieplnej brutto

Energię elektryczną i cieplną wytwarzaną z nośników energii wymienionych w pkt 5.1 (z wyjątkiem węgla drzewnego, biobenzyny i biosyntetycznej nafty lotniczej) należy w razie potrzeby zgłaszać oddzielnie:

- dla zakładów - producentów zawodowych oraz zakładów - producentów przemysłowych,

- dla elektrowni, ciepłowni i elektrociepłowni.

Wymóg ten nie obejmuje węgla drzewnego. W przypadku biopaliw ciekłych nie obejmuje to biobenzyny ani biosyntetycznej nafty lotniczej. W przypadku elektrowni wodnych zgłoszenia należy podzielić w zależności od mocy elektrycznej zakładów: poniżej 1 MW, od 1 do 10 MW i powyżej 10 MW.

5.2.2. Sektor dostaw i przemian

Należy podać ilości nośników energii wymienionych w pkt 5.1 (z wyjątkiem energii wodnej, energii słonecznej fotowoltaicznej, energii fal, prądów oceanicznych oraz pływów morskich, a także energii wiatru) i wykorzystanych w sektorze dostaw i przemian energii w odniesieniu do następujących kategorii danych zagregowanych:

1.Produkcja
2.Przywóz
3.Wywóz
4.Zmiany stanu zapasów
Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę ujemną, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę dodatnią.
5.Zużycie brutto
6.Różnice statystyczne
7.Sektor przemian energetycznych ogółem
Ilości energii ze źródeł odnawialnych i odpadów zużyte w celu przetwarzania pierwotnych form energii na wtórne (np. gazu składowiskowego w energię elektryczną) lub też zużyte do wytwarzania pochodnych produktów energetycznych (np. wykorzystanie biogazu w mieszance gazu ziemnego).
7.1.W tym: Elektrownie zawodowe
7.2.W tym: Elektrociepłownie zawodowe
7.3.W tym: Ciepłownie zawodowe
7.4.W tym: Elektrownie przemysłowe
7.5.W tym: Elektrociepłownie przemysłowe
7.6.W tym: Ciepłownie przemysłowe
7.7.W tym: Brykietownie węgla kamiennego
Ilość materiałów odnawialnych i odpadów wykorzystanych do produkcji brykietów z węgla kamiennego. Ilości energii ze źródeł odnawialnych i odpadów wykorzystanej do wytwarzania ciepła i eksploatacji urządzeń należy zgłaszać jako zużycie w sektorze energii.
7.8.W tym: Brykietownie węgla brunatnego i torfu
Ilość materiałów odnawialnych i odpadów wykorzystanych do produkcji brykietów z węgla brunatnego. Ilości energii ze źródeł odnawialnych i odpadów wykorzystanej do wytwarzania ciepła i eksploatacji urządzeń należy zgłaszać jako zużycie w sektorze energii.
7.9.W tym: Gaz z gazowni
Ilość materiałów odnawialnych i odpadów wykorzystanych do produkcji gazu z gazowni. Ilości energii ze źródeł odnawialnych i odpadów wykorzystanej do wytwarzania ciepła i eksploatacji urządzeń należy zgłaszać jako zużycie w sektorze energii.
7.10.W tym: Wielkie piece
Ilość energii ze źródeł odnawialnych (np. węgla drzewnego) przetworzonej w wielkich piecach.
Ilości energii ze źródeł odnawialnych wykorzystanej do wytwarzania ciepła i eksploatacji urządzeń nie należy zgłaszać tutaj, ale należy ją zgłosić jako zużycie w sektorze energii.
7.11.W tym: Mieszalnie gazu ziemnego
Ilości biogazów mieszanych z gazem ziemnym wprowadzane do sieci przesyłowej gazu ziemnego.
7.12.W tym: Domieszki do benzyny silnikowej/oleju napędowego/nafty lotniczej
Ilości biopaliw ciekłych, których nie dostarczono do odbiorcy finalnego, lecz wykorzystano wraz z innymi produktami naftowymi zgłoszonymi w kwestionariuszu naftowym.
7.13.W tym: Zakłady produkcji węgla drzewnego
Ilość drewna wykorzystanego do produkcji węgla drzewnego.
7.14.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostałe przemiany

5.2.3. Sektor energii

Należy podać ilości nośników energii wymienionych w pkt 5.1 (z wyjątkiem energii wodnej, energii słonecznej fotowoltaicznej, energii fal, prądów oceanicznych i pływów morskich, a także energii wiatru) i wykorzystanych w sektorze energii lub w celu zużycia finalnego w odniesieniu do następujących kategorii danych zagregowanych:

1.Sektor energii ogółem
Ilości energii ze źródeł odnawialnych i odpadów zużyte przez przemysł energetyczny na potrzeby działalności w zakresie przemian energetycznych. Na przykład ilości energii ze źródeł odnawialnych i odpadów zużyte do celów ogrzewania, oświetlania lub napędzania pomp/kompresorów.
Ilości energii ze źródeł odnawialnych i odpadów przetwarzane w inne nośniki energii należy zgłaszać w sektorze przemian.
1.1.W tym: Zakłady zgazowania
1.2.W tym: Elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie zawodowe użytku publicznego
1.3.W tym: Kopalnie węgla
1.4.W tym: Brykietownie węgla kamiennego
1.5.W tym: Koksownie
1.6.W tym: Rafinerie ropy naftowej
1.7.W tym: Brykietownie węgla brunatnego i torfu
1.8.W tym: Gaz z gazowni
1.9.W tym: Wielkie piece
1.10.W tym: Zakłady produkcji węgla drzewnego
1.11.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostałe
2.Straty dystrybucji
Wszystkie straty energii poniesione w trakcie transportu i dystrybucji.

5.2.4. Końcowe zużycie energii

Należy podać ilości nośników energii wymienionych w pkt 5.1 (z wyjątkiem energii wodnej, energii słonecznej fotowoltaicznej, energii fal, prądów oeceanicznych i pływów morskich, a także energii wiatru) w odniesieniu do następujących kategorii danych zagregowanych:

1.Finalne zużycie energii
2.Sektor przemysłu
2.1.W tym: Przemysł hutniczy
2.2.W tym: Przemysł chemiczny i petrochemiczny
2.3.W tym: Przemysł metali nieżelaznych
2.4.W tym: Przemysł surowców niemetalicznych
2.5.W tym: Przemysł środków transportu
2.6.W tym: Przemysł maszynowy
2.7.W tym: Przemysł wydobywczy
2.8.W tym: Przemysł spożywczy i tytoniowy
2.9.W tym: Przemysł papierniczy i poligraficzny
2.10.W tym: Przemysł drzewny
2.11.W tym: Budownictwo
2.12.W tym: Przemysł tekstylny i skórzany
2.13.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostały przemysł
3.Sektor transportu
3.1.W tym: Kolej
3.2.W tym: Transport drogowy
3.3.W tym: Śródlądowy transport wodny
3.4.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostały transport
4.Inne sektory
4.1.W tym: Sektor usług komercyjnych i użyteczności publicznej
4.2.W tym: Gospodarstwa domowe
4.3.W tym: Rolnictwo/Leśnictwo
4.4.W tym: Rybołówstwo
4.5.W tym: Nigdzie indziej niewymienione - Pozostałe

5.2.5. Specyfikacje techniczne urządzeń

Należy podać zdolności wytwórcze energii elektrycznej następujących rodzajów urządzeń według stanu na koniec roku sprawozdawczego:

1.Energia wodna
Należy zgłaszać moce zakładów w zależności od wielkości zakładu - poniżej 1 MW, od 1 do < 10 MW oraz ≥ 10 MW, oraz zakładów mieszanych i elektrowni szczytowo-pompowych, a także wszystkich kategorii ogółem. Szczegóły wielkości zakładów powinno się zgłaszać bez uwzględnienia elektrowni szczytowo-pompowych.
2.Energia geotermalna
3.Energia słoneczna fotowoltaiczna
4.Energia słoneczna termiczna
5.Energia fal, prądów oceanicznych i pływów morskich
6.Energia wiatru
7.Odpady przemysłowe (nieodnawialne)
8.Odpady komunalne
9.Biopaliwa stałe
10.Biogazy
11.Biodiesle
12.Inne biopaliwa ciekłe
Należy podać łączną powierzchnię zainstalowanych kolektorów słonecznych.
Należy podać zdolności wytwórcze w odniesieniu do następujących biopaliw:
1.Biobenzyna
2.Biodiesle
3.Biosyntetyczna nafta lotnicza
4.Inne biopaliwa ciekłe

5.2.6. Przywóz i wywóz

Należy zgłosić przywóz według kraju pochodzenia i wywóz według kraju przeznaczenia w odniesieniu do następujących produktów:

1.Biobenzyna
1.1.W tym: Bioetanol
2.Biosyntetyczna nafta lotnicza
3.Biodiesle
4.Inne biopaliwa ciekłe
5.Granulki drzewne

5.2.7. Produkcja biopaliw stałych i biogazów

Należy zgłaszać produkcję następujących produktów:

1.Biopaliwa stałe (z wyjątkiem węgla drzewnego)
1.1.W tym: Drewno opałowe, odpady drzewne i produkty uboczne
1.1.1.Drewno opałowe, odpady drzewne i produkty uboczne, w tym: granulki drzewne
1.2.W tym: Ług powarzelny
1.3.W tym: Wytłoczyny z trzciny cukrowej
1.4.W tym: Odpady zwierzęce
1.5.W tym: Inne materiały roślinne i pozostałości roślin
2.Biogazy z fermentacji beztlenowej
2.1.W tym: Gaz składowiskowy
2.2.W tym: Gaz gnilny z osadów ściekowych
2.3.W tym: Inne biogazy z fermentacji beztlenowej
3.Biogazy z procesów termicznych

5.3. Wartości opałowe

Należy zgłaszać średnią wartość opałową w odniesieniu do poniższych produktów:

1.Biobenzyna
2.Bioetanol
3.Biodiesel
4.Biosyntetyczna nafta lotnicza
5.Inne biopaliwa ciekłe
6.Węgiel drzewny

5.4. Jednostki miary

1.Wytwarzanie energii elektrycznejMWh
2.Wytwarzanie energii cieplnejTJ
3.Odnawialne nośniki energiiBiobenzyna, biodiesle i inne biopaliwa ciekłe: tony
Węgiel drzewny: 1 000 ton
Pozostałe: TJ (na podstawie wartości opałowej)
4.Powierzchnia kolektorów słonecznych1 000 m2
5.Moce wytwórcze zakładówBiopaliwa: tony/rok
Pozostałe: MWe
6.Wartości opałowekJ/kg (wartość opałowa)

5.5. Odstępstwa i wyłączenia

Nie dotyczy.

6. STOSOWNE PRZEPISY

W odniesieniu do gromadzenia danych opisanych we wszystkich poprzednich rozdziałach zastosowanie mają następujące przepisy:

1. Okres sprawozdawczy:

Rok kalendarzowy (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia).

2. Częstotliwość

Rocznie.

3. Terminy przekazywania danych

30 listopada roku następującego po okresie sprawozdawczym.

4. Forma i sposób przekazywania danych

Format przekazywanych danych winien być zgodny z właściwym standardem wymiany danych określonym przez Eurostat.

Dane przekazuje się lub przesyła drogą elektroniczną do pojedynczego punktu wprowadzania danych w Eurostacie.

ZAŁĄCZNIK C

MIESIĘCZNA STATYSTYKA ENERGII

Niniejszy załącznik zawiera opis zakresu, jednostek, okresu sprawozdawczego oraz częstotliwości, terminów i sposobów przekazywania danych na potrzeby miesięcznego gromadzenia danych statystycznych dotyczących energii.

W przypadku terminów, których wyjaśnienia niniejszy załącznik nie zawiera, stosuje się wyjaśnienia zawarte w załączniku A.

1. PALIWA STAŁE

1.1. Nośniki energii

O ile nie określono inaczej, w tej kategorii gromadzone są dane odnoszące się do wszystkich nośników energii wymienionych poniżej:

Nośnik energiiDefinicja
1.Węgiel kamiennyWęgiel kamienny to węgiel o cieple spalania ponad 20 000 kJ/kg w stanie bezpopiołowym, ale wilgotnym, oraz o średnim losowym współczynniku odbicia witrynitu wynoszącym co najmniej 0,6 procent.
2.Węgiel brunatny (lignit)Węgiel niemający zdolności spiekania, o cieple spalania poniżej 20 000 kJ/kg, zawierający ponad 31 % substancji lotnych w stanie suchym wolnym od substancji mineralnych.
3.TorfPalne, miękkie, porowate lub zbite kopalne złoże osadowe pochodzenia roślinnego o wysokiej zawartości wody (do 90 % w stanie surowym), dające się łatwo ciąć, o kolorze od jasnobrązowego do brunatnego. W kategorii tej nie należy ujmować torfu wykorzystywanego do celów innych niż energetyczne. Obejmuje torf mielony.
4.Brykiety z węgla kamiennegoPaliwo mieszane wytwarzane z miału węgla kamiennego z dodatkiem substancji wiążącej.
5.Brykiety z węgla brunatnegoBrykiety z węgla brunatnego to paliwo mieszane wytwarzane z węgla brunatnego (lignitu) lub węgla subbitumicznego poprzez brykietowanie w warunkach wysokiego ciśnienia, bez dodatku substancji wiążącej, zawierające suszony miał i pył z węgla brunatnego.
6.KoksStały produkt koksowania węgla, głównie węgla koksowego, w wysokiej temperaturze. Cechuje się niską zawartością wilgoci i substancji lotnych. Koks z koksowni jest wykorzystywany głównie w hutnictwie jako źródło energii i środek chemiczny. Kategoria ta obejmuje miał koksowy i koks odlewniczy. Do tej kategorii należy zaliczać półkoks (stały produkt koksowania węgla w niskiej temperaturze). Półkoks jest wykorzystywany jako paliwo do użytku domowego lub przez zakład przemiany. Kategoria ta obejmuje również koks, miał koksowy, koks z gazowni i półkoks z węgla brunatnego (lignitu).

1.2. Wykaz danych zagregowanych

O ile nie określono inaczej, w odniesieniu do wszystkich nośników energii wymienionych w poprzednim punkcie zgłasza się dane zagregowane według poniższego wykazu.

W przypadku terminów, których wyjaśnienia niniejszy załącznik nie zawiera, stosuje się wyjaśnienia zawarte w załączniku A.

1.2.1. Sektor dostaw

W odniesieniu do węgla kamiennego, węgla brunatnego (lignitu) oraz torfu mają zastosowanie następujące kategorie danych zagregowanych:

1.Produkcja
2.Produkty z odzysku (dotyczy wyłącznie węgla kamiennego) Zawiesiny i miały pochodzące z hałd odzyskiwane przez kopalnie.
3.Przywóz ogółem
4.Wywóz ogółem
5.Zapasy:
- Rozpoczęcie okresu
- Koniec okresu
- Zmiany stanu zapasów
Są to ilości składowane przez kopalnie i importerów.
Z wyłączeniem zapasów konsumentów (np. składowanych przez jednostki wytwórcze energii elektrycznej i koksownie), chyba że są to zapasy odbiorców będących bezpośrednimi importerami.
Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę ujemną, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę dodatnią.
6.Obliczone dostawy krajowe
Obliczona całkowita ilość produktów dostarczonych w celu zużycia w kraju. Otrzymywana wg wzoru:
Produkcja + Produkty z odzysku + Przywóz - Wywóz + Zmiana stanu zapasów
7.Różnica statystyczna
Jest to różnica między obliczoną a faktyczną ilością dostaw krajowych.
Dotyczy wyłącznie węgla kamiennego.
8.Faktyczne dostawy krajowe
Łączna ilość dostaw na rynek krajowy. Równa się sumie dostaw dla różnego rodzaju odbiorców. Może wystąpić różnica pomiędzy sumą dostaw, jaka wynika z obliczeń, a faktyczną sumą dostaw.
Dotyczy wyłącznie węgla kamiennego.
8.1.W tym: Dostawy do zawodowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej
8.2.W tym: Dostawy do koksowni
8.3.W tym: Dostawy do brykietowni węgla kamiennego
Ilości wykorzystane na potrzeby przetwarzania w brykietowniach (kopalnianych i niezależnych).
8.4.W tym: Dostawy do przemysłu ogółem
8.5.W tym: Pozostałe dostawy (sektor usług, gospodarstwa domowe itp.)
Ilości paliw przeznaczone dla gospodarstw domowych (wliczając górnicze deputaty węgla przynależne pracownikom kopalni i powiązanych z nimi zakładów) oraz zakładów usługowych (administracja, sklepy itp.), a także dla sektorów nigdzie indziej niewymienionych.
W odniesieniu do koksu, brykietów z węgla kamiennego oraz brykietów z węgla brunatnego mają zastosowanie następujące kategorie danych zagregowanych:
1.Produkcja
2.Przywóz ogółem
3.Wywóz ogółem
4.Zapasy:
- Rozpoczęcie okresu
- Koniec okresu
- Zmiany stanu zapasów
Ilości składowane przez koksownie (koks) oraz brykietownie węgla kamiennego (brykiety z węgla kamiennego).
Z wyłączeniem zapasów konsumentów, chyba że są to zapasy odbiorców będących bezpośrednimi importerami.
Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę ujemną, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę dodatnią.
5.Obliczone dostawy krajowe
Całkowita ilość produktów dostarczonych w celu zużycia w kraju. Otrzymywana wg wzoru:
Produkcja + Przywóz - Wywóz + Zmiana stanu zapasów
6.Dostawy do przemysłu hutniczego (dotyczy wyłącznie koksu)

1.2.2. Przywóz

Należy zgłosić przywóz według krajów pochodzenia i wywóz według krajów przeznaczenia w odniesieniu do węgla kamiennego.

1.3. Jednostki miary

Ilości wszystkich produktów wyraża się w 103 ton.

1.4. Odstępstwa i wyłączenia Nie dotyczy.

2. ENERGIA ELEKTRYCZNA

2.1. Nośniki energii

Niniejszy rozdział odnosi się do energii elektrycznej.

2.2. Wykaz danych zagregowanych

Przedstawia się dane zagregowane według poniższego wykazu. 2.2.1. Sektor produkcji

W odniesieniu do następujących kategorii danych zagregowanych należy zgłaszać wielkości brutto i netto:

1.Całkowita produkcja energii elektrycznej
1.1.W tym: Energia jądrowa
1.2.W tym: Energia wodna
1.2.1. W tym, w ramach pozycji 1.2: Część energii wodnej wyprodukowana w elektrowniach szczytowo-pompowych
1.3.W tym: Energia geotermalna
1.4.W tym: Konwencjonalna energia cieplna
1.5.W tym: Energia wiatru
Ponadto konieczne jest podanie następujących ilości energii elektrycznej:
2.Przywóz
2.1.W tym: Przywóz wewnątrz UE
3.Wywóz
3.1.W tym: Wywóz wewnątrz UE
4.Wykorzystanie na potrzeby elektrowni szczytowo-pompowych
5.Zużycie krajowe Obliczane według wzoru:

Produkcja netto + Przywóz - Wywóz - Wykorzystanie na potrzeby elektrowni szczytowo-pompowych

Do zużycia paliwa przez zawodowych wytwórców energii mają zastosowanie następujące kategorie danych zagregowanych (definicja węgla brunatnego - zob. załącznik B, a definicja węgla kamiennego - zob. załącznik C):
6.Całkowite zużycie paliwa przez wytwórców zawodowych

Ogólna ilość paliwa zużytego w procesie wytwarzania energii elektrycznej oraz wytwarzania energii cieplnej, przeznaczonej wyłącznie na sprzedaż stronom trzecim.

6.1.W tym: Węgiel kamienny
6.2.W tym: Węgiel brunatny (lignit)
6.3.W tym: Produkty naftowe
6.4.W tym: Gaz ziemny
6.5.W tym: Gazy pochodne (gazy przemysłowe)
6.6.W tym: Pozostałe paliwa

2.2.2. Zapasy paliwa u wytwórców zawodowych

Przez wytwórców zawodowych rozumie się zakłady użyteczności publicznej wytwarzające energię elektryczną przy użyciu paliw. Należy podać końcowy stan zapasów (stan zapasów na koniec miesiąca objętego sprawozdaniem) w następujących kategoriach:

1.Węgiel kamienny
2.Węgiel brunatny (lignit)
3.Produkty naftowe

2.3. Jednostki miary

1. Ilości energiiEnergia elektryczna: GWh
Węgiel kamienny, węgiel brunatny (lignit) i produkty naftowe: wyrażone w 103 ton oraz w TJ, na podstawie wartości opałowej.
Gaz ziemny oraz gazy pochodne: w TJ na podstawie ciepła spalania.
Pozostałe paliwa: w TJ na podstawie wartości opałowej.
Jądrowa energia cieplna: w TJ.
2. Zapasy103 ton

2.4. Odstępstwa i wyłączenia

Nie dotyczy.

3. ROPA NAFTOWA I PRODUKTY NAFTOWE

3.1. Nośniki energii

O ile nie określono inaczej, w tej kategorii gromadzone są dane odnoszące się do wszystkich wymienionych poniżej nośników energii, do których stosuje się definicje zawarte w załączniku B rozdział 4: ropa naftowa, NGL, półprodukty rafineryjne, inne węglowodory, gaz rafineryjny (poza ciekłym), etan, LPG, benzyna ciężka, benzyna silnikowa, benzyna lotnicza, paliwo typu benzynowego do silników odrzutowych, paliwo typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, olej napędowy (destylowane oleje opałowe), olej napędowy transportowy, oleje opałowe do celów ogrzewania i innych, ciężki olej opałowy (o niskiej bądź wysokiej zawartości siarki), benzyna lakowa i benzyny przemysłowe, smary, asfalt, parafiny oraz koks naftowy.

W razie potrzeby benzyny silnikowe należy zgłaszać w dwóch kategoriach, a mianowicie biobenzyny oraz niebiobenzyny; naftę lotniczą należy zgłaszać w dwóch kategoriach, a mianowicie biosyntetyczna i niebiosyntetyczna nafta lotnicza; olej napędowy należy zgłaszać w czterech kategoriach, a mianowicie olej napędowy do pojazdów drogowych, lekki olej opałowy i inne oleje napędowe, biodiesel oraz oleje napędowe niebędące biopaliwami.

Do grupy »Pozostałe produkty« zalicza się zarówno ilości odpowiadające definicji zawartej w załączniku B rozdział 4, jak i ilości benzyny lakowej i benzyn przemysłowych, smarów, asfaltu oraz parafin; stąd też wymienionych produktów nie należy zgłaszać odrębnie.

3.2. Wykaz danych zagregowanych

O ile nie określono inaczej, w odniesieniu do wszystkich nośników energii wymienionych w poprzednim punkcie zgłasza się dane zagregowane według poniższego wykazu.

3.2.1. Sektor dostaw

Poniższa tabela ma zastosowanie jedynie do ropy naftowej, NGL, półproduktów rafineryjnych, dodatków/ związków tlenowych, biopaliw i innych węglowodorów:

1.Produkcja krajowa
Nie dotyczy półproduktów rafineryjnych.
2.Pozyskanie z innych źródeł
Dodatki, biopaliwa i inne węglowodory, których produkcja została już ujęta w innych bilansach paliw.
Nie dotyczy ropy naftowej, NGL i półproduktów rafineryjnych.
3.Zwroty z sektora petrochemicznego
Produkty gotowe lub półprodukty zwracane przez sektor petrochemiczny rafineriom w celu dalszego przetwarzania, mieszania lub sprzedaży. Zwykle są to produkty uboczne produkcji petrochemicznej. Dotyczy wyłącznie półproduktów rafineryjnych.
4.Produkty przetwarzane
Przywożone produkty naftowe, po zmianie sklasyfikowane jako surowce do dalszego przetwarzania w rafinerii, bez dostarczania odbiorcom końcowym.
Dotyczy wyłącznie półproduktów rafineryjnych.
5.Przywóz i wywóz
Obejmuje ilości ropy naftowej oraz produktów przywożonych lub wywożonych w ramach umów o przetwarzanie (tj. rafinacji na zlecenie). Ropę naftową i NGL należy podawać jako pochodzące z kraju rzeczywistego początkowego pochodzenia; półprodukty rafineryjne oraz produkty gotowe należy podawać jako pochodzące z kraju, z którego zostały bezpośrednio sprowadzone.
Obejmuje wszelkie gazy ciekłe (np. LPG) ekstrahowane w trakcie regazyfikacji przywożonego ciekłego gazu ziemnego oraz produkty naftowe przywożone lub wywożone bezpośrednio przez przemysł petrochemiczny.
Uwaga: Wszelki obrót biopaliwami niebędącymi domieszką do paliw transportowych (czyli biopaliwami w postaci czystej) należy zgłaszać w kwestionariuszu dotyczącym energii ze źródeł odnawialnych.
6.Zużycie bezpośrednie
Ropa naftowa, NGL oraz inne węglowodory do użytku bezpośredniego bez przetwarzania w rafineriach ropy naftowej.
Obejmuje ropę naftową spalaną w celu produkcji energii elektrycznej.
7.Zmiany stanu zapasów
Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę dodatnią, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę ujemną.
8.Obliczony wsad do rafinerii
Całkowita obliczona ilość surowców, które wprowadzono do procesu rafinacji. Otrzymywana wg wzoru:
Produkcja krajowa + Pozyskanie z innych źródeł + Zwroty z sektora petrochemicznego + Produkty przetwarzane + Przywóz - Wywóz - Zużycie bezpośrednie - Zmiany stanu zapasów
9.Różnice statystyczne
Otrzymane jako różnica między obliczonym a faktycznym wsadem do rafinerii.
10.Faktyczny wsad do rafinerii
Ilości rzeczywiście zużytych przez rafinerie surowców.
11.Straty rafinerii
Różnica między faktycznym wsadem do rafinerii a produkcją rafinerii brutto. Straty mogą występować w procesie destylacji wskutek parowania. Zgłaszane straty przedstawia się jako wartość dodatnią. Mogą wystąpić przyrosty objętości, ale nie masy.
Poniższa tabela nie ma zastosowania do półproduktów rafineryjnych ani dodatków/związków tlenowych:
1.Dostawy produktów pierwotnych
Obejmują ilości krajowej lub przywożonej ropy naftowej (w tym kondensatu) oraz krajowego NGL zużyte bezpośrednio w postaci nieprzetworzonej w rafineriach ropy naftowej, a także ilości zwrotów z przemysłu petrochemicznego, które (nie będąc paliwem pierwotnym) również wykorzystywane są bezpośrednio.
2.Produkcja rafinerii brutto
Produkty gotowe produkowane przez rafinerię lub mieszalnię paliw.
Pozycja ta nie obejmuje strat rafinerii, ale obejmuje paliwo rafineryjne.
3.Produkty z odzysku
Produkty gotowe, które zostały już dostarczone odbiorcom końcowym, przechodzące ponowną dystrybucję (np. zużyte smary poddane ponownemu przetworzeniu). Ilości te należy odróżnić od zwrotów z przemysłu petrochemicznego.
4.Paliwo rafineryjne
Produkty naftowe zużywane na potrzeby działalności rafinerii.
Pozycja ta nie obejmuje produktów wykorzystywanych przez koncerny naftowe poza procesem rafinacji (np. bunkier lub zbiornikowce).
Obejmuje paliwa wykorzystywane przez rafinerie w toku produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na sprzedaż.
5.Przywóz i wywóz
6.Międzynarodowy bunkier morski
7.Produkty przeklasyfikowane
Ilości sklasyfikowane ponownie z uwagi na zmianę specyfikacji lub zmieszanie z innymi produktami.
Ujemną ilość jednego produktu kompensuje dodatnia ilość innego produktu (lub produktów) i odwrotnie; łączny efekt netto powinien być równy zero.
8.Produkty przetwarzane
Przywożone produkty naftowe, po zmianie sklasyfikowane jako surowce do dalszego przetwarzania w rafinerii.
9.Zmiany stanu zapasów
Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę dodatnią, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę ujemną.
10.Obliczone dostawy krajowe brutto
Suma otrzymywana wg wzoru:
Dostawy produktów pierwotnych + Produkcja rafinerii brutto + Produkty z odzysku - Paliwo rafineryjne + Przywóz - Wywóz - Międzynarodowy bunkier morski + Produkty przeklasyfikowane - Produkty przetwarzane - Zmiany stanu zapasów
11.Różnica statystyczna
Zdefiniowana jako różnica między obliczonymi dostawami krajowymi brutto a dostawami faktycznymi.
12.Faktyczne dostawy krajowe brutto
Faktyczne dostawy gotowych produktów naftowych ze źródeł pierwotnych (tj. z rafinerii, mieszalni itp.) na rynek krajowy.
Wartość ta może odbiegać od wyżej określonej ilości obliczonej, na przykład w związku z różnicami w uwzględnionym obszarze, czy też różnicami definicji w poszczególnych systemach sprawozdawczych.
12.1.W tym: Dostawy na potrzeby międzynarodowego lotnictwa cywilnego.
12.2.W tym: Dostawy do zawodowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej
12.3.W tym: Dostawy LPG w charakterze paliwa dla pojazdów
12.4.W tym: Dostawy (brutto) dla przemysłu petrochemicznego
13.Zwroty z sektora petrochemicznego do rafinerii
14.Dostawy krajowe netto ogółem

3.2.2. Zapasy

W odniesieniu do wszystkich nośników energii, w tym dodatków/związków tlenowych, ale z wyjątkiem gazu rafineryjnego, należy zgłaszać początkowy i końcowy stan zapasów wymienionych poniżej.
1.Zapasy składowane na terenie kraju

Zapasy przechowywane w następujących miejscach: zbiorniki w rafineriach, terminale hurtowe, tankownie rurociągów, barki i zbiornikowce żeglugi przybrzeżnej (gdy porty załadunku i przeznaczenia są położone w jednym kraju), zbiornikowce cumujące w portach państw członkowskich (w przypadku gdy ich ładunek ma być rozładowany w danym porcie), zbiorniki statków żeglugi śródlądowej. Pozycja ta nie obejmuje zawartości rurociągów, cystern szynowych i samochodowych, bunkrów jednostek pływających na morzu, zapasów na stacjach paliw, w punktach sprzedaży detalicznej oraz w bunkrach na morzu.

2.Zapasy przechowywane na potrzeby innych krajów na mocy dwustronnych umów na szczeblu rządowym
Stan zapasów na terytorium krajowym, należących do innego kraju, do których dostęp jest zagwarantowany umową między rządami obu krajów.
3.Zapasy o ustalonym zagranicznym odbiorcy
Zapasy na terytorium krajowym niewymienione w pkt 2, będące już własnością odbiorcy w innym kraju i dla niego przeznaczone. Zapasy te mogą być umiejscowione w granicach lub na zewnątrz stref składów celnych.
4.Inne zapasy przechowywane w strefach składów celnych
Pozycja ta obejmuje zapasy niewymienione w pkt 2 ani pkt 3, niezależnie od tego, czy ich odprawa celna miała miejsce czy nie.
5.Zapasy w posiadaniu kluczowych odbiorców
Wraz z zapasami będącymi pod kontrolą władz państwowych. Definicja nie obejmuje zapasów innych odbiorców.
6.Zapasy na pokładzie jednostek żeglugi oceanicznej stojących w porcie lub cumujących.
Zapasy te uwzględnia się niezależnie od tego, czy ich odprawa celna miała miejsce czy nie. Do tej kategorii nie zalicza się zapasów na pokładzie jednostek znajdujących się na pełnym morzu.
Obejmuje ona zawartość zbiornikowców żeglugi przybrzeżnej w przypadku, gdy ich porty załadunku i przeznaczenia są położone w jednym kraju. W przypadku gdy wchodzące do portu jednostki mają więcej niż jeden port rozładunku, uwzględnia się jedynie ilość, jaka ma być rozładowana w danym kraju.
7.Zapasy rządowe przechowywane na terenie kraju
Pozycja ta obejmuje zapasy cywilne utrzymywane przez rząd na terytorium kraju, będące w posiadaniu lub pod kontrolą rządu, utrzymywane wyłącznie na wypadek sytuacji kryzysowej.
Nie obejmuje zapasów przechowywanych przez państwowe przedsiębiorstwa naftowe lub zakłady energetyczne ani zapasów przechowywanych bezpośrednio przez takie przedsiębiorstwa na potrzeby rządu.
8.Zapasy przechowywane przez organizacje magazynujące na terenie kraju
Zapasy zarówno państwowych, jak i prywatnych jednostek powołanych celem przechowywania zapasów wyłącznie na wypadek sytuacji kryzysowej.
Z wyłączeniem obowiązkowych zapasów przedsiębiorstw prywatnych.
9.Wszelkie inne zapasy przechowywane na terenie kraju
Wszelkie pozostałe zapasy spełniające warunki określone w pkt 1 powyżej.
10.Zapasy przechowywane za granicą na mocy dwustronnych umów na szczeblu rządowym
Zapasy danego kraju, przechowywane na terytorium innych krajów, do których dostęp jest zagwarantowany umową między rządami obu krajów.
10.1.W tym: Zapasy rządowe
10.2.W tym: Zapasy organizacji zajmujących się magazynowaniem
10.3.W tym: Pozostałe zapasy
11.Zapasy przechowywane za granicą, których ostatecznym przeznaczeniem jest zasilenie zapasów z przywozu
Zapasy niewymienione w kategorii 10, należące do państwa składającego sprawozdanie, lecz przechowywane na terytorium innego kraju, skąd mają zostać przywiezione.
12.Inne zapasy przechowywane w strefach składów celnych
Pozostałe zapasy na terytorium krajowym, niewyszczególnione wśród powyższych kategorii.
13.Zawartość rurociągów

Ropa naftowa (w stanie surowym lub w postaci produktów naftowych) wypełniająca rurociąg, konieczna dla utrzymania przepływu w rurociągu.

Ponadto należy zgłaszać ilości w podziale na poszczególne kraje w odniesieniu do:

- końcowego stanu zapasów przechowywanych na potrzeby innych krajów na mocy umów międzyrządowych, w podziale na kraje beneficjentów,

- końcowego stanu zapasów przechowywanych na potrzeby innych krajów na mocy umów międzyrządowych, z czego przechowywanych w ramach umowy biletowej, w podziale na kraje beneficjentów,

- końcowego stanu zapasów o znanym miejscu przeznaczenia za granicą, w podziale na kraje beneficjentów,

- końcowego stanu zapasów przechowywanych za granicą na mocy umów międzyrządowych, w podziale według miejsca przechowywania,

- końcowego stanu zapasów przechowywanych za granicą na mocy umów międzyrządowych, z czego przechowywanych w ramach umowy biletowej, w podziale według miejsca przechowywania,

- końcowego stanu zapasów przechowywanych za granicą, których ostatecznym przeznaczeniem jest przywóz do kraju sporządzającego sprawozdanie, w podziale według miejsca przechowywania.

Zapasy początkowe oznaczają stan zapasów w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty sprawozdaniem. Zapasy końcowe oznaczają stan zapasów w ostatnim dniu miesiąca objętego sprawozdaniem.

3.2.3. Przywóz i wywóz

Przywóz według kraju pochodzenia i wywóz według kraju przeznaczenia.

3.3. Jednostki miary

Ilości energii: 103 ton

3.4. Uwagi geograficzne

Jedynie dla celów sprawozdawczości statystycznej zastosowanie mają wyjaśnienia zawarte w załączniku A rozdział 1, z następującymi wyjątkami:

1. Dania obejmuje Wyspy Owcze i Grenlandię.

2. Szwajcaria obejmuje Liechtenstein.

3.5. Odstępstwa i wyłączenia Nie dotyczy.

4. GAZ ZIEMNY

4.1. Nośniki energii

Gaz ziemny zdefiniowany jest w załączniku B rozdział 2.

4.2. Wykaz danych zagregowanych

O ile nie określono inaczej, w odniesieniu do wszystkich nośników energii wymienionych w poprzednim punkcie zgłasza się dane zagregowane według poniższego wykazu.

4.2.1. Sektor dostaw

1.Produkcja krajowa
Całość gazu w postaci suchej, gotowego do wprowadzenia na rynek, wyprodukowanego w granicach kraju, w tym na wodach przybrzeżnych. Wielkość produkcji mierzona jest po oczyszczeniu i odzyskaniu kondensatu gazu ziemnego i siarki.
Pozycja ta nie obejmuje strat w procesie wydobycia oraz ilości zatłoczonych, uwolnionych do atmosfery lub spalonych w pochodniach.
Pozycja obejmuje ilości wykorzystane w przemyśle gazu ziemnego; w wydobyciu gazu, systemach rurociągów i zakładach przetwórstwa.
2.Przywóz
3.Wywóz
4.Zmiany stanu zapasów
Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę dodatnią, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę ujemną.
5.Obliczone dostawy krajowe brutto
Suma otrzymywana wg wzoru:
Produkcja krajowa + Przywóz - Wywóz - Zmiana stanu zapasów
6.Różnica statystyczna
Zdefiniowana jako różnica między obliczonymi dostawami krajowymi brutto a dostawami faktycznymi.
7.Faktyczne dostawy krajowe brutto
Obejmują gaz wykorzystany w przemyśle gazowniczym do wytwarzania ciepła i eksploatacji urządzeń (zużycie w trakcie wydobycia gazu, na potrzeby systemu gazociągów i zakładów przetwarzających) oraz straty dystrybucji.
8.Początkowy i końcowy stan zapasów na terytorium kraju
Odnosi się to do zapasów magazynowanych w specjalnych urządzeniach magazynujących (wyczerpane złoża gazu lub ropy, formacje wodonośne, kawerny solne bądź inne) oraz w magazynach skroplonego gazu ziemnego. Zapasy początkowe oznaczają stan zapasów w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty sprawozdaniem. Zapasy końcowe oznaczają stan zapasów w ostatnim dniu miesiąca objętego sprawozdaniem.
9.Zużycie na potrzeby własne i straty w przemyśle gazu ziemnego
Gaz wykorzystany przez przemysł gazowniczy do wytwarzania ciepła i eksploatacji urządzeń (zużycie w trakcie wydobycia gazu, na potrzeby systemu gazociągów i zakładów przetwarzających).
Pozycja ta obejmuje straty dystrybucji.

4.2.2. Przywóz i wywóz

W przeciwieństwie do definicji w załączniku A przywóz i wywóz należy zgłaszać w tym przypadku w podziale na kraje sąsiadujące.

4.3. Jednostki miary

Ilości należy zgłaszać w dwóch jednostkach:

- ilość fizyczna: w 106 m3, w warunkach odniesienia dla gazu (15 °C, 101,325 kPa),

- wartość energetyczna: w TJ na podstawie ciepła spalania.

4.4. Odstępstwa i wyłączenia Nie dotyczy.

5. STOSOWNE PRZEPISY

W odniesieniu do gromadzenia danych opisanych we wszystkich poprzednich rozdziałach zastosowanie mają następujące przepisy:

1. Okres sprawozdawczy Miesiąc kalendarzowy.

2. Częstotliwość Miesięcznie.

3. Terminy przekazywania danych

Wszystkie dane opisane w pkt 3 (ropa naftowa i produkty naftowe) oraz w pkt 4 (gaz ziemny): w ciągu 55 dni od końca miesiąca objętego sprawozdaniem.

Wszystkie pozostałe dane: w ciągu trzech miesięcy po miesiącu objętym sprawozdaniem.

4. Forma i sposób przekazywania danych

Format przekazywanych danych winien być zgodny z właściwym standardem wymiany danych określonym przez Eurostat.

Dane przekazuje się lub przesyła drogą elektroniczną do pojedynczego punktu wprowadzania danych w Eurostacie.

ZAŁĄCZNIK D

KRÓTKOTERMINOWE MIESIĘCZNE DANE STATYSTYCZNE

Niniejszy załącznik zawiera opis zakresu, jednostek, okresu sprawozdawczego oraz częstotliwości, terminów i sposobów przekazywania danych na potrzeby krótkoterminowego miesięcznego gromadzenia danych statystycznych.

W przypadku terminów, których wyjaśnienia niniejszy załącznik nie zawiera, stosuje się wyjaśnienia zawarte w załączniku A.

1. GAZ ZIEMNY

1.1. Nośniki energii

Niniejszy rozdział odnosi się wyłącznie do gazu ziemnego. Gaz ziemny zdefiniowany jest w załączniku B rozdział 2.

1.2. Wykaz danych zagregowanych

Przedstawia się dane zagregowane według poniższego wykazu.

1. Produkcja
2. Przywóz
3. Wywóz
4. Zmiany zapasów

Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę ujemną, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę dodatnią.

5. Dostawy

Obliczane według wzoru:

Produkcja + Przywóz - Wywóz + Zmiana stanu zapasów

6 Stan zapasów na koniec miesiąca

1.3. Jednostki miary

Ilości gazu ziemnego należy podawać w TJ na podstawie ciepła spalania.

1.4. Pozostałe stosowne przepisy

1. Okres sprawozdawczy Miesiąc kalendarzowy.

2. Częstotliwość Miesięcznie.

3. Terminy przekazywania danych

W ciągu jednego miesiąca po miesiącu objętym sprawozdaniem.

4. Forma i sposób przekazywania danych

Format przekazywanych danych winien być zgodny z właściwym standardem wymiany danych określonym przez Eurostat.

Dane przekazuje się lub przesyła drogą elektroniczną do pojedynczego punktu wprowadzania danych w Eurostacie.

1.5. Odstępstwa i wyłączenia

Niemcy są zwolnione z gromadzenia tych danych do dnia 30 września 2014 r. 2. ENERGIA ELEKTRYCZNA

2.1. Nośniki energii

Niniejszy rozdział odnosi się wyłącznie do energii elektrycznej.

2.2. Wykaz danych zagregowanych

Przedstawia się dane zagregowane według poniższego wykazu.

1. Całkowita produkcja energii elektrycznej
Ilość wytworzonej energii elektrycznej brutto ogółem.
Obejmuje zużycie własne wytwórców.
2. Przywóz
3. Wywóz
4. Dostawy energii elektrycznej brutto
Obliczane według wzoru:
Łączna produkcja energii elektrycznej + Przywóz - Wywóz

2.3. Jednostki miary

Ilości energii elektrycznej należy wyrażać w GWh.

2.4. Pozostałe stosowne przepisy

1. Okres sprawozdawczy Miesiąc kalendarzowy.

2. Częstotliwość Miesięcznie.

3. Terminy przekazywania danych

W ciągu jednego miesiąca po miesiącu objętym sprawozdaniem.

4. Forma i sposób przekazywania danych

Format przekazywanych danych winien być zgodny z właściwym standardem wymiany danych określonym przez Eurostat.

Dane przekazuje się lub przesyła drogą elektroniczną do pojedynczego punktu wprowadzania danych w Eurostacie.

2.5. Odstępstwa i wyłączenia

Niemcy są zwolnione z gromadzenia tych danych. 3. ROPA NAFTOWA I PRODUKTY NAFTOWE

Do gromadzenia danych z tego zakresu odnosi się powszechnie stosowana nazwa »Kwestionariusz JODI«.

3.1. Nośniki energii

O ile nie określono inaczej, w tej kategorii gromadzone są dane odnoszące się do wszystkich wymienionych poniżej nośników energii, do których stosuje się definicje zawarte w załączniku B rozdział 4: ropa naftowa, LPG, benzyna (suma benzyn silnikowych i lotniczych), nafta (obejmująca paliwa typu nafty do silników odrzutowych oraz inne nafty), olej napędowy i olej opałowy (o niskiej bądź wysokiej zawartości siarki).

Gromadzi się ponadto dane dotyczące »olejów ogółem«, do których zalicza się łącznie wszystkie te produkty poza ropą naftową i które obejmują poza tym inne produkty naftowe, takie jak gaz rafineryjny, etan, benzyna ciężka, koks naftowy, benzyna lakowa i benzyny przemysłowe, parafiny, asfalt, smary i inne.

3.2. Wykaz danych zagregowanych

O ile nie określono inaczej, w odniesieniu do wszystkich nośników energii wymienionych w poprzednim punkcie zgłasza się dane zagregowane według poniższego wykazu.

3.2.1. Sektor dostaw

Poniższa tabela ma zastosowanie wyłącznie do ropy naftowej:

1. Produkcja
2. Przywóz
3. Wywóz
4. Końcowy stan zapasów
5. Zmiany zapasów

Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę dodatnią, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę ujemną.

6. Wsad do rafinerii

Faktyczny przerób ropy w rafineriach.

Poniższa tabela odnosi się do ropy naftowej, LPG, benzyny, nafty, olejów napędowych, oleju opałowego i olejów ogółem:
1. Produkcja rafinerii

Produkcja brutto, włącznie z paliwem rafineryjnym.

2. Przywóz
3. Wywóz
4. Końcowy stan zapasów
5. Zmiany zapasów

Wzrost stanu zapasów wykazuje się jako liczbę dodatnią, a zmniejszenie stanu zapasów jako liczbę ujemną.

6. Zapotrzebowanie Dostawy lub sprzedaż na rynek wewnętrzny (zużycie krajowe) + Paliwo rafineryjne + Międzynarodowy bunkier morski i lotniczy. Do zapotrzebowania na oleje ogółem zalicza się ropę naftową.

3.3. Jednostki miary

Ilości energii: 103 ton

3.4. Pozostałe stosowne przepisy

1. Okres sprawozdawczy Miesiąc kalendarzowy.

2. Częstotliwość Miesięcznie.

3. Terminy przekazywania danych

W ciągu 25 dni od końca miesiąca objętego sprawozdaniem.

4. Forma i sposób przekazywania danych

Format przekazywanych danych winien być zgodny z właściwym standardem wymiany danych określonym przez Eurostat.

Dane przekazuje się lub przesyła drogą elektroniczną do pojedynczego punktu wprowadzania danych w Eurostacie.

3.5. Odstępstwa i wyłączenia

Nie dotyczy."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.