Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.258.1

| Akt oczekujący
Wersja od: 9 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1681
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki w odniesieniu do terminów przekazywania danych i dostosowania załączników I i II
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE 1 , w szczególności jego art. 3 ust. 2 i art. 9 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) nr 692/2011 określa terminy przekazywania europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki.

(2) Aktualność jest zasadniczym elementem jakości statystyki publicznej, a rozwój techniczny umożliwia organom statystycznym generowanie danych z krótszymi opóźnieniami. Dlatego też, biorąc pod uwagę istniejące praktyki w zakresie gromadzenia danych w państwach członkowskich, terminy przekazywania miesięcznych danych dotyczących wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych powinny zostać skrócone.

(3) Zwalczanie sezonowości pozostaje kwestią o zasadniczym znaczeniu dla organów publicznych i podmiotów gospodarczych w dziedzinie turystyki na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W związku z tym miesięczne dane dotyczące noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych powinny być przekazywane na poziomie regionalnym.

(4) Turystyka jest jedną z dziedzin gospodarki, które przyczyniają się do tworzenia możliwości, jak również wyzwań dla miast europejskich, a mierzenie znaczenia turystyki dla rozwoju poszczególnych miast przyczynia się do analizy porównawczej, oceny i opracowywania odpowiednich strategii rozwoju. W związku z tym należy przekazywać dane dotyczące noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w dużych miastach lub miastach o dużym ruchu turystycznym.

(5) Turystyka przyczynia się w dużym stopniu do rozwoju niebieskiej gospodarki o wysokim potencjale w zakresie trwałego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, a turystyka nadmorska może być lepiej analizowana pod kątem różnych poziomów urbanizacji tego obszaru. W związku z tym należy przekazywać dane dotyczące noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych analizujące zarówno charakter nadmorski lub inny niż nadmorski danego obszaru, jak i stopień urbanizacji.

(6) Turystyka jest działalnością gospodarczą, w ramach której decyzje dotyczące podaży i popytu zapadają często na poziomie miejsca przeznaczenia, poza poziomem regionów NUTS 2, dla których dane są dostępne zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 692/2011. W związku z tym dane dotyczące noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych powinny być przekazywane na poziomie regionów NUTS 3.

(7) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych 2  ma zastosowanie do imprez turystycznych oferowanych podróżnym na sprzedaż lub sprzedawanych podróżnym przez przedsiębiorców, a także powiązanych usług turystycznych, których nabywanie jest ułatwiane podróżnym przez przedsiębiorców.

(8) Oferowanie i korzystanie z usług zakwaterowania i transportu za pośrednictwem platform internetowych może zapewnić klientom większy wybór i stworzyć nowe możliwości w zakresie przedsiębiorczości dla przedsiębiorstw i obywateli, co przyniesie pozytywne i negatywne skutki uboczne; zjawisko to można mierzyć z perspektywy popytu, wykorzystując ramy europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki. W związku z tym należy w przypadku podróży turystycznych dokonać zmian zmiennych i podziałów.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 692/2011, nie nakładając jednocześnie znacznych dodatkowych obciążeń administracyjnych na państwa członkowskie i respondentów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) nr 692/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Państwa członkowskie przekazują:

a) zweryfikowane roczne dane wymienione w sekcjach 1 i 2 załącznika I w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu okresu odniesienia, o ile w załączniku I nie określono inaczej;

b) zweryfikowane miesięczne dane wymienione w sekcji 2 załącznika I w terminie ośmiu tygodni po zakończeniu okresów odniesienia dla lat referencyjnych 2020 i 2021 oraz w terminie sześciu tygodni po zakończeniu okresu odniesienia od roku odniesienia 2022;

c) zweryfikowane dane wymienione w sekcji 4 załącznika I w terminie dziewięciu miesięcy po zakończeniu okresu odniesienia, o ile dane państwo członkowskie postanowi je przekazać;

d) zweryfikowane dane wymienione w załączniku II w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu okresu odniesienia.";

2) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
a) w sekcji 2 pkt "A. Zmienne i podziały, które należy przekazywać w przypadku danych rocznych" otrzymuje brzmienie:
(i) pierwszy wiersz tabeli w pozycji "(1) Na poziomie regionalnym NUTS 2 oraz na poziomie krajowym" otrzymuje brzmienie:
Rodzaj zakwaterowaniaZmiennePodziały
"Ogółem (wszystkie rodzaje turystycznych obiektów noclegowych)Liczba noclegów udzielonych rezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Liczba noclegów udzielonych nierezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Rodzaj lokalizacji a) i b) Regiony na poziomie NUTS 3 Miesiące roku referencyjnego [nieobowiązkowo, jeżeli poziom NUTS 2 obejmuje całe państwo członkowskie]"
(ii) w tabeli "2. Na poziomie krajowym" dodaje się wiersz w brzmieniu:
Rodzaj zakwaterowaniaZmiennePodziały
"Ogółem (wszystkie rodzaje turystycznych obiektów noclegowych)Liczba noclegów udzielonych rezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Liczba noclegów udzielonych nierezydentom w turystycznych obiektach noclegowych

Rodzaj lokalizacji a) w połączeniu z

rodzajem lokalizacji b)

Miasta"

b) skreśla się pkt "D. Ekspresowe kluczowe wskaźniki";
c) w sekcji 3 dodaje się pkt F w brzmieniu:

"F. Miasta

Miasta, w odniesieniu do których przekazywane są dane, spełniają wymogi art. 4b ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 i należą tu przede wszystkim:

- miasta, na które łącznie przypada 90 % rocznych noclegów w obiekcie zakwaterowania turystycznego w miastach kraju,

- stolica,

- wszystkie miasta liczące co najmniej 200 000 mieszkańców.

Do tego celu miasta to lokalne jednostki administracyjne, w których co najmniej 50 % ludności mieszka w ośrodkach miejskich; ośrodek miejski to klaster o dużej gęstości sąsiadujących komórek siatki odpowiadających 1 km2 gęstości zaludnienia wynoszącej co najmniej 1 500 mieszkańców na km2 i łącznej liczbie ludności wynoszącej co najmniej 50 000 mieszkańców. Komisja (Eurostat) wraz z państwami członkowskimi regularnie aktualizują wykaz miast. Państwa członkowskie przekazują dane dotyczące najnowszego wykazu miast dostępnego w dniu 31 grudnia roku odniesienia.";

3) w załączniku II w sekcji 2 pkt "A. Zmienne, które należy przekazywać" wiersze 8 do 15 w tabeli otrzymują brzmienie:
ZmienneKategorie, które należy przekazywaćOkresowość
"8.Główne środki transportua) Lotniczy (lot rejsowy lub czarterowy lub inne usługi lotnicze)

b) Wodny (taki jak linie pasażerskie i promy, rejsy wycieczkowe, łodzie rekreacyjne, statki wynajmowane)

c) Kolej

d) Autobus, autokar (regularny/rejsowy lub okazjonalny/nierejsowy)

d1) [nieobowiązkowo] regularny/rejsowy autobus lub autokar

d2) [nieobowiązkowo] okazjonalny/nie-rejsowy autobus lub autokar

e) Prywatny pojazd silnikowy (własny lub leasingowy, w tym samochód przyjaciół/rodziny)

f) Wynajęty pojazd silnikowy (w tym wspólne przejazdy samochodem lub platformy wspólnego użytkowania samochodów osobowych)

g) Inne (takie jak rower)

Roczne
9.Główne rodzaje zakwaterowaniaa) Wynajmowane miejsca zakwaterowania: hotele i podobne obiekty zakwaterowania

b) Wynajmowane miejsca zakwaterowania: pola kempingowe, włączając pola dla przyczep i pojazdów kempingowych (niemieszkalne)

c) Wynajmowane miejsca zakwaterowania: takie jak dom, willa, mieszkanie; pokój (pokoje) wynajęty(-e) w lokalu mieszkalnym

d) Wynajmowane miejsca zakwaterowania: pozostałe obiekty wynajmowane (schroniska młodzieżowe, przystanie jachtowe, zakłady uzdrowiskowe)

e) Niewynajmowane miejsca zakwaterowania: własne domy wakacyjne

f) Niewynajmowane miejsca zakwaterowania: zakwaterowanie zapewnione bezpłatnie przez krewnych lub znajomych

g) Niewynajmowane miejsca zakwaterowania: inne niewynajmowane miejsca zakwaterowania:

Roczne
10.Rezer wowanie podróży: rezerwowanie głównych miejsc zakwaterowania za pośrednictwem internetua) Tak

b) Nie

Co trzy lata
11.Rezerwowanie podróży: sposób rezerwacji głównych rodzajów zakwaterowaniaa) Bezpośrednio u dostawcy zakwaterowania

b) Za pośrednictwem biura podróży, organizatora wycieczek, por talu lub agencji wynajmującej krótkoterminowo nieruchomości lub oferującej wynajem na wakacje, dysponującej wykazem wielu dostawców zakwaterowania.

c) Rezerwowanie nie było konieczne

Co trzy lata
11a.[Tylko w przypadku podróży z zakwaterowaniem rezerwowanych przez inter net za pośrednictwem biura podróży, organizatora wycieczek, por talu lub agencji wynajmującej krótkoterminowo nier uchomości lub oferującej wynajem na wakacje; tylko w przypadku podróży z głównym rodzajem zakwaterowania "wynajmowane zakwaterowanie: takie jak dom, willa, mieszkanie; pokój (pokoje) wynajęty(-e) w lokalu mieszkalnym"] Rezerwowanie głównych rodzajów zakwaterowania za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji, takich jak Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAwaya) Tak

b) Nie

Co trzy lata
12.Rezerwowanie podróży: rezerwowanie głównego środka transportu za pośrednictwem internetua) Tak

b) Nie

Co trzy lata
13.Rezerwowanie podróży: sposób rezerwowania głównego środka transportua) Bezpośrednio u dostawcy transportu

b) Za pośrednictwem biura podróży, organizatora wycieczek, portalu

c) Rezerwowanie nie było konieczne

Co trzy lata
13a.[Opcjonalnie] [Tylko w przypadku podróży rezerwowanych z wykorzystaniem internetu za pośrednictwem biura podróży, organizatora wycieczek, portalu] Rezerwowanie głównych środków transportu za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji, takich jak BlaBlaCara) Tak

b) Nie

Co trzy lata
14.Rezerwowanie podróży: wyjazd zorganizowanya) Tak

b) Nie

Co trzy lata
15.Rezerwowanie podróży: Rezerwowanie wyjazdu zorganizowanego przez interneta) Tak

b) Nie

Co trzy lata
15a.Wydatki jednego turysty na zakwaterowanie w trakcie podróży w ramach wyjazdu zorganizowanegoRoczne"
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 1 sierpnia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 192 z 6.7.2011, s. 17.
2 Dz.U. L 326 z 11.12.2015, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.