Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.328.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2000
z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 w odniesieniu do ponownego przydziału pozostałych kwot przydzielonych na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 lub przeznaczenia tych kwot na inne działania w ramach programów krajowych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 i 4,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Celem niniejszego rozporządzenia jest umożliwienie ponownego przydziału pozostałych kwot, które przydzielono na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 2  i (UE) 2015/1601 3  na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 4 , lub przeznaczenie tych kwot na inne działania w ramach programów krajowych, zgodnie z priorytetami Unii oraz potrzebami państw członkowskich w szczególnych obszarach azylu i migracji. Należy również zapewnić przejrzystość takiego ponownego przydzielenia kwot lub ich przeznaczenia.

(2) Komisja przydzieliła finansowanie na programy krajowe państw członkowskich w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w celu wspierania wdrażania decyzji (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601. Decyzja Rady (UE) 2015/1601 została zmieniona decyzją Rady (UE) 2016/1754 5 . Decyzje te przestały obecnie obowiązywać.

(3) Część środków finansowych przydzielonych na mocy decyzji (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 w 2016 r. i w niektórych przypadkach w 2017 r. pozostaje dostępna w ramach programów krajowych państw członkowskich.

(4) Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystania pozostałych kwot na dalsze działania relokacyjne w drodze ich ponownego przydzielenia na to samo działanie w ramach programów krajowych. Państwa członkowskie powinny ponownie przydzielić lub przenieść co najmniej 20 % tych kwot na działania w ramach programów krajowych, na przekazywanie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej, na przesiedlenia i inne doraźne przyjmowanie ze względów humanitarnych, a także na środki przygotowawcze do przekazywania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową po ich przybyciu do Unii, w tym drogą morską, lub w celu przekazania osób korzystających z ochrony międzynarodowej. Środki takie powinny obejmować jedynie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit drugi lit. a), b), e) i f) rozporządzenia (UE) nr 516/2014.

(5) Jeżeli taka potrzeba została należycie uzasadniona w zrewidowanych programach krajowych państw członkowskich, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystania do 80 % tych kwot na działania odpowiadające na inne wyzwania w obszarze azylu i migracji, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 516/2014. Potrzeby państw członkowskich w tych obszarach są nadal duże. Ponowny przydział pozostałych kwot na to samo działanie lub ich przeniesienie na potrzeby innych działań w ramach programu krajowego powinny być możliwe tylko jednokrotnie i za zgodą Komisji. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby przeznaczanie środków odbywało się w sposób zapewniający pełne poszanowanie zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 6 , w szczególności zasad dotyczących wydajności i przejrzystości.

(6) Należy rozszerzyć grupę docelową osób kwalifikujących się do przekazania, a także liczbę państw członkowskich, z których odbywa się przekazanie, aby państwa członkowskie mogły korzystać z większej elastyczności przy dokonywaniu przekazania, przy uwzględnieniu szczególnych potrzeb małoletnich bez opieki lub innych osób ubiegających się o ochronę międzynarodową wymagających szczególnej troski, a także szczególnej sytuacji członków rodziny osób korzystających z ochrony międzynarodowej. Przepisy szczegółowe dotyczące kwot ryczałtowych z tytułu przesiedlenia i przekazywania osób korzystających z ochrony międzynarodowej z jednego państwa członkowskiego do innego powinny odzwierciedlać to rozszerzenie.

(7) Państwa członkowskie i Komisja powinny mieć wystarczająco dużo czasu na rewizję krajowych programów w celu uwzględnienia odpowiednich zmian przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Należy zatem zastosować odstępstwo od art. 50 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 7  w odniesieniu do pozostałych kwot, które przydzielono na wspieranie wdrażania decyzji (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601, przedłużając termin umorzenia o sześć miesięcy z uwagi na potrzebę dokończenia procedury rewizji programów krajowych, o której mowa w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 514/2014.

(8) Państwa członkowskie powinny również mieć wystarczająco dużo czasu na wykorzystanie kwot ponownie przydzielonych na to samo działanie lub przeniesionych na cele innych działań, zanim kwoty te zostaną umorzone. Po zatwierdzeniu przez Komisję takiego ponownego przydzielenia lub przeniesienia kwot w ramach programu krajowego, przedmiotowe kwoty należy zatem uznać za przydzielone w roku, w którym zrewidowano program krajowy zatwierdzający to ponowne przydzielenie lub przeniesienie.

(9) Komisja powinna co roku składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania środków przeznaczonych na przekazywanie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z ochrony międzynarodowej, w szczególności w odniesieniu do przekazywania kwot na inne działania w ramach krajowego programu, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(10) Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na finansowanie dostępne na mocy art. 17 rozporządzenia (UE) nr 516/2014.

(11) Cele niniejszego rozporządzenia są realizowane z zastrzeżeniem trwających negocjacji w sprawie reformy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 604/2013 8 .

(12) Zgodnie z art. 1 i 2 oraz art. 4a ust. 1 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), bez uszczerbku dla art. 4 tego protokołu, Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związane ani go nie stosuje.

(13) Zgodnie z art. 3 i art. 4a ust. 1 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do TUE i TFUE, Irlandia powiadomiła, pismem z dnia 7 grudnia 2018 r., o chęci uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

(14) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do TUE i TFUE, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani go nie stosuje.

(15) Aby zapobiec umorzeniu pozostałych kwot, które przydzielono wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(16) Jeżeli rozporządzenie (UE) nr 516/2014 nie zostanie zmienione przed końcem 2018 r. a odnośne finansowanie nie będzie już dostępne do wykorzystania przez państwa członkowskie w ramach programów krajowych wspieranych przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Z uwagi na pilny charakter zmiany rozporządzenia (UE) nr 516/2014 właściwe jest odstąpienie od ośmiotygodniowego terminu, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do TUE, TFUE oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

(17) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 516/2014,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) nr 516/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:
a) tytuł otrzymuje brzmienie:

"Zasoby na przekazywanie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej";

b) w ust. 1 słowa "osobę korzystającą z ochrony międzynarodowej" zastępuje się wyrażeniem "osobę ubiegającą się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub osobę korzystającą z ochrony międzynarodowej";
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kwoty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przydziela się państwom członkowskim za pierwszym razem na mocy indywidualnych decyzji w sprawie finansowania zatwierdzających ich programy krajowe zgodnie z procedurą określoną w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 514/2014, a następnie na mocy decyzji w sprawie finansowania, która ma zostać załączona do decyzji zatwierdzającej ich programy krajowe. Ponowne przydzielenie tych kwot na to samo działanie w ramach programu krajowego lub przesunięcie tych kwot na potrzeby innych działań w ramach programu krajowego jest możliwe w przypadku, gdy takie potrzeby zostały należycie uzasadnione w odpowiednim zrewidowanym programie krajowym. Kwota może zostać ponownie przydzielona lub przesunięta tylko jednokrotnie. Komisja zatwierdza takie ponowne przydzielenie lub przeniesienie w drodze rewizji programu krajowego.

W odniesieniu do kwot wynikających ze środków tymczasowych ustanowionych decyzjami Rady (UE) 2015/1523 * i (UE) 2015/1601 * z myślą o umacnianiu solidarności i zgodnie z art. 80 TFUE państwa członkowskie powinny przeznaczyć co najmniej 20 % tych kwot na działania w ramach programów krajowych, na przekazywanie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z ochrony międzynarodowej, na przesiedlenia i inne doraźne przyjmowanie ze względów humanitarnych, a także na środki przygotowawcze do przekazywania osób ubiegających się o ochronę po ich przybyciu do Unii, w tym drogą morską, lub w celu przekazania osób korzystających z ochrony międzynarodowej. Środki takie nie obejmują żadnych środków związanych z zatrzymaniem. Jeżeli państwo członkowskie ponownie przydziela lub przekazuje zasoby poniżej tej minimalnej wartości procentowej, nie jest możliwe przeniesienie różnicy między kwotą ponownie przydzieloną lub przeniesioną a minimalną wartością procentową na inne działania w ramach programu krajowego.

d) dodaje się ustępy w brzmieniu:

"3a. Do celów art. 50 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 514/2014, w przypadku gdy kwoty wynikające ze środków tymczasowych ustanowionych decyzjami (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 są ponownie przydzielane na to samo działanie w ramach programu krajowego lub przenoszone na potrzeby innych działań w ramach programu krajowego zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, odnośne kwoty uznaje się za przydzielone w roku, w którym zrewidowano program krajowy zatwierdzający to ponowne przydzielenie lub przeniesienie.

3b. W drodze odstępstwa od art. 50 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 514/2014 termin umorzenia kwot, o których mowa w ust. 3a niniejszego artykułu, zostaje przedłużony o sześć miesięcy.

3c. Komisja składa co roku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego artykułu.";

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W celu skutecznej realizacji celów solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności, o których mowa w art. 80 TFUE, między państwami członkowskimi oraz w ramach dostępnych zasobów Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 26 niniejszego rozporządzenia w celu dostosowania kwot ryczałtowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, z uwzględnieniem w szczególności aktualnych stóp inflacji, istotnych zmian w dziedzinie przekazywania z jednego państwa członkowskiego do innego osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z ochrony międzynarodowej oraz w związku z przesiedleniami i innym doraźnym przyjmowaniem ze względów humanitarnych, a także czynników, które mogą zoptymalizować korzystanie z bodźca finansowego, jakim są kwoty ryczałtowe.";

2) w tytule i we wprowadzeniu do art. 25 słowa "osób korzystających z ochrony międzynarodowej" zastępuje się słowami "osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej".
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.
Sporządzono w Strasburgu dnia 12 grudnia 2018 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
A. TAJANIJ. BOGNER-STRAUSS
PrzewodniczącyPrzewodnicząca
1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 11 grudnia 2018 r.
2 Decyzja Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (Dz.U. L 239 z 15.9.2015, s. 146).
3 Decyzja Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 80).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 168).
5 Decyzja Rady (UE) 2016/1754 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/1601 ustanawiającą środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (Dz.U. L 268 z 1.10.2016, s. 82).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s.1).
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 112).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31).
*Decyzja Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (Dz.U. L 239 z 15.9.2015, s. 146).
**) Decyzja Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 80).";
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.