Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.159.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1017
z dnia 15 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE 1 , w szczególności jego art. 26 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Odpowiedni przedstawiciele europejskich sektorów paszowych, po konsultacjach z innymi zainteresowanymi stronami, we współpracy z właściwymi organami krajowymi oraz przy uwzględnieniu odpowiedniego doświadczenia wynikającego z opinii wydanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz z rozwoju wiedzy naukowej i technicznej, przygotowali zmiany do katalogu materiałów paszowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 68/2013 2 . Zmiany te polegają na wyjaśnieniu przepisów ogólnych, dodaniu nowych pozycji do procesów obróbki i materiałów paszowych oraz poprawie istniejących pozycji. W ich ramach określono także maksymalne zawartości zanieczyszczeń chemicznych, poziomy czystości botanicznej i poziomy zawartości wilgoci oraz ustanowiono obowiązkowe deklaracje dotyczące materiałów paszowych.

(2) Warunki ustanowione w art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 767/2009 są spełnione.

(3) Ze względu na dużą liczbę zmian, które trzeba wprowadzić do rozporządzenia (UE) nr 68/2013, dla zachowania spójności i jasności oraz w celu uproszczenia należy zastąpić załącznik do wspomnianego rozporządzenia.

(4) Powinno się zmniejszyć obciążenie administracyjne podmiotów gospodarczych przez zapewnienie okresu czasu pozwalającego na płynną zmianę etykietowania, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń w praktykach handlowych.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 68/2013 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Materiały paszowe, które zostały opatrzone etykietą przed dniem 11 stycznia 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 68/2013 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane do wyczerpania zapasów.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 15 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

KATALOG MATERIAŁÓW PASZOWYCH

CZĘŚĆ A

Przepisy ogólne

1. Stosowanie katalogu przez podmioty działające na rynku pasz jest dobrowolne. Nazwa materiału paszowego wymienionego w części C może być jednak stosowana wyłącznie w przypadku materiału paszowego spełniającego wymogi danej pozycji.

2. Wszystkie pozycje w wykazie materiałów paszowych w części C muszą być zgodne z ograniczeniami dotyczącymi stosowania materiałów paszowych zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Unii; szczególną uwagę należy zwrócić na zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 w przypadku materiałów paszowych, które są organizmami zmodyfikowanymi genetycznie, zostały wytworzone z takich organizmów lub powstały w wyniku fermentacji z udziałem mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie. Materiały paszowe składające się z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub zawierające takie produkty muszą spełniać wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 4 i rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 5 , a ich stosowanie może podlegać ograniczeniom na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 6 . Podmioty działające na rynku pasz stosujące materiał paszowy wpisany do katalogu zapewniają zgodność tego materiału z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

3. "Wycofane środki spożywcze" oznaczają środki spożywcze inne niż odpady gastronomiczne, które zostały wyprodukowane zgodnie z unijnym prawem żywnościowym z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi, ale które nie są już przeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów praktycznych lub logistycznych albo z powodu problemów spowodowanych błędami podczas wytwarzania, pakowania, lub innymi, i które nie stwarzają żadnego ryzyka dla zdrowia w przypadku stosowania jako pasza. Ustanowienie maksymalnej zawartości, o której mowa w pkt 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 767/2009, nie ma zastosowania do wycofanych środków spożywczych i odpadów gastronomicznych. Ma ono zastosowanie w przypadku dalszego przetwarzania jako paszy.

4. Zgodnie z dobrą praktyką, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady 7 , materiały paszowe muszą być wolne od zanieczyszczeń chemicznych wynikających z ich procesu produkcyjnego i od substancji pomocniczych w przetwórstwie, chyba że w katalogu została ustalona określona maksymalna zawartość. Substancje zabronione do stosowania w paszy nie są obecne; dla tych substancji nie ustanawia się maksymalnej zawartości. W interesie przejrzystości materiały paszowe zawierające tolerowane pozostałości są opatrywane odpowiednimi informacjami dostarczonymi przez podmioty działające na rynku pasz w kontekście zwykłych transakcji handlowych.

5. Zgodnie z dobrą praktyką, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 183/2005, zasadą ALARA 8 oraz bez uszczerbku dla stosowania rozporządzenia (WE) nr 183/2005, dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 9 , rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady 10 oraz rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 11 wskazane jest szczegółowe określenie w katalogu materiałów paszowych maksymalnej zawartości zanieczyszczeń chemicznych wynikających z procesu produkcyjnego lub ze stosowania substancji pomocniczych stosowanych w przetwórstwie, które są obecne na poziomie 0,1 % lub wyższym. W katalogu może także zostać ustanowiona maksymalna zawartość dla zanieczyszczeń chemicznych i substancji pomocniczych stosowanych w przetwórstwie obecnych na poziomie niższym niż 0,1 %, jeżeli uważa się to za słuszne z punktu widzenia dobrej praktyki handlowej. O ile w części B lub C niniejszego załącznika nie określono inaczej, maksymalna zawartość wyrażona jest w stosunku wagowym 12 .

Konkretna maksymalna zawartość dla zanieczyszczeń chemicznych i substancji pomocniczych stosowanych w przetwórstwie jest ustanowiona albo w opisie procesu w części B, albo w opisie materiału paszowego w części C, albo na końcu kategorii w części C. O ile w części C nie jest ustanowiona konkretna maksymalna zawartość, maksymalna zawartość ustanowiona w części B dla danego procesu ma zastosowanie do każdego materiału paszowego wymienionego w części C, o ile opis tego materiału paszowego zawiera odniesienie do tego procesu oraz o ile dany proces jest zgodny z opisem w części B.

6. Materiały paszowe niewymienione w części C rozdział 12, które zostały wyprodukowane w drodze fermentacji lub w których naturalnie występują mikroorganizmy, mogą być wprowadzane do obrotu z żywymi mikroorganizmami, o ile przeznaczeniem tych materiałów paszowych i zawierających je mieszanek paszowych:

a) nie jest rozmnażanie tych mikroorganizmów ani

b) nie jest zastosowanie związane z oddziaływaniem mikroorganizmów zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

W odniesieniu do materiałów paszowych i mieszanek paszowych zawierających mikroorganizmy nie stosuje się oświadczeń dotyczących obecności mikroorganizmów ani oddziaływania wynikającego z tej obecności.

7. Czystość botaniczna materiału paszowego nie może być mniejsza niż 95 %. Jednakże ilość zanieczyszczeń botanicznych, takich jak pozostałości innych nasion oleistych lub owoców oleistych pochodzące z poprzedniego procesu produkcyjnego, nie może przekraczać 0,5 % dla każdego rodzaju nasion lub owoców oleistych. Na zasadzie odstępstwa od powyższych zasad ogólnych szczególny poziom ustanawia się w wykazie materiałów paszowych w części C.

8. Do nazwy materiału paszowego dodaje się 13 nazwę zwyczajową/kwalifikator jednego lub wielu procesów wymienionych w ostatniej kolumnie glosariusza procesów w części B w celu wskazania, że materiał ten poddano danemu procesowi lub procesom. Materiał paszowy, którego nazwa jest połączeniem nazwy wymienionej w części C z nazwą zwyczajową/kwalifikatorem jednego lub wielu procesów wymienionych w części B, uważany jest za włączony do katalogu, a jego etykieta zawiera obowiązkowe deklaracje stosowane dla tego materiału paszowego, jak określono w ostatniej kolumnie w części B i C, zależnie od przypadku. Jeżeli w ostatniej kolumnie w części B ustanowiona jest szczególna metoda stosowana dla procesu, jest ona wymieniana w nazwie danego materiału paszowego.

9. Jeśli proces produkcyjny materiału paszowego różni się od opisu danego procesu zamieszczonego w glosariuszu procesów w części B, proces ten umieszcza się w opisie danego materiału paszowego.

10. W przypadku pewnej liczby materiałów paszowych można stosować synonimy. Synonimy te umieszcza się w nawiasach kwadratowych w kolumnie "nazwa" w pozycji dotyczącej danego materiału paszowego w wykazie materiałów paszowych w części C.

11. W opisie materiałów paszowych w wykazie materiałów paszowych w części C wyraz "produkt" stosuje się zamiast wyrazu "produkt uboczny", aby odzwierciedlić sytuację na rynku oraz język stosowany w praktyce przez podmioty działające na rynku pasz w celu podkreślenia wartości handlowej materiałów paszowych.

12. Nazwa botaniczna rośliny podawana jest jedynie w opisie pierwszej pozycji dotyczącej tej rośliny w wykazie materiałów paszowych w części C.

13. Jako podstawową zasadę obowiązkowego etykietowania składników analitycznych danego materiału paszowego w katalogu przyjmuje się to, czy dany produkt zawiera wysokie stężenie określonego składnika, lub to, czy dany proces produkcyjny zmienił właściwości odżywcze produktu.

14. W art. 15 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 767/2009 w związku z pkt 6 załącznika I do tego rozporządzenia ustanowiono wymogi dotyczące etykietowania w odniesieniu do zawartości wilgoci. W art. 16 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia w związku z załącznikiem V do tego rozporządzenia ustanowiono wymogi dotyczące etykietowania w odniesieniu do innych składników analitycznych. Ponadto pkt 5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 zawiera wymóg zadeklarowania poziomu popiołu nierozpuszczalnego w kwasie chlorowodorowym, jeśli poziom ten przekracza ogółem 2,2 % lub w przypadku pewnych materiałów paszowych, jeśli przekracza poziom określony w odpowiedniej sekcji załącznika V do tego rozporządzenia. Niektóre pozycje w wykazie materiałów paszowych w części C odbiegają jednak od powyższych zasad pod następującymi względami:

a) obowiązkowe deklaracje dotyczące składników analitycznych w wykazie materiałów paszowych w części C zastępują obowiązkowe deklaracje określone w odpowiedniej sekcji załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 767/2009;

b) jeśli kolumna dotycząca obowiązkowych deklaracji w wykazie materiałów paszowych w części C jest pusta w odniesieniu do składników analitycznych, które powinny być zadeklarowane zgodnie z odpowiednią sekcją załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 767/2009, żaden z tych składników nie musi być etykietowany. Jeśli jednak w wykazie materiałów paszowych w części C nie określono poziomu popiołu nierozpuszczalnego w kwasie chlorowodorowym, poziom ten należy zadeklarować, w przypadku gdy przekracza 2,2 %;

c) w przypadku gdy w kolumnie "obowiązkowe deklaracje" w wykazie materiałów paszowych w części C podano jeden lub więcej określonych poziomów wilgotności, poziomy te mają zastosowanie zamiast poziomów określonych w pkt 6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 767/2009. Jeśli jednak wilgotność wynosi poniżej 14 %, jej zadeklarowanie nie jest obowiązkowe. Jeśli w kolumnie tej nie podano określonego poziomu wilgotności, zastosowanie ma pkt 6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

15. Podmiot działający na rynku pasz, który twierdzi, że materiał paszowy posiada więcej właściwości niż określone w kolumnie "opis" wykazu materiałów paszowych w części C lub odnosi się do procesu wymienionego w części B, który można przyrównać do oświadczenia (np. ochrona przed degradacją w żwaczu), musi spełnić wymagania art. 13 rozporządzenia (WE) nr 767/2009. Ponadto materiały paszowe mogą spełniać szczególne potrzeby żywieniowe zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

CZĘŚĆ B

Glosariusz procesów

ProcesDefinicjaNazwa zwyczajowa/kwalifikator
1Frakcjonowanie powietrzemSeparacja cząstek przy pomocy strumienia powietrza.Frakcjonowany powietrzem
2AspiracjaProces usuwania pyłu, drobnych cząstek i innych części zawierających zawieszone skrawki zbóż z masy ziarna podczas przenoszenia przy pomocy strumienia powietrza.Aspirowany
3BlanszowanieProces polegający na obróbce cieplnej substancji organicznej w drodze gotowania lub obróbki parą w celu denaturacji naturalnych enzymów, zmiękczenia tkanki i usunięcia surowych aromatów, a następnie zanurzenie w zimnej wodzie w celu zatrzymaniu procesu gotowania.Blanszowany
4BielenieUsunięcie naturalnego koloru w procesie chemicznym lub fizycznym lub w wyniku zastosowania ziemi bielącej.Bielony
5SchładzanieObniżenie temperatury poniżej temperatury otoczenia, ale powyżej punktu zamarzania, w celu konserwacji.Schłodzony
6SiekanieZmniejszenie wielkości cząstek przy pomocy noża lub noży.Siekany
7OczyszczanieUsunięcie przedmiotów (zanieczyszczeń, np. kamieni) lub części wegetatywnych rośliny, np. luźnych cząstek źdźbła, łusek lub chwastów.Oczyszczony/Sortowany
8Zatężanie (1)Usunięcie wody lub innych składników.Koncentrat
9KondensacjaPrzeprowadzenie substancji ze stanu gazowego do stanu ciekłego.Skondensowany
10GotowanieZastosowanie ciepła do zmiany fizycznych i chemicznych właściwości materiałów paszowych.Gotowany
11RozdrabnianieZmniejszenie wielkości cząstek przy pomocy rozdrabniarki.Rozdrobniony
12KrystalizacjaOczyszczanie w drodze formowania stałych kryształów z ciekłego roztworu. Zanieczyszczenia w roztworze zwykle nie zostają włączone do struktury krystalicznej kryształu.Skrystalizowany
13Obłuszczanie (2)Całkowite lub częściowe usunięcie zewnętrznych warstw z ziarna, nasion, owoców, orzechów i innych.Obłuszczony, częściowo obłuszczony
14Łuszczenie/obłuskiwanieUsunięcie zewnętrznej skórki fasoli, ziarna i nasion, zwykle metodami fizycznymi.Łuszczony lub obłuskany (3)
15DepektynizacjaEkstrakcja pektyn z materiału paszowego.Poddany depektynizacji
16OsuszanieProces ekstrakcji wilgoci.Osuszony
17OdszlamianieProces usuwania warstwy szlamu na powierzchni.Odszlamiony
18OdcukrzanieCałkowite lub częściowe usunięcie mono- i disacharydów z melasy i innego materiału zawierającego cukier metodami chemicznymi lub fizycznymi.Odcukrzony, częściowo odcukrzony
19DetoksykacjaProces niszczenia lub zmniejszania stężenia toksycznych zanieczyszczeń.Poddany detoksykacji
20DestylacjaFrakcjonowanie cieczy w drodze gotowania i zbierania skondensowanej pary do osobnego pojemnika.Destylowany
21SuszenieOdwodnienie w drodze procesów sztucznych lub naturalnych.Suszony naturalnie lub sztucznie, w zależności od przypadku
22KiszeniePrzechowywanie materiałów paszowych z dodatkiem środków konserwujących lub bez, lub w warunkach beztlenowych z dodatkami do kiszonek lub bez.Zakiszony
23OdparowanieZmniejszanie zawartości wody.Odparowany
24EkspandowanieProces cieplny, podczas którego woda zawarta w produkcie gwałtownie przekształca się w parę powodując zwiększenie objętości (pęcznienie) lub rozerwanie produktu.Ekspandowany lub spęczniony
25TłoczenieUsunięcie oleju/tłuszczu przez wyciskanie.Wytłok/makuch oraz olej/tłuszcz
26EkstrakcjaUsunięcie z niektórych materiałów tłuszczu lub oleju (rozpuszczalnikiem organicznym), lub cukru i innych rozpuszczalnych w wodzie składników (wodą).Ekstrahowany/mączka i tłuszcz/olej, melasy/pulpy i cukier lub inne rozpuszczalne w wodzie składniki
27EkstruzjaProces cieplny, podczas którego nagłe odparowanie wody zawartej w produkcie prowadzi do rozpadu produktu, połączony ze specjalnym kształtowaniem produktu w drodze przeciskania przez otwory o określonym kształcie.Ekstrudowany
28FermentacjaProces, podczas którego mikroorganizmy, takie jak bakterie, grzyby lub drożdże, są wytwarzane albo stosowane w materiałach w celu zmiany ich składu chemicznego lub właściwości.Sfermentowany
29FiltracjaProces polegający na przepuszczaniu płynu przez porowate medium lub filtr membranowy w celu usunięcia cząstek stałych.Filtrowany
30PłatkowanieWalcowanie wilgotnego materiału poddanego obróbce cieplnej w celu uzyskania cienkich kawałków.Płatki
31Mielenie na drobnoZmniejszenie wielkości cząstek suchego ziarna w celu ułatwienia rozdzielania na frakcje składowe (głównie mąkę, otręby i śrutę).Mąka, otręby, śruta (4) lub pasza, w zależności od przypadku
32WinteryzacjaW wyniku chłodzenia rozdzielają się od siebie bardziej nasycone i bardziej nienasycone cząstki olejów. Bardziej nasycone cząstki zestalają się w wyniku ochładzania, a bardziej nienasycone cząstki pozostają płynne i mogą zostać np. zdekantowane. Produkt po winteryzacji to olej zestalony.Winteryzowany
33KruszenieProces rozdrabniania materiału paszowego na kawałki.Kruszony
34SmażenieProces ogrzewania materiału paszowego w oleju lub tłuszczu.Smażony
35ŻelowanieProces formowania żelu, stałego materiału o konsystencji galarety, który może być miękki albo twardy, zwykle przy pomocy czynników żelujących.Żelowany
36GranulacjaObróbka materiału paszowego w celu otrzymania cząstek o określonej wielkości i konsystencji.Granulowany
37MielenieZmniejszanie wielkości cząstek stałych materiałów paszowych w procesie na sucho lub mokro.Mielony
38OgrzewanieObróbka cieplna przeprowadzana w określonych warunkach, takich jak ciśnienie i wilgotność.Ogrzewany/poddany obróbce cieplnej
39UwodornianieProces katalityczny, którego celem jest nasycenie podwójnych wiązań olejów/tłuszczów/kwasów tłuszczowych, przeprowadzany w wysokiej temperaturze w atmosferze wodoru i pod ciśnieniem, aby otrzymać częściowo lub całkowicie nasycone trójglicerydy/kwasy tłuszczowe lub poliole w drodze redukcji węglowodanowych grup karbonylowych do grup hydroksylowych.Utwardzony, częściowo utwardzony
40HydrolizaZmniejszenie wielkości cząsteczek przez odpowiednią obróbkę wodą oraz albo temperaturą/ciśnieniem, enzymami, albo kwasami/zasadami.Hydrolizowany
41UpłynnianiePrzeprowadzenie ze stanu stałego lub gazowego do stanu ciekłego.Upłynniony
42MaceracjaZmniejszenie wielkości cząstek materiałów paszowych metodami mechanicznymi, często w obecności wody lub innych cieczy.Macerowany
43SłodowanieUmożliwienie kiełkowania ziarna w celu aktywowania naturalnie występujących enzymów, zdolnych do rozbicia skrobi na fermentowalne węglowodany, a białka na aminokwasy i peptydy.Słodowany
44TopieniePrzeprowadzenie z fazy stałej do fazy ciekłej przez zastosowanie ciepła.Stopiony
45MikronizacjaProces zmniejszania przeciętnej średnicy cząstek materiału stałego do wielkości mikrometrów.Mikronizowany
46ParzenieProces moczenia w wodzie i poddawania obróbce cieplnej w celu żelowania skrobi, a następnie suszenia.Parzony
47PasteryzacjaOgrzewanie do temperatury krytycznej przez określony czas w celu wyeliminowania szkodliwych mikroorganizmów, a następnie nagłe schłodzenie.Pasteryzowany
48ObieranieUsuwanie skórki z owoców i warzyw.Obrany
49GranulowanieKształtowanie w drodze przeciskania przez matrycę.Granulat, granulowany
50Polerowanie ryżuUsuwanie niemal wszystkich lub części otrąb oraz zarodków z ryżu łuskanego.Polerowany
51Wstępne żelowanieModyfikacja skrobi w celu znacznego poprawienia jej właściwości pęcznienia w zimnej wodzie.Wstępnie żelowany (5)
52Wyciskanie (6)Fizyczne usunięcie cieczy, takich jak tłuszcze, oleje, woda lub sok, z materiałów stałych.Wytłok/makuch (w przypadku materiałów zawierających olej)

Pulpa, miazga (w przypadku owoców itd.)

Wysłodki (w przypadku buraków cukrowych)

53RafinacjaCałkowite lub częściowe usunięcie zanieczyszczeń lub niepożądanych składników metodą obróbki chemicznej lub fizycznej.Rafinowany, częściowo rafinowany
54PrażenieOgrzewanie materiału paszowego w celu wysuszenia i poprawy jego strawności, zintensyfikowania koloru lub zmniejszenia naturalnie występujących substancji przeciwodżywczych.Prażony
55WalcowanieZmniejszenie wielkości cząstek w drodze przeciskania materiału, np. ziaren, między walcami.Walcowany
56Ochrona przed degradacją w żwaczuProces, którego celem jest ochrona składników odżywczych przed degradacją w żwaczu, w drodze obróbki fizycznej przy zastosowaniu ciepła, ciśnienia, pary lub ich kombinacji, albo w drodze działania np. aldehydami, lignosulfonianami, wodorotlenkiem sodu lub kwasami organicznymi (takimi jak kwas propionowy lub taninowy).

Materiały paszowe chronione przed degradacją w żwaczu w drodze działania aldehydów mogą zawierać maksymalnie 0,12 % wolnych aldehydów.

Chroniony przed degradacją w żwaczu w drodze działania [uzupełnić właściwe]
57PrzesiewanieRozdzielanie cząstek o różnej wielkości przez przetrząsanie lub przelewanie materiału paszowego przez sito lub sita.Przesiany
58OdtłuszczanieRozdzielanie górnej warstwy cieczy metodami mechanicznymi, np. tłuszczu mlecznego.Odtłuszczony
59KrojenieCięcie materiału paszowego na cienkie plastry.Krojony
60Moczenie/rozmiękczanieZwilżenie i zmiękczenie materiału paszowego, zwykle nasion, w celu skrócenia czasu gotowania, ułatwienia usuwania osłonek nasion i wchłaniania wody, w celu aktywacji kiełkowania lub zmniejszenia stężenia naturalnie występujących substancji przeciwodżywczych.Namoczony/rozmiękczony
61Suszenie rozpyłoweZmniejszenie zawartości wilgoci w cieczy przez rozpylenie w celu zwiększenia stosunku powierzchni do masy materiału paszowego, na który nawiewane jest ciepłe powietrze.Suszony rozpyłowo
62ParowanieProces stosowania pary pod ciśnieniem do ogrzewania i gotowania w celu zwiększenia strawności.Parowany
63ToastowanieOgrzewanie, przy zastosowaniu suchego ciepła, zwykle nasion oleistych, np. w celu zmniejszenia lub usunięcia naturalnie występujących substancji przeciwodżywczych.Toastowany
64UltrafiltracjaPrzesączanie cieczy przez cienką membranę przepuszczającą tylko małe cząsteczki.Poddany ultrafiltracji
65OdkiełkowanieProces całkowitego lub częściowego usuwania zarodków z rozdrobnionych ziaren zbóż.Odkiełkowany
66Mikronizacja w podczerwieniProces cieplny z zastosowaniem ogrzewania w podczerwieni w celu gotowania i prażenia zboża, korzeni, nasion lub bulw, albo ich produktów pochodnych, po którym następuje zwykle płatkowanie.Mikronizowany w podczerwieni
67Hydroliza olejów/tłuszczów i uwodornionych olejów/tłuszczówProces chemiczny hydrolizy olejów/tłuszczów. Reakcja olejów/tłuszczów z wodą, przeprowadzana w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem, pozwala na uzyskanie surowych kwasów tłuszczowych w fazie hydrofobowej oraz słodkiej wody (surowy glicerol) w fazie hydrofilowej.Poddany hydrolizie
68Sonikacja ultradźwiękamiUwalnianie rozpuszczalnych związków w drodze przetwarzania mechanicznego z użyciem silnych ultradźwięków i ciepła w wodzie.Poddany sonikacji
69Mechaniczne usunięcie opakowania z żywnościMechaniczne usunięcie materiału opakowaniowegoOdpakowany mechanicznie
(1) W języku niemieckim wyraz "konzentrieren" można w stosownych przypadkach zastąpić wyrazem "eindicken", przy czym wspólnym kwalifikatorem powinien być wyraz "eingedickt".

(2) Wyraz "obłuszczanie" można w stosownych przypadkach zastąpić wyrazem "łuszczenie" lub "obłuskiwanie"; w takich przypadkach wspólnym kwalifikatorem powinien być wyraz "wyłuskany" lub "obłuszczony".

(3) W przypadku ryżu proces ten określa się jako "łuskanie", a kwalifikator zwyczajowy to "łuskany".

(4) W języku francuskim można stosować wyraz "issues".

(5) W języku niemieckim można stosować kwalifikator "aufgeschlossen" i nazwę "Quellwasser" (w odniesieniu do skrobi). W języku duńskim można stosować kwalifikator "Kvældning" i nazwę "Kvældet" (w odniesieniu do skrobi).

(6) W języku francuskim wyraz "pressage" można w stosownych przypadkach zastąpić wyrazami "extraction mécanique".

CZĘŚĆ C

Wykaz materiałów paszowych

1. Ziarna zbóż i ich produkty pochodne

NumerNazwaOpisObowiązkowa deklaracja
1.1.1JęczmieńZiarno Hordeum vulgare L. Może być chronione przed degradacją w żwaczu.
1.1.2Jęczmień spęcznionyProdukt uzyskiwany z grubo mielonego lub łamanego jęczmienia metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem.Skrobia
1.1.3Jęczmień prażonyProdukt prażenia jęczmienia, który jest częściowo prażony i nabiera lekkiego zabarwienia.Skrobia, jeżeli > 10 % Białko surowe, jeżeli > 15 %
1.1.4Płatki jęczmienneProdukt uzyskiwany przez parowanie lub mikronizację w podczerwieni i walcowanie łuszczonego jęczmienia. Może zawierać niewielkie ilości łusek jęczmienia. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.Skrobia
1.1.5Włókno jęczmienneProdukt uzyskiwany podczas produkcji skrobi jęczmiennej. Zawiera cząstki bielma i głównie włókna.Włókno surowe

Białko surowe, jeżeli > 10 %

1.1.6Łuski jęczmienneProdukt uzyskiwany podczas produkcji etanolu ze skrobi po zmieleniu na sucho, przesianiu i łuszczeniu ziaren jęczmienia.Włókno surowe

Białko surowe, jeżeli > 10 %

1.1.7Śruta jęczmiennaProdukt uzyskiwany podczas przetwarzania przesianego, łuszczonego jęczmienia na kaszę perłową, grysik lub mąkę. Zawiera głównie cząstki bielma z drobnymi fragmentami łuski zewnętrznej i ziarna z przesiewania.Włókno surowe Skrobia
1.1.8Białko jęczmienneProdukt uzyskiwany z jęczmienia po oddzieleniu skrobi i otrąb. Zawiera głównie białko.Białko surowe
1.1.9Jęczmienne białko paszoweProdukt uzyskiwany z jęczmienia po oddzieleniu skrobi. Zawiera głównie białko i cząstki bielma.Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 60 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

- Białko surowe

- Skrobia

1.1.10Rozpuszczalne części jęczmieniaProdukt uzyskiwany z jęczmienia po ekstrakcji na mokro białka i skrobi.Białko surowe
1.1.11Otręby jęczmienneProdukt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanych ziaren łuszczonego jęczmienia. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z których usunięto większą część bielma.Włókno surowe
1.1.12Płynna skrobia jęczmiennaWtórna frakcja skrobi uzyskiwana podczas produkcji skrobi z jęczmienia.Jeżeli wilgotność < 50 %: - Skrobia
1.1.13Przesiewy jęczmienia browarnegoProdukt mechanicznego przesiewania (frakcjonowanie pod względem wielkości), zawierający niewymiarowe ziarna jęczmienia i frakcje ziaren jęczmienia, oddzielone przed procesem słodowania.Włókno surowe

Popiół surowy, jeżeli > 2,2 %

1.1.14Pył słodowy i jęczmiennyProdukt zawierający frakcje ziaren jęczmienia i słodu, rozdzielone podczas produkcji słodu.Włókno surowe
1.1.15Łuski jęczmienia browarnegoProdukt uzyskiwany z oczyszczania jęczmienia browarnego, zawierający fragmenty łuski i drobne fragmenty jęczmienia.Włókno surowe
1.1.16Wywar gorzelniany jęczmienny, wilgotny, frakcja stałaProdukt uzyskiwany podczas produkcji etanolu z jęczmienia. Zawiera stałą frakcję wywaru z destylacji.Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

- Białko surowe

1.1.17Wywar gorzelniany jęczmienny, wilgotny, frakcja rozpuszczalnaProdukt uzyskiwany podczas produkcji etanolu z jęczmienia. Zawiera rozpuszczalną frakcję wywaru z destylacji.Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 70 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

- Białko surowe

1.1.18Słód (1)Produkt uzyskiwany z kiełkujących zbóż, suszonych, grubo mielonych lub ekstrahowanych.
1.1.19Kiełki słodowe (1)Produkt uzyskiwany z kiełkujących zbóż browarnianych w wyniku oczyszczania słodu, zawierający kiełki, drobne fragmenty zboża, łuski i niewielkie łamane ziarna zbóż słodowanych. Może być grubo mielony.
1.2.1Kukurydza (2)Ziarno Zea mays L. ssp. mays. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.
1.2.2Płatki kukurydziane (2)Produkt uzyskiwany przez parowanie lub mikronizację w podczerwieni i walcowanie łuszczonej kukurydzy. Może zawierać niewielkie ilości łuski kukurydzianej.Skrobia
1.2.3Śruta kukurydziana (2)Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania mąki lub grysiku z kukurydzy. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z którego usunięto mniej bielma niż z otrąb kukurydzianych. Może zawierać fragmenty zarodków kukurydzianych.Włókno surowe

Skrobia

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

1.2.4Otręby kukurydziane (2)Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania mąki lub grysiku z kukurydzy. Zawiera głównie łuskę zewnętrzną i niewielkie ilości fragmentów zarodków kukurydzianych oraz cząstek bielma.Włókno surowe
1.2.5Kolby kukurydzy (2)Środkowy rdzeń kolby kukurydzy. Może zawierać niewielką ilość kukurydzy i liści przykwiatowych, których nie usunięto podczas zbioru mechanicznego.Włókno surowe Skrobia
1.2.6Przesiewy kukurydzy (2)Frakcja ziaren kukurydzy, oddzielonych w drodze przesiewania przy przyjmowaniu produktu.
1.2.7Włókno kukurydziane (2)Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania skrobi kukurydzianej. Zawiera głównie włókno.Wilgotność, jeżeli < 50 % lub > 70 %

Jeżeli wilgotność < 50 %:

- Włókno surowe

1.2.8Gluten kukurydziany (2)Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania skrobi kukurydzianej. Zawiera głównie gluten uzyskiwany podczas oddzielania skrobi.Wilgotność, jeżeli < 70 % lub > 90 %

Jeżeli wilgotność < 70 %:

- Białko surowe

1.2.9Gluten paszowy kukurydziany (2)Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania skrobi kukurydzianej. Zawiera otręby kukurydziane i rozpuszczalne części kukurydzy. Produkt może także zawierać łamaną kukurydzę i pozostałości z ekstrakcji oleju z zarodków kukurydzy. Można dodać do niego inne pochodne produkty skrobi i produkty z rafinowania lub fermentacji produktów skrobiowych.Wilgotność, jeżeli < 40 % lub > 65 %

Jeżeli wilgotność < 40 %:

- Białko surowe

- Włókno surowe

- Skrobia

1.2.10Zarodki kukurydzy (2)Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania grysiku, mąki lub skrobi z kukurydzy. Zawiera głównie zarodki kukurydzy, łuskę zewnętrzną i części bielma.Wilgotność, jeżeli < 40 % lub > 60 %

Jeżeli wilgotność < 40 %:

- Białko surowe

- Tłuszcz surowy

1.2.11Makuch z zarodków kukurydzy (2)Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie przetworzonych zarodków kukurydzy, do których mogą jeszcze przylegać fragmenty bielma i łuski.Białko surowe Tłuszcz surowy
1.2.12Śruta poekstrakcyjna z zarodków kukurydzy (2)Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję przetworzonych zarodków kukurydzy.Białko surowe
1.2.13Surowy olej z zarodków kukurydzy (2)Produkt uzyskiwany z zarodków kukurydzy.Wilgotność, jeżeli > 1 %
1.2.14Kukurydza, spęczniona (2)Produkt uzyskiwany z grubo mielonej lub łamanej kukurydzy metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem.Skrobia
1.2.15Roztwór z namoczonej kukurydzy [namok] (2)Zagęszczona frakcja płynna z procesu rozmiękczania kukurydzy.Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 65 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

- Białko surowe

1.2.16Kiszonka z kukurydzy cukrowej (2)Produkt uboczny przetwarzania kukurydzy cukrowej, zawierający rdzenie kolb, łuski, podstawę ziarna, krojone i suszone lub wyciskane. Uzyskiwany przez krojenie kolb kukurydzy cukrowej, jej łusek i liści, z dodatkiem ziaren kukurydzy cukrowej.Włókno surowe
1.2.17Rozdrobniona kukurydza, odkiełkowana (2)Produkt uzyskiwany w drodze odkiełkowania rozdrobnionej kukurydzy. Zawiera głównie fragmenty bielma; może zawierać zarodki kukurydzy i cząstki łuski zewnętrznej.Włókno surowe Skrobia
1.2.18Grys kukurydziany (2)Twarde części mielonej kukurydzy, ewentualnie z niewielką ilością otrębów lub zarodków.Włókno surowe Skrobia
1.3.1ProsoZiarno Panicum miliaceum L.
1.4.1Owies zwyczajnyZiarno Avena sativa L. i inne uprawne odmiany owsa.
1.4.2Owies, łuskanyŁuskane ziarna owsa. Mogą być poddawane obróbce parą.
1.4.3Płatki owsianeProdukt uzyskiwany przez parowanie lub mikronizację w podczerwieni i walcowanie łuskanego owsa. Może zawierać niewielkie ilości łuski owsianej.Skrobia
1.4.4Śruta owsianaProdukt uzyskiwany podczas przetwarzania przesianego, łuskanego owsa na kaszę i mąkę. Zawiera głównie otręby owsiane i niewielkie ilości bielma.Włókno surowe Skrobia
1.4.5Otręby owsianeProdukt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanego ziarna łuskanego owsa. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z których usunięto większą część bielma.Włókno surowe
1.4.6Łuski owsianeProdukt uzyskiwany podczas łuszczenia ziaren owsa.Włókno surowe
1.4.7Owies, spęcznionyProdukt uzyskiwany z grubo mielonego lub łamanego owsa metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem.Skrobia
1.4.8Kasza owsianaOwies oczyszczony z usuniętą łuską.Włókno surowe Skrobia
1.4.9Mąka owsianaProdukt uzyskiwany w drodze mielenia ziaren owsa.Włókno surowe Skrobia
1.4.10Mączka z owsa pastewnegoProdukt owsiany z wysoką zawartością skrobi, po łuszczeniu.Włókno surowe
1.4.11Pasza owsianaProdukt uzyskiwany podczas przetwarzania przesianego, łuskanego owsa na kaszę i mąkę. Zawiera głównie otręby owsiane i niewielkie ilości bielma.Włókno surowe
1.5.1Nasiona komosy ryżowej, ekstrahowaneOczyszczone całe nasiona komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.), z których usunięto saponiny zawarte w łusce zewnętrznej nasion.
1.6.1Ryż łamanyCzęść ziarna ryżu Oryza sativa L. o długości mniejszej niż trzy czwarte całego ziarna. Ryż może być parzony.Skrobia
1.6.2Ryż polerowanyŁuskany ryż, z którego podczas polerowania usunięto niemal całe otręby i zarodki. Ryż może być parzony.Skrobia
1.6.3Ryż, wstępnie żelowanyProdukt uzyskiwany z polerowanego lub łamanego ryżu w drodze wstępnego żelowania.Skrobia
1.6.4Ryż ekstrudowanyProdukt uzyskiwany przez ekstrudowanie mąki ryżowej.Skrobia
1.6.5Płatki ryżoweProdukt uzyskiwany przez płatkowanie wstępne żelowanych lub łamanych ziaren ryżu.Skrobia
1.6.6Ryż, łuskanyRyż niełuskany (Oryza sativa L.), z którego usunięto tylko łuskę. Może być parzony. Proces łuskania i obróbki może prowadzić do nieznacznej utraty otrąb.Skrobia Włókno surowe
1.6.7Grubo mielony ryż pastewnyProdukt uzyskiwany w drodze mielenia ryżu pastewnego, zawierający albo zielone, kredowe lub niedojrzałe ziarna, oddzielone podczas mielenia ryżu łuskanego, albo zwykłe łuskane ziarno, które jest żółte lub ma plamy.Skrobia
1.6.8Mąka ryżowaProdukt uzyskiwany przez mielenie ryżu polerowanego. Ryż może być parzony.Skrobia
1.6.9Mąka z łuskanego ryżuProdukt uzyskiwany przez mielenie ryżu łuskanego. Ryż może być parzony.Skrobia Włókno surowe
1.6.10Otręby ryżoweProdukt uzyskiwany podczas polerowania ryżu, zawierający głównie zewnętrzne warstwy ziarna (owocnia, osłonka nasion, jądro, aleuron) z częścią zarodka. Ryż może być parzony lub ekstrudowany.Włókno surowe
1.6.11Otręby ryżowe z węglanem wapniaProdukt uzyskiwany podczas polerowania ryżu, zawierający głównie zewnętrzne warstwy ziarna (owocnia, osłonka nasion, jądro, aleuron) z częścią zarodka. Może zawierać maksymalnie 23 % węglanu wapnia, stosowanego jako substancja pomocnicza w przetwórstwie. Ryż może być parzony.Włókno surowe Węglan wapnia
1.6.12Odtłuszczone otręby ryżoweOtręby ryżowe uzyskane z ekstrakcji oleju. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.Włókno surowe
1.6.13Olej z otrąb ryżowychOlej ekstrahowany ze stabilizowanych otrąb ryżowych.
1.6.14Śruta ryżowaProdukt wytwarzania mąki ryżowej i skrobi ryżowej, uzyskiwany w drodze mielenia na sucho lub mokro i przesiewania. Zawiera głównie skrobię, białko, tłuszcz i włókno. Ryż może być parzony. Może zawierać maksymalnie 0,25 % sodu i maksymalnie 0,25 % siarczanów.Skrobia, jeżeli > 20 % Białko surowe, jeżeli > 10 % Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 % Włókno surowe
1.6.15Śruta ryżowa z węglanem wapniaProdukt uzyskiwany podczas polerowania ryżu, zawierający głównie cząstki warstwy aleuronowej i bielma. Może zawierać maksymalnie 23 % węglanu wapnia, stosowanego jako substancja pomocnicza w przetwórstwie. Ryż może być parzony.Skrobia Białko surowe Tłuszcz surowy Włókno surowe Węglan wapnia
1.6.16RyżZiarno Oryza sativa L. Może być chronione przed degradacją w żwaczu.
1.6.17Zarodki ryżoweProdukt uzyskiwany podczas polerowania ryżu, zawierający głównie zarodki.Tłuszcz surowy Białko surowe
1.6.18Makuch z zarodków ryżowychProdukt pozostały po rozdrobnieniu zarodków ryżu w celu wytłoczenia oleju.Białko surowe Tłuszcz surowy Włókno surowe
1.6.20Białko ryżoweProdukt wytwarzania skrobi ryżowej, uzyskiwany przez mielenie na mokro i przesiewanie, rozdzielanie, zatężanie i suszenie.Białko surowe
1.6.21Płynna pasza z ryżuZatężony płynny produkt mielenia na mokro i przesiewania ryżu.Skrobia
1.6.22Ryż, spęcznionyProdukt uzyskiwany przez ekspandowanie ziaren ryżu lub łamanych ziaren ryżu.Skrobia
1.6.23Ryż, fermentowanyProdukt uzyskiwany w drodze fermentacji ryżu.Skrobia
1.6.24Ryż niewymiarowy, polerowany/Ryż kredowy, polerowanyProdukt uzyskiwany podczas polerowania ryżu, zawierający głównie ziarna niewymiarowe, kredowe, uszkodzone, naturalnie zabarwione (zielone, czerwone, żółte) lub zwykłe łuskane ziarno, całe lub łamane. Może być parzony.Skrobia
1.6.25Ryż niedojrzały, polerowanyProdukt uzyskiwany podczas polerowania ryżu, zawierający głównie niedojrzałe lub kredowe ziarna.Skrobia
1.7.1ŻytoZiarno Secale cereale L.
1.7.2Śruta żytniaProdukt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanego żyta. Zawiera głównie cząstki bielma z drobnymi fragmentami łuski zewnętrznej i różnymi częściami ziarna.Skrobia Włókno surowe
1.7.3Pasza żytniaProdukt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanego żyta. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z którego usunięto mniej bielma niż z otrąb żytnich.Skrobia Włókno surowe
1.7.4Otręby żytnieProdukt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanego żyta. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z którego usunięto większą część bielma.Skrobia Włókno surowe
1.8.1Sorgo [proso]Ziarno/nasiona Sorghum bicolor (L.) Moench.
1.8.2Sorgo białeZiarno szczególnych uprawnych odmian sorga z białą łupiną nasienną.
1.8.3Sorgo paszoweWysuszony produkt uzyskiwany podczas oddzielania skrobi sorga. Zawiera głównie otręby. Produkt może także zawierać wysuszone pozostałości z wody do maceracji; może mieć dodane zarodki.Białko surowe
1.9.1OrkiszZiarno orkiszu Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.
1.9.2Otręby orkiszoweProdukt wytwarzania mąki orkiszowej. Zawiera głównie łuskę zewnętrzną i niewielkie ilości fragmentów zarodków orkiszowych oraz bielma.Włókno surowe
1.9.3Łuski orkiszoweProdukt uzyskiwany podczas łuszczenia ziaren orkiszu.Włókno surowe
1.9.4Śruta orkiszowaProdukt uzyskiwany podczas przetwarzania przesianego, łuskanego orkiszu na mąkę orkiszową. Zawiera głównie cząstki bielma z drobnymi fragmentami łuski zewnętrznej i ziarna z przesiewania.Włókno surowe Skrobia
1.10.1PszenżytoZiarno Triticum × Secale cereale L. Hybrid.
1.11.1PszenicaZiarno Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. i innych uprawnych odmian pszenicy. Może być chronione przed degradacją w żwaczu.
1.11.2Kiełki pszenicyProdukt uzyskiwany z kiełkującej pszenicy słodowanej i w wyniku oczyszczania słodu, zawierający kiełki, drobne fragmenty zboża, łuskę i niewielkie łamane ziarna pszenicy browarnej.
1.11.3Pszenica, wstępnie żelowanaProdukt uzyskiwany z grubo mielonej lub łamanej pszenicy metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem.Skrobia
1.11.4Śruta pszennaProdukt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanego ziarna pszenicy lub łuskanego orkiszu. Zawiera głównie cząstki bielma z drobnymi fragmentami łuski zewnętrznej i ziarna z przesiewania.Włókno surowe Skrobia
1.11.5Płatki pszenneProdukt uzyskiwany przez parowanie lub mikronizację w podczerwieni i walcowanie łuskanej pszenicy. Może zawierać niewielkie ilości łuski pszennej. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.Włókno surowe Skrobia
1.11.6Pasza pszennaProdukt wytwarzania mąki lub słodowania, uzyskiwany z przesiewanego ziarna pszenicy lub łuskanego orkiszu. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z którego usunięto mniej bielma niż z otrąb pszennych.Włókno surowe
1.11.7Otręby pszenne (3)Produkt wytwarzania mąki lub słodowania, uzyskiwany z przesiewanego ziarna pszenicy lub łuskanego orkiszu. Zawiera głównie fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna, z których usunięto większą część bielma.Włókno surowe
1.11.8Cząstki fermentowanej, słodowanej pszenicyProdukt uzyskiwany w połączonych procesach słodowania i fermentacji pszenicy i otrąb pszennych. Produkt jest następnie suszony i grubo mielony.Skrobia Włókno surowe
1.11.10Włókno pszenneWłókno ekstrahowane podczas przetwarzania pszenicy. Zawiera głównie włókno.Wilgotność, jeżeli < 60 % lub > 80 %

Jeżeli wilgotność < 60 %:

- Włókno surowe

1.11.11Zarodki pszenicyProdukt mielenia na drobno, zawierający głównie zarodki pszenicy, walcowane lub nie, do których mogą jeszcze przylegać fragmenty bielma i łuski zewnętrznej.Białko surowe Tłuszcz surowy
1.11.12Zarodki pszenicy, fermentowaneProdukt fermentacji zarodków pszenicy.Białko surowe Tłuszcz surowy
1.11.13Makuch z zarodków pszenicyProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany w drodze tłoczenia zarodków pszenicy (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. i innych uprawnych odmian pszenicy i łuskanego orkiszu (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)), do których mogą jeszcze przylegać fragmenty bielma i łuski.Białko surowe
1.11.15Białko pszenneBiałko pszenne ekstrahowane podczas wytwarzania skrobi lub etanolu; może być częściowo hydrolizowane.Białko surowe
1.11.16Gluten paszowy pszennyProdukt wytwarzania skrobi pszennej i glutenu. Zawiera otręby, z których zarodki mogły zostać częściowo usunięte. Można dodać rozpuszczalne części pszenicy, łamaną pszenicę i inne pochodne produkty skrobi i produkty pochodzące z rafinowania lub fermentacji produktów skrobi.Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 60 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

- Białko surowe

- Skrobia

1.11.18Gluten pszenny witalnyBiałko pszenicy charakteryzujące się wysoką wiskoelastycznością po uwodnieniu, przy minimalnej zawartości białka 80 % (N × 6,25) i maksymalnej zawartości popiołu w suchej masie 2 %.Białko surowe
1.11.19Płynna skrobia pszennaProdukt uzyskiwany podczas wytwarzania skrobi/glukozy oraz glutenu z pszenicy.Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 85 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

- Skrobia

1.11.20Skrobia pszenna zawierająca białko, częściowo odcukrzonaProdukt uzyskiwany podczas wytwarzania skrobi pszennej, zawierający głównie częściowo słodzoną skrobię, rozpuszczalne białko i inne rozpuszczalne części bielma.Białko surowe

Skrobia

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

1.11.21Rozpuszczalne części pszenicyProdukt uzyskiwany z pszenicy po ekstrakcji na mokro białka i skrobi. Może być hydrolizowany.Wilgotność, jeżeli < 55 % lub > 85 %

Jeżeli wilgotność < 55 %:

- Białko surowe

1.11.22Koncentrat pszenny drożdżowyWilgotny produkt uboczny, uwalniany po fermentacji skrobi pszennej podczas wytwarzania alkoholu.Wilgotność, jeżeli < 60 % lub > 80 %

Jeżeli wilgotność < 60 %:

- Białko surowe

1.11.23Przesiewy pszenicy słodowanejProdukt mechanicznego przesiewania (frakcjonowanie pod względem wielkości), zawierający małe ziarna pszenicy i frakcje ziaren pszenicy, oddzielone przed procesem słodowania.Włókno surowe
1.11.24Pył słodowy i pszennyProdukt zawierający frakcje ziaren pszenicy i słodu, oddzielone podczas produkcji słodu.Włókno surowe
1.11.25Łuski pszenicy słodowanejProdukt oczyszczania pszenicy słodowanej, zawierający fragmenty łuski i drobne fragmenty pszenicy.Włókno surowe
1.12.2Mąka z ziarna (1)Mąka z mielenia ziarna.Skrobia Włókno surowe
1.12.3Koncentrat białka z ziarna (1)Koncentrat i suszony produkt uzyskiwany z ziarna po usunięciu skrobi w drodze fermentacji drożdżowej.Białko surowe
1.12.4Przesiewy ziarna zbóż (1)Produkty mechanicznego przesiewania (frakcjonowanie pod względem wielkości), zawierające małe ziarna i frakcje ziaren zboża, także kiełkującego, oddzielone przed dalszym przetwarzaniem ziarna. Produkty zawierają więcej włókna surowego (np. łuski) niż zboża niefrakcjonowane.Włókno surowe
1.12.5Zarodki ziarna (1)Produkt mielenia na drobno i wytwarzania skrobi, zawierający głównie zarodki ziarna, walcowane lub nie, do których mogą jeszcze przylegać fragmenty bielma i łuski zewnętrznej.Białko surowe Tłuszcz surowy
1.12.6Sok surowy z ziaren (1)Produkt uzyskiwany z odparowania koncentratu soku surowego z fermentacji i destylacji ziarna wykorzystanego w produkcji alkoholu zbożowego.Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 70 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

- Białko surowe

1.12.7Wywar gorzelniany zbożowy wilgotny (1)Wilgotny produkt zawierający stałą frakcję uzyskaną w drodze odwirowania lub filtrowania soku surowego z fermentowanych i destylowanych ziaren wykorzystanych w produkcji alkoholu zbożowego.Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

- Białko surowe

1.12.8Zagęszczony wywar gorzelniany (1)Wilgotny produkt z wytwarzania alkoholu w drodze fermentacji i destylacji zacieru z pszenicy i syropu cukrowego po uprzednim oddzieleniu otrąb i glutenu. Może zawierać martwe komórki lub części mikroorganizmów fermentacyjnych.Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

- Białko surowe, jeżeli > 10 %

1.12.9Wywar gorzelniany zbożowy (1)Produkt uzyskiwany podczas wytwarzania alkoholu w drodze fermentacji i destylacji zacieru z ziarna zbóż lub innych produktów skrobiowych i zawierających cukier. Może zawierać martwe komórki lub części mikroorganizmów fermentacyjnych. Może zawierać 2 % siarczanów. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.Wilgotność, jeżeli < 60 % lub > 80 %

Jeżeli wilgotność < 60 %:

- Białko surowe

1.12.10Wywar gorzelniany zbożowy suszony (suszony wywar gorzelniany zbożowy z frakcją stałą)Produkt destylacji alkoholu uzyskiwany w drodze suszenia stałych pozostałości sfermentowanego ziarna. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.Białko surowe
1.12.11Wywar gorzelniany zbożowy ciemny (1) (suszony wywar gorzelniany zbożowy z frakcją stałą i ciekłą DDGS) (1)Produkt destylacji alkoholu uzyskiwany w drodze suszenia stałych pozostałości sfermentowanego ziarna, do których dodano syrop ciemny piwny lub odparowany sok surowy. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.Białko surowe
1.12.12Młóto browarniane (1)Produkt browarnictwa zawierający pozostałości słodowanych i niesłodowanych zbóż i innych produktów skrobiowych, które mogą zawierać chmiel. Zwykle wprowadzany do obrotu w stanie wilgotnym, ale może być sprzedawany także w postaci suchej. Może zawierać maksymalnie 0,3 % polisiloksanu dimetylu, może zawierać maksymalnie 1,5 % enzymów, może zawierać maksymalnie 1,8 % bentonitu.Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

- Białko surowe

1.12.13Młóto (1)Produkt stały uzyskiwany w procesie wytwarzania whisky zbożowej. Zawiera pozostałości po ekstrakcji zboża słodowanego gorącą wodą. Zwykle wprowadzany do obrotu w postaci wilgotnej po usunięciu ekstraktu przez grawitację.Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

- Białko surowe

1.12.14Przefiltrowane ziarna zacieruProdukt stały uzyskiwany podczas wytwarzania piwa, ekstraktu słodowego i whisky. Zawiera pozostałości po ekstrakcji gorącą wodą grubo mielonego słodu i ewentualnie inne dodatki bogate w cukry lub skrobię. Zwykle wprowadzany do obrotu w postaci wilgotnej po usunięciu ekstraktu przez wyciskanie.Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 88 %

Jeżeli wilgotność < 65 %:

- Białko surowe

1.12.15Syrop piwnyProdukt pozostały w destylatorze po pierwszej (sok surowy) destylacji przefermentowanej brzeczki słodowej.Białko surowe, jeżeli > 10 %
1.12.16Syrop piwny ciemnyProdukt z pierwszej (sok surowy) destylacji przefermentowanej brzeczki słodowej, uzyskiwany przez odparowanie syropu piwnego pozostałego w destylatorze.Wilgotność, jeżeli < 45 % lub > 70 %

Jeżeli wilgotność < 45 %:

Białko surowe

(1) Nazwę tę można uzupełnić gatunkami zboża.

(2) W języku angielskim kukurydza może być określana również mianem "corn".

(3) Jeśli ten produkt był poddany drobniejszemu mieleniu, do nazwy można dodać wyraz "miałki" lub nazwę można zastąpić przez odpowiednie określenie.

2. Nasiona oleiste, owoce oleiste i ich produkty pochodne

NumerNazwaOpisObowiązkowa deklaracja
2.1.1Makuch z babassuProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie orzechów palmy Babassu, odmiany Orbignya.Białko surowe Tłuszcz surowy Włókno surowe
2.2.1Nasiona lnianki siewnejNasiona Camelina sativa L. Crantz.
2.2.2Makuch z lnianki siewnejProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion lnianki siewnej.Białko surowe Tłuszcz surowy Włókno surowe
2.2.3Śruta poekstrakcyjna z lnianki siewnejProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion lnianki siewnej.Białko surowe
2.3.1Łupiny kakaowcaŁupiny suszonego i prażonego ziarna Theobroma cacao L.Włókno surowe
2.3.2Łuski kakaoweProdukt uzyskiwany w drodze przetwarzania ziarna Theobroma cacao L.Włókno surowe Białko surowe
2.3.3Śruta poekstrakcyjna z częściowo obłuszczonego ziarna kakaowegoProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję suszonego i prażonego ziarna Theobroma cacao L., z którego usunięto część łuski.Białko surowe Włókno surowe
2.4.1Makuch z kopryProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie suszonego rdzenia (bielmo) i łuski zewnętrznej (łupina nasienna) nasion palmy kokosowej Cocos nucifera L.Białko surowe Tłuszcz surowy Włókno surowe
2.4.2Hydrolizowany makuch z kopryProdukt wytwarzania oleju, uzyskany przez tłoczenie i enzymatyczną hydrolizę suszonego rdzenia (bielmo) i łuski zewnętrznej (łupina nasienna) nasion palmy kokosowej Cocos nucifera L.Białko surowe Tłuszcz surowy Włókno surowe
2.4.3Poekstrakcyjna mączka z kopryProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję suszonego rdzenia (bielmo) i łuski zewnętrznej (łupina nasienna) nasion palmy kokosowej Cocos nucifera L.Białko surowe
2.5.1Nasiona bawełnyNasiona Gossypium ssp., z których usunięto włókno. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.
2.5.2Śruta poekstrakcyjna z częściowo obłuszczonych nasion bawełnyProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję nasion bawełny, z których usunięto włókno i część łuski. (Maksymalna zawartość włókna surowego: 22,5 % w suchej masie). Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.Białko surowe Włókno surowe
2.5.3Makuch z nasion bawełnyProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion bawełny, z których usunięto włókno.Białko surowe Włókno surowe Tłuszcz surowy
2.6.1Makuch z częściowo obłuszczonych orzechów ziemnychProdukt wytwarzania oleju, uzyskany przez tłoczenie częściowo obłuszczonych orzechów ziemnych Arachis hypogaea L. i innych gatunków Arachis.

(Maksymalna zawartość włókna surowego: 16 % w suchej masie).

Białko surowe Tłuszcz surowy Włókno surowe
2.6.2Śruta poekstrakcyjna z częściowo obłuszczonych orzechów ziemnychProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję makucha z częściowo obłuszczonych orzechów ziemnych. (Maksymalna zawartość włókna surowego: 16 % w suchej masie).Białko surowe Włókno surowe
2.6.3Makuch z obłuszczonych orzechów ziemnychProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany z tłoczenia obłuszczonych orzechów ziemnych.Białko surowe Tłuszcz surowy Włókno surowe
2.6.4Śruta poekstrakcyjna z obłuszczonych orzechów ziemnychProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję makucha z obłuszczonych orzechów ziemnych.Białko surowe Włókno surowe
2.7.1Makuch z nasion drzewa kapokowegoProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion drzewa kapokowego (Ceiba pentadra L. Gaertn.).Białko surowe Włókno surowe
2.8.1Siemię lnianeNasiona lnu Linum usitatissimum L. (minimalna czystość botaniczna: 93 %) w postaci całych, spłaszczonych lub grubo mielonych nasion. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.
2.8.2Makuch z siemienia lnianegoProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion lnu.Białko surowe Tłuszcz surowy Włókno surowe
2.8.3Śruta poekstrakcyjna lnianaProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z siemienia lnianego. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.Białko surowe
2.8.4Makuch paszowy z siemienia lnianegoProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion lnu. Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

- 1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

- 1,3 % surowych lecytyn,

- 2 % sopstoków.

Białko surowe Tłuszcz surowy Włókno surowe
2.8.5Śruta poekstrakcyjna paszowa lnianaProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z siemienia lnianego. Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

- 1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

- 1,3 % surowych lecytyn,

- 2 % sopstoków.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe
2.9.1Otręby z nasion gorczycyProdukt wytwarzania gorczycy (Brassica juncea L.). Zawiera fragmenty łuski zewnętrznej i cząstki ziarna.Włókno surowe
2.9.2Śruta poekstrakcyjna z nasion gorczycyProdukt uzyskiwany w drodze ekstrakcji lotnego oleju z nasion gorczycy.Białko surowe
2.10.1Nasiona nigruNasiona olejarki abisyńskiej Guizotia abyssinica (L. F.) Cass.
2.10.2Makuch z nasion nigruProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion nigru (maksymalna zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl: 3,4 %).Białko surowe Tłuszcz surowy Włókno surowe
2.11.1Pulpa z oliwekProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję tłoczonych oliwek Olea europea L., oddzielonych na tyle, na ile to możliwe, od cząstek pestek.Białko surowe Włókno surowe Tłuszcz surowy
2.11.2Odtłuszczona śruta poekstrakcyjna paszowa z oliwekProdukt wytwarzania oliwy z oliwek, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z pulpy z oliwek, oddzielonego na tyle, na ile to możliwe, od cząstek pestek. Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

- 1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

- 1,3 % surowych lecytyn,

- 2 % sopstoków.

Białko surowe Włókno surowe
2.11.3Odtłuszczona śruta poekstrakcyjna z oliwekProdukt wytwarzania oliwy z oliwek, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z pulpy z oliwek, oddzielonego na tyle, na ile to możliwe, od cząstek pestek.Białko surowe Włókno surowe
2.12.1Makuch z rdzenia palmyProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie rdzeni palmowych olejowca gwinejskiego Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L.H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), z których usunięto możliwie jak najwięcej twardej łupiny zewnętrznej.Białko surowe Włókno surowe Tłuszcz surowy
2.12.2Śruta poekstrakcyjna palmowaProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję rdzeni palmowych, z których usunięto możliwie jak najwięcej twardej łupiny zewnętrznej.Białko surowe Włókno surowe
2.13.1Nasiona dyni i dyniowatychNasiona Cucurbita pepo L. i roślin z rodzaju Cucurbita.
2.13.2Makuch z nasion dyni i dyniowatychProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion Cucurbita pepo L. i nasion roślin z rodzaju Cucurbita.Białko surowe Tłuszcz surowy
2.14.1Nasiona rzepaku (1)Nasiona rzepaku Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., Indian sarson Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O. E. Schulz oraz Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Minimalna czystość botaniczna: 94 %. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.
2.14.2Makuch z nasion rzepakuProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion rzepaku. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.Białko surowe Tłuszcz surowy Włókno surowe
2.14.3Śruta poekstrakcyjna rzepakowaProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion rzepaku. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.Białko surowe
2.14.4Nasiona rzepaku, ekstrudowaneProdukt uzyskiwany z całego rzepaku metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem, co zwiększa żelowanie skrobi. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.Białko surowe Tłuszcz surowy
2.14.5Białkowy koncentrat z nasion rzepakuProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany w drodze oddzielenia frakcji białkowej makucha z nasion rzepaku lub nasion rzepaku.Białko surowe
2.14.6Makuch paszowy z nasion rzepakuProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion rzepaku. Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

- 1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

- 1,3 % surowych lecytyn,

- 2 % sopstoków.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe Tłuszcz surowy Włókno surowe
2.14.7Śruta poekstrakcyjna paszowa z nasion rzepakuProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion rzepaku. Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

- 1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

- 1,3 % surowych lecytyn,

- 2 % sopstoków.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe
2.15.1Nasiona krokoszu barwierskiegoNasiona krokoszu barwierskiego Carthamus tinctorius L.
2.15.2Śruta poekstrakcyjna z częściowo obłuszczonych nasion krokoszuProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję częściowo obłuszczonych nasion krokoszu.Białko surowe Włókno surowe
2.15.3Łuski nasion krokoszuProdukt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion krokoszu.Włókno surowe
2.16.1Ziarna sezamuZiarno Sesamum indicum L.
2.17.1Ziarno sezamu, częściowo łuszczoneProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez usunięcie części łuski.Białko surowe Włókno surowe
2.17.2Łuski ziarna sezamuProdukt uzyskiwany podczas obłuszczania ziarna sezamu.Włókno surowe
2.17.3Makuch z ziarna sezamuProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie ziarna sezamu (maksymalna zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl: 5 %).Białko surowe Włókno surowe Tłuszcz surowy
2.18.1Nasiona soi toastowaneNasiona soi (Glycine max L. Merr.) poddane odpowiedniej obróbce cieplnej. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,4 mg N/g × min). Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.
2.18.2Makuch z nasion soiProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion soi.Białko surowe Tłuszcz surowy Włókno surowe
2.18.3Poekstrakcyjna śruta sojowaProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany z nasion soi po ekstrakcji i odpowiedniej obróbce cieplnej. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,4 mg N/g × min).

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Włókno surowe

Jeżeli > 8 % w suchej masie

2.18.4Poekstrakcyjna śruta sojowa, z obłuszczonych nasion soiProdukt wytwarzania oleju uzyskiwany z obłuszczonych nasion soi po ekstrakcji i odpowiedniej obróbce cieplnej. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,5 mg N/g × min). Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.Białko surowe
2.18.5Łuski nasion soiProdukt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion soi.Włókno surowe
2.18.6Nasiona soi, ekstrudowaneProdukt uzyskiwany z nasion soi metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych warunkach oraz pod ciśnieniem, co zwiększa żelowanie skrobi. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.Białko surowe Tłuszcz surowy
2.18.7Koncentrat białka sojowegoProdukt uzyskiwany z obłuszczonych nasion soi po ekstrakcji tłuszczu, poddanych powtórnej ekstrakcji lub obróbce enzymatycznej w celu obniżenia poziomu ekstraktu wolnego od azotu. Może zawierać inaktywowane enzymy.Białko surowe
2.18.8Pulpa z nasion soi [pasta z nasion soi]Produkt uzyskiwany podczas ekstrakcji nasion soi do przygotowywania żywności.Białko surowe
2.18.9Nasiona soi melasowaneProdukt uzyskiwany podczas przetwarzania nasion soi.Białko surowe Tłuszcz surowy
2.18.10Produkt uboczny przygotowywania nasion soiProdukt uzyskiwany podczas przetwarzania nasion soi w celu otrzymania przetworów żywnościowych.Białko surowe
2.18.11Nasiona soiNasiona soi (Glycine max L. Merr.)Aktywność ureazy, jeżeli > 0,4 mg N/g × min
2.18.12Płatki sojoweProdukt uzyskiwany przez parowanie lub mikronizację w podczerwieni i walcowanie obłuskanej soi. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,4 mg N/g × min).Białko surowe
2.18.13Śruta poekstrakcyjna paszowa z nasion soiProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany z nasion soi po ekstrakcji i odpowiedniej obróbce cieplnej. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,4 mg N/g × min). Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

- 1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

- 1,3 % surowych lecytyn,

- 1,5 % sopstoków.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe

Włókno surowe

Jeżeli > 8 % w suchej masie

2.18.14Śruta poekstrakcyjna paszowa sojowa, z obłuszczonych nasion soiProdukt wytwarzania oleju uzyskiwany z obłuszczonych nasion soi po ekstrakcji i odpowiedniej obróbce cieplnej. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,5 mg N/g × min). Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

- 1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

- 1,3 % surowych lecytyn,

- 1,5 % sopstoków.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe
2.18.15Fermentowane białko sojowe (koncentrat)Produkt uzyskiwany z obłuszczonych nasion soi po ekstrakcji tłuszczu, poddanych fermentacji mikrobiologicznej w celu obniżenia poziomu ekstraktu wolnego od azotu. Może również zawierać martwe komórki mikroorganizmów wykorzystanych do fermentacji lub ich części.Białko surowe
2.19.1Nasiona słonecznikaNasiona Helianthus annuus L. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.
2.19.2Makuch z nasion słonecznikaProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion słonecznika.Białko surowe Tłuszcz surowy Włókno surowe
2.19.3Śruta poekstrakcyjna z nasion słonecznikaProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion słonecznika. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.Białko surowe Włókno surowe
2.19.4Śruta poekstrakcyjna słonecznikowa, z obłuszczonych nasion słonecznikaProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion słonecznika, z których usunięto łuskę, całkowicie lub częściowo. Maksymalna zawartość włókna surowego: 27,5 % w suchej masie.Białko surowe Włókno surowe
2.19.5Łuski nasion słonecznikaProdukt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion słonecznika.Włókno surowe
2.19.6Śruta poekstrakcyjna paszowa z nasion słonecznikaProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion słonecznika. Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

- 1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

- 1,3 % surowych lecytyn,

- 2 % sopstoków.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe
2.19.7Śruta poekstrakcyjna paszowa słonecznikowa, z obłuszczonych nasion słonecznikaProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią obróbkę cieplną makucha z nasion słonecznika, z których usunięto łuskę, całkowicie lub częściowo. Jedynie w przypadku wytwarzania w zintegrowanym zakładzie tłoczenia i rafinacji produkt może zawierać maksymalnie:

- 1 % łącznie wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne),

- 1,3 % surowych lecytyn,

- 2 % sopstoków.

Maksymalna zawartość włókna surowego: 27,5 % w suchej masie.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe Włókno surowe
2.19.8Wysokobiałkowa, uboga w celulozę frakcja śruty poekstrakcyjnej słonecznikowejProdukt przetwarzania śruty poekstrakcyjnej słonecznikowej, uzyskiwany przez mielenie i frakcjonowanie (przesiewanie i frakcjonowanie powietrzem) śruty poekstrakcyjnej z obłuszczonych nasion słonecznika.

Minimalna zawartość białka surowego: 45 % przy wilgotności 8 %.

Maksymalna zawartość włókna surowego: 8 % przy wilgotności 8 %.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe Włókno surowe
2.19.9Bogata w celulozę frakcja śruty poekstrakcyjnej słonecznikowejProdukt przetwarzania śruty poekstrakcyjnej słonecznikowej, uzyskiwany przez mielenie i frakcjonowanie (przesiewanie i frakcjonowanie powietrzem) śruty poekstrakcyjnej z obłuszczonych nasion słonecznika.

Minimalna zawartość włókna surowego: 38 % przy wilgotności 8 %.

Minimalna zawartość białka surowego: 17 % przy wilgotności 8 %.

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu.

Białko surowe Włókno surowe
2.20.1Oleje i tłuszcze roślinne (2)Oleje i tłuszcze uzyskiwane z nasion oleistych lub owoców oleistych (z wyjątkiem oleju rycynowego z rącznika pospolitego), mogą być odszlamowane, rafinowane lub utwardzone.Wilgotność, jeżeli > 1 %
2.20.2Zużyte oleje roślinne pochodzące z przemysłu spożywczegoOleje roślinne, które zostały zużyte przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 do gotowania i które nie miały kontaktu z mięsem, tłuszczami zwierzęcymi, rybami ani zwierzętami wodnymi.Wilgotność, jeżeli > 1 %
2.21.1Lecytyna surowaProdukt uzyskiwany podczas odszlamiania wodą oleju surowego z nasion oleistych i owoców oleistych. Podczas odszlamiania oleju surowego można dodać kwas cytrynowy, kwas fosforowy, wodorotlenek sodu lub enzymy.
2.22.1Nasiona konopiKontrolowane nasiona odmian Cannabis sativa L. o maksymalnej zawartości tetrahydrokanabinolu zgodnej z rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003.
2.22.2Makuch z nasion konopiProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion konopi.Białko surowe Włókno surowe
2.22.3Olej z konopiOlej uzyskiwany przez tłoczenie roślin i nasion konopi.Wilgotność, jeżeli > 1 %
2.23.1Nasiona makuNasiona Papaver somniferum L.
2.23.2Śruta poekstrakcyjna makowaProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję makucha z nasion maku.Białko surowe
(1) W stosownych przypadkach można dodać wskazanie "niska zawartość glukozynolanów" zgodnie z definicją w prawie Unii. Dotyczy to wszystkich produktów z nasion rzepaku.

(2) W stosownych przypadkach nazwę "olej i tłuszcz roślinny" można zastąpić nazwą "olej roślinny" lub "tłuszcz roślinny". Należy ją uzupełnić nazwą gatunku rośliny oraz, w stosownych przypadkach, nazwą części rośliny. Należy określić, czy dany olej lub tłuszcz jest surowy czy rafinowany.

3. Nasiona roślin strączkowych i ich produkty pochodne

NumerNazwaOpisObowiązkowa deklaracja
3.1.1Fasola, toastowanaNasiona Phaseolus spp. lub Vigna spp. poddane stosownej obróbce cieplnej. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.
3.1.2Koncentrat białkowy fasoliProdukt uzyskiwany z oddzielonej wody po namoczeniu fasoli, podczas wytwarzania skrobi.Białko surowe
3.2.1Strąki szarańczynu strąkowegoSuszone owoce szarańczynu strąkowego Ceratonia siliqua L. zawierające nasiona.Włókno surowe
3.2.3Śrutowane strąki szarańczynu strąkowegoProdukt uzyskiwany przez rozdrobnienie suszonych owoców (strąków) szarańczynu strąkowego, z których usunięto nasiona.Włókno surowe
3.2.4Sproszkowane strąki szarańczynu strąkowego [mączka ze strąków szarańczynu strąkowego]Produkt uzyskiwany przez mikronizację suszonych owoców (strąków) szarańczynu strąkowego, z których usunięto nasiona.Włókno surowe

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

3.2.5Zarodki szarańczynu strąkowegoZarodki nasion szarańczynu strąkowego.Białko surowe
3.2.6Makuch z zarodków szarańczynu strąkowegoProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie zarodków szarańczynu strąkowego.Białko surowe
3.2.7Nasiona szarańczynu strąkowegoNasiona uzyskane ze strąków szarańczynu strąkowego zawierające bielmo, łuski i zarodki.Włókno surowe
3.2.8Łuski nasion szarańczynu strąkowegoŁuski nasion szarańczynu strąkowego, uzyskiwane przez obłuszczanie nasion szarańczynu strąkowego.Włókno surowe
3.3.1CiecierzycaNasiona Cicer arietinum L.
3.4.1Wyka soczewicowataNasiona Ervum ervilia L.
3.5.1Nasiona kozieradkiNasiona kozieradki pospolitej (Trigonella foenum-graecum).
3.6.1Mączka z ekstrahowanych nasion guarProdukt uzyskiwany po ekstrakcji kleju roślinnego z nasion Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.Białko surowe
3.6.2Śruta poekstrakcyjna z zarodków guarProdukt ekstrakcji kleju roślinnego z zarodków nasion guar.Białko surowe
3.7.1BobikNasiona Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. i var. minuta (Alef.) Mansf.
3.7.2Płatki bobikuProdukt uzyskiwany przez parowanie lub mikronizację w podczerwieni i walcowanie obłuszczonego bobiku.Skrobia Białko surowe
3.7.3Łuski bobikuProdukt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion bobiku, zawierający głównie łuski zewnętrzne.Włókno surowe Białko surowe
3.7.4Bobik, obłuszczonyProdukt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion bobiku, zawierający głównie rdzenie nasion bobiku.Białko surowe Włókno surowe
3.7.5Białko bobikuProdukt uzyskiwany przez mielenie i frakcjonowanie powietrzem bobiku.Białko surowe
3.8.1SoczewicaNasiona Lens culinaris a.o. Medik.
3.8.2Łuski soczewicyProdukt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion soczewicy.Włókno surowe
3.9.1Łubiny słodkieNasiona Lupinus ssp. o niskiej zawartości gorzkich nasion.
3.9.2Łubiny słodkie, obłuszczoneObłuszczone nasiona łubinu.Białko surowe
3.9.3Łuski łubinuProdukt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion łubinu, zawierający głównie łuski zewnętrzne.Białko surowe Włókno surowe
3.9.4Pulpa z łubinuProdukt uzyskiwany po ekstrakcji składników łubinu.Włókno surowe
3.9.5Śruta z łubinuProdukt uzyskiwany podczas wytwarzania mąki z łubinu. Zawiera głównie cząstki liścienia i małe ilości łuski.Białko surowe Włókno surowe
3.9.6Białko łubinuProdukt uzyskiwany z oddzielonej wody po namoczeniu łubinu podczas wytwarzania skrobi lub po zmieleniu i frakcjonowaniu powietrzem.Białko surowe
3.9.7Mączka białkowa z łubinuProdukt przetwarzania łubinu w celu wyprodukowania mączki o wysokiej zawartości białka.Białko surowe
3.10.1Fasola mungNasiona Vigna radiata L.
3.11.1GrochNasiona Pisum ssp. Mogą być chronione przed degradacją w żwaczu.
3.11.2Otręby grochoweProdukt uzyskiwany podczas wytwarzania mączki grochowej. Zawiera głównie łuski usunięte podczas obłuszczania i oczyszczania grochu.Włókno surowe
3.11.3Płatki grochoweProdukt uzyskiwany przez parowanie lub mikronizację w podczerwieni i walcowanie obłuszczonych nasion grochu.Skrobia
3.11.4Mąka grochowaProdukt uzyskiwany podczas mielenia grochu.Białko surowe
3.11.5Łuski grochoweProdukt uzyskiwany podczas wytwarzania mączki grochowej. Zawiera głównie łuski usunięte podczas obłuszczania i oczyszczania grochu oraz małe ilości bielma.Włókno surowe
3.11.6Groch, obłuszczonyObłuszczone nasiona grochu.Białko surowe Włókno surowe
3.11.7Śruta grochowaProdukt uzyskiwany podczas wytwarzania mąki grochowej. Zawiera głównie cząstki liścienia i małe ilości łuski.Białko surowe Włókno surowe
3.11.8Przesiewy grochuProdukt mechanicznego przesiewania, zawierający frakcje ziaren grochu rozdzielone przed dalszym przetwarzaniem.Włókno surowe
3.11.9Białko grochuProdukt uzyskiwany z oddzielonej wody po namoczeniu grochu podczas wytwarzania skrobi lub po mieleniu i frakcjonowaniu powietrzem, może być częściowo hydrolizowany.Białko surowe
3.11.10Pulpa grochowaProdukt uzyskiwany z ekstrakcji na mokro skrobi i białka z grochu. Zawiera głównie włókno wewnętrzne i skrobię.Wilgotność, jeżeli < 70 % lub > 85 %

Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

3.11.11Rozpuszczalne części grochuProdukt uzyskiwany z ekstrakcji na mokro skrobi i białka z grochu. Zawiera głównie rozpuszczalne białko i oligosacharydy.Wilgotność, jeżeli < 60 % lub > 85 %

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Białko surowe

3.11.12Włókno grochuProdukt uzyskiwany przez ekstrakcję po mieleniu i przesiewaniu obłuszczonego grochu.Włókno surowe
3.12.1Wyka siewnaNasiona Vicia sativa L. var. sativa i inne odmiany.
3.13.1Lędźwian siewnyNasiona Lathyrus sativus L. poddane stosownej obróbce cieplnej.Metoda obróbki cieplnej
3.14.1Wyka jednokwiatowaNasiona Vicia monanthos Desf.

4. Rośliny bulwiaste, rośliny korzeniowe i ich produkty pochodne

NumerNazwaOpisObowiązkowa deklaracja
4.1.1Burak cukrowyKorzenie Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.
4.1.2Liście i korzenie buraka cukrowegoŚwieży produkt wytwarzania cukru zawierający głównie oczyszczone części buraka cukrowego z częściami liści lub bez.Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 50 %

4.1.3Cukier (z buraków cukrowych) [sacharoza]Cukier ekstrahowany z buraków cukrowych przy użyciu wody.
4.1.4Melasa buraczana (z buraków cukrowych)Produkt o konsystencji syropu uzyskiwany podczas wytwarzania lub rafinowania cukru z buraków cukrowych. Może zawierać maksymalnie 0,5 % substancji przeciwpieniących, 0,5 % środków usuwających kamień, 2 % siarczanów i 0,25 % siarczynów.Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 28 %

4.1.5Melasa buraczana (z buraków cukrowych), częściowo pozbawiona cukru lub pozbawiona betainyProdukt uzyskiwany po dalszej ekstrakcji sacharozy lub betainy z melasy buraczanej przy użyciu wody. Może zawierać maksymalnie 2 % siarczanów i 0,25 % siarczynów.Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 28 %

4.1.6Melasa zawierająca izomaltulozęNiekrystaliczna frakcja z wytwarzania izomaltulozy w drodze enzymatycznego przekształcania sacharozy z buraków cukrowych.Wilgotność, jeżeli > 40 %
4.1.7Wysłodki buraczane mokre (z buraków cukrowych)Produkt wytwarzania cukru, zawierający krajankę buraków cukrowych, z której wodą ekstrahowano cukier. Minimalna wilgotność: 82 %. Zawartość cukru jest niska i spada do zera w wyniku fermentacji (kwas mlekowy).Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 82 % lub > 92 %

4.1.8Wysłodki buraczane prasowane (z buraków cukrowych)Produkt wytwarzania cukru, zawierający krajankę buraków cukrowych, z której wodą ekstrahowano cukier, mechanicznie wyciskany. Maksymalna wilgotność: 82 %. Zawartość cukru jest niska i spada do zera w wyniku fermentacji (kwas mlekowy). Może zawierać maksymalnie 1 % siarczanów.Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 82 %

4.1.9Wysłodki buraczane prasowane, melasowane (z buraków cukrowych)Produkt wytwarzania cukru, zawierający krajankę buraka cukrowego, z której wodą ekstrahowano cukier, mechanicznie wyciskany, z dodatkiem melasy. Maksymalna wilgotność: 82 %. Zawartość cukru spada w wyniku fermentacji (kwas mlekowy). Może zawierać maksymalnie 1 % siarczanów.Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 82 %

4.1.10Wysłodki buraczane suszone (z buraków cukrowych)Produkt wytwarzania cukru, zawierający krajankę buraków cukrowych, z której wodą ekstrahowano cukier, mechanicznie wyciskany i suszony. Może zawierać maksymalnie 2 % siarczanów.Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę, jeżeli > 10,5 %

4.1.11Wysłodki buraczane suszone, melasowane (z buraków cukrowych)Produkt wytwarzania cukru, zawierający krajankę buraków cukrowych, z której wodą ekstrahowano cukier, mechanicznie wyciskany i suszony, z dodatkiem melasy. Może zawierać maksymalnie 0,5 % substancji przeciwpieniących i 2 % siarczanów.Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

4.1.12Syrop cukrowyProdukt uzyskiwany w drodze przetwarzania cukru lub melasy. Może zawierać maksymalnie 0,5 % siarczanów i 0,25 % siarczynów.Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 35 %

4.1.13Części buraków (cukrowych), gotowaneProdukt wytwarzania spożywczego syropu z buraków cukrowych, który może być wyciskany lub suszony.Jeżeli suszone:

zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Jeżeli wyciskane:

zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 50 %

4.1.14FruktooligosacharydyProdukt uzyskiwany z cukru z buraków cukrowych w drodze procesu enzymatycznego.Wilgotność, jeżeli > 28 %
4.1.15Melasa buraczana (z buraków cukrowych), o wysokiej zawartości betainy, płynna lub suszona (1)Produkt uzyskiwany po ekstrakcji cukru przy użyciu wody i dalszej filtracji melasy buraczanej. Uzyskany produkt zawiera części składowe melasy i większą ilość naturalnie występującej betainy niż w przypadku standardowej melasy. Może być suszony.

Może zawierać maksymalnie 0,5 % substancji przeciwpieniących, 0,5 % środków usuwających kamień, 2 % siarczanów i 0,25 % siarczynów.

Zawartość betainy

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 14 %

4.1.16IzomaltulozaIzomaltuloza jako jednowodna substancja krystaliczna. Uzyskiwana w drodze enzymatycznego przekształcania sacharozy z buraków cukrowych.
4.2.1Sok z burakówSok wyciskany z czerwonych buraków (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva), następnie zagęszczany i pasteryzowany, zachowujący typowy warzywny smak i aromat.Wilgotność, jeżeli < 50 % lub > 60 %

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.3.1MarchewKorzeń żółtej lub czerwonej marchwi Daucus carota L.
4.3.2Obierki marchwi, parowaneWilgotny produkt przetwarzania marchwi zawierający obierki usunięte z korzenia marchwi w drodze obróbki parą, do których może być dodana pomocniczo żelatynująca skrobia z marchwi. Maksymalna wilgotność: 97 %.Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli > 97 %

4.3.3Skrawki marchwiWilgotny produkt uzyskiwany w wyniku mechanicznego rozdzielania podczas przetwarzania marchwi i pozostałości marchwi. Produkt mógł być poddany obróbce cieplnej. Maksymalna wilgotność: 97 %.Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli > 97 %

4.3.4Płatki marchwiProdukt uzyskiwany w drodze płatkowania, a następnie suszenia korzenia żółtej lub czerwonej marchwi.
4.3.5Marchew, suszonaKorzeń żółtej lub czerwonej marchwi niezależnie od postaci, suszony.Włókno surowe
4.3.6Marchew paszowa, suszonaProdukt zawierający wewnętrzny miąższ i skórkę zewnętrzną poddane suszeniu.Włókno surowe
4.4.1Korzenie cykoriiKorzenie Cichorium intybus L.
4.4.2Liście i korzenie cykoriiŚwieży produkt przetwarzania cykorii. Zawiera głównie oczyszczone części cykorii i części liści.Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 50 %

4.4.3Nasiona cykoriiNasiona Cichorium intybus L.
4.4.4Prasowana pulpa z cykoriiProdukt wytwarzania inuliny z korzeni Cichorium intybus L. zawierający ekstrahowane i mechanicznie wyciskane plastry cykorii. (Rozpuszczalne) węglowodany cykorii i woda zostały częściowo usunięte. Może zawierać maksymalnie 1 % siarczanów i 0,2 % siarczynów.Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Wilgotność, jeżeli < 65 % lub > 82 %

4.4.5Suszona pulpa z cykoriiProdukt wytwarzania inuliny z korzeni Cichorium intybus L. zawierający ekstrahowane i mechanicznie wyciskane, a następnie suszone plastry cykorii. (Rozpuszczalne) węglowodany cykorii zostały częściowo usunięte. Może zawierać maksymalnie 2 % siarczanów i 0,5 % siarczynów.Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.4.6Sproszkowany susz z korzenia cykoriiProdukt uzyskiwany w drodze krojenia, suszenia i mielenia korzeni cykorii. Może zawierać maksymalnie 1 % środków przeciwzbrylających.Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.4.7Melasa z cykoriiProdukt przetwarzania cykorii, uzyskiwany w drodze wytwarzania inuliny i oligofruktozy. Melasa z cykorii zawiera organiczne materiały roślinne i składniki mineralne. Może zawierać maksymalnie 0,5 % substancji przeciwpieniących.Białko surowe

Popiół surowy

Wilgotność, jeżeli < 20 % lub > 30 %

4.4.8Winaza z cykoriiProdukt uboczny przetwarzania cykorii, uzyskiwany po rozdzieleniu inuliny i oligofruktozy oraz wymywaniu jonowymiennym. Winaza z cykorii zawiera organiczne materiały roślinne i składniki mineralne. Może zawierać maksymalnie 1 % substancji przeciwpieniących.Białko surowe

Popiół surowy

Wilgotność, jeżeli < 30 % lub > 40 %

4.4.9Inulina (2)Inulina to fruktan ekstrahowany np. z korzenia Cichorium intybus L., Inula helenium lub Helianthus tuberosus; surowa inulina może zawierać maksymalnie 1 % siarczanów i 0,5 % siarczynów.
4.4.10Syrop oligofruktozowyProdukt uzyskiwany w drodze częściowej hydrolizy inuliny z Cichorium intybus L.; surowy syrop oligofruktozowy może zawierać maksymalnie 1 % siarczanów i 0,5 % siarczynów.Wilgotność, jeżeli < 20 % lub > 30 %
4.4.11Oligofruktoza, suszonaProdukt uzyskiwany w drodze częściowej hydrolizy, a następnie suszenia inuliny z Cichorium intybus L.
4.5.1Czosnek, suszonyBiały lub żółty proszek z czystego, mielonego czosnku Allium sativum L.
4.6.1Maniok [tapioka] [kasawa]Korzenie Manihot esculenta Crantz, niezależnie od postaci.Wilgotność, jeżeli < 60 % lub > 70 %
4.6.2Maniok, suszony [tapioka, suszona]Korzenie manioku, niezależnie od postaci, suszone.Skrobia

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.7.1Pulpa z cebuliWilgotny produkt uzyskiwany podczas przetwarzania cebuli (z rodzaju Allium), zawierający zarówno łupiny, jak i całe cebule. Jeżeli uzyskiwany jest z procesu wytwarzania oleju z cebuli, wówczas zawiera głównie gotowane pozostałości cebuli.Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.7.2Cebule smażonePozbawione łupin, zgniecione, a następnie smażone części cebuli.Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

Tłuszcz surowy

4.7.3Rozpuszczalne frakcje cebuli, suszoneSuchy produkt uzyskiwany w wyniku przetwarzania świeżej cebuli. Uzyskiwany w drodze ekstrakcji alkoholem lub wodą, przy czym frakcja alkoholowa lub wodna są rozdzielane i suszone rozpyłowo. Zawiera głównie węglowodany.Włókno surowe
4.8.1ZiemniakiBulwy Solanum tuberosum L.Wilgotność, jeżeli < 72 % lub > 88 %
4.8.2Ziemniaki, obraneZiemniaki, z których usunięto skórkę w drodze obróbki parą.Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.3Obierki ziemniaków, parowaneWilgotny produkt przetwarzania ziemniaków zawierający obierki usunięte z bulw ziemniaków w drodze obróbki parą, do których może być dodana pomocniczo żelatynująca skrobia z ziemniaków. Mogą być tłuczone.Wilgotność, jeżeli > 93 %

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.4Ziemniaki surowe, krojoneProdukt uzyskiwany z ziemniaków podczas przygotowywania produktów z ziemniaków do spożycia przez ludzi, także obranych ze skórki.Wilgotność, jeżeli > 88 %

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.5Skrawki ziemniakówProdukt uzyskiwany w wyniku mechanicznego rozdzielania podczas przetwarzania ziemniaków i pozostałości ziemniaków. Produkt mógł być poddany obróbce cieplnej.Wilgotność, jeżeli > 93 %

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.6Ziemniaki, tłuczoneProdukt z blanszowanych lub gotowanych, a następnie tłuczonych ziemniaków.Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.7Płatki ziemniaczaneProdukt uzyskiwany w drodze suszenia bębnowego umytych, obranych lub nieobranych ziemniaków poddanych obróbce parą.Skrobia

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

4.8.8Pulpa ziemniaczanaProdukt wytwarzania skrobi ziemniaczanej, zawierający ekstrahowane mielone ziemniaki.Wilgotność, jeżeli < 77 % lub > 88 %
4.8.9Pulpa ziemniaczana, suszonaSuszony produkt wytwarzania skrobi ziemniaczanej, zawierający ekstrahowane mielone ziemniaki.
4.8.10Białko ziemniaczaneProdukt wytwarzania skrobi, zawierający głównie substancje białkowe, uzyskiwany po oddzieleniu skrobi.Białko surowe
4.8.11Białko ziemniaczane, hydrolizowaneBiałko uzyskiwane w drodze kontrolowanej hydrolizy enzymatycznej białka ziemniaczanego.Białko surowe
4.8.12Białko ziemniaczane, fermentowaneProdukt uzyskiwany w drodze fermentacji, a następnie suszenia rozpyłowego białka ziemniaczanego.Białko surowe
4.8.13Białko ziemniaczane, fermentowane, płynnePłynny produkt uzyskiwany w drodze fermentacji białka ziemniaczanego.Białko surowe
4.8.14Sok ziemniaczany, koncentratSkoncentrowany produkt wytwarzania skrobi ziemniaczanej, zawierający substancję pozostałą po częściowym usunięciu włókna, białka i skrobi z pulpy z całych ziemniaków oraz odparowaniu części wody.Wilgotność, jeżeli < 50 % lub > 60 %

Jeżeli wilgotność < 50 %:

- Białko surowe

- Popiół surowy

4.8.15Granulat ziemniaczanyZiemniaki po umyciu, obraniu, zmniejszeniu wielkości (przez krojenie, płatkowanie itd.) i wysuszeniu.
4.9.1BatatBulwy Ipomoea batatas L., niezależnie od postaci.Wilgotność, jeżeli < 57 % lub > 78 %
4.10.1Słonecznik bulwiasty [topinambur]Bulwy Helianthus tuberosus L., niezależnie od postaci.Wilgotność, jeżeli < 75 % lub > 80 %
(1) Wyrażenia różnią się głównie pod względem wilgotności, należy używać odpowiednich wyrażeń stosownie do przypadku.

(2) Nazwę należy uzupełnić nazwą gatunku rośliny.

5. Inne nasiona, owoce i ich produkty pochodne

NumerNazwaOpisObowiązkowa deklaracja
5.1.1ŻołędzieCałe owoce dębu szypułkowego Quercus robur L., dębu bezszypułkowego Quercus petraea (Matt.) Liebl., dębu korkowego Quercus suber L. lub innych gatunków dębu.
5.1.2Żołędzie, obłuszczoneProdukt uzyskiwany podczas obłuszczania żołędzi.Białko surowe Włókno surowe
5.2.1MigdałyCałe lub łamane owoce Prunus dulcis, z łupinami lub bez.
5.2.2Łupiny migdałówŁupiny migdałów uzyskiwane z obłuszczonych nasion migdałów w drodze fizycznego oddzielenia od rdzenia i grubo mielone.Włókno surowe
5.2.3Makuch z migdałówProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie migdałów.Białko surowe Włókno surowe
5.3.1Nasiona anyżuNasiona Pimpinella anisum.
5.4.1Pulpa jabłkowa, suszona [miazga jabłkowa, suszona]Produkt uzyskiwany z produkcji soku z Malus domestica lub z produkcji jabłecznika. Zawiera głównie wewnętrzny miąższ i zewnętrzną skórkę, poddane suszeniu. Mógł być poddany depektynizacji.Włókno surowe
5.4.2Pulpa jabłkowa, prasowana [miazga jabłkowa, prasowana]Produkt wilgotny uzyskiwany z produkcji soku jabłkowego lub jabłecznika. Zawiera głównie wewnętrzny miąższ i zewnętrzną skórkę, poddane wyciskaniu. Mógł być poddany depektynizacji.Włókno surowe
5.4.3Melasa jabłkowaProdukt uzyskiwany po produkcji pektyny z pulpy jabłkowej. Mógł być poddany depektynizacji.Białko surowe

Włókno surowe

Oleje i tłuszcze surowe, jeżeli > 10 %

5.5.1Nasiona buraków cukrowychNasiona buraka cukrowego.
5.6.1GrykaNasiona Fagopyrum esculentum.
5.6.2Łuski i otręby gryczaneProdukt uzyskiwany podczas mielenia ziaren gryki.Włókno surowe
5.6.3Śruta gryczanaProdukt wytwarzania mąki, uzyskiwany z przesiewanej gryki. Zawiera głównie cząstki bielma z drobnymi fragmentami warstwy zewnętrznej i różnymi częściami ziarna. Nie może zawierać więcej niż 10 % włókna surowego.Włókno surowe Skrobia
5.7.1Nasiona kapusty czerwonejNasiona Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.
5.8.1Nasiona mozgi kanaryjskiejNasiona Phalaris canariensis.
5.9.1Nasiona kminkuNasiona Carum carvi L.
5.12.1Kasztany, łamaneProdukt wytwarzania mąki kasztanowej, zawierający głównie cząstki bielma, z drobnymi fragmentami skórki i nielicznymi pozostałościami kasztanów (Castanea spp.).Białko surowe Włókno surowe
5.13.1Pulpa cytrusowa (1)Produkt uzyskiwany w drodze wyciskania owoców cytrusowych Citrus (L.) spp. lub podczas produkcji soków cytrusowych. Mógł być poddany depektynizacji. Może zawierać łącznie maksymalnie 1 % metanolu, etanolu i 2-propanolu, w przeliczeniu na substancję bezwodną.Włókno surowe
5.13.2Pulpa cytrusowa, suszona (1)Produkt uzyskiwany w drodze wyciskania owoców cytrusowych lub podczas produkcji soków cytrusowych, a następnie suszony. Mógł być poddany depektynizacji. Może zawierać łącznie maksymalnie 1 % metanolu, etanolu i 2-propanolu, w przeliczeniu na substancję bezwodną.Włókno surowe
5.14.1Nasiona koniczyny łąkowej czerwonejNasiona Trifolium pratense L.
5.14.2Nasiona koniczyny białejNasiona Trifolium repens L.
5.15.1Łupiny kawyProdukt uzyskiwany z obłuskanych nasion rośliny Coffea.Włókno surowe
5.16.1Nasiona chabra bławatkaNasiona Centaurea cyanus L.
5.17.1Nasiona ogórkaNasiona Cucumis sativus L.
5.18.1Nasiona cyprysuNasiona Cupressus L.
5.19.1Owoce daktylowcaOwoce Phoenix dactylifera L. Mogą być suszone.
5.19.2Nasiona daktylowcaCałe nasiona Phoenix dactylifera L.Włókno surowe
5.20.1Nasiona kopru włoskiegoNasiona Foeniculum vulgare Mill.
5.21.1Owoce figowcaOwoce Ficus carica L. Mogą być suszone.
5.22.1Rdzenie owoców (2)Produkt zawierający wewnętrzne, jadalne nasiona orzechów lub pestki owoców.
5.22.2Pulpa owocowa (2)Produkt uzyskiwany podczas produkcji soku i przecieru owocowego. Mógł być poddany depektynizacji.Włókno surowe
5.22.3Pulpa owocowa, suszona (2)Produkt uzyskiwany podczas produkcji soku i przecieru owocowego, a następnie suszony. Mógł być poddany depektynizacji.Włókno surowe
5.23.1Rzeżucha ogrodowaNasiona Lepidium sativum L.Włókno surowe
5.24.1Nasiona roślin trawiastychNasiona traw z rodziny Poaceae, Cyperaceae i Juncaceae.
5.25.1Pestki winogronowePestki Vitis L. oddzielone od pulpy winogronowej, z których nie usunięto oleju.Tłuszcz surowy Włókno surowe
5.25.2Śruta poekstrakcyjna z pestek winogronProdukt uzyskiwany podczas ekstrakcji oleju z pestek winogron.Włókno surowe
5.25.3Pulpa winogronowa [wytłok z winogron]Pulpa winogronowa poddana szybkiemu suszeniu po ekstrakcji alkoholu, z której usunięto możliwie jak najwięcej szypułek i pestek.Włókno surowe
5.25.4Rozpuszczalne frakcje pestek winogronProdukt uzyskiwany z pestek winogron po wytworzeniu soku z winogron. Zawiera głównie węglowodany. Może być zatężany.Włókno surowe
5.26.1Orzechy laskoweCałe lub łamane owoce Corylus (L.) spp., z łupinami lub bez.
5.26.2Makuch z orzechów laskowychProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez wyciskanie orzechów laskowych.Białko surowe Włókno surowe
5.27.1PektynaPektyna jest uzyskiwana w drodze ekstrakcji wodnej (naturalnych odmian) odpowiedniego materiału roślinnego, zwykle owoców cytrusowych lub jabłek. Nie stosuje się innych organicznych środków strącających niż metanol, etanol i 2-propanol. Może zawierać łącznie maksymalnie 1 % metanolu, etanolu i 2-propanolu w przeliczeniu na substancję bezwodną. Pektyna składa się głównie z częściowych estrów metylowych kwasu poligalakturonowego oraz ich soli amonowych, sodowych, potasowych i wapniowych.
5.28.1Nasiona pachnotki zwyczajnejNasiona Perilla frutescens L. i produkty jej zmielenia.
5.29.1Orzeszki sosnoweNasiona Pinus (L.) spp.
5.30.1PistacjeOwoce Pistacia vera L.
5.31.1Nasiona babkiNasiona Plantago (L.) spp.
5.32.1Nasiona rzodkiewkiNasiona Raphanus sativus L.
5.33.1Nasiona szpinakuNasiona Spinacia oleracea L.
5.34.1Nasiona ostropestu plamistegoNasiona Carduus marianus L.
5.35.1Pulpa pomidorowa [miazga pomidorowa]Produkt uzyskiwany przez wyciskanie pomidorów Solanum lycopersicum L. podczas produkcji soku pomidorowego. Zawiera głównie skórkę i nasiona pomidorów.Włókno surowe
5.36.1Nasiona krwawnika pospolitegoNasiona Achillea millefolium L.
5.37.1Makuch z pestek moreliProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie pestek moreli (Prunus armeniaca L.). Może zawierać kwas cyjanowodorowy.Białko surowe Włókno surowe
5.38.1Makuch z kminu czarnegoProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion kminu czarnego (Bunium persicum L.)Białko surowe Włókno surowe
5.39.1Makuch z nasion ogórecznikaProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion ogórecznika (Borago officinalis L.).Białko surowe Włókno surowe
5.40.1Makuch z wiesiołka dwuletniegoProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion wiesiołka dwuletniego (Oenohera L.).Białko surowe Włókno surowe
5.41.1Makuch z owocu granatuProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion owocu granatu (Punica granatum L.).Białko surowe Włókno surowe
5.42.1Makuch z nasion orzecha włoskiegoProdukt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion orzecha włoskiego (Juglans regia L.).Białko surowe Włókno surowe
(1) W stosownych przypadkach nazwę należy uzupełnić określeniem "poddany depektynizacji".

(2) Nazwę należy uzupełnić nazwą gatunku rośliny.

6. Pasze objętościowe i włókniste i ich produkty pochodne

NumerNazwaOpisObowiązkowa deklaracja
6.1.1BoćwinaLiście Beta spp.
6.2.1Rośliny zbożowe (1)Całe rośliny zbóż lub ich części. Mogą być suszone, świeże lub zakiszone.
6.3.1Słoma zbóż (1)Słoma zbóż.
6.3.2Słoma zbóż, poddana obróbce (1) (2)Produkt uzyskiwany w drodze odpowiedniej obróbki słomy zbóż.Sód, jeżeli do obróbki użyto NaOH
6.4.1Mączka z koniczynyProdukt uzyskiwany w drodze suszenia i mielenia koniczyny Trifolium spp. Może zawierać do 20 % lucerny (Medicago sativa L. i Medicago var. Martyn) lub innych roślin pastewnych suszonych i mielonych jednocześnie z koniczyną.Białko surowe

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.5.1Mączka z roślin pastewnych (3); [mączka z traw] (3); [mączka z roślin zielonych] (3)Produkt uzyskiwany w drodze suszenia i mielenia, a w niektórych przypadkach prasowania roślin pastewnych.Białko surowe

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.6.1Trawa, suszona na polu [siano]Dowolne gatunki traw, suszone na polu.Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie
6.6.2Trawa, suszona w wysokiej temperaturze [susz z traw]Produkt uzyskiwany z trawy (dowolnej odmiany), która została sztucznie odwodniona (w dowolnej formie).Białko surowe

Włókno

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.6.3Trawa, zioła, rośliny strączkowe [zielonka]Świeże, zakiszone lub suszone rośliny uprawne obejmujące trawę, rośliny strączkowe lub zioła, powszechnie określane jako kiszonka, sianokiszonka, siano lub zielonka.Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie
6.7.1Mąka konopnaMąka grubo mielona z suszonych liści Cannabis sativa L.Białko surowe
6.7.2Włókno konopneProdukt uzyskiwany podczas przetwarzania konopi, zabarwiony na zielono, suszony, włóknisty.
6.8.1Słoma bobikowaSłoma bobiku (Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. i var. minuta (Alef.) Mansf.).
6.9.1Słoma lnianaSłoma lnu (Linum usitatissimum L.).
6.10.1Lucerna [alfalfa]Medicago sativa L. i Medicago var. Martyn lub ich części.Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie
6.10.2Lucerna, suszona na polu [alfalfa, suszona na polu]Lucerna, suszona na polu.Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie
6.10.3Lucerna, suszona w wysokiej temperaturze [alfalfa, suszona w wysokiej temperaturze]Lucerna sztucznie odwodniona, w dowolnej formie.Białko surowe

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.10.4Lucerna, ekstrudowana [alfalfa, ekstrudowana]Granulat lucerny, ekstrudowany.
6.10.5Mączka z lucerny (4) [alfalfa, mączka] (4)Produkt uzyskiwany w drodze suszenia i mielenia lucerny. Może zawierać do 20 % koniczyny lub innych roślin pastewnych suszonych i mielonych jednocześnie z lucerną.Białko surowe

Włókno surowe

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl, jeżeli > 3,5 % w suchej masie

6.10.6Miazga z lucerny [alfalfa, miazga]Suszony produkt uzyskiwany w drodze wyciskania soku z lucerny.Białko surowe Włókno surowe
6.10.7Koncentrat białkowy z lucerny [alfalfa, koncentrat białkowy]Produkt uzyskiwany w drodze sztucznego suszenia frakcji soku wyciśniętego z lucerny, które oddzielono przez odwirowanie i poddano obróbce cieplnej w celu wytrącenia białka.Białko surowe Karoten
6.10.8Rozpuszczalne części lucernyProdukt uzyskiwany po ekstrakcji białka z soku z lucerny, może być suszony.Białko surowe
6.11.1Kiszonka z kukurydzyZakiszone rośliny Zea mays L. ssp. mays lub ich części.
6.12.1Słoma grochowaSłoma Pisum ssp.
6.13.1Słoma rzepakowaSłoma Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., Indian sarson Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz i rzepaku Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.)
(1) Nazwę należy uzupełnić nazwą gatunku rośliny.

(2) Nazwę należy uzupełnić wskazaniem rodzaju przeprowadzanej obróbki.

(3) Do nazwy można dodać gatunek rośliny pastewnej.

(4) Wyraz "mączka" można zastąpić wyrazem "granulat". Do nazwy może być dodana metoda suszenia.

7. Inne rośliny, algi i ich produkty pochodne

NumerNazwaOpisObowiązkowa deklaracja
7.1.1Algi (1)Algi, żywe lub przetworzone, w tym algi świeże, chłodzone lub mrożone. Mogą zawierać maksymalnie 0,1 % substancji przeciwpieniących.Białko surowe Tłuszcz surowy Popiół surowy
7.1.2Algi suszone (1)Produkt uzyskiwany w drodze suszenia alg. Produkt ten mógł być płukany w celu zmniejszenia zawartości jodu, a algi zostały inaktywowane. Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji przeciwpieniących.Białko surowe Tłuszcz surowy Popiół surowy
7.1.3Mączka z alg (1)Produkt wytwarzania oleju z alg, uzyskiwany przez ekstrakcję alg. Algi zostały inaktywowane. Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji przeciwpieniących.Białko surowe Tłuszcz surowy Popiół surowy
7.1.4Olej z alg (1)Olej uzyskiwany w drodze ekstrakcji alg. Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji przeciwpieniących.Wilgotność, jeżeli > 1 %
7.1.5Ekstrakt z alg (1) [frakcja z alg] (1)Wodny lub alkoholowy ekstrakt z alg zawierający głównie węglowodany. Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji przeciwpieniących.
7.1.6Mączka z wodorostów morskichProdukt uzyskiwany w drodze suszenia i rozdrabniania makroalg, w szczególności brunatnic. Produkt ten mógł być płukany w celu zmniejszenia zawartości jodu. Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji przeciwpieniących.Popiół surowy
7.3.1Kora (1)Oczyszczona i suszona kora drzew lub krzewów.Włókno surowe
7.4.1Kwiaty (1), suszoneWszystkie części suszonych kwiatów roślin jadalnych i ich frakcje.Włókno surowe
7.5.1Brokuły, suszoneProdukt uzyskiwany przez suszenie rośliny Brassica oleracea L. po płukaniu, zmniejszeniu wielkości (przez krojenie, płatkowanie itp.) i usunięciu zawartości wody.
7.6.1Melasa z trzciny cukrowejProdukt o konsystencji syropu uzyskiwany podczas wytwarzania lub rafinowania cukru z Saccharum L. Może zawierać maksymalnie 0,5 % substancji przeciwpieniących, 0,5 % środków usuwających kamień, 3,5 % siarczanów i 0,25 % siarczynów.Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 30 %

7.6.2Melasa z trzciny cukrowej, częściowo odcukrzonaProdukt uzyskiwany po dalszej ekstrakcji sacharozy z melasy z trzciny cukrowej przy użyciu wody.Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 28 %

7.6.3Cukier z trzciny cukrowej [sacharoza]Cukier ekstrahowany z trzciny cukrowej przy użyciu wody.
7.6.4Bagassa [wytłoczyny] z trzciny cukrowejProdukt uzyskiwany podczas ekstrakcji cukru z trzciny cukrowej przy użyciu wody. Zawiera głównie włókno.Włókno surowe
7.7.1Liście, suszone (1)Suszone liście roślin jadalnych i ich frakcje.Włókno surowe
7.8.1LignocelulozaProdukt uzyskiwany w drodze mechanicznego przetwarzania surowego naturalnie suszonego drewna, zawierający głównie lignocelulozę. Należy uwzględnić naturalną zawartość pierwiastków śladowych.Włókno surowe
7.8.2Celuloza sproszkowanaProdukt uzyskiwany przez rozłożenie, oddzielenie ligniny oraz dalsze oczyszczanie jako celulozy z włókna roślinnego drewna niepoddanego obróbce, modyfikowany jedynie w drodze przetwarzania mechanicznego. Włókna nierozpuszczalne w naturalnych detergentach (NDF): co najmniej 87 %Włókno surowe
7.9.1Korzeń lukrecjiKorzeń Glycyrrhiza L.
7.10.1MiętaProdukt uzyskiwany w wyniku suszenia nadziemnych części roślin Mentha apicata, Mentha piperita lub Mentha viridis (L.), niezależnie od postaci.
7.11.1Szpinak, suszony [susz ze szpinaku]Produkt uzyskiwany w wyniku suszenia rośliny Spinacia oleracea L., niezależnie od postaci.
7.12.1Jukka MojaveSproszkowana Yucca schidigera Roezl.Włókno surowe
7.12.2Sok z juki schidigeraProdukt uzyskiwany przez krojenie i wyciskanie łodyg juki schidigera, zawierający głównie węglowodany.
7.13.1Węgiel roślinny [węgiel drzewny]Produkt uzyskiwany przez karbonizację organicznego materiału roślinnego.Włókno surowe
7.14.1Drewno (1)Drewno lub włókna drzewne niepoddane obróbce chemicznej.Włókno surowe
7.15.1Mączka z Solanum glaucophyllumProdukt uzyskiwany przez suszenie i mielenie liści Solanum glaucophyllum.Włókno surowe Witamina D3
(1) Nazwę należy uzupełnić nazwą gatunku rośliny lub algi.

8. Przetwory mleczne i ich produkty pochodne

Materiały paszowe w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i rozporządzenia (UE) nr 142/2011 oraz mogą podlegać ograniczeniom stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001.

NumerNazwaOpisObowiązkowa deklaracja
8.1.1Masło i produkty z masłaMasło i produkty uzyskiwane w drodze produkcji lub przetwarzania masła (np. serwatka maślana), o ile nie zostały wymienione osobno.Białko surowe

Tłuszcz surowy

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 6 %

8.2.1Maślanka, maślanka w proszku (1)Produkt uzyskiwany w wyniku oddzielenia masła ze śmietany lub podobnego procesu.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

W przypadku przygotowywania specjalnie jako materiał paszowy może zawierać:

- maksymalnie 0,5 % fosforanów, np. polifosforanów (np. metafosforan sześciosodowy), dwufosforanów (np. pirofosforan czterosodowy), stosowanych do zmniejszenia lepkości i stabilizacji białka podczas przetwarzania,

- maksymalnie 0,3 % kwasów nieorganicznych: kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

- maksymalnie 0,5 % zasad, np. wodorotlenku sodu, potasu, wapnia, magnezu, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

- maksymalnie 2 % substancji sypkich, np. dwutlenku krzemu, trójfosforanu pięciosodowego, fosforanu trójwapniowego, stosowanych do poprawy sypkości.

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 6 %

8.3.1KazeinaProdukt uzyskiwany z odtłuszczonego mleka lub maślanki przez suszenie kazeiny wytrąconej przy użyciu kwasów lub podpuszczki.Białko surowe Wilgotność, jeżeli > 10 %
8.4.1KazeinianProdukt ekstrahowany ze skrzepu lub kazeiny poprzez zastosowanie substancji neutralizujących i suszenie.Białko surowe Wilgotność, jeżeli > 10 %
8.5.1Ser i produkty z seraSer i produkty wytworzone z sera i produktów na bazie mleka.Białko surowe Tłuszcz surowy
8.6.1Siara/siara w proszku (1)Płyn wydzielany przez gruczoły mleczne ssaków do pięciu dni po porodzie. Można stosować zatężanie lub suszenie.Białko surowe
8.7.1Uboczne produkty mleczneProdukty uzyskiwane podczas wytwarzania przetworów mlecznych (między innymi: wycofane mleczne środki spożywcze, osad z wirówek lub separatorów, biała woda, minerały mleka).

W przypadku przygotowywania specjalnie jako materiał paszowy może zawierać:

- maksymalnie 0,5 % fosforanów, np. polifosforanów (np. metafosforan sześciosodowy), dwufosforanów (np. pirofosforan czterosodowy), stosowanych do zmniejszenia lepkości i stabilizacji białka podczas przetwarzania,

- maksymalnie 0,3 % kwasów nieorganicznych: kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

- maksymalnie 0,5 % zasad, np. wodorotlenku sodu, potasu, wapnia, magnezu, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

- maksymalnie 2 % substancji sypkich, np. dwutlenku krzemu, trójfosforanu pięciosodowego, fosforanu trójwapniowego, stosowanych do poprawy sypkości.

Wilgotność

Białko surowe

Tłuszcz surowy

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

8.8.1Fermentowane przetwory mleczneProdukty uzyskiwane w drodze fermentacji mleka (np. jogurt).Białko surowe Tłuszcz surowy
8.9.1LaktozaCukier oddzielony z mleka lub serwatki przez oczyszczanie i suszenie.Wilgotność, jeżeli > 5 %
8.10.1Mleko/mleko w proszku (1)Zwykła wydzielina gruczołów mlecznych uzyskiwana z jednego lub wielu dojeń. Można stosować zatężanie lub suszenie.Białko surowe Tłuszcz surowy Wilgotność, jeżeli > 5 %
8.11.1Odtłuszczone mleko/odtłuszczone mleko w proszku (1)Mleko o zawartości tłuszczu zmniejszonej przez rozdzielenie.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

Białko surowe Wilgotność, jeżeli > 5 %
8.12.1Tłuszcz mlecznyProdukt uzyskiwany w drodze odtłuszczania mleka.Tłuszcz surowy
8.13.1Białko mleka w proszkuProdukt uzyskiwany w drodze suszenia związków białka ekstrahowanych z mleka w drodze obróbki chemicznej lub fizycznej.Białko surowe Wilgotność, jeżeli > 8 %
8.14.1Skondensowane i odparowane mleko oraz jego produktySkondensowane i odparowane mleko oraz produkty uzyskiwane w wyniku produkcji lub przetwarzania tych produktów.Białko surowe Tłuszcz surowy Wilgotność, jeżeli > 5 %
8.15.1Filtrat mleka/filtrat mleka w proszku (1)Produkt uzyskiwany z cieczy po filtracji (ultra-, nano- lub mikro-) mleka, z którego mogła zostać częściowo usunięta laktoza.

Można stosować odwróconą osmozę, zatężanie lub suszenie.

Popiół surowy

Białko surowe

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

8.16.1Retentat mleka/retentat mleka w proszku (1)Produkt zatrzymany przez membranę w wyniku filtracji (ultra-, nano- lub mikro-) mleka.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

Białko surowe

Popiół surowy

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

8.17.1Serwatka/serwatka w proszku (1)Produkt uzyskiwany w wyniku wytwarzania sera, twarogu, kazeiny lub podobnych procesów.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

W przypadku przygotowywania specjalnie jako materiał paszowy może zawierać:

- maksymalnie 0,5 % fosforanów, np. polifosforanów (np. metafosforan sześciosodowy), dwufosforanów (np. pirofosforan czterosodowy), stosowanych do zmniejszenia lepkości i stabilizacji białka podczas przetwarzania,

- maksymalnie 0,3 % kwasów nieorganicznych: kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

- maksymalnie 0,5 % zasad, np. wodorotlenku sodu, potasu, wapnia, magnezu, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

- maksymalnie 2 % substancji sypkich, np. dwutlenku krzemu, trójfosforanu pięciosodowego, fosforanu trójwapniowego, stosowanych do poprawy sypkości.

Białko surowe

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

Popiół surowy

8.18.1Serwatka odlaktozowana/serwatka odlaktozowana w proszku (1)Serwatka, z której częściowo usunięto laktozę.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

W przypadku przygotowywania specjalnie jako materiał paszowy może zawierać:

- maksymalnie 0,5 % fosforanów, np. polifosforanów (np. metafosforan sześciosodowy), dwufosforanów (np. pirofosforan czterosodowy), stosowanych do zmniejszenia lepkości i stabilizacji białka podczas przetwarzania,

- maksymalnie 0,3 % kwasów nieorganicznych: kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

- maksymalnie 0,5 % zasad, np. wodorotlenku sodu, potasu, wapnia, magnezu, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

- maksymalnie 2 % substancji sypkich, np. dwutlenku krzemu, trójfosforanu pięciosodowego, fosforanu trójwapniowego, stosowanych do poprawy sypkości.

Białko surowe

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

Popiół surowy

8.19.1Białko serwatki/białko serwatki w proszku (1)Produkt uzyskiwany w drodze suszenia związków białka serwatki ekstrahowanych z serwatki w drodze obróbki chemicznej lub fizycznej. Można stosować zatężanie lub suszenie.

W przypadku przygotowywania specjalnie jako materiał paszowy może zawierać:

- maksymalnie 0,5 % fosforanów, np. polifosforanów (np. metafosforan sześciosodowy), dwufosforanów (np. pirofosforan czterosodowy), stosowanych do zmniejszenia lepkości i stabilizacji białka podczas przetwarzania,

- maksymalnie 0,3 % kwasów nieorganicznych: kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

- maksymalnie 0,5 % zasad, np. wodorotlenku sodu, potasu, wapnia, magnezu, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

- maksymalnie 2 % substancji sypkich, np. dwutlenku krzemu, trójfosforanu pięciosodowego, fosforanu trójwapniowego, stosowanych do poprawy sypkości.

Białko surowe Wilgotność, jeżeli > 8 %
8.20.1Demineralizowana, odlaktozowana serwatka/demineralizowana, odlaktozowana serwatka w proszku (1)Serwatka, z której częściowo usunięto laktozę i minerały.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

W przypadku przygotowywania specjalnie jako materiał paszowy może zawierać:

- maksymalnie 0,5 % fosforanów, np. polifosforanów (np. metafosforan sześciosodowy), dwufosforanów (np. pirofosforan czterosodowy), stosowanych do zmniejszenia lepkości i stabilizacji białka podczas przetwarzania,

- maksymalnie 0,3 % kwasów nieorganicznych: kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

- maksymalnie 0,5 % zasad, np. wodorotlenku sodu, potasu, wapnia, magnezu, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

- maksymalnie 2 % substancji sypkich, np. dwutlenku krzemu, trójfosforanu pięciosodowego, fosforanu trójwapniowego, stosowanych do poprawy sypkości.

Białko surowe Laktoza Popiół surowy Wilgotność, jeżeli > 8 %
8.21.1Filtrat serwatki/filtrat serwatki w proszku (1)Produkt uzyskiwany z cieczy po (ultra-, nano- lub mikro-) filtracji serwatki, z którego mogła zostać częściowo usunięta laktoza. Można stosować odwróconą osmozę oraz zatężanie lub suszenie.

W przypadku przygotowywania specjalnie jako materiał paszowy może zawierać:

- maksymalnie 0,5 % fosforanów, np. polifosforanów (np. metafosforan sześciosodowy), dwufosforanów (np. pirofosforan czterosodowy), stosowanych do zmniejszenia lepkości i stabilizacji białka podczas przetwarzania,

- maksymalnie 0,3 % kwasów nieorganicznych: kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

- maksymalnie 0,5 % zasad, np. wodorotlenku sodu, potasu, wapnia, magnezu, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

- maksymalnie 2 % substancji sypkich, np. dwutlenku krzemu, trójfosforanu pięciosodowego, fosforanu trójwapniowego, stosowanych do poprawy sypkości.

Popiół surowy

Białko surowe

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

8.22.1Retentat serwatki/retentat serwatki w proszku (1)Produkt zatrzymany przez membranę w wyniku filtracji (ultra-, nano- lub mikro-) serwatki.

Można stosować zatężanie lub suszenie.

W przypadku przygotowywania specjalnie jako materiał paszowy może zawierać:

- maksymalnie 0,5 % fosforanów, np. polifosforanów (np. metafosforan sześciosodowy), dwufosforanów (np. pirofosforan czterosodowy), stosowanych do zmniejszenia lepkości i stabilizacji białka podczas przetwarzania,

- maksymalnie 0,3 % kwasów nieorganicznych: kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

- maksymalnie 0,5 % zasad, np. wodorotlenku sodu, potasu, wapnia, magnezu, stosowanych do regulowania pH na wielu etapach procesu produkcji,

- maksymalnie 2 % substancji sypkich, np. dwutlenku krzemu, trójfosforanu pięciosodowego, fosforanu trójwapniowego, stosowanych do poprawy sypkości.

Białko surowe

Popiół surowy

Laktoza

Wilgotność, jeżeli > 8 %

(1) Wyrażenia nie są synonimami: odnośne produkty różnią się głównie pod względem wilgotności, należy używać odpowiednich wyrażeń stosownie do przypadku.

9. Produkty zwierzęce ze zwierząt lądowych i ich produkty pochodne

Materiały paszowe w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i rozporządzenia (UE) nr 142/2011 oraz mogą podlegać ograniczeniom stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001.

NumerNazwaOpisObowiązkowa deklaracja
9.1.1Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (1)Całe stałocieplne zwierzęta lądowe lub ich części, świeże, mrożone, gotowane, poddane obróbce kwasem lub suszone.Białko surowe Tłuszcz surowy Wilgotność, jeżeli > 8 %
9.2.1Tłuszcz zwierzęcy (2)Produkt zawierający tłuszcz zwierząt lądowych, w tym bezkręgowców innych niż gatunki chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt, na wszystkich etapach życia. Może zawierać maksymalnie 0,1 % heksanu, jeżeli był ekstrahowany rozpuszczalnikami.Tłuszcz surowy Wilgotność, jeżeli > 1 %
9.3.1Pszczele produkty uboczneMiód, wosk pszczeli, mleczko pszczele, propolis, pyłek, przetworzone lub nieprzetworzone.Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę
9.4.1Przetworzone białko zwierzęce (2)Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, suszenie i mielenie całych zwierząt lądowych lub ich części, w tym bezkręgowców innych niż gatunki chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt, na wszystkich etapach życia, z których tłuszcz mógł zostać częściowo wyekstrahowany lub usunięty fizycznie. Może zawierać maksymalnie 0,1 % heksanu, jeżeli był ekstrahowany rozpuszczalnikami.Białko surowe Tłuszcz surowy Popiół surowy Wilgotność, jeżeli > 8 %
9.5.1Białka pochodzące z produkcji żelatyny (2)Suszone białko zwierzęce pochodzące z produkcji żelatyny, uzyskane z surowców zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004.Białko surowe Tłuszcz surowy Popiół surowy Wilgotność, jeżeli > 8 %
9.6.1Białko zwierzęce, hydrolizowane (2)Polipeptydy, peptydy i aminokwasy oraz ich mieszaniny, uzyskane w wyniku hydrolizy produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które mogą być zatężane przez suszenie.Białko surowe Wilgotność, jeżeli > 8 %
9.7.1Mączka z krwi (2)Produkt pochodzący z obróbki cieplnej krwi stałocieplnych zwierząt poddanych ubojowi.Białko surowe Wilgotność, jeżeli > 8 %
9.8.1Produkty z krwi (1)Produkty pochodzące z krwi lub frakcji krwi stałocieplnych zwierząt poddanych ubojowi; obejmują osocze suszone/mrożone/płynne, suszoną pełną krew, krwinki czerwone suszone/mrożone/płynne lub ich frakcje i mieszaniny.Białko surowe Wilgotność, jeżeli > 8 %
9.9.1Odpady gastronomiczneWszystkie odpady żywnościowe zawierające materiał pochodzenia zwierzęcego, w tym zużyty olej kuchenny, pochodzące z restauracji, obiektów gastronomicznych i kuchni, łącznie z kuchniami zbiorowymi i domowymi.Białko surowe Tłuszcz surowy Popiół surowy Wilgotność, jeżeli > 8 %
9.10.1Kolagen (2)Produkt na bazie białka pochodzący z kości, skór, skórek oraz ścięgien zwierząt.Białko surowe Wilgotność, jeżeli > 8 %
9.11.1Mączka z piórProdukt uzyskiwany przez suszenie i mielenie piór zwierząt poddanych ubojowi, może być hydrolizowany.Białko surowe Wilgotność, jeżeli > 8 %
9.12.1Żelatyna (2)Naturalne rozpuszczalne białko, żelujące lub nieżelujące, uzyskane w wyniku częściowej hydrolizy kolagenu pochodzącego z kości, skór i skórek oraz ścięgien zwierząt.Białko surowe Wilgotność, jeżeli > 8 %
9.13.1Skwarki (2)Produkt uzyskiwany przy wytwarzaniu łoju wołowego, smalcu lub innych ekstrahowanych lub oddzielanych fizycznie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, świeży, mrożony lub suszony.

Może zawierać maksymalnie 0,1 % heksanu, jeżeli był ekstrahowany rozpuszczalnikami.

Białko surowe Tłuszcz surowy Popiół surowy Wilgotność, jeżeli > 8 %
9.14.1Produkty pochodzenia zwierzęcego (1)Wycofane środki spożywcze zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego; poddane obróbce lub nie, świeże, mrożone lub suszone.Białko surowe Tłuszcz surowy Wilgotność, jeżeli > 8 %
9.15.1JajaCałe jaja Gallus gallus L., w skorupkach lub bez.
9.15.2Białko jajProdukt uzyskiwany z jaj po oddzieleniu skorupek i żółtka, pasteryzowany i ewentualnie denaturowany.Białko surowe

Metoda denaturacji, jeżeli dotyczy

9.15.3Produkty jajeczne, suszoneProdukty składające się z pasteryzowanych suszonych jaj, bez skorupek, lub z mieszanki suszonego białka i suszonego żółtka jaja w różnych proporcjach.Białko surowe Tłuszcz surowy Wilgotność, jeżeli > 5 %
9.15.4Proszek jajeczny, słodzonySuszone całe jaja lub ich części.Białko surowe

Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 5 %

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

9.15.5Skorupki jaj, suszoneProdukt uzyskiwany z jaj drobiowych po usunięciu zawartości (żółtka i białka). Skorupki są suszone.Popiół surowy
9.16.1Bezkręgowce lądowe, żywe (1)Żywe bezkręgowce lądowe, na wszystkich etapach życia, inne niż gatunki mające szkodliwy wpływ na zdrowie roślin, zwierząt i ludzi.
9.16.2Bezkręgowce lądowe, martwe (1)Martwe bezkręgowce lądowe, inne niż gatunki mające szkodliwy wpływ na zdrowie roślin, zwierząt i ludzi, na wszystkich etapach życia, poddane lub niepoddane obróbce, ale nieprzetworzone, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009.Białko surowe Tłuszcz surowy Popiół surowy
(1) Bez uszczerbku dla obowiązkowych wymogów dotyczących dokumentów handlowych i świadectw zdrowia dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych, ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 142/2011 (załącznik VIII rozdział III), jeżeli katalog jest stosowany do celów etykietowania, nazwy

są zastępowanie, odpowiednio:

- nazwą gatunku zwierzęcia, oraz

- nazwą części produktu pochodzenia zwierzęcego (np. wątroba, mięso (tylko w przypadku mięśni szkieletowych)), lub

- etapem życia (np. larwy), lub

- nazwą gatunku zwierzęcia niestosowanego w związku z zakazem powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego (np. niezawierający drobiu),

lub są uzupełniane, odpowiednio:

- nazwą gatunku zwierzęcia, lub

- nazwą części produktu pochodzenia zwierzęcego (np. wątroba, mięso (tylko w przypadku mięśni szkieletowych)), lub

- etapem życia (np. larwy), lub

- nazwą gatunku zwierzęcia niestosowanego w związku z zakazem powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego.

(2) Bez uszczerbku dla obowiązkowych wymogów dotyczących dokumentów handlowych i świadectw zdrowia dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych, ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 142/2011 (załącznik VIII rozdział III), jeżeli katalog jest stosowany do celów etykietowania, nazwy są uzupełniane, odpowiednio:

- nazwą gatunku przetwarzanego zwierzęcia (np. świnia, przeżuwacz, drób, owady), lub

- etapem życia (np. larwy), lub

- nazwą przetwarzanego materiału (np. kości), lub

- nazwą stosowanego procesu (np. odtłuszczony, rafinowany), lub

- nazwą gatunku zwierzęcia nieprzetwarzanego w związku z zakazem powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego (np. niezawierający drobiu).

10. Ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne

Materiały paszowe w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i rozporządzenia (UE) nr 142/2011 oraz mogą podlegać ograniczeniom stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001.

NumerNazwaOpisObowiązkowa deklaracja
10.1.1Bezkręgowce wodne (1)Całe bezkręgowce morskie lub słodkowodne lub ich części, na wszystkich etapach życia, inne niż gatunki chorobotwórcze dla zwierząt i ludzi; poddane lub niepoddane obróbce, świeże, mrożone lub suszone.Białko surowe Tłuszcz surowy Popiół surowy
10.2.1Produkty uboczne ze zwierząt wodnych (1)Pochodzące z zakładów lub wytwórni przygotowujących lub wytwarzających produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi; poddane lub niepoddane obróbce, świeże, mrożone lub suszone.Białko surowe Tłuszcz surowy Popiół surowy
10.3.1Mączka ze skorupiaków (2)Produkt uzyskiwany w drodze ogrzewania, wyciskania i suszenia całych skorupiaków lub ich części, w tym krewetek dzikich i hodowlanych.Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

10.4.1Ryby (2)Całe ryby lub ich części: świeże, mrożone, gotowane, poddane obróbce kwasem lub suszone.Białko surowe Wilgotność, jeżeli > 8 %
10.4.2Mączka rybna (2)Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie całych ryb lub ich części, do którego przed suszeniem mogły zostać ponownie dodane rozpuszczalne frakcje ryb.Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.4.3Rozpuszczalne frakcje rybSkondensowany produkt uzyskiwany podczas wytwarzania mączki rybnej, który został oddzielony i był stabilizowany przez zakwaszanie lub suszenie.Białko surowe Tłuszcz surowy Wilgotność, jeżeli > 5 %
10.4.4Białko rybne, hydrolizowaneBiałko uzyskiwane w wyniku hydrolizy całych ryb lub ich części, może być zatężane przez suszenie.Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.4.5Mączka z ościProdukt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie części ryb. Zawiera głównie ości.Popiół surowy
10.4.6Olej z rybOlej uzyskiwany z ryb lub ich części, poddawany następnie odwirowaniu w celu usunięcia wody (może obejmować szczegóły charakterystyczne dla danego gatunku, np. olej z wątroby dorsza).Tłuszcz surowy Wilgotność, jeżeli > 1 %
10.4.7Olej z ryb, utwardzonyOlej uzyskiwany z uwodornienia oleju z ryb.Wilgotność, jeżeli > 1 %
10.4.8Stearyna oleju z ryb [winteryzowany olej z ryb]Frakcja oleju z ryb o wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych uzyskiwana podczas rafinacji surowego oleju z ryb w celu uzyskania oleju z ryb z zastosowaniem procesu winteryzacji, w którym tłuszcze nasycone są zestalane i następnie zbierane.Tłuszcz surowy Wilgotność, jeżeli > 1 %
10.5.1Olej z krylaOlej uzyskiwany z gotowanego i wyciskanego planktonicznego kryla morskiego, poddawany następnie odwirowaniu w celu usunięcia wody.Wilgotność, jeżeli > 1 %
10.5.2Koncentrat białkowy z kryla, hydrolizowanyProdukt uzyskiwany w wyniku enzymatycznej hydrolizy całego kryla lub jego części, często zatężany przez suszenie.Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.6.1Mączka z pierścienic morskichProdukt uzyskiwany przez ogrzewanie i suszenie całych pierścienic morskich lub ich części, w tym Nereis virens M. Sars.Tłuszcz surowy Popiół, jeżeli > 20 % Wilgotność, jeżeli > 8 %
10.7.1Mączka z zooplanktonu morskiegoProdukt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie zooplanktonu morskiego, np. kryla.Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.7.2Olej z zooplanktonu morskiegoOlej uzyskiwany z gotowanego i wyciskanego zooplanktonu morskiego, poddawany następnie odwirowaniu w celu usunięcia wody.Wilgotność, jeżeli > 1 %
10.8.1Mączka z mięczakówProdukt uzyskiwany przez ogrzewanie i suszenie całych mięczaków lub ich części, w tym kałamarnic i małży.Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.9.1Mączka z kałamarnicProdukt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie całych kałamarnic lub ich części.Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

10.10.1Mączka z rozgwiazdProdukt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie całych Asteroidea lub ich części.Białko surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy, jeżeli > 20 %

Wilgotność, jeżeli > 8 %

(1) Nazwę należy uzupełnić nazwą gatunku.

(2) Nazwę należy uzupełnić nazwą gatunku w przypadku produktu wytwarzanego z ryb/skorupiaków utrzymywanych w gospodarstwie rybackim.

11. Minerały i ich produkty pochodne

Materiały paszowe w niniejszym rozdziale zawierające produkty zwierzęce muszą spełniać wymagania rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i rozporządzenia (UE) nr 142/2011 oraz mogą podlegać ograniczeniom stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001.

NumerNazwaOpisObowiązkowa deklaracja
11.1.1Węglan wapnia (1) [wapień]Produkt uzyskiwany w drodze mielenia materiałów będących źródłem węglanu wapnia (CaCO3), takich jak wapień, lub przez wytrącanie z kwaśnego roztworu.

Może zawierać maksymalnie 0,25 % glikolu propylenowego. Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji pomocniczych stosowanych przy mieleniu.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.2Wapienne muszle morskieProdukt pochodzenia naturalnego, uzyskiwany z muszli morskich, mielonych lub poddanych granulacji, takich jak muszle ostryg lub muszle morskie.Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.3Węglan wapniowo-magnezowyNaturalna mieszanina węglanu wapnia (CaCO3) i węglanu magnezu (MgCO3). Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji pomocniczych stosowanych przy mieleniu.Wapń

Magnez

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.4Kwaśny węglan wapnia z alg morskich (maerl)Produkt pochodzenia naturalnego uzyskiwany z wapiennych alg morskich, mielonych na grubo lub poddawanych granulacji.Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.5Czerwone wapienne algi (lithothamne)Produkt pochodzenia naturalnego uzyskiwany z wapiennych alg morskich (Phymatolithon calcareum (Pall.)), mielonych na grubo lub poddawanych granulacji.Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.6Chlorek wapniaChlorek wapnia (CaCl2). Może zawierać maksymalnie 0,2 % siarczanu baru.Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.7Wodorotlenek wapniaWodorotlenek wapnia (Ca(OH)2).

Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji pomocniczych stosowanych przy mieleniu.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.8Siarczan wapnia, bezwodnySiarczan wapnia, bezwodny (CaSO4), uzyskiwany przez mielenie bezwodnego siarczanu wapnia lub odwodnienie dwuwodnego siarczanu wapnia.Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.9Siarczan wapnia, półwodnyPółwodny siarczan wapnia (CaSO4 × ½ H2O) uzyskiwany przez częściowe odwodnienie dwuwodnego siarczanu wapnia.Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.10Siarczan wapnia, dwuwodnyDwuwodny siarczan wapnia (CaSO4 × 2H2O) uzyskiwany przez mielenie dwuwodnego siarczanu wapnia lub uwodnienie półwodnego siarczanu wapnia.Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.11Sole wapniowe kwasów organicznych (2)Sole wapniowe jadalnych kwasów organicznych z co najmniej 4 atomami węgla.Wapń

Kwas organiczny

11.1.12Tlenek wapniaTlenek wapnia (CaO) uzyskiwany w wyniku kalcynacji występującego naturalnie wapienia.

Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji pomocniczych stosowanych przy mieleniu.

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.13Glukonian wapniaSól wapniowa kwasu glukonowego, zwykle wyrażana jako Ca(C6H11O7)2 i jej postacie uwodnione.Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.15Siarczan/węglan wapniaProdukt uzyskiwany podczas wytwarzania węglanu sodu.Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.16Pidolan wapniaL-pidolan wania (C10H12CaN2O6). Może zawierać maksymalnie 5 % kwasu glutaminowego.Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.1.17Węglan wapnia - tlenek magnezuProdukt uzyskiwany przez ogrzewanie występujących naturalnie substancji zawierających wapń i magnez, np. dolomitu. Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji pomocniczych stosowanych przy mieleniu.Wapń Magnez
11.2.1Tlenek magnezuKalcynowany tlenek magnezu (MgO), o zawartości MgO co najmniej 70 %.Magnez

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 15 %

Zawartość żelaza jako Fe2O3, jeżeli > 5 %

11.2.2Siarczan magnezu siedmiowodnySiarczan magnezu (MgSO4 × 7 H2O).Magnez

Siarka

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 15 %

11.2.3Siarczan magnezu jednowodnySiarczan magnezu (MgSO4 × H2O).Magnez

Siarka

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 15 %

11.2.4Siarczan magnezu, bezwodnyBezwodny siarczan magnezu (MgSO4).Magnez

Siarka

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.2.5Propionian magnezuPropionian magnezu (C6H10MgO4).Magnez
11.2.6Chlorek magnezuChlorek magnezu (MgCl2) lub roztwór uzyskiwany przez naturalne zatężanie wody morskiej po osadzeniu się chlorku sodu.Magnez

Chlor

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.2.7Węglan magnezuNaturalny węglan magnezu (MgCO3).Magnez

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.2.8Wodorotlenek magnezuWodorotlenek magnezu (Mg(OH)2).Magnez

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.2.9Siarczan magnezowo-potasowySiarczan magnezowo-potasowy (K2Mg(SO4)2 × nH2O, n = 4,6).Magnez

Potas

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.2.10Sole magnezowe kwasów organicznych (2)Sole magnezowe jadalnych kwasów organicznych z co najmniej 4 atomami węgla.Magnez

Kwas organiczny

11.2.11Glukonian magnezuSól magnezowa kwasu glukonowego, zwykle wyrażana jako Mg(C6H11O7)2 i jej postacie uwodnione.Magnez

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.2.13Pidolan magnezuL-pidolan magnezu (C10H12MgN2O6). Może zawierać maksymalnie 5 % kwasu glutaminowego.Magnez

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.3.1Fosforan dwuwapniowy (3) (4) [wodoroortofosforan wapnia]Wodorofosforan wapnia uzyskiwany z kości lub źródeł nieorganicznych (CaHPO4 × nH2O, n = 0 lub 2).

Ca/P > 1,2

Może zawierać maksymalnie 3 % chlorku, wyrażonego jako NaCl.

Wapń

Fosfor całkowity

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.3.2Fosforan jedno-, dwuwapniowyProdukt złożony z fosforanu dwuwapniowego i jednowapniowego (CaHPO4 × Ca(H2PO4)2 × nH2O, n = 0 lub 1).

0,8< Ca/P < 1,3

Fosfor całkowity

Wapń

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.3Fosforan jednowapniowy [czterowodoro- dwuortofosforan wapnia]Bis-dwuwodorofosforan wapnia (Ca(H2PO4)2 × nH2O, n = 0 lub 1).

Ca/P < 0,9

Fosfor całkowity

Wapń

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.4Fosforan trójwapniowy (4) [ortofosforan trójwapniowy]Fosforan trójwapniowy z kości lub źródeł nieorganicznych (Ca3(PO4)2 × H2O) lub apatyt hydroksylowy (Ca5(PO4)3OH).

Ca/P > 1,3

Wapń

Fosfor całkowity

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.3.5Fosforan wapniowo-magnezowyFosforan wapniowo-magnezowy (Ca3Mg3(PO4)4).Wapń

Magnez

Fosfor całkowity

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.6Fosforan odfluorowanyProdukt uzyskiwany ze źródeł nieorganicznych, kalcynowany i poddany dalszej obróbce cieplnej.Fosfor całkowity

Wapń

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.3.7Pirofosforan dwuwapniowy [dwufosforan dwuwapniowy]Pirofosforan dwuwapniowy (Ca2P2O7).Fosfor całkowity

Wapń

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.8Fosforan magnezuProdukt składający się z jedno-, dwu- lub trójzasadowego fosforanu magnezu.Fosfor całkowity

Magnez

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.3.9Fosforan sodowo-wapniowo- magnezowyProdukt składający się z fosforanu sodowo-wapniowo-magnezowego.Fosfor całkowity

Magnez

Wapń

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.10Fosforan sodu [dwuwodoroortofosforan sodu]Fosforan jednosodowy

(NaH2PO4 × nH2O; n = 0, 1 lub 2).

Fosfor całkowity

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.11Fosforan dwusodowy [wodoroortofosforan dwusodowy]Fosforan dwusodowy (Na2HPO4 × nH2O; n = 0, 2, 7 lub 12).Fosfor całkowity

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.12Fosforan trójsodowy [ortofosforan trójsodowy]Fosforan trójsodowy (Na3PO4 × nH2O; n = 0, 1/2, 1, 6, 8 lub 12).Fosfor całkowity

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.13Pirofosforan czterosodowy [dwufosforan czterosodowy]Pirofosforan czterosodowy (Na4P2O7× nH2O; n = 0 lub 10).Fosfor całkowity

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.14Fosforan jednopotasowy [dwuwodoroortofosforan potasu]Fosforan jednopotasowy (KH2PO4).Fosfor całkowity

Potas

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.15Fosforan dwupotasowy

[wodoroortofosforan

dwupotasowy]

Fosforan dwupotasowy (K2HPO4 × nH2O; n = 0, 3 lub 6).Fosfor całkowity

Potas

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.16Fosforan wapniowo-sodowyFosforan wapniowo-sodowy (CaNaPO4)Fosfor całkowity

Wapń

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.17Fosforan jednoamonowy [dwuwodoroortofosforan amonu]Fosforan jednoamonowy (NH4H2PO4).Azot całkowity

Fosfor całkowity

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.18Fosforan dwuamonowy

[wodoroortofosforan

dwuamonowy]

Fosforan dwuamonowy ((NH4)2HPO4).Azot całkowity

Fosfor całkowity

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.19Trójpolifosforan sodu [trójfosforan pięciosodowy]Trójpolifosforan sodu (Na5P3O10 × nH2O; n = 0 lub 6).Fosfor całkowity

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.20Fosforan sodowo-magnezowyFosforan sodowo-magnezowy (MgNaPO4).Fosfor całkowity

Magnez

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.21Podfosforyn magnezuPodfosforyn magnezu (Mg(H2PO2)2 × 6H2O).Magnez

Fosfor całkowity

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.22Odżelowana mączka kostnaOdżelowane, sterylizowane i mielone kości, z których usunięto tłuszcz.Fosfor całkowity

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.3.23Popiół kostnyMineralne pozostałości po spopielaniu, spalaniu lub gazyfikacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.Fosfor całkowity

Wapń

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.3.24Polifosforan wapniaNiejednorodne mieszaniny soli wapnia skondensowanych kwasów polifosforowych o ogólnym wzorze H(n + 2)PnO(3n+1), gdzie "n" wynosi nie mniej niż 2.Fosfor całkowity

Wapń

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.25Dwuwodorodwufosforan wapniaDwuwodoropirofosforan jednowapniowy (CaH2P2O7).Fosfor całkowity

Wapń

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.26Kwaśny pirofosforan magnezuKwaśny pirofosforan magnezu (MgH2P2O7). Wytwarzany z oczyszczonego kwasu fosforowego i oczyszczonego wodorotlenku magnezu lub tlenku magnezu przez odparowanie wody i kondensację ortofosforanu do dwufosforanu.Fosfor całkowity

Magnez

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.27Dwuwodorodwufosforan dwusodowyDwuwodorodwufosforan dwusodowy (Na2H2P2O7).Fosfor całkowity

Wapń

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.28Dwufosforan trójsodowyJednowodorodwufosforan trójsodowy (bezwodny: Na3HP2O7; jednowodny: Na3HP2O7 × nH2O; n = 0, 1 lub 9).Fosfor całkowity

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.29Polifosforan sodu [heksametafosforan sodu]Niejednorodne mieszaniny soli sodowych liniowo skondensowanych kwasów polifosforowych o ogólnym wzorze H(n + 2)PnO(3n + 1), gdzie "n" jest nie mniejsze niż 2.Fosfor całkowity

Sód

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.30Fosforan trójpotasowyJednofosforan trójpotasowy (K3PO4 × nH2O; n = 0, 1, 3, 7 lub 9).Fosfor całkowity

Potas

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.31Dwufosforan czteropotasowyPirofosforan czteropotasowy (K4P2O7 × nH2O; n = 0, 1 lub 3).Fosfor całkowity

Potas

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.32Trójfosforan pięciopotasowyTrójpolifosforan pięciopotasowy (K5P3O10).Fosfor całkowity

Potas

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.33Polifosforan potasuNiejednorodne mieszaniny soli potasowych liniowo skondensowanych kwasów polifosforowych o ogólnym wzorze H(n + 2)PnO(3n + 1), gdzie "n" jest nie mniejsze od 2.Fosfor całkowity

Potas

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.3.34Polifosforan sodowo-wapniowyPolifosforan sodowo-wapniowy.Fosfor całkowity

Sód

Wapń

P nierozpuszczalny w 2 % kwasie cytrynowym, jeżeli > 10 %

11.4.1Chlorek sodu (1)Chlorek sodu (NaCl) lub produkt uzyskiwany z solanki (nasyconej lub zubożonej w innym procesie) w wyniku krystalizacji przez odparowanie (sól próżniowa), odparowania wody morskiej (sól morska) lub mielenia soli kamiennej.Sód

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.2Dwuwęglan sodu [wodorowęglan sodu]Dwuwęglan sodu (NaHCO3).Sód

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.3(Dwu)węglan sodu/amonu [(wodoro)węglan sodu/amonu]Produkt uzyskiwany podczas produkcji węglanu sodu i dwuwęglanu sodu, ze śladowymi ilościami dwuwęglanu amonu (maksymalnie 5 % dwuwęglanu amonu).Sód

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.4Węglan soduWęglan sodu (Na2CO3).Sód

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.5Półtorawęglan soduPółtorawęglan sodu (Na3H(CO3)2).Sód

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.6Siarczan soduSiarczan sodu (Na2SO4).

Może zawierać maksymalnie 0,3 % metioniny.

Sód

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.4.7Sole sodowe kwasów organicznych (2)Sole sodowe jadalnych kwasów organicznych z co najmniej 4 atomami węgla.Sód

Kwas organiczny

11.5.1Chlorek potasuChlorek potasu (KCl) lub produkt uzyskiwany przez mielenie chlorku potasu ze źródeł naturalnych.Potas

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.5.2Siarczan potasuSiarczan potasu (K2SO4).Potas

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.5.3Węglan potasuWęglan potasu (K2CO3).Potas

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.5.4Dwuwęglan potasu [wodorowęglan potasu]Dwuwęglan potasu (KHCO3).Potas

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 10 %

11.5.5Sole potasowe kwasów organicznych (2)Sole potasowe jadalnych kwasów organicznych z co najmniej 4 atomami węgla.Potas

Kwas organiczny

11.5.6Pidolan potasuL-pidolan potasu (C5H6KNO3). Może zawierać maksymalnie 5 % kwasu glutaminowego.Potas

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 5 %

11.6.1Kwiat siarczanyProszek uzyskiwany z naturalnych złóż tego minerału. Również produkt uzyskiwany w wyniku rafinacji ropy naftowej stosowanej przez producentów siarki.Siarka
11.7.1Attapulgit [pałygorskit]Naturalny minerał zawierający magnez, glin i krzem.Magnez
11.7.2KwarcMinerał występujący naturalnie, uzyskiwany przez mielenie źródeł kwarcu.

Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji pomocniczych stosowanych przy mieleniu.

11.7.3KrystobalitDwutlenek krzemu (SiO2) uzyskiwany z ponownej krystalizacji kwarcu.

Może zawierać maksymalnie 0,1 % substancji pomocniczych stosowanych przy mieleniu.

11.8.1Siarczan amonuSiarczan amonu ((NH4)2SO4) uzyskiwany w drodze syntezy chemicznej. Może mieć postać roztworu wodnego.Azot wyrażony jako białko surowe

Siarka

11.8.3Sole amonowe kwasów organicznych (2)Sole amonowe jadalnych kwasów organicznych z co najmniej 4 atomami węgla.Azot wyrażony jako białko surowe

Kwas organiczny

11.8.4Mleczan amonuMleczan amonu (CH3CHOHCOONH4). Obejmuje mleczan amonu wytwarzany w drodze fermentacji przez Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp. lub Bifidobacterium spp., zawierający co najmniej 44 % azotu wyrażonego jako białko surowe.

Może zawierać maksymalnie 2 % fosforu, 2 % potasu, 0,7 % magnezu, 2 % sodu, 2 % siarczanów, 0,5 % chlorków, 5 % cukrów i 0,1 % krzemowych substancji przeciwpieniących.

Azot wyrażony jako białko surowe

Popiół surowy

Potas, jeżeli > 1,5 %

Magnez, jeżeli > 1,5 %,

Sód, jeżeli > 1,5 %

11.8.5Octan amonuOctan amonu (CH3COONH4) w roztworze wodnym, zawierający nie mniej niż 55 % octanu amonu.Azot wyrażony jako białko surowe
11.9.1Piasek kwarcowyProdukt uzyskiwany przez rozdrabnianie naturalnie występującego minerału w postaci żwiru.Wielkość cząstek
11.9.2Czerwony kamień [Redstone]Produkt uzyskiwany przez rozdrabnianie i mielenie produktów otrzymanych w wyniku wypalania gliny.Wielkość cząstek Wilgotność, jeżeli > 2 %
(1) Rodzaj źródła może być wskazany dodatkowo lub zamiast nazwy.

(2) Nazwę należy zmienić lub uzupełnić w celu określenia kwasu organicznego.

(3) W nazwie może być zawarte określenie procesu produkcji.

(4) W stosownych przypadkach nazwę należy uzupełnić określeniem »z kości«.

12. Produkty i produkty uboczne uzyskiwane w wyniku fermentacji z wykorzystaniem mikroorganizmów inaktywowanych tak, by produkty te nie zawierały żywych mikroorganizmów

Materiały paszowe wymienione w niniejszym rozdziale, które są organizmami zmodyfikowanymi genetycznie, zostały wyprodukowane z takich organizmów lub powstały w wyniku fermentacji z wykorzystaniem mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie, muszą być zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.

NumerNazwaOpisObowiązkowa deklaracja
12.1.1Produkt wytwarzany przez Methylophilus methylotrophus, bogaty w białko (1) (2)Produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku hodowli Methylophilus methylotrophus (NCIMB szczep 10.515) na metanolu, zawartość białka surowego: co najmniej 68 %, współczynnik odbicia: co najmniej 50.Białko surowe

Popiół surowy

Tłuszcz surowy

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.2Produkt wytwarzany przez Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis i Bacillus firmus, bogaty w białko (1) (2)Produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku hodowli Methylococcus capsulatus (Bath) (NCIMB szczep 11132), Alcaligenes acidovorans (NCIMB szczep 13287), Bacillus brevis (NCIMB szczep 13288) i Bacillus firmus (NCIMB szczep 13289) na gazie ziemnym (około 91 % metanu, 5 % etanu, 2 % propanu, 0,5 % izobutanu, 0,5 % n-butanu), amoniaku i solach mineralnych, zawartość białka surowego: co najmniej 65 %.Białko surowe

Popiół surowy

Tłuszcz surowy

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.3Produkt wytwarzany przez Escherichia coli, bogaty w białko (1) (2)Uboczny produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku wytwarzania aminokwasów przez kulturę Escherichia coli K12 na podłożach pochodzenia roślinnego lub chemicznego, amoniaku lub solach mineralnych; może być hydrolizowany.Białko surowe

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.4Produkt wytwarzany przez Corynebacterium glutamicum, bogaty w białko (1) (2)Uboczny produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku wytwarzania aminokwasów przez kulturę Corynebacterium glutamicum na substratach pochodzenia roślinnego lub chemicznego, amoniaku lub solach mineralnych; może być hydrolizowany.Białko surowe

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.5Drożdże [drożdże piwne] (1) (2)Wszystkie drożdże uzyskiwane z (4) Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii (3), Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii lub Brettanomyces ssp. na podłożach głównie pochodzenia roślinnego, takich jak melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji, takie jak amoniak czy sole mineralne.Wilgotność, jeżeli < 75 % lub > 97 %

Jeżeli wilgotność < 75 %:

Białko surowe

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.6Kiszonka z grzybni po produkcji penicyliny (1) (2)Grzybnia (związki azotu), wilgotny produkt uboczny produkcji penicyliny przez Penicillium chrysogenum (ATCC48271) na różnych źródłach węglowodanów i ich hydrolizatów, poddana obróbce cieplnej i zakiszona przy użyciu Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides i Streptococcus lactis w celu inaktywowania penicyliny; azot wyrażony jako białko surowe: co najmniej 7 %.Azot wyrażony jako białko surowe

Popiół surowy

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.7Drożdże z procesu produkcji biodiesla (1) (2)Wszystkie drożdże i ich części (6), uzyskiwane z (4) Yarrowia lipolytica hodowanego na olejach roślinnych i odszlamiane, przy czym frakcje glicerolu powstają podczas produkcji biopaliwa.Wilgotność, jeżeli < 75 % lub > 97 %

Jeżeli wilgotność < 75 %:

Białko surowe

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.8Produkt wytwarzany przez gatunki Lactobacillus, bogaty w białko (1) (2)Produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku hodowli Lactobacillus na podłożach głównie pochodzenia roślinnego, takich jak melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji, takie jak amoniak czy sole mineralne. Produkt może być suszonyBiałko surowe

Popiół surowy

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.9Produkt wytwarzany przez Trichoderma viride, bogaty w białko (1) (2)Produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku hodowli Trichoderma viride na podłożach głównie pochodzenia roślinnego, takich jak melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji, takie jak amoniak czy sole mineralne. Produkt może być suszony.Białko surowe

Popiół surowy

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.10Produkt wytwarzany przez Bacillus subtilis, bogaty w białko (1) (2)Produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku hodowli Bacillus subtilis na podłożach głównie pochodzenia roślinnego, takich jak melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji, takie jak amoniak czy sole mineralne. Produkt może być suszony.Białko surowe

Popiół surowy

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.11Produkt wytwarzany przez Aspergillus oryzae, bogaty w białko (1) (2)Produkt fermentacji uzyskiwany w wyniku hodowli Aspergillus oryzae na podłożach głównie pochodzenia roślinnego, takich jak melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji, takie jak amoniak czy sole mineralne. Produkt może być suszony.Białko surowe

Popiół surowy

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.1.12Produkty drożdży (1) (2)Wszystkie części drożdży (6) uzyskiwane z hodowli (4) Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii (3), Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii lub Brettanomyces ssp. na podłożach głównie pochodzenia roślinnego, takich jak melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji, takie jak amoniak czy sole mineralne.Wilgotność, jeżeli < 75 % lub > 97 %

Jeżeli wilgotność < 75 %:

Białko surowe

Kwas propionowy, jeżeli > 0,5 %

12.2.1Winaza [skondensowana rozpuszczalna melasa] (2) (5)Produkty uboczne pochodzące z przemysłowego przetwarzania moszczu/brzeczki powstałych na skutek procesu fermentacji mikrobiologicznej, np. podczas produkcji alkoholu, kwasów organicznych lub drożdży. Składają się z frakcji płynu/pasty uzyskanej po oddzieleniu moszczu/brzeczki z procesu fermentacji. Mogą również zawierać martwe komórki mikroorganizmów wykorzystanych do fermentacji lub ich części (6). Podłoża są głównie pochodzenia roślinnego, np. melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji, takie jak amoniak czy sole mineralne.Białko surowe

Substrat i nazwa procesu produkcji stosownie do przypadku

12.2.2Produkty uboczne wytwarzania kwasu L-glutaminowego (2) (5)Produkty uboczne wytwarzania kwasu L-glutaminowego w drodze fermentacji przez Corynebacterium melassecola na podłożu złożonym z sacharozy, melasy, produktów skrobiowych i ich hydrolizatów, soli amonu i innych związków azotu.Białko surowe
12.2.3Produkty uboczne wytwarzania chlorowodorku L-lizyny przez Brevibacterium lactofermentum (2) (5)Produkty uboczne wytwarzania chlorowodorku L-lizyny w drodze fermentacji przez Brevibacterium lactofermentum na podłożu złożonym z sacharozy, melasy, produktów skrobiowych i ich hydrolizatów, soli amonu i innych związków azotu.Białko surowe
12.2.4Produkty uboczne wytwarzania aminokwasów przez Corynebacterium glutamicum (2) (5)Produkty uboczne wytwarzania aminokwasów w drodze fermentacji przez Corynebacterium glutamicum na podłożu pochodzenia roślinnego lub chemicznego, amoniaku lub solach mineralnych.Białko surowe Popiół surowy
12.2.5Produkty uboczne wytwarzania aminokwasów przez Escherichia coli K12 (2) (5)Produkty uboczne wytwarzania aminokwasów w drodze fermentacji przez Escherichia coli K12 na podłożu pochodzenia roślinnego lub chemicznego, amoniaku lub solach mineralnych.Białko surowe Popiół surowy
12.2.6Produkt uboczny wytwarzania enzymów przez Aspergillus niger (2) (5)Produkt uboczny fermentacji przez Aspergillus niger na pszenicy i słodzie prowadzonej w celu produkcji enzymu.Białko surowe
12.2.7Polihydroksymaślan z fermentacji przez Ralstonia eutropha (2)Produkt zawierający 3-hydroksymaślan i 3-hydroksywalerianian, wyprodukowane w drodze fermentacji przez Ralstonia eutropha, oraz mączkę białkową uzyskaną z nieżywych bakterii obecnych w środowisku brzeczki fermentacyjnej.
(1) Produkty uzyskiwane z biomasy określonych mikroorganizmów hodowanych na określonych podłożach. Mogą zawierać maksymalnie 0,3 % substancji przeciwpieniących, 1,5 % substancji filtracyjnych/środków klarujących i 2,9 % kwasu propionowego.

(2) Mikroorganizmy wykorzystane do fermentacji zostały inaktywowane, tak aby w materiałach paszowych żadne takie organizmy nie były żywotne.

(3) Hodowla na n-alkanach jest zabroniona (rozporządzenie (UE) nr 568/2010).

(4) Nazwa użytkowa szczepów drożdży może się różnić w zależności od taksonomii naukowej, dlatego można stosować również synonimy nazw wymienionych szczepów.

(5) Inne produkty uboczne fermentacji. Mogą zawierać maksymalnie 0,6 % substancji przeciwpieniących, 0,5 % środków usuwających kamień i 0,2 % siarczynów.

(6) Części oznaczają wszystkie rozpuszczalne i nierozpuszczalne frakcje drożdży, w tym błonę komórkową i wewnętrzne części komórki.

13. Różne

Materiały paszowe w niniejszym rozdziale zawierające produkty zwierzęce muszą spełniać wymagania rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i rozporządzenia (UE) nr 142/2011 oraz mogą podlegać ograniczeniom stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001.

NumerNazwaOpisObowiązkowa deklaracja
13.1.1Produkty przemysłu piekarniczego i zakładów wytwarzających makaronyProdukty uzyskiwane podczas i w wyniku wytwarzania chleba, herbatników, wafli lub makaronów. Mogą być suszone.Skrobia

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

13.1.2Produkty przemysłu ciastkarskiegoProdukty uzyskiwane podczas i w wyniku wytwarzania ciast cukierniczych i ciastek. Mogą być suszone.Skrobia

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

13.1.3Produkty wytwarzania płatków śniadaniowychSubstancje lub produkty przeznaczone, w formie przetworzonej, częściowo przetworzonej lub nieprzetworzonej, do spożycia przez ludzi lub co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być spożywane przez ludzi. Mogą być suszone.Białko surowe, jeżeli > 10 %

Włókno surowe

Oleje/tłuszcze surowe, jeżeli > 10 %

Skrobia, jeżeli > 30 %

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę, jeżeli > 10 %

13.1.4Produkty przemysłu cukierniczegoProdukty uzyskiwane podczas i w wyniku wytwarzania słodyczy, w tym wyrobów czekoladowych. Mogą być suszone.Skrobia

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

13.1.5Produkty zakładów wytwarzających lodyProdukty uzyskiwane podczas produkcji lodów. Mogą być suszone.Skrobia

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Tłuszcz surowy

13.1.6Produkty i produkty uboczne przetwarzania świeżych owoców i warzyw (1)Produkty uzyskiwane w procesie przetwarzania świeżych owoców i warzyw (w tym skórka, całe cząstki owoców/warzyw i ich mieszanki). Mogły być wcześniej suszone lub mrożone.Skrobia

Włókno surowe

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 3,5 %

13.1.7Produkty przetwarzania roślin (1)Produkty uzyskiwane w wyniku mrożenia lub suszenia całych roślin lub ich części.Włókno surowe
13.1.8Produkty przetwarzania przypraw korzennych i ziołowych (1)Produkty uzyskiwane w wyniku mrożenia lub suszenia przypraw korzennych i ziołowych lub ich części.Białko surowe, jeżeli > 10 %

Włókno surowe

Oleje/tłuszcze surowe, jeżeli > 10 %

Skrobia, jeżeli > 30 %

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę, jeżeli > 10 %

13.1.9Produkty przetwarzania ziół (1)Produkty uzyskiwane w wyniku rozdrabniania, mielenia, mrożenia lub suszenia ziół lub ich części.Włókno surowe
13.1.10Produkty przetwórstwa ziemniakówProdukty uzyskiwane podczas przetwarzania ziemniaków. Mogły być wcześniej suszone lub mrożone.Skrobia

Włókno surowe

Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

Popiół nierozpuszczalny w HCl, jeżeli > 3,5 %

13.1.11Produkty i produkty uboczne produkcji sosówSubstancje pochodzące z produkcji sosów przeznaczone, w formie przetworzonej, częściowo przetworzonej lub nieprzetworzonej, do spożycia przez ludzi lub co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być spożywane przez ludzi. Mogą być suszone.Tłuszcz surowy
13.1.12Produkty i produkty uboczne przemysłu wytwarzającego przekąskiProdukty i produkty uboczne przemysłu wytwarzającego przekąski, uzyskiwane podczas i w wyniku produkcji przekąsek - chipsów ziemniaczanych, przekąsek na bazie ziemniaków lub zbóż (przekąsek bezpośrednio ekstrudowanych, na bazie ciasta i granulowanych) oraz orzechów.Tłuszcz surowy
13.1.13Produkty przemysłu wytwarzającego żywność gotową do spożyciaProdukty uzyskiwane podczas produkcji żywności gotowej do spożycia. Mogą być suszone.Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %
13.1.14Roślinne produkty uboczne produkcji napojów spirytusowychStałe produkty uzyskiwane z roślin (w tym jagód i nasion, takich jak anyż) po ich maceracji w roztworze alkoholowym lub po odparowaniu/destylacji alkoholowej, lub po obu tych procesach, podczas wydobywania aromatu w produkcji napojów spirytusowych. Produkty te muszą być destylowane w celu wyeliminowania pozostałości alkoholu.Białko surowe, jeżeli > 10 %

Włókno surowe

Oleje/tłuszcze surowe, jeżeli > 10 %

13.1.15Piwo paszoweProdukt browarniany, którego nie można sprzedawać jako napoju dla ludzi.Zawartość alkoholu Wilgotność, jeżeli < 75 %
13.1.16Napoje słodzoneProdukty przemysłu napojów bezalkoholowych uzyskiwane w wyniku produkcji słodzonych napojów bezalkoholowych lub nieopakowanych, nienadających się do sprzedaży słodzonych napojów bezalkoholowych.

Mogą być zatężane lub suszone.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 30 %

13.1.17Syrop owocowyProdukty przemysłu syropów owocowych, uzyskiwane w wyniku produkcji syropu owocowego przeznaczonego do spożycia przez ludzi.Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 30 %

13.1.18Syrop słodzonyProdukty przemysłu syropów słodzonych, uzyskiwane w wyniku produkcji syropu lub nieopakowanego, nienadającego się do sprzedaży syropu.

Mogą być zatężane lub suszone.

Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Wilgotność, jeżeli > 30 %

13.2.1Cukier karmelizowanyProdukt uzyskiwany przez kontrolowane ogrzewanie dowolnego cukru.Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę
13.2.2DekstrozaDekstrozę uzyskuje się w wyniku hydrolizy skrobi; składa się z oczyszczonej, skrystalizowanej glukozy, z wodą krystalizacyjną lub bez.
13.2.3FruktozaFruktoza jako oczyszczony krystaliczny proszek. Uzyskuje się ją z glukozy w syropie glukozowym z wykorzystaniem izomerazy glukozy oraz w wyniku inwersji sacharozy.
13.2.4Syrop glukozowySyrop glukozowy jest oczyszczonym i zatężonym wodnym roztworem sacharydów odżywczych uzyskiwanych w wyniku hydrolizy ze skrobi. Może być suszony.Wilgotność, jeżeli > 30 %
13.2.5Melasa glukozowaProdukt wytwarzany podczas procesu rafinowania syropów glukozowych.Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę
13.2.6KsylozaCukier ekstrahowany z drewna.
13.2.7LaktulozaPółsyntetyczny dwucukier (4-O-D-galaktopiranozylo-D-fruktoza) uzyskiwany z laktozy poprzez izomeryzację glukozy do fruktozy. Występuje w poddanym obróbce termicznej mleku i przetworach mlecznych.
13.2.8Glukozamina (chitozamina) (6)Aminocukier (monosacharyd) będący częścią struktury polisacharydów chitozanu i chityny. Wytwarzany w drodze hydrolizy szkieletów zewnętrznych skorupiaków i innych stawonogów lub fermentacji ziarna, np. kukurydzy czy pszenicy.Sód lub potas, zależnie od przypadku
13.2.9KsylooligosacharydyŁańcuchy cząsteczek ksylozy połączonych wiązaniami β1-4 o stopniu polimeryzacji od 2 do 10, wytwarzane w wyniku enzymatycznej hydrolizy różnych substratów bogatych w hemicelulozę.Wilgotność, jeżeli > 5 %
13.2.10GlukooligoacharydyProdukt uzyskiwany w drodze fermentacji albo hydrolizy lub fizycznej obróbki cieplnej polimerów glukozy, glukozy, sacharozy i maltozy.Wilgotność, jeżeli > 28 %
13.3.1Skrobia (2)Skrobia.Skrobia
13.3.2Skrobia (2), wstępnie żelowanaProdukt składający się ze skrobi ekspandowanej w wyniku obróbki cieplnej.Skrobia
13.3.3Mieszanka skrobi (2)Produkt składający się z występującej naturalnie lub modyfikowanej skrobi spożywczej uzyskiwanej z różnych źródeł botanicznych.Skrobia
13.3.4Makuch z hydrolizatów skrobi (2)Produkt filtracji roztworu z hydrolizy skrobi, zawierający: białko, skrobię, polisacharydy, tłuszcze, oleje i pomocnicze materiały filtracyjne (np. ziemia okrzemkowa, włókno drzewne).Wilgotność, jeżeli < 25 % lub > 45 %

Jeżeli wilgotność < 25 %:

- Tłuszcz surowy

- Białko surowe

13.3.5DekstrynaDekstryna to skrobia poddana częściowej hydrolizie kwasowej.
13.3.6MaltodekstrynaMaltodekstryna to skrobia poddana częściowej hydrolizie.
13.4.1PolidekstrozaPrzypadkowo powiązany polimer blokowy glukozy wytwarzany w wyniku termicznej polimeryzacji D-glukozy.
13.5.1Alkohole polihydroksylowe [poliole]Produkt uzyskiwany w drodze uwodornienia lub fermentacji, składający się ze zredukowanych mono-, dwu- lub oligosacharydów, lub polisacharydów.
13.5.2IzomaltAlkohol cukrowy uzyskiwany z sacharozy po enzymatycznej konwersji i uwodornieniu.
13.5.3MannitolProdukt uzyskiwany w drodze uwodornienia lub fermentacji, składający się ze zredukowanej glukozy lub fruktozy.
13.5.4KsylitolProdukt uzyskiwany w drodze uwodornienia i fermentacji ksylozy.
13.5.5SorbitolProdukt uzyskiwany w drodze uwodornienia glukozy.
13.6.1Kwaśne oleje z rafinacji chemicznej (3)Produkt uzyskiwany podczas usuwania kwasów z olejów lub tłuszczów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego przy pomocy zasad, a następnie zakwaszania poprzez rozdzielanie fazy wodnej, zawierający wolne kwasy tłuszczowe, oleje lub tłuszcze oraz naturalne składniki ziaren, owoców lub tkanek zwierzęcych, takie jak mono- i dwuglicerydy, surowa lecytyna i włókno.Tłuszcz surowy Wilgotność, jeżeli > 1 %
13.6.2Kwasy tłuszczowe estryfikowane glicerolem (4)Glicerydy uzyskiwane w drodze estryfikacji kwasów tłuszczowych glicerolem. Mogą zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania.Wilgotność, jeżeli > 1 % Tłuszcz surowy Nikiel, jeżeli > 20 ppm
13.6.3Mono-, dwu- i trójglicerydy kwasów tłuszczowych (4)Produkt zawierający mieszaninę mono-, dwu- i trójestrów glicerolu i kwasów tłuszczowych.

Może zawierać niewielkie ilości wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu.

Może zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania.

Tłuszcz surowy Nikiel, jeżeli > 20 ppm
13.6.4Sole kwasów tłuszczowych (4)Produkt uzyskiwany w drodze reakcji kwasów tłuszczowych zawierających co najmniej cztery atomy węgla z wodorotlenkami, tlenkami lub solami wapnia, magnezu, sodu lub potasu.

Może zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania.

Tłuszcz surowy (po hydrolizie)

Wilgotność

Ca lub Na lub K lub Mg (stosownie do przypadku)

Nikiel, jeżeli > 20 ppm

13.6.5Destylaty kwasów tłuszczowych z rafinacji fizycznej (3)Produkt uzyskiwany podczas usuwania kwasów z olejów lub tłuszczów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego w drodze destylacji, zawierający wolne kwasy tłuszczowe, oleje lub tłuszcze oraz naturalne składniki ziaren, owoców lub tkanek zwierzęcych, takie jak mono- i dwuglicerydy, sterole i tokoferole.Tłuszcz surowy Wilgotność, jeżeli > 1 %
13.6.6Surowe kwasy tłuszczowe z hydrolizy (3)Produkt uzyskiwany w drodze hydrolizy olejów/tłuszczów. Z definicji zawiera surowe kwasy tłuszczowe C6-C24, alifatyczne, liniowe, monokarboksylowe, nasycone i nienasycone. Może zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania.Tłuszcz surowy Wilgotność, jeżeli > 1 % Nikiel, jeżeli > 20 ppm
13.6.7Czyste, destylowane kwasy tłuszczowe z hydrolizy (3)Produkt uzyskiwany w drodze destylacji surowych kwasów tłuszczowych z hydrolizy olejów/tłuszczów, ewentualnie z uwodornianiem. Z definicji zawiera czyste, destylowane kwasy tłuszczowe C6-C24, alifatyczne, liniowe, monokarboksylowe, nasycone i nienasycone.

Może zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania.

Tłuszcz surowy Wilgotność, jeżeli > 1 % Nikiel, jeżeli > 20 ppm
13.6.8Sopstok (3)Produkt uzyskiwany podczas usuwania kwasów z olejów lub tłuszczów roślinnych przez zastosowanie wodnego roztworu wodorotlenku wapnia, magnezu, sodu lub potasu, zawierający sole kwasów tłuszczowych, oleje lub tłuszcze oraz naturalne składniki ziaren, owoców lub tkanek zwierzęcych, takie jak mono- i dwuglicerydy, surowa lecytyna i włókno.Wilgotność, jeżeli < 40 oraz > 50 %

Ca lub Na lub K lub Mg, stosownie do przypadku

13.6.9Mono- i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasami organicznymi (4) (5)Mono- i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych zawierających co najmniej cztery atomy węgla, estryfikowane kwasami organicznymi.Tłuszcz surowy
13.6.10Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych (4)Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych.Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Tłuszcz surowy

13.6.11Sacharoglicerydy kwasów tłuszczowych (4)Mieszanina estrów sacharozy oraz mono- i dwuglicerydów kwasów tłuszczowych.Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę

Tłuszcz surowy

13.6.12PalmitoiloglukozaminaLipidowy związek organiczny występujący w korzeniach wielu roślin, w szczególności w korzeniach większości roślin strączkowych. Jest on wytwarzany w drodze acylacji D-glukozaminy kwasem palmitynowym. Może zawierać maksymalnie 0,5 % acetonu.Wilgotność, jeżeli > 2 %, tłuszcz surowy
13.6.13Sole mleczanów kwasów tłuszczowychNieglicerydowe estry kwasów tłuszczowych. Produktem może być wapniowa, magnezowa, sodowa lub potasowa sól kwasów tłuszczowych estryfikowanych kwasem mlekowym. Może zawierać sole wolnych kwasów tłuszczowych i kwas mlekowy.Tłuszcz surowy

Wilgotność, jeżeli > 1 %

Nikiel, jeżeli > 20 ppm

Ca lub Na lub K lub Mg, stosownie do przypadku

13.8.1Gliceryna, surowa [glicerol, surowy]Produkt uboczny uzyskiwany:

- w drodze oleochemicznego rozszczepiania olejów/tłuszczów w celu otrzymania kwasów tłuszczowych i słodkiej wody, a następnie zatężania słodkiej wody w celu otrzymania surowego glicerolu lub transestryfikacji (może zawierać maksymalnie 0,5 % metanolu) naturalnych olejów/tłuszczów w celu otrzymania estrów metylowych kwasu tłuszczowego i słodkiej wody, a następnie zatężania słodkiej wody w celu otrzymania surowego glicerolu,

- w procesie wytwarzania biodiesla (metylowych lub etylowych estrów kwasów tłuszczowych), w drodze transestryfikacji olejów i tłuszczów nieokreślonego pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W glicerynie mogą pozostać sole mineralne i organiczne (maksymalnie 7,5 %).

Może zawierać maksymalnie 0,5 % metanolu i maksymalnie 4 % substancji organicznych niezawierających glicerolu, obejmujących estry metylowe kwasów tłuszczowych, estry etylowe kwasów tłuszczowych, wolne kwasy tłuszczowe i glicerydy,

- w drodze zmydlania olejów/tłuszczów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, zwykle zasadami/ziemią alkaliczną, w celu otrzymania mydła.

Może zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania.

Glicerol

Potas, jeżeli > 1,5 % Sód, jeżeli > 1,5 % Nikiel, jeżeli > 20 ppm

13.8.2Gliceryna [glicerol]Produkt uzyskiwany:

- w drodze oleochemicznego procesu a) rozszczepiania olejów/tłuszczów, a następnie zatężania słodkiej wody i rafinacji przez destylację (zob. część B glosariusza procesów, pozycja 20) lub w procesie wymiany jonowej; b) transestryfikacji naturalnych olejów/tłuszczów w celu otrzymania estrów metylowych kwasów tłuszczowych i surowej słodkiej wody, a następnie zatężania słodkiej wody w celu otrzymania surowego glicerolu i rafinacji przez destylację lub w procesie wymiany jonowej,

- w procesie wytwarzania biodiesla (metylowych lub etylowych estrów kwasów tłuszczowych), w drodze transestryfikacji olejów i tłuszczów nieokreślonego pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a następnie rafinacji gliceryny. Minimalna zawartość glicerolu: 99 % w suchej masie,

- w drodze zmydlania olejów/tłuszczów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, zwykle zasadami/ziemią alkaliczną, w celu otrzymania mydła, a następnie rafinacji surowego glicerolu i destylacji.

Może zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania.

Glicerol, jeżeli < 99 % w suchej masie

Sód, jeżeli > 0,1 %

Potas, jeżeli > 0,1 %

Nikiel, jeżeli > 20 ppm

13.9.1DimetylosulfonOrganiczny związek siarki ((CH3)2SO2) uzyskiwany w drodze syntezy chemicznej, identyczny z naturalnie występującym źródłem w roślinach.Siarka
13.10.1TorfProdukt naturalnego rozkładu roślin (głównie torfowców) w środowisku beztlenowym i oligotroficznym.Włókno surowe
13.10.2LeonardytProdukt będący naturalnie występującym kompleksem mineralnym węglowodorów fenolowych, zwany również humatem, pochodzący z rozkładu materii organicznej na przestrzeni milionów lat.Włókno surowe
13.11.1Glikol propylenowy [1,2-propanodiol] [propano-1,2,-diol]Związek organiczny (diol lub podwójny alkohol) o wzorze C3H8O2. Lepki słodkawy płyn, higroskopijny i mieszalny z wodą, acetonem i chloroformem. Może zawierać maksymalnie 0,3 % glikolu propylenowego.
13.11.2Monoestry glikolu propylenowego i kwasów tłuszczowych (4)Monoestry glikolu propylenowego i kwasów tłuszczowych, same lub w mieszaninie z diestrami.Glikol propylenowy Tłuszcz surowy
13.12.1Kwas hialuronowyGlukozaminoglukan (polisacharyd) z powtarzającymi się jednostkami składającymi się z jednego aminocukru (N-acetylo-D-glukozaminy) oraz kwasu D-glukuronowego, obecny w skórze, mazi stawowej i pępowinie, produkowany na przykład z tkanek zwierzęcych lub poprzez fermentację bakteryjną.Sód lub potas, zależnie od przypadku
13.12.2Siarczan chondroitynyProdukt uzyskiwany w drodze ekstrakcji ze ścięgien, kości i innych tkanek zwierzęcych zawierających chrząstki i miękkie tkanki łączne.Sód
13.12.3Kwas glukonowyKwas glukonowy (C6H12O7), rozpuszczalny w wodzie kwas organiczny o pKa 3,7, o barwie jasnej przechodzącej w brązową. W postaci ciekłej minimalna zawartość kwasu glukonowego wynosi 50 %. Wytwarzany w drodze fermentacji mikrobiologicznej syropu glukozowego lub jako produkt uboczny wytwarzania spożywczego laktonu kwasu glukonowego.Kwas glukonowy
(1) Nazwę należy uzupełnić nazwą owocu, warzywa, rośliny, przyprawy korzennej lub ziołowej stosownie do przypadku.

(2) Nazwę należy uzupełnić wskazaniem pochodzenia botanicznego.

(3) Nazwę należy uzupełnić wskazaniem pochodzenia botanicznego lub zwierzęcego.

(4) Nazwę należy zmienić lub uzupełnić w celu określenia zastosowanych kwasów tłuszczowych.

(5) Nazwę należy zmienić lub uzupełnić w celu określenia kwasu organicznego.

(6) Nazwę należy uzupełnić określeniem "z tkanek zwierzęcych" lub "z fermentacji" stosownie do przypadku."

1 Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz.U. L 29 z 30.1.2013, s. 1).
3 Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).
5 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).
6 Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.
7 Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1.
8 Najniższa wartość, jaką można realnie osiągnąć.
9 Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10.
10 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
11 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
12 Przepisy dotyczące zanieczyszczeń chemicznych i substancji pomocniczych w przetwórstwie ustanowione w niniejszym akapicie nie mają zastosowania do materiałów paszowych wymienionych w rejestrze materiałów paszowych, o którym mowa w art. 24 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 767/2009.
13 Na zasadzie odstępstwa od tego obowiązku dla procesu "suszenie" nazwę zwyczajową/kwalifikator można dodać.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.