Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.350.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3694/91
z dnia 17 grudnia 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 645/89 z dnia 14 marca 1989 r. oraz uchylające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2404/89 z dnia 31 lipca 1989 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87(1) w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3537/91(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 645/89(3), jak również rozporządzenie (EWG) nr 2404/89(4), określają środki dotyczące klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej między innymi zestawów odzieżowych dwuczęściowych, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej;

kod CN 6211 został podzielony dalej w celu zindywidualizowania niektórych kategorii towarów, stanowiących przedmiot istotnego obrotu;

status towarów objętych wyżej wymienionymi rozporządzeniami uległ zmianie; istnieje potrzeba skreślenia pkt 2 załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 645/89 oraz określenia klasyfikacji przedmiotowych towarów oraz przyczyn tej klasyfikacji, a także uchylenia rozporządzenia (EWG) nr 2404/89;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN, określonych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Niniejszym skreśla się pkt 2 załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 645/89 oraz rozporządzenie (EWG) nr 2404/89 traci moc.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 1991 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 335 z 6.12.1991, str. 9.

(3) Dz.U. L 71 z 15.3.1989, str. 17.

(4) Dz.U. L 227 z 31.7.1989, str. 32.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 1

1 Załącznik zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2009 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.