Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.19.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/94
z dnia 30 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 807/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 1 , w szczególności jego art. 2 ust. 3, art. 36 ust. 5 oraz art. 45 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 2  uzupełnia rozporządzenie (UE) nr 1305/2013. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2393 3  zmieniło rozporządzenie (UE) nr 1305/2013, upraszczając przepisy ogólne rządzące Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W związku z tym należy odpowiednio zmienić elementy inne niż istotne uzupełniające te przepisy ogólne.

(2) Zasady dotyczące wspólnego rozpoczynania działalności przez młodych rolników wprowadzono w art. 2 ust. 1 lit. n) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, a definicję "daty rozpoczęcia działalności" dodano w art. 2 ust. 1 lit. s) tego rozporządzenia.

(3) W rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013 wprowadzono nowy art. 39a przewidujący wsparcie dla rolników za pośrednictwem narzędzia stabilizacji dochodów dla rolników z określonego sektora.

(4) Uproszczono przepisy dotyczące instrumentów finansowych w celu zharmonizowania sektorowych zasad kwalifikowalności odnoszących się do projektów inwestycyjnych wspieranych z EFRROW ze wspólnymi zasadami mającymi zastosowanie do wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W szczególności wprowadzono odstępstwo od niektórych ogólnych zasad kwalifikowalności mających zastosowanie do operacji inwestycyjnych w ramach EFRROW, określonych w art. 45 ust. 1-3 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, natomiast odnośne przepisy dotyczące ochrony środowiska nadal mają zastosowanie.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 807/2014.

(6) Ze względu na to, że rozporządzenie (UE) 2017/2393 zmieniło rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 od dnia 1 stycznia 2018 r., odpowiednie zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 807/2014 powinny mieć zastosowanie od tego samego dnia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 807/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Młody rolnik

1. Warunki dostępu do wsparcia dla młodego rolnika, w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. n) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, który po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem rolnym wspólnie z innymi rolnikami, są równoważne z warunkami, które musi spełnić młody rolnik po raz pierwszy rozpoczynający działalność jako kierujący tym gospodarstwem samodzielnie. We wszystkich

przypadkach młodzi rolnicy sprawują kontrolę nad gospodarstwem, jak określono w przepisach obowiązujących w danym państwie członkowskim.

2. Jeżeli wniosek o wsparcie dotyczy gospodarstwa rolnego, którego właścicielem jest osoba prawna, młody rolnik w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. n) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 sprawuje kontrolę nad tą osobą prawną, jak określono w przepisach obowiązujących w danym państwie członkowskim. W przypadku gdy kilka osób fizycznych, w tym osoby, które nie są młodymi rolnikami, uczestniczy w kapitale osoby prawnej lub w zarządzaniu nią, młody rolnik jest zdolny do sprawowania takiej kontroli samodzielnie albo wspólnie z innymi rolnikami.

W przypadku gdy osoba prawna jest samodzielnie lub wspólnie kontrolowana przez inną osobę prawną, wymogi określone w akapicie pierwszym stosuje się do każdej osoby fizycznej sprawującej kontrolę nad taką inną osobą prawną.

3. Beneficjentowi można przyznać okres karencji nieprzekraczający 36 miesięcy od daty wydania indywidualnej decyzji o przyznaniu wsparcia, aby umożliwić mu spełnienie warunków związanych z nabyciem umiejętności zawodowych określonych w programie rozwoju obszarów wiejskich.";

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

Pożyczki komercyjne udzielane funduszom wspólnego inwestowania

Jeżeli źródłem funduszy na rekompensaty finansowe wypłacane przez fundusze wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 38, 39 i 39a rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, jest pożyczka komercyjna, to okres pożyczki wynosi od jednego roku do pięciu lat.";

3) w art. 13 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Do celów art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, w przypadku gdy wsparcie udzielane jest w formie dotacji, stosuje się następujące zasady:".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2393 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania, (UE) nr 1307/2013 ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz (UE) nr 652/2014 ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.