Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.197.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1393
z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1395/2014 ustalające plan w zakresie odrzutów dla niektórych połowów małych gatunków pelagicznych i połowów do celów przemysłowych na Morzu Północnym

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE 1 , w szczególności jego art. 15 ust. 6 oraz art. 18 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 ma na celu stopniowe wyeliminowanie odrzutów w unijnych połowach poprzez wprowadzenie obowiązku wyładunku w odniesieniu do połowów gatunków podlegających limitom połowowym.

(2) W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1395/2014 2  ustalono plan w zakresie odrzutów w celu wykonania obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków pelagicznych i połowów do celów przemysłowych na Morzu Północnym.

(3) Zgodnie z art. 15 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w związku z jego art. 15 ust. 5 lit. a), plany w zakresie odrzutów mogą obejmować środki techniczne mające na celu ograniczenie lub, w jak największym stopniu, wyeliminowanie przypadkowych połowów.

(4) Belgia, Dania, Niemcy, Francja, Niderlandy, Szwecja i Zjednoczone Królestwo mają bezpośredni interes w zarządzaniu rybołówstwem w Morzu Północnym. Po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Morza Północnego i Komitetem Doradczym ds. Zasobów Pelagicznych, te państwa członkowskie przedstawiły w dniu 7 lutego 2017 r. wspólną rekomendację dotyczącą środka technicznego.

(5) We wspólnej rekomendacji sugeruje się w szczególności, że należy zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 1395/2014 w celu uwzględnienia odstępstwa od art. 21 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 3 , w którym wprowadza się zakaz stosowania niektórych narzędzi połowowych w strefie wzdłuż duńskiego wybrzeża Morza Północnego.

(6) Zakaz ustanowiony w art. 21 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 850/98 wprowadzono w celu ochrony śledzia, który jest przyławiany w trakcie połowów szprota.

(7) Zgodnie konsultacjami przeprowadzonymi przez zainteresowane państwa członkowskie udział śledzia w próbkach z połowu pobranych na danym obszarze jest obecnie niższy niż udział śledzia w próbkach z połowu pobranych poza tym obszarem. Konsultacje te wykazały, że zakaz ustanowiony w art. 21 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 850/98 nie pozwala obecnie na elastyczność, która jest konieczna, aby umożliwić statkom dokonywanie połowów w miejscach, w których mogą w możliwie największym stopniu zmniejszyć przypadkowe przyłowy.

(8) Wkład naukowy, który uzyskano od odpowiednich instytucji naukowych, został zweryfikowany przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES). W dniu 28 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie grupy ekspertów ds. rybołówstwa i akwakultury, w trakcie którego omówiono odnośne środki.

(9) ICES stwierdziła 4 , że udział śledzia złowionego w trakcie eksperymentalnego połowu szprota w przeliczeniu na masę był wyższy poza strefą szprota niż w obrębie tej strefy, ale nie było różnicy w liczbie. W związku z tym należałoby oczekiwać, że połowy szprota w strefie szprota spowodują ograniczenie przypadkowych połowów śledzia (w przeliczeniu na masę) w porównaniu do połowów poza tą strefą; ICES wskazuje, że jest mało prawdopodobne, aby zniesienie strefy szprota miało jakikolwiek wpływ na stada śledzia lub szprota. ICES uważa, że nie ma potrzeby objęcia strefy szprota dalszym przeglądem, ponieważ inne środki zarządzania są wystarczające do kontroli przyłowów śledzia.

(10) Środki zaproponowane we wspólnej rekomendacji są zgodne z art. 18 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i można je włączyć do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1395/2014.

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 1395/2014.

(12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wywierają bezpośredni wpływ na planowanie okresu połowowego dla statków Unii i powiązaną z nim działalność gospodarczą, dlatego powinno ono wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1395/2014 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Artykuł 4a

Środki techniczne dotyczące połowów szprota w strefie wzdłuż duńskiego wybrzeża Morza Północnego

W drodze odstępstwa od art. 21 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 850/98 połowy szprota z użyciem następujących narzędzi połowowych są dozwolone w obszarze wzdłuż duńskiego wybrzeża Morza Północnego określonym w ust. 1 lit. c) tego artykułu:

a) narzędzie ciągnione, w którym rozmiar oczka jest mniejszy niż 32 mm;

b) okrężnice; lub

c) sieci skrzelowe, sieci oplątujące, drygawice i sieci dryfujące, w których rozmiar oczka jest mniejszy niż 30 mm.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1395/2014 z dnia 20 października 2014 r. ustalające plan w zakresie odrzutów dla niektórych połowów małych gatunków pelagicznych i połowów do celów przemysłowych na Morzu Północnym (Dz.U. L 370 z 30.12.2014, s. 35).
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (Dz.U. L 125 z 27.4.1998, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.