Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.37.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/227
z dnia 28 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2014 w odniesieniu do niektórych kombinacji substancji czynnych/grup produktowych, w przypadku których właściwy organ Zjednoczonego Królestwa został wyznaczony jako właściwy organ oceniający
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych 1 , w szczególności jego art. 89 ust. 1 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1062/2014 2  określono wykaz kombinacji substancji czynnych/grup produktowych włączonych do programu przeglądu istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych ("program przeglądu").

(2) Właściwy organ Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ("Zjednoczone Królestwo") jest właściwym organem oceniającym dla szeregu kombinacji substancji czynnych/grup produktowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014.

(3) W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. W związku z tym Zjednoczone Królestwo wystąpi z Unii w dniu 30 marca 2019 r., a prawodawstwo Unii nie będzie już miało zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie. Obecnie negocjowana jest umowa o wystąpieniu między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, która obejmuje "okres przejściowy". Zgodnie z projektem postanowień umowy o wystąpieniu, uzgodnionych między UE a Zjednoczonym Królestwem na poziomie negocjatorów, w okresie przejściowym właściwy organ Zjednoczonego Królestwa nie może działać jako właściwy organ oceniający dla żadnej kombinacji substancji czynnej/grupy produktowej włączonej do programu przeglądu. Ponadto nie ma pewności co do tego, czy umowa o wystąpieniu po jej finalizacji zostanie podpisana i ratyfikowana przez obie strony i czy stanie się to przed 30 marca 2019 r.

(4) W związku z tym, w odniesieniu do kombinacji substancji czynnych/grup produktowych zawartych w programie przeglądu, dla których jako właściwy organ oceniający wyznaczony został właściwy organ Zjednoczonego Królestwa, należy ze skutkiem od 30 marca 2019 r. wyznaczyć nowy właściwy organ oceniający spośród właściwych organów 27 pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw EOG i Szwajcarii.

(5) Niezależnie od etapu oceny wniosku, państwa członkowskie, których właściwe organy są wyznaczone do zastąpienia Zjednoczonego Królestwa, powinny mieć możliwość pobierania opłat za świadczone usługi, zgodnie z art. 80 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(6) Biorąc pod uwagę, że program przeglądu musi zakończyć się przed datą wskazaną w art. 89 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, należy ustalić odpowiednie terminy sfinalizowania ocen na nowo przydzielonych wniosków dotyczących kombinacji substancji czynnych/grup produktowych.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1062/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 6a

Wnioski, w przypadku których przed dniem 30 marca 2019 r. właściwym organem oceniającym był właściwy organ Zjednoczonego Królestwa

1. Niniejszy artykuł stosuje się do wniosków, w przypadku których przed dniem 30 marca 2019 r. właściwym organem oceniającym był właściwy organ Zjednoczonego Królestwa, w odniesieniu do pozycji 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 i 1047 załącznika II.

2. Właściwy organ oceniający państwa członkowskiego, który zastępuje właściwy organ Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do wniosku złożonego przed dniem 30 marca 2019 r., informuje uczestnika o opłatach należnych zgodnie z art. 80 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 528/2012 najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. i odrzuca wniosek, jeżeli uczestnik nie uiści opłat w terminie ustalonym przez właściwy organ oceniający. Właściwy organ informuje o tym odpowiednio uczestnika i Agencję.

3. Na zasadzie odstępstwa od terminów określonych w art. 6 ust. 3, właściwy organ oceniający przesyła sprawozdanie i wnioski z oceny w późniejszym z następujących terminów:

a) 31 grudnia 2020 r.;

b) termin na przedłożenie sprawozdania z oceny na podstawie art. 6 ust. 3 lit. b), określony w załączniku III.";

2) tabelę zawartą w załączniku II zastępuje się tabelą zawartą w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 marca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Tabelę zawartą w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014 zastępuje się tabelą w brzmieniu:
"Numer pozycjiNazwa substancjiPaństwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcyNumer WENumer CAS123456789101112131718192122
1FormaldehydDE200-001-850-00-0xxx
9BronopolES200-143-052-51-7xxxxxx
36EtanolEL200-578-664-17-5xxx
37Kwas mrówkowyBE200-579-164-18-6xxxxxxx
1025Kwas nadmrówkowy otrzymywany z kwasu mrówkowego i nadtlenku wodoruBExxxxxxx
43Kwas salicylowyNL200-712-369-72-7xxx
52Tlenek etylenuNO200-849-975-21-8x
69Kwas glikolowyNL201-180-579-14-1xxx
1026Kwas nadoctowy otrzymywany z tetraacetyloetylenodiaminy i nadtlenku wodoruATx
1027Kwas nadoctowy otrzymywany z octanu 1,3-diaceloksypropan-2-ylu i nadtlenku wodoruATxx
1028Kwas nadoctowy otrzymywany z tetraacetyloetylenodiaminy i monohydratu nadboranu soduATx
1029Kwas nadoctowy otrzymywany w procesie perhydrolizy N-acetylokaprolaktamu nadtlenkiem wodoru w warunkach alkalicznychATx
71L-(+)-kwas mlekowyDE201-196-279-33-4x
79(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahydro-2-izopropenylo-8,9-dimetoksychromeno[3,4-b] furo[2,3-h]chromen-6-on (rotenon)PL201-501-983-79-4x
85SymklosenDE201-782-887-90-1xxxxxx
92Bifenyl-2-olES201-993-590-43-7xxx
1133-fenylopropen-2-al (aldehyd cynamonowy)PL203-213-9104-55-2x
117GeraniolFR203-377-1106-24-1xx
122GlioksalFR203-474-9107-22-2xxx
133Kwas heksa-2,4-dienowy (kwas sorbinowy)DE203-768-7110-44-1x
154ChlorofenNO204-385-8120-32-1x
1712-fenoksyetanolIT204-589-7122-99-6xxxxx
1072Ditlenek węglaFR204-696-9124-38-9x
179Ditlenek węgla otrzymywany z propanu, butanu lub mieszaniny obu tych związków poprzez spalanieFRx
180Dimetyloarsenian sodu (kakodylan sodu)PT204-708-2124-65-2x
185Tosylochloramid sodu (chloramina T)ES204-854-7127-65-1xxxx
187Dimetyloditiokarbaminian potasuSE204-875-1128-03-0xxx
188Dimetyloditiokarbaminian soduSE204-876-7128-04-1xxx
1952-bifenylan soduES205-055-6132-27-4xxxxxx
206TiuramBE205-286-2137-26-8x
210Metam sodowyBE205-293-0137-42-8xx
2272-tiazol-4-ilo-1H-benzimidazol (tiabendazol)ES205-725-8148-79-8xxx
235DiuronDK206-354-4330-54-1xx
239CyjanoamidDE206-992-3420-04-2xx
253Tetrahydro-3,5-dimetylo-1,3,5-tiadiazyno-2-tion (dazomet)BE208-576-7533-74-4xx
283TerbutrynaSK212-950-5886-50-0xxx
292(1R-trans)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopro-panokarboksylan (1,3,4,5,6,7-heksahydro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-ilo)metylu (d-tetra-metryna)DE214-619-01166-46-7x
321MonolinuronHU217-129-51746-81-2x
330N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (diamina)PT219-145-82372-82-9xxxxxxxx
3362,2'-ditiobis[N-metylobenzamid] (DTBMA)PL219-768-52527-58-4x
3391,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT)ES220-120-92634-33-5xxxxxx
3412-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT)SI220-239-62682-20-4x
346Dihydrat dichloroizocyjanuranu soduDE220-767-751580-86-0xxxxxx
345Troklozen soduDE220-767-72893-78-9xxxxxx
348Etylosiarczan mecetroniowy (MES)PL221-106-53006-10-8x
359Formaldehyd uwolniony z (etylenodioksy)dimetanolu (produktów reakcji glikolu etylenowego z paraformaldehydem (EGForm))PL222-720-63586-55-8xxxxx
365Sól sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu (pirytion sodu)SE223-296-53811-73-2xxxxxx
368Chlorek 3-chloroallilometenaminy (CTAC)PL223-805-04080-31-3xxx
3772,2',2"-(heksahydro1,3,5-triazyno-1,3,5-triylo)trietanol (HHT)PL225-208-04719-04-4xxxx
382Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dion (TMAD)ES226-408-05395-50-6xxxxx
392Ditiocyjanian metylenuFR228-652-36317-18-6x
3931,3-bis(hydroksymetylo)-5,5-dimetyloimidazolidino-2,4-dion (DMDMH)PL229-222-86440-58-0xx
397Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC)IT230-525-27173-51-5xxxxxxxx
401SrebroSE231-131-37440-22-4xxxx
1023Srebro, jako nanomateriałSE231-131-37440-22-4xxx
405Ditlenek siarki otrzymywany z siarki poprzez spalanieDEx
424Aktywny brom otrzymywany z bromku sodu i podchlorynu soduNLxxx
1030Aktywny brom otrzymywany z bromku sodu i podchlorynu wapniaNLxxx
1031Aktywny brom otrzymywany z bromku sodu i chloruNLxxx
1032Aktywny brom otrzymywany z bromku sodu w drodze elektrolizyNLxxx
1033Aktywny brom otrzymywany z kwasu podbromowego i mocznika oraz bromomocznikaNLxx
1034Aktywny brom otrzymywany z podbrominu sodu i N-bromosulfamidu oraz kwasu amidosulfonowegoNLx
1035Aktywny brom otrzymywany z ozonu i bromków w wodzie naturalnej i bromku soduNLx
434TetrametrynaDE231-711-67696-12-0x
439Nadtlenek wodoruFI231-765-07722-84-1xx
1036Nadtlenek wodoru uwalniany z nadwęglanu soduFIxxx
4447a-etylodihydro-1H,3H,5H-ok-sazolo[3,4-c]oksazol (EDHO)PL231-810-47747-35-5xx
450Azotan srebraSE231-853-97761-88-8x
453Peroksydisiarczan disoduPT231-892-17775-27-1x
432Aktywny chlor uwalniany z podchlorynu soduITxx
455Aktywny chlor uwalniany z podchlorynu wapniaITx
457Aktywny chlor uwalniany z chloruITx
458Monochloramina uzyskana z siarczanu amonu i źródła chloruFRxx
1016Chlorek srebraSE232-033-37783-90-6xxxxx
473Pyretryny i pyretroidyES232-319-88003-34-7xx
491Ditlenek chloruDE233-162-810049-04-4xxxxxx
1037Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu w drodze elektrolizyPTxxxxxx
1038Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu poprzez zakwaszaniePTxxxxxx
1039Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu poprzez utlenianiePTxxxxxx
1040Ditlenek chloru otrzymywany z chloranu sodu i nadtlenku wodoru w obecności silnego kwasuPTxxxx
1041Ditlenek chloru otrzymywany z chlorku sodu w drodze elektrolizyDExxxxxx
1042Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu, disiarczanu sodu i kwasu chlorowodorowegoDExx
1043Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu i disiarczanu soduDExxxxxx
1044Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu i nadsiarczanu soduDExxxxxx
4942,2-dibromo-2-cyjanoacetamid (DBNPA)DK233-539-710222-01-2xxxxxx
501KarbendazymDE234-232-010605-21-7xxx
1022Chlorek pentahydroksodiglinuNL234-933-112042-91-0x
515Chloramina aktywowana bromkiem (BAC) uzyskana z prekursorów bromku amonu i podchlorynu soduSExx
522Pirytionian cynkuSE236-671-313463-41-7xxxxxx
524Monochlorowodorek dodecylguanidinyES237-030-013590-97-1xx
529Aktywny brom otrzymywany z chlorku bromuNLx
531(Benzyloksy)metanolAT238-588-814548-60-8xx
550Kwas d-glukonowy, związek z N,N"- bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraa-zatetradekanodiamidyną (2:1) (CHDG)PT242-354-018472-51-0xxx
554p-[(dijodometylo)sulfonylo]toluenCH243-468-320018-09-1xxxx
559Tiocyjanian (benzotiazol-2-ilosulfanylo)metylu (TCMTB)NO244-445-021564-17-0xx
5622,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan 2-metylo-4-okso-3-(prop-2-ynylo)cyklopent-2-en-1-ylu (praletryna)EL245-387-923031-36-9x
563(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu (sorbinian potasu)DE246-376-124634-61-5x
566Produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (w stosunku 1:1) (HPT)ATxxxx
5712-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT)FR247-761-726530-20-1xxxxxx
577Chlorek dimetylooktadecylo[3-(trimetoksysilylo)propylo] amonuES248-595-827668-52-6xxx
588Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (BCDMH)NL251-171-532718-18-6xxx
5903-(4-izopropylofenylo)-1,1-di-metylomocznik (izoproturon)DE251-835-434123-59-6xx
5971-[2-(alliloksy)-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-1H-imidazol (imazalil)DE252-615-035554-44-0x
599S-[(6-chloro-2-oksooksazolo [4,5-b]pirydyno-3(2H)-yl)metylo] O,O-dimetylo tiofosforan (azametifos)IT252-626-035575-96-3x
608Chlorek dimetylotetradecylo[3-(trimetoksysilylo)propylo] amonuPL255-451-841591-87-1x
1045Olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowanyCZ1245629-80-4x
1046Olejek cytronelowy z palczatki Cymbopogon winterianus, frakcjonowany, uwodniony, cyklizowanyCZBrak danychBrak danychx
1047Olejek z eukaliptusa cytrynowego oraz cytronelal, uwodniony, cyklizowanyCZBrak danychBrak danychx
6092-hydroksy-α,α,4-trimetylocykloheksanometanolCZ255-953-742822-86-6x
6193-jodo-2-propynylo butylokarbaminian (IPBC)DK259-627-555406-53-6xxx
620Siarczan tetrakis(hydroksymetylo)fosfoniowy (2:1) (THPS)MT259-709-055566-30-8xxx
6484,5-dichloro-2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT))NO264-843-864359-81-5xxxx
656Produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (w stosunku 3:2) (MBO)ATxxxxx
667Alkil (C12-18) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC (C))

12-18

IT269-919-468391-01-5xxxxxxxx
671Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16))IT270-325-268424-85-1xxxxxxxx
673Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC (C8-10))IT270-331-568424-95-3xxxxxxxx
690Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodi-metylowe, sole z 1,1-ditlenkiem 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu (1:1) (ADBAS)MT273-545-768989-01-5xx
691N-(hydroksymetylo)glicynian soduAT274-357-870161-44-3x
692Aminy, C10-16-alkilodimetylowe, N-tlenkiPT274-687-270592-80-2x
693Bis(peroksymonosiarczano) bis (siarczan) pentapotasu (KPMS)SI274-778-770693-62-8xxxx
939Aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu w drodze elektrolizySKxxxxxx
1048Aktywny chlor uwalniany z kwasu podchlorawegoSKxxxx
1049Aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu i bis(peroksymonosiarczano)bis(siarczanu) pentapotasuSIxxxx
1050Aktywny chlor otrzymywany z wody morskiej (chlorku sodu) w drodze elektrolizyFRx
1051Aktywny chlor otrzymywany z sześciowodnego chlorku magnezu i chlorku potasu w drodze elektrolizyFRx
1052Aktywny chlor otrzymywany z sześciowodnego chlorku magnezu w drodze elektrolizyFRx
1053Aktywny chlor otrzymywany z chlorku potasu w drodze elektrolizyDKxx
1054Aktywny chlor otrzymywany z N-chlorosulfaminianu soduSIxxx
1055Aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu, bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczanu) pentapotasu i kwasu sulfaminowegoSIxx
1056Aktywny chlor otrzymywany z kwasu chlorowodorowego w drodze elektrolizySIxxx
701Bis[monoperoksyftalano(2-)-O1,OO1]magnezian(2-) di-wodoru (MMPP)PL279-013-084665-66-7x
1024Ekstrakt z margosy z tłoczonego na zimno oleju z nasion Azadirachta Indica, ekstrahowany ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznymDEx
724Alkil (C12-C14) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC (C12-C14))IT287-089-185409-22-9xxxxxxxx
725Alkil (C12-C14) dimetylo(etylobenzylo)amonu (ADEBAC (C12-C14))IT287-090-785409-23-0xxxxxxxx
731Wyciąg z wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium)ES289-699-389997-63-7x
1057Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy rozpuszczalnika węglowodorowegoESxx
1058Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy ditlenku węgla w stanie nadkrytycznymESxx
744Lawenda, Lavandula hybrida, wyciąg/olejek lawendowyPT294-470-691722-69-9x
779Produkty reakcji: kwasu glutaminowego i N-(C12-C14-alkilo) propylenodiaminy (glukoprotamina)DE403-950-8164907-72-6xx
785Kwas 6-(ftalimido)peroksyheksanowy (PAP)IT410-850-8128275-31-0xx
7912-butylo-benzo [d]izotiazol-3-on (BBIT)CZ420-590-74299-07-4xxxxx
792Ditlenek chloru otrzymywany z kompleksu tetrachlorodekat-lenku (TCDO) poprzez zakwaszanieDExx
811Fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowySE422-570-3265647-11-8xxxxx
7942-(2-hydroksyetylo)piperydyno-1-karboksylan sec-butylu (ikarydyna)DK423-210-8119515-38-7x
797Chlorek cis-1-(3-chloroallilo)-3,5,7-triaza-1-azonioadamantanu (cis CTAC)PL426-020-351229-78-8xx
813Kwas peroksyoktanowyFR33734-57-5xxx
1014Zeolit srebrowySEBrak danychBrak danychxxxxx
152Produkty reakcji 5,5-dimetylohydantoiny, 5-etylo-5-metylohydantoiny z bromem i chlorem (DCDMH)NLBrak danychBrak danychx
459Mieszanina reakcyjna ditlenku tytanu i chlorku srebraSEBrak danychBrak danychxxxxxxx
777Produkty reakcji 5,5-dimetylohydantoiny, 5-etylo-5-metylohydantoiny z chlorem (DCEMH)NLBrak danychBrak danychx
810Szkło fosforanowe zawierające srebroSEBrak danych308069-39-8xxx
824Zeolit zawierający srebro i cynkSEBrak danych130328-20-0xxxx
1013Zeolit srebrowo-miedziowySEBrak danych130328-19-7xxxx
1017Srebro osadzone na krzemionce (jako nanomateriał w postaci stabilnego agregatu z cząstkami pierwotnymi w nanoskali)SEBrak danychBrak danychx
854(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)-cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-enylu (mieszanina 4 izomerów 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-aletryna)DEŚrodek ochrony roślin231937-89-6x
855(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)-cyklopropa-nokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-enylu (mieszanina 2 izomerów 1R trans: 1R/S wyłącznie 1:3) (esbiotryna)DEŚrodek ochrony roślin260359-57-7x
8434-bromo-2-(4-chlorofenylo)-1-etoksymetylo-5-trifluoromety-lopirolo-3-karbonitryl (chlorfenapyr)PTŚrodek ochrony roślin122453-73-0x
859Polimer N-metylmetanaminy (EINECS 204-697-4 z (chloro-metylo)-oksiranem (EINECS 203-439-8)/czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu (polimer PQ)HUPolimer25988-97-0xx
868Chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidu) o średniej liczbowo masie cząsteczkowej (Mn) wynoszącej 1415 i średniej polidyspersyjności (PDI) wynoszącej 4,7 (PHMB (1415; 4,7))FRPolimer32289-58-0 i 1802181-67-4xxx
869Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylometyloamino) etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian (sól) (bardap 26)ITPolimer94667-33-1xxx
872Boran N-didecylu-N-dipolietoksyamonu/Boran didecylopolioksoetyloamonu (polimer betaina)ELPolimer214710-34-6x
1059Oleożywica Capsicum

Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Produkt może zawierać kwasy żywiczne i ich estry, terpeny oraz produkty utleniania i polimeryzacji tych terpenów. (Capsicum frutescens, Solanaceae)

BEBrak danych8023-77-6x
1060Wyciąg z papryki rocznej Capsicum annuum

Ekstrakty oraz ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak tynktury, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałości itd., otrzymane z Capsicum annuum, Solanaceae.

BE283-403-684625-29-6x
1061Masa poreakcyjna: (6E)-N-(4-hydroksy-3-metoksy-2-metylofenylo)-8-metylonon-6-enoamidu i N-(4-hydroksy-3-metoksy-2-metylofenylo) -8-metylononanoamiduBEBrak danychBrak danychx
1062D-fruktozaAT200-333-357-48-7x
1063MiódAT8028-66-8x
1064Wyciąg ze słodu

Ekstrakty oraz ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak tynktury, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałości otrzymane z Hordeum, Gramineae.

AT232-310-98002-48-0x
1065Ocet

(o zawartości maksymalnie 10 % kwasu octowego)

ATBrak danych8028-52-2x
1066SerATBrak danychBrak danychx
1067Sproszkowane jajoNLBrak danychBrak danychx
1068Saccharomyces cerevisiaeNLBrak danych68876-77-7x
1069Zagęszczony sok jabłkowyNLBrak danychBrak danychx
1070Wyciąg ze słodkich pomarańczy

Ekstrakty oraz ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak tynktury, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałości otrzymane z Citrus sinensis, Rutaceae.

CH232-433-88028-48-6x
1071Wyciąg z czosnku pospolitego

Ekstrakty oraz ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak tynktury, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałości otrzymane z Allium sativum, Liliaceae.

AT232-371-18008-99-9x"
1 Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 294 z 10.10.2014, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.