Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.190.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1352
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/98 w sprawie wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie tuńczyka atlantyckiego oraz z Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północnozachodnim Atlantyku

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE 1 , w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 wprowadzono obowiązek wyładunku wszystkich połowów gatunków podlegających limitom połowowym, a na Morzu Śródziemnym również połowów określonych gatunków podlegających minimalnym rozmiarom ("obowiązek wyładunku"). Artykuł 15 ust. 1 tego rozporządzenia obejmuje działalność połowową prowadzoną na wodach Unii lub przez unijne statki rybackie poza wodami Unii na wodach nieznajdujących się pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją państw trzecich.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1386/2007 2  ustanawia środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) 3 , do której Unia przystąpiła w 1978 r. Niektóre środki NAFO dotyczące ochrony zasobów i jej egzekwowania (NCEM) ustanawiają obowiązek dokonywania odrzutów połowów w odniesieniu do połowów i przyłowów określonych gatunków, do których obowiązek wyładunku powinien mieć zastosowanie.

(3) Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 uprawnia Komisję do przyjmowania aktów delegowanych do celów wprowadzenia zobowiązań międzynarodowych do prawa Unii, w tym, w szczególności, odstępstw od obowiązku wyładunku.

(4) W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/98 4  przewiduje się odstępstwa od obowiązku wyładunku, stosowane od dnia 1 stycznia 2015 r. w odniesieniu do połowów i przyłowów gromadnika, które należy odrzucić zgodnie z NCEM.

(5) Najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązek wyładunku będzie mieć zastosowanie do kolejnych gatunków określających połowy, w tym gatunków złowionych na obszarze podlegającym regulacji NAFO.

(6) Zgodnie z art. 5 NCEM niektóre stada złowione na obszarze podlegającym regulacji NAFO są objęte limitami połowowymi, z wyjątkiem stada krewetki północnej w rejonie NAFO 3M, w którym zarządzanie odbywa się przez przydział nakładu połowowego.

(7) W art. 6 NCEM ustanawia się limity zatrzymywania przyłowów na burcie w odniesieniu do stad objętych limitami połowowymi lub ograniczeniami nakładu połowowego, gdy stada te są poławiane jako przyłów podczas innych połowów. Artykuł 6 ust. 3 lit. d) NCEM, jak określono w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1386/2007, stanowi, że w przypadku gdy obowiązuje zakaz połowów, zatrzymywanie na burcie gatunków sklasyfikowanych jako przyłów jest ograniczone do maksymalnie 1 250 kg lub 5 %, w zależności od tego, która wartość jest większa.

(8) Ponadto art. 14 NCEM, jak określono w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1386/2007, stanowi, że w przypadku żadnego statku nie zatrzymuje się na burcie ryb mniejszych niż ryby o mającym zastosowanie rozmiarze minimalnym oraz że takie ryby są niezwłocznie wyrzucane z powrotem do morza.

(9) W załączniku I.A NCEM określa się roczną tabelę kwot dla wszystkich stad NAFO podlegających limitom połowowym.

(10) Artykuły 5, 6 i 14 NCEM łącznie wprowadzają obowiązek dokonywania odrzutów połowów, których ilości przekraczają ustalone limity połowowe lub limity przyłowów. W odniesieniu do unijnych statków rybackich prowadzących połowy na obszarze podlegającym regulacji NAFO dotyczy to następujących połowów NAFO: dorsza (w rejonach 2J3KL, 3M, 3NO), szkarłacicy w rejonach 3L i 3NO), niegładzicy (w rejonach 3M i 3LNO), kalmara illeksa (w podobszarach 3 i 4), żółcicy (w rejonach 3LNO), halibuta niebieskiego (w rejonach 3LMNO), rajowatych (w rejonach 3LNO), karmazyna (w rejonach 3LN, 3M, 3O oraz w podobszarze 2, rejony 1F i 3K), widlaka bostońskiego (w rejonach 3O) i krewetki północnej (w rejonach 3LNO). Aby zapewnić przestrzeganie przez Unię jej międzynarodowych zobowiązań i zagwarantować rybakom pewność prawa, konieczne jest wyjaśnienie sytuacji, w których obowiązek wyładunku nie ma zastosowania.

(11) Należy poprawić wyznaczanie obszaru NAFO, do którego mają mieć zastosowanie środki przewidziane w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/98, zastępując termin "obszar objęty konwencją NAFO" przez "obszar podlegający regulacji NAFO" w tym rozporządzeniu.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2015/98.

(13) W świetle ram czasowych ustanowionych w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/98 wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) »obszar podlegający regulacji NAFO« oznacza obszar określony w art. I ust. 2 Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północnozachodnim Atlantyku (»konwencja NAFO«);";

b) skreśla się pkt 2;
2. rozdział III rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/98 otrzymuje brzmienie:

"ROZDZIAŁ III

OBSZAR PODLEGAJĄCY REGULACJI NAFO

Artykuł 6

Obliczanie limitów przyłowów

1. Limity przyłowów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, mają zastosowanie do stad (kombinacji gatunku i rejonu) wymienionych w załączniku I.A środków NAFO dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania.

2. W odniesieniu do każdego stada obliczanie odsetka przyłowu, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, opiera się na stosunku między połowami tego stada zatrzymanymi na burcie do całkowitego połowu wszystkich stad zatrzymanych na burcie.

3. Limity i wartości procentowe, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, odnoszą się do masy połowu zatrzymanego na burcie w chwili przeprowadzania inspekcji i oblicza się je na podstawie danych liczbowych z dziennika połowowego. Na zasadzie odstępstwa przy obliczaniu poziomów przyłowu ryb dennych w całkowitym połowie na burcie nie uwzględnia się połowów krewetki północnej.

Artykuł 6a

Ogólne odstępstwa w odniesieniu do obszaru podlegającego regulacji NAFO

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ryb złowionych na obszarze podlegającym regulacji NAFO w ilości przekraczającej limity połowowe przydzielone prawnie wiążącym aktem Unii nie zatrzymuje się na burcie.

2. Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1386/2007, zgodnie z którym zakazuje się zatrzymywania na burcie przyłowu w ilości powyżej 1 250 kg lub 5 %, w zależności od tego, która wartość jest większa, w przypadku gatunków, dla których limit połowowy ustalono na poziomie 0 prawnie wiążącym aktem Unii, stosuje się na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

3. Art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1386/2007, zgodnie z którym należy niezwłocznie wyrzucić z powrotem do morza ryby mniejsze niż ryby o rozmiarze minimalnym określonym w załączniku III do wspomnianego rozporządzenia, stosuje się na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Artykuł 6b

Dorsz w rejonach NAFO 3NO

Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1386/2007, o ile limit połowowy ustalono na poziomie 0 prawnie wiążącym aktem Unii, dorsz złowiony jako przyłów w rejonach NAFO 3NO w ilości powyżej 1 000 kg lub 4 %, w zależności od tego, która wartość jest większa, nie może być zatrzymywany na burcie.

Artykuł 6c

Niegładzica w rejonach NAFO 3LNO

Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1386/2007, o ile limit połowowy ustalono na poziomie 0 prawnie wiążącym aktem Unii, niegładzica złowiona jako przyłów w rejonach NAFO 3LNO w ramach ukierunkowanych połowów żółcicy w ilości powyżej 15 % nie może być zatrzymywana na burcie.

Artykuł 6d

Żółcica w rejonach NAFO 3LNO

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1386/2007, o ile limit połowowy ustalono na poziomie 0 prawnie wiążącym aktem Unii, żółcica złowiona jako przyłów w rejonach NAFO 3LNO w ilości powyżej 2 500 kg lub 10 %, w zależności od tego, która wartość jest większa, nie może być zatrzymywana na burcie.

2. Jeżeli limit połowowy żółcicy przydzielony przez NAFO umawiającym się stronom bez określenia konkretnego udziału zostaje wyczerpany, żółcica złowiona jako przyłów w ilości powyżej 1 250 kg lub 5 %, w zależności od tego, która wartość jest większa, nie może być zatrzymywana na burcie.

Artykuł 6e

Karmazyn w rejonie NAFO 3M

Podczas gdy ukierunkowane połowy karmazyna w rejonie NAFO 3M są tymczasowo zamknięte, ponieważ osiągnięty został poziom 50 % rocznego limitu połowowego, karmazyn złowiony jako przyłów w rejonie NAFO 3M w ilości powyżej 1 250 kg lub 5 %, w zależności od tego, która wartość jest większa, nie może być zatrzymywany na burcie.".

Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 kwietnia 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1386/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (Dz.U. L 318 z 5.12.2007, s. 1).
3 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3179/78 z dnia 28 grudnia 1978 r. dotyczące zawarcia przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północnozachodnim Atlantyku (Dz.U. L 378 z 30.12.1978, s. 1).
4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/98 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie tuńczyka atlantyckiego oraz z Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północnozachodnim Atlantyku (Dz.U. L 16 z 23.1.2015, s. 23).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.