Dz.U.UE.L.2019.27.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/149
z dnia 30 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2015/1108 i (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków stosowania octu jako substancji podstawowej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 23 ust. 5 w związku z art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1108 2  zatwierdzono ocet jako substancję podstawową do zastosowań w charakterze środka grzybobójczego i bakteriobójczego i włączono go do części C załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 3 .

(2) W listopadzie 2016 r. przedsiębiorstwo Charbonneaux-Brabant SA przedłożyło Komisji wniosek o rozszerzenie stosowania octu w charakterze środka chwastobójczego zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(3) Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") o pomoc naukową. W dniu 4 sierpnia 2017 r. Urząd przedstawił Komisji sprawozdanie techniczne w sprawie rozszerzenia stosowania octu w środkach ochrony roślin w charakterze środka chwastobójczego 4 . Komisja przedstawiła sprawozdanie z przeglądu na forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w dniu 23 października 2018 r., a projekt niniejszego rozporządzenia - w dniu 12 grudnia 2018 r.

(4) Jak wykazały badania, można oczekiwać, że ocet zasadniczo spełnia wymogi określone w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w szczególności w odniesieniu do zastosowania jako środek chwastobójczy, które zostało zbadane i szczegółowo opisane w sprawozdaniu z przeglądu. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie octu jako środka chwastobójczego. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że dozwolone jest nowe zastosowanie octu, dopuszcza się zezwolenie na inne możliwe zastosowania octu, o których mowa w najnowszej wersji sprawozdania z przeglądu dotyczącego octu. Należy zatem znieść obecne ograniczenie polegające na stosowaniu wyłącznie w charakterze środka grzybobójczego i bakteriobójczego.

(5) Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w związku z jego art. 6 oraz w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej należy jednak przestrzegać pewnych warunków stosowania.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia wykonawcze (UE) 2015/1108 i (UE) nr 540/2011.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/1108

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1108 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1108 wpis w piątej kolumnie "Przepisy szczegółowe" otrzymuje brzmienie:

"Ocet stosuje się zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi we wnioskach sprawozdania z przeglądu dotyczącego octu (SANCO/12896/2014), a w szczególności z jego załącznikami I i II.".

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wpis w szóstej kolumnie "Przepisy szczegółowe" w wierszu nr 5, ocet, w tabeli w części C otrzymuje brzmienie:

"Ocet stosuje się zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi we wnioskach sprawozdania z przeglądu dotyczącego octu (SANCO/12896/2014), a w szczególności z jego załącznikami I i II.".

1 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1108 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej ocet, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 181 z 9.7.2015, s. 75).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).
4 EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), 2017 r. Sprawozdanie techniczne dotyczące wyniku konsultacji z państwami członkowskimi i EFSA na temat wniosku dotyczącego rozszerzenia stosowania substancji podstawowej octu do celów ochrony roślin w charakterze środka chwastobójczego. Publikacja wspierająca EFSA z 2017 r.: EN - 1281. 42 s. doi:10.2903/sp.efsa.20 17.EN - 1281.