Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.368.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 122/2018
z dnia 31 maja 2018 r.
zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG [2020/1624]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2281 z dnia 11 grudnia 2017 r. zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2017 r. w niektórych regionach uprawy winorośli w Niemczech oraz we wszystkich regionach uprawy winorośli w Danii, Niderlandach i Szwecji 1 .

(2) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego sektor wina. Prawodawstwa dotyczącego sektora wina nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w siódmym akapicie wprowadzenia do protokołu 47 do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 47 do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 15 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2147) w dodatku 1 do protokołu 47 do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

"16. 32017 R 2281: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2281 z dnia 11 grudnia 2017 r. zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2017 r. w niektórych regionach uprawy winorośli w Niemczech oraz we wszystkich regionach uprawy winorośli w Danii, Niderlandach i Szwecji (Dz.U. L 328 z 12.12.2017, s. 17).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2281 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2018 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 328 z 12.12.2017, s. 17.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.