Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.74

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 251/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG [2019/1657]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1353 z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 607/2009 w odniesieniu do odmian winorośli i ich synonimów, które można umieszczać na etykietach win 1 .

(2) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego sektor wina. Prawodawstwa dotyczącego sektora wina nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w siódmym akapicie wprowadzenia do protokołu 47 do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 47 do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 11 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009) w dodatku I do protokołu 47 do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 1353: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1353 z dnia 19 maja 2017 r. (Dz.U L 190 z 21.7.2017, s. 5).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1353 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 190 z 21.7.2017, s. 5.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.