Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.368.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 119/2018
z dnia 31 maja 2018 r.
zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2020/1621]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Współpraca pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG została rozszerzona decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 208/2017, aby uwzględnić udział państw EFTA w działaniu przygotowawczym Unii w zakresie badań nad obronnością, które jest finansowane z budżetu ogólnego Unii.

(2) Państwa EFTA w dalszym ciągu będą uczestniczyły w działaniach Unii związanych z linią budżetową 02 04 77 03: "Działanie przygotowawcze - Badania nad obronnością", włączoną do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018.

(3) Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić kontynuowanie tej rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2018 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 1 ust. 13 lit. a) protokołu 31 do Porozumienia EOG słowa "rok budżetowy 2017" zastępuje się słowami "lata budżetowe 2017 i 2018".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2018 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.