Dz.U.UE.L.2019.36.63

| Akt oczekujący
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 102/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2019/214]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia EOG, by włączyć decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. "Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety" 1 .

(2) Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić podjęcie rozszerzonej współpracy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 3 ust. 7 protokołu 31 do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

"e) 32013 D 1386: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. »Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety« (Dz.U L 354 z 28.12.2013, s. 171).".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący

Deklaracja państw EFTA do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2017 włączającej decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE do protokołu 31 do Porozumienia EOG

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. "Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety" zawiera elementy nieobjęte Porozumieniem EOG. Państwa EFTA podkreślają, że włączenie programu do protokołu 31 do Porozumienia nie wpływa na zakres Porozumienia EOG.
1 Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 171.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.