Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.257.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2003 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 85/2003
z dnia 20 czerwca 2003 r.
zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG, w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Protokół 31 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2003 z dnia 16 maja 2003 r.(1)

(2) Właściwe jest rozszerzenie współpracy Umawiających się Stron Porozumienia w celu włączenia decyzji 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. ustanawiającej Europejski Rok Edukacji przez Sport 2004(2).

(3) Protokół 31 do Porozumienia powinien zostać zmieniony w celu umożliwienia tej rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2003 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 4 (Edukacja, kształcenie zawodowe i młodzież) Protokołu 31 do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 2f (Działania przygotowawcze w dziedzinie edukacji i polityki młodzieżowej) dodaje się pkt 2g w brzmieniu:

"2g. Państwa EFTA uczestniczą, z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r., w następujących działaniach:

- 32003 D 0291: decyzją nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. ustanawiająca Europejski Rok Edukacji przez Sport 2004 (Dz.U. L 43 z 18.2.2003, str. 1).";

2) w pkt 3 wyrazy "2e i 2f" zastępuje się wyrazami "2e, 2f i 2g".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następującego dnia pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia(*) zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2003 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2003 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
P. WESTERLUND
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 193 z 31.7.2003, str. 54.

(2) Dz.U. L 43 z 18.2.2003, str. 1.

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.