Dz.U.UE.L.2019.6.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/25
z dnia 8 stycznia 2019 r.
dotycząca zmiany oraz aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, i uchylenia decyzji (WPZiB) 2018/1084

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 27 grudnia 2001 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB 1 .

(2) W dniu 30 lipca 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1084 2  dotyczącą aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB (zwanego dalej "wykazem").

(3) Zgodnie z art. 1 ust. 6 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB konieczne jest dokonywanie przeglądu nazwisk osób oraz nazw grup i podmiotów w wykazie, w regularnych odstępach czasu, w celu stwierdzenia, czy istnieją podstawy do utrzymania ich w wykazie.

(4) W niniejszej decyzji przedstawia się wynik przeglądu przeprowadzonego przez Radę w odniesieniu do osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB.

(5) Rada sprawdziła, czy właściwe władze, o których mowa w art. 1 ust. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, podjęły decyzje w odniesieniu do wszystkich osób, grup i podmiotów umieszczonych w wykazie, w których to decyzjach stwierdza się ich uczestnictwo w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB. Rada uznała też, że osoby, grupy i podmioty, do których mają zastosowanie art. 2, 3, i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, powinny nadal być objęte szczególnymi środkami ograniczającymi przewidzianymi w tym akcie.

(6) Rada ustaliła, że dwie dodatkowe osoby i jeden dodatkowy podmiot uczestniczyły w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, że decyzję w odniesieniu do nich podjęła właściwa władza w rozumieniu art. 1 ust. 4 tego wspólnego stanowiska i że te osoby i ten podmiot należy dodać do wykazu osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB.

(7) Należy odpowiednio zaktualizować wykaz oraz uchylić decyzję (WPZiB) 2018/1084,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wykaz osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, zamieszczony jest w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszym decyzja (WPZiB) 2018/1084 traci moc.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 stycznia 2019 r.
W imieniu Rady
G. CIAMBA
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób, grup i podmiotów, o którym mowa w art. 1

I. OSOBY
1. ABDOLLAHI, Hamed (alias Mustafa Abdullahi), ur. 11.8.1960 r. w Iranie. Nr paszportu: D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al-Ihsa (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej.
3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 r. w Tarut (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej.
4. ARBABSIAR, Manssor (alias Mansour Arbabsiar), ur. 6.3.1955 r. lub 15.3.1955 r. w Iranie. Obywatel Iranu i USA. Nr paszportu: C2002515 (Iran); Nr paszportu: 477845448 (USA). Numer krajowego dokumentu tożsamości: 07442833, ważny do 15.3.2016 r. (prawo jazdy USA).
5. ASADI, Assadollah, ur. 22.12.1971 r. w Teheranie (Iran), obywatel Iranu. Nr irańskiego paszportu dyplomatycznego: D9016657.
6. BOUYERI, Mohammed (alias: Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), ur. 8.3.1978 r. w Amsterdamie (Niderlandy).
7. EL HAJJ, Hassan Hassan, ur. 22.3.1988 r. w Zaghdraiya, Sidon, Liban, obywatel Kanady. Numer paszportu: JX446643 (Kanada).
8. HASHEMI MOGHADAM, Saeid, ur. 6.8.1962 r. w Teheranie (Iran), obywatel Iranu. Numer paszportu: D9016290, ważny do 4.2.2019 r.
9. IZZ-ALDIN, Hasan (alias: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), ur. w 1963 r. w Libanie, obywatel Libanu.
10. MELIAD, Farah, ur. 5.11.1980 r. w Sydney (Australia), obywatel Australii. Numer paszportu: M2719127 (Australia).
11. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), ur. 14.4.1965 r. lub 1.3.1964 r. w Pakistanie. Nr paszportu: 488555.
12. Ș ANLI, Dalokay (alias Sinan), ur. 13.10.1976 r. w Pülümür (Turcja).
13. SHAHLAI, Abdul Reza (alias: Abdol Reza Shala'i; Abdal Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahla'i; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif, Yusuf Abual-Karkh), ur. ok. 1957 r. w Iranie. Adresy: 1) Kermanszah, Iran, 2) Mehran Military Base (Baza Wojskowa Mehran), Prowincja Ilam, Iran.
14. SHAKURI, Ali Gholam, ur. ok. 1965 r. w Teheranie, Iran.
15. SOLEIMANI, Qasem (alias: Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), ur. 11.3.1957 r. w Iranie. Obywatel Iranu. Nr paszportu: 008827 (irański paszport dyplomatyczny), wyd. w 1999 r. Tytuł: generał dywizji.
II. GRUPY I PODMIOTY
1. "Abu Nidal Organisation" - "ANO" ("Organizacja Abu Nidala") [inne nazwy: "Fatah Revolutionary Council" ("Rewolucyjna Rada Fatah"); "Arab Revolutionary Brigades" ("Rewolucyjne Brygady Arabskie"); "Black September" ("Czarny Wrzesień"); "Revolutionary Organisation of Socialist Muslims" ("Rewolucyjna Organizacja Muzułmańskich Socjalistów")].
2. "Al-Aqsa Martyrs' Brigade" ("Brygady Męczenników Al-Aksy").
3. Al Aqsa e.V. (Stowarzyszenie Al-Aksa).
4. "Babbar Khalsa" ("Babbar Chalsa")
5. "Communist Party of the Philippines" ("Komunistyczna Partia Filipin") wraz z "New People's Army" - "NPA" ("Nowa Armia Ludowa"), Filipiny.
6. Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego irańskiego Ministerstwa Wywiadu i Bezpieczeństwa
7. "Gama'a al-Islamiyya" ("Dżama'a al Islamija") [inna nazwa "Al-Gama'a al-Islamiyya" ("Al Dżama'a al Islamija") ("Grupa Islamska" - "GI")].
8. "İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" - "IBDA-C" ("Islamski Front Bojowników o Wielki Wschód").
9. "Hamas" wraz z "Hamas-Izz al-Din al-Qassem".
10. "Hizballah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hizballah) [inne nazwy: "Hezbollah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hezbollah), "Hizbullah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hizbullah), "Hizbollah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hizbollah), "Hezballah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hezballah), "Hisbollah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hisbollah), "Hizbu'llah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hizbu'llah), "Hizb Allah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hizb Allah), "Jihad Council" (Rada Dżihadu) (i wszystkie jednostki mu podlegające, w tym "External Security Organisation" - Organizacja Bezpieczeństwa Zewnętrznego)].
11. "Hizbul Mujahideen" - "HM" ("Hizbul Mudżahedin").
12. "Khalistan Zindabad Force" - "KZF" ("Siły Chalistan Zindabad").
13. "Kurdistan Workers' Party" - "PKK" ("Partia Pracujących Kurdystanu") [inne nazwy: "KADEK"; "KONGRA-GEL"].
14. "Liberation Tigers of Tamil Eelam" - "LTTE" ("Tygrysy - Wyzwoliciele Tamilskiego Ilamu").
15. "Ejército de Liberación Nacional" ("Narodowa Armia Wyzwolenia").
16. "Palestinian Islamic Jihad" - "PIJ" ("Palestyński Islamski Dżihad").
17. "Popular Front for the Liberation of Palestine" - "PFLP" ("Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny").
18. "Popular Front for the Liberation of Palestine - General Command" ("Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny - Naczelne Dowództwo") [inna nazwa: "PFLP - Naczelne Dowództwo"].
19. "Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" - "DHKP/C" ("Rewolucyjna Ludowa Partia/Front/Armia Wyzwolenia") [inne nazwy: "Devrimci Sol" ("Lewica Rewolucyjna"), Dev Sol].
20. "Sendero Luminoso" - "SL" ("Świetlisty Szlak").
21. "Teyrbazen Azadiya Kurdistan" - "TAK" [inne nazwy: "Kurdistan Freedom Falcons" ("Sokoły Wolności Kurdystanu"), "Kurdistan Freedom Hawks" ("Jastrzębie Wolności Kurdystanu")].
1 Wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1084 z dnia 30 lipca 2018 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, i uchylenia decyzji (WPZiB) 2018/475 (Dz.U. L 194 z 31.7.2018, s. 144).