Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.378.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3714/92
z dnia 22 grudnia 1992 r.
zmieniające niektóre rozporządzenia w zakresie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/79 z dnia 5 lutego 1979 w sprawie procedury dostosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej stosowanej do produktów rolnych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3208/89(2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1235/89(4), w szczególności jego art. 5 ust. 3 oraz art. 9 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3763/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. wprowadzające szczególne środki w zakresie niektórych produktów rolnych na rzecz francuskich departamentów zamorskich(5), w szczególności zaś jego art. 4 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1600/92 z dnia 15 czerwca 1992 w sprawie szczególnych środków dla Azorów i Madery w zakresie niektórych produktów rolnych(6), w szczególności jego art. 10,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/92 z dnia 15 czerwca 1992 r. w sprawie szczególnych środków dla Wysp Kanaryjskich w zakresie niektórych produktów rolnych(7), w szczególności zaś jego art. 4 ust. 4,

a także mając na uwadze co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2505/92 z dnia 14 lipca 1992 r. zmieniające zał. I i II rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury statystycznej i taryfowej oraz Wspólnej Taryfy Celnej(8) wprowadza dodatkowy podział w przypadku drobiu z gatunku Gallus domesticus, w przypadku sztuk, których waga nie przekracza 185 g, objętych klasyfikacją w podrubryce SN 0105 11, oraz świeżej i mrożonej otłuszczonej wątroby objętej klasyfikacją w podrubryce SN 0207 31, podział ten wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 1993 r.;

środki wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Jaj i Mięsa Drobiowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. W Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 572/73 z dnia 26 lutego 1973 r. określającego jaja i mięsne produkty drobiowe, w stosunku do których można wcześniej wyznaczyć refundacje wywozowe(9), kod SN 0105 11 00 niniejszym zastępuje się kodem SN 0105 11.
2. W art. 1 ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75, kod SN 0207 31 00 niniejszym zastępuje się kodem SN 0207 31.
3. W załącznikach I i II rozporządzenia (EWG) nr 2778/75 z dnia 29 października 1975 r. ustanawiającego zasady obliczania podatków oraz cen zaporowych dla drobiu(10), kod SN 0105 11 00 niniejszym zastępuje się kodem SN 0105 11.
4. W Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3011/79 z dnia 20 grudnia 1979 r. ustalającego współczynniki do obliczania podatków od produktów na bazie mięsa drobiowego oraz uchylającego rozporządzenie nr 199/67/EWG(11), kod SN 0207 31 00 niniejszym zastępuje się kodem SN 0207 31.
5. Kod SN ex 0105 11 00 niniejszym zastępuje się kodem SN ex 0105 11

– w art. 4 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (EWG) nr 3763/91,

– w art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzeń (EWG) nr 1600/92 oraz 1601/92,

– w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1726/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania środków specjalnych dotyczących zaopatrywania Azorów i Madery w produkty z sektorów jaj i mięsa drobiowego(12),

– w załączniku III do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1729/92 z dnia 30 czerwca 1992 r., ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania środków specjalnych dotyczących zaopatrywania Wysp Kanaryjskich w produkty z sektorów jaj i mięsa drobiowego(13),

– w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2826/92 z dnia 29 września 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania środków specjalnych dotyczących zaopatrywania francuskich departamentów zamorskich w produkty z sektorów jaj i mięsa drobiowego(14).

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 34 z 9.12.1979, str. 2.

(2) Dz.U. L 312 z 27.10.1989, str. 5.

(3) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77.

(4) Dz.U. L 128 z 11.5.1989, str. 29.

(5) Dz.U. L 356 z 24.12.1991, str. 1.

(6) Dz.U. L 173 z 27.6.1992, str. 1.

(7) Dz.U. L 173 z 27.6.1992, str. 13.

(8) Dz.U. L 267 z 14.9.1992, str. 1.

(9) Dz.U. L 56 z 1.3.1973, str. 6.

(10) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 84.

(11) Dz.U. L 337 z 29.12.1979, str. 65.

(12) Dz.U. L 179 z 1.7.1992, str. 99.

(13) Dz.U. L 179 z 1.7.1992, str. 107.

(14) Dz.U. L 285 z 30.9.1992, str. 10.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.