Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.107.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1057/91
z dnia 26 kwietnia 1991 r.
zmieniające niektóre rozporządzenia i dyrektywy Rady w sprawie statystyki rolnej w związku ze zjednoczeniem Niemiec

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3570/90 z dnia 4 grudnia 1990 r. w sprawie odstępstw w odniesieniu do statystyk rolnych w Niemczech w związku ze zjednoczeniem Niemiec(1), w szczególności jego art. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

wykonywanie wspólnotowych rozporządzeń w sprawie statystyk rolnych na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej wymagać będzie dostosowań ze strony instytucji odpowiedzialnych za zbieranie danych oraz ze strony osób odpowiedzialnych za dostarczanie danych; będą musiały zostać wprowadzone czasowe odstępstwa, dotyczące terminów przekazywania danych statystycznych odnoszących się do tego terytorium;

z przyczyn technicznych centralizacja danych indywidualnych, przewidziana w załączniku II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 571/88(2) pkt 6, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 807/89(3), nie będzie możliwa na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej przed dniem 31 grudnia 1992 r.;

na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, aż do badania w Niemczech w 1992 r., nie będzie możliwe dokonanie szacunków dotyczących likwidowania i zakładania nowych plantacji przewidzianego w art. 5 i 6 dyrektywy Rady 76/625/EWG z dnia 20 lipca 1976 r. dotyczącej badań statystycznych, które mają być przeprowadzane przez Państwa Członkowskie(4), ostatnio zmienionej dyrektywą 86/652/EWG(5), aby określić potencjał produkcyjny plantacji pewnych gatunków drzew owocowych;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolniczej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 10 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia Rady (EWG) nr 2782/75(6) dodaje się, co następuje:

"Niemcy są upoważnione do opóźnienia zbierania danych miesięcznych dotyczących wylęgarni na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do dnia 1 stycznia 1991 r. oraz do przedłożenia takich danych za 1991 r. nie później niż cztery miesiące po miesiącu referencyjnym."

Artykuł  2

W załączniku II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 571/88 pkt 6 dodaje się, co następuje:

"Termin centralizacji indywidualnych danych odnoszących się do gospodarstw na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej przesuwa się do dnia 31 grudnia 1992 r."

Artykuł  3

W art. 6 dyrektywy Rady 72/280/EWG(7) dodaje się, co następuje:

"2bis. Nie naruszając ust. 2, Niemcy są upoważnione do opóźnienia zbierania danych dotyczących gospodarstw na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do dnia 1 stycznia 1991 r. oraz do przekazywania danych za 1991 r. w następujących terminach:

a) jeden miesiąc po zakończeniu tygodnia referencyjnego dla wyników tygodniowych wskazanych w art. 4 ust. 1;

b) trzy miesiące po zakończeniu tygodnia referencyjnego dla wyników miesięcznych wskazanych w art. 4 ust. 2;

c) w lipcu roku następującego po roku referencyjnym dla:

- wyników rocznych wskazanych w art. 4 ust. 3 lit. a) i b);

- wyników badań wskazanych w art. 1 ust. 1 lit. b);

d) sierpień roku następującego po roku referencyjnym dla wyników rocznych wskazanych w art. 4 ust. 3 lit. c);

e) listopad roku następującego po roku referencyjnym dla wyników wskazanych w art. 4 ust. 4."

Artykuł  4

W art. 4 dyrektywy Rady 73/132/EWG(8) wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Nie naruszając ust. 3, Niemcy upoważnione są do opóźnienia przekazania prognoz dotyczących terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej nie później niż do 10 tygodni następujących po miesiącu referencyjnym w odniesieniu do badań z 1990 r. i 1991 r.",

2. W art. 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Nie naruszając ust. 1, Niemcy są upoważnione do opóźnienia tworzenia miesięcznych danych statystycznych odnoszących się do terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do 1991 r. oraz, w drodze odstępstwa od ust. 4, do opóźnienia przekazania wyników za 1991 r. nie później niż do 10 tygodni następujących po miesiącu referencyjnym."

Artykuł  5

W dyrektywie 76/625/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Nie naruszając ust. 1, Niemcy upoważnione są do opóźnienia tworzenia statystyk odnoszących się do terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do 1993 r.",

2. W art. 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Nie naruszając ust. 1, Niemcy są upoważnione do opóźnienia tworzenia statystyk odnoszących się do terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do 1993 r."

Artykuł  6

W dyrektywie Rady 76/630/EWG(9) wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 1 dodaje się tiret w brzmieniu:

"Nie naruszając tiret pierwsze, Niemcy upoważnione są do przeprowadzenia badania w maju 1991 r. zamiast badania przewidzianego na kwiecień 1991 r. w przypadku terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej.",

2. W art. 4 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Nie naruszając tiret pierwsze, Niemcy są upoważnione do opóźnienia przekazania wyników badania, które ma być przeprowadzone w maju 1991 r. na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej najpóźniej do dnia 31 lipca 1991 r.",

3. W art. 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Nie naruszając ust. 1, Niemcy są upoważnione do opóźnienia tworzenia miesięcznych statystyk na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do stycznia 1991 r."

Artykuł  7

W dyrektywie Rady 82/177/EWG(10) wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Nie naruszając ust. 3, Niemcy upoważnione są do opóźnienia przekazania prognoz, które mają być sporządzone w 1991 r. najpóźniej do dnia 1 kwietnia 1991 r.",

2. W art. 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Nie naruszając ust. 1, Niemcy są upoważnione do opóźnienia tworzenia statystyk miesięcznych odnoszących się do terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do stycznia 1991 r. oraz, na zasadzie odstępstwa od ust. 4, do opóźnienia przekazania wyników za 1991 r. najpóźniej do dziesięciu tygodni po miesiącu referencyjnym."

Artykuł  8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dziesiątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 kwietnia 1991 r.

W imieniu Komisji
Henning CHRISTOPHERSEN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 8.

(2) Dz.U. L 56 z 2.3.1988, str. 1.

(3) Dz.U. L 86 z 31.03.1989, str. 1.

(4) Dz.U. L 218 z 11.8.1976, str. 10.

(5) Dz.U. L 382 z 31.12.1986, str. 16.

(6) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 100.

(7) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 2.

(8) Dz.U. L 153 z 9.6.1973, str. 25.

(9) Dz.U. L 223 z 16.8.1976, str. 4.

(10) Dz.U. L 81 z 27.3.1982, str. 35.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.