Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1988.152.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1714/88
z dnia 13 czerwca 1988 r.
zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące stosowania wspólnej organizacji rynku cukru w następstwie wprowadzenia Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1471/88(2), w szczególności jego art. 15 ust. 1 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z art. 15 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 zmiany techniczne do aktów Wspólnoty, które obejmują Nomenklaturę Scaloną, mają zostać wprowadzone przez Komisję; wiele regulacji odnoszących się do cukru należy zmienić technicznie, w celu uwzględnienia zastosowania Nomenklatury Scalonej;

ze względu na liczbę i treść tekstów wymagających takiej zmiany konieczne jest zebranie razem wszystkich przedmiotowych zmian w jednym rozporządzeniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 394/70 z dnia 2 marca 1970 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania refundacji wywozowych do cukru(3), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 1467/77(4), wprowadza się następujące zmiany:

W art. 13 ust. 3 wyrazy "pozycja nr 17.01 Wspólnej Taryfy Celnej" zastępuje się wyrazami "kod CN nr 1701".

Artykuł  2

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 825/75 z dnia 25 marca 1975 r. ustanawiającym specjalne szczegółowe zasady stosowania wywozowych opłat wyrównawczych na cukier(5), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 1499/76(6), wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik I otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

Wyszczególnienie

ex 1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

- cukier surowy niezawierający dodatku środków

aromatyzujących ani barwiących:

ex 1701 11

- - cukier trzcinowy z wyłączeniem cukru krystalicznego

ex 1701 12

- - cukier buraczany z wyłączeniem cukru krystalicznego

- Pozostały:

ex 1701 99

- - Pozostały:

1701 99 10

- - - Cukier biały"

2. Załącznik II otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK II

Kod CN

Wyszczególnienie

ex 1701 91 00

Cukry zawierające dodatki aromatyzujące lub barwiące, z wyłączeniem cukru aromatyzowanego wanilią, w opakowaniu bezpośrednim o wadze netto nieprzekraczającej 2,5 kg

ex 1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą oraz fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

ex 1702 90 71

- - Karmel sporządzany z cukru buraczanego lub cukru

trzcinowego:

- - - Zawierający 50 % lub więcej sacharozy wagowo w suchej

masie;

ex 1702 90 90

- Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym (lub

inwertowanym):

- - Cukier inwertowany i inne syropy, z wyjątkiem syropów

sacharozowych o czystości(1) nie większej niż 97 %

w opakowaniu bezpośrednim o wadze netto

nieprzekraczającej 25 kg

ex 2106 90 59

Syropy cukrowe zawierające dodatki aromatyzujące lub barwiące, z wyjątkiem syropów w opakowaniach bezpośrednich o wadze netto nieprzekraczającej 2,5 kg

(1) Czystość syropów należy ustalać zgodnie z przepisami art. 13 ust. 2

rozporządzenia (EWG) nr 394/70."

3. Załącznik III otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK III

Kod CN

Wyszczególnienie

ex 1701 91 00

Cukier aromatyzowany wanilią, zawarty w opakowaniach bezpośrednich o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

ex 1702

Pozostałe cukry, łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą oraz fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

ex 1702 60 90

- Pozostała fruktoza lub syrop fruktozowy, zawierający

w masie, w stanie suchym, powyżej 50 % fruktozy

ex 1702 90 60

- - Sztuczny miód, również zmieszany z miodem naturalnym

ex 1702 90 90

- Pozostałe, z wyłączeniem cukru inwertowanego:

- - Syrop sacharozowy o czystości(1) nieprzekraczającej

97 % w opakowaniach bezpośrednich o zawartości netto

nieprzekraczającej 25 kg

ex 2106 90 59

Syropy cukrowe zawierające dodatki aromatyzujące lub barwiące, w opakowaniach bezpośrednich o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

(1) Czystość syropów należy ustalać zgodnie z przepisami art. 13 ust. 2

rozporządzenia (EWG) nr 394/70."

4. Załącznik IV otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK IV

Kod CN

Wyszczególnienie

ex 1212

Chleb świętojański, wodorosty morskie i inne algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże lub suszone, nawet mielone, pestki i jądra owoców oraz inne produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum) używane głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

- Pozostałe:

ex 1212 91

- - Burak cukrowy:

- - - Świeży:

ex 1212 91 10

- O zawartości cukru równej lub większej niż 2,5 %

1212 91 90

- - - Suszony lub mielony

1212 92 00

- - Trzcina cukrowa"

Artykuł  3

W rozporządzeniu (EWG) nr 2782/76 z dnia 17 listopada 1976 r. ustalającym szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące przywozu cukru preferencyjnego(7), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 3819/85(8), wprowadza się następujące zmiany:

Artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł II

Preferencyjny cukier surowy objęty kodami CN 1701 11 90 oraz 1701 12 90 oraz w odniesieniu do którego nie stosuje się opłaty różnicującej podlega odprawie celnej lub równoważnej kontroli administracyjnej dopóki nie ustali się, że, że nie można go stosować do rafinacji."

Artykuł  4

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1469/77 z dnia 30 czerwca 1977 r. ustanawiającym zasady stosowania opłaty wyrównawczej i refundacji w odniesieniu do izoglukozy oraz zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 192/75(9), wprowadza się następujące zmiany:

Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Stały składnik określony w art. 16 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81 równy jest stosowanemu do ustalania przywozowej opłaty wyrównawczej na produkty objęte kodem CN 1702 30 91."

Artykuł  5

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1998/78 z dnia 18 sierpnia 1978 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wyrównywania kosztów składowania w odniesieniu do cukru(10), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 89/87(11), wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 1 ust. 2 lit. a) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- ten, który uczestniczy w wytwarzaniu z cukru w stanie niezmienionym jedynie cukrów objętych kodem 1701 lub 1702, z wyłączeniem kodów CN 1702 50 00 oraz 1702 90 10, i które posiadają charakterystyczne cechy fizyczne odmienne od cukru zastosowanego do tego procesu,";

2. w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. »Syropy uzyskane przed etapem krystalizacji« oznaczają syropy, które objęte są kodami CN 1702 60 90 oraz 1702 90 90 i które są następnie przetwarzane na cukier stały podlegając kontroli celnej, lub też kontroli administracyjnej zapewniającej równoważne zabezpieczenia, oraz które są przechowywane w specjalnych pojemnikach oddzielonych od urządzeń służących do produkcji cukru.";

3. w art. 12 ust. 1 lit. d), wyrazy "pozycją 17.01 Wspólnej Taryfy Celnej" zastępuje się wyrazami "kodem CN 1701.".

Artykuł  6

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2630/81 z dnia 10 września 1981 r. w sprawie specjalnych szczegółowych zasad stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz w sektorze cukru(12), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 89/87(13), wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zabezpieczenie przy pozwoleniu dla produktów wymienionych w art. 1 ust. 1 lit. a)-d), f) oraz g) rozporządzenia (EWG) nr 1785/81, nalicza się na 100 kg netto cukru oraz na 100 kg netto suchej masy izuglukozy w następujący sposób:

a) jeśli pozwolenie jest na przywóz lub wywóz bez wcześniejszego wyznaczenia przywozowej lub wywozowej opłaty wyrównawczej refundacji:

- 0,25 ECU w odniesieniu do produktów objętych kodami CN 1701, 1702, oraz 2106, z wyłączeniem kodów CN 1702 50 00 oraz 1702 90 10,

- 0,05 ECU w odniesieniu do produktów objętych kodami CN 1212 91, 1212 92 oraz kodami CN 1703.

Jednakże zabezpieczenie przy pozwoleniach na wywóz dla cukru białego oraz cukru surowego, ważność których jest ograniczona do 30 dni zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. a) tiret drugie wynosi 3,50 ECU;

b) 0, 25 ECU jeśli pozwolenie jest na wywóz cukru C lub izoglukozy C;

c) jeśli pozwolenie jest na przywóz z wcześniejszym wyznaczeniem opłaty wyrównawczej lub refundacji i z zastrzeżeniem odmiennych przepisów na warunkach zaproszenia do składania ofert otwartego we Wspólnocie:

- 3,00 ECU w odniesieniu do produktów objętych kodem CN 1701,

- 0,75 ECU w odniesieniu do produktów objętych kodem CN 1703, jeśli opłata wyrównawcza nie jest zerowa,

- 0,15 ECU w odniesieniu do produktów objętych kodem CN 1703, jeśli opłata wyrównawcza jest równa zero;

d) jeśli pozwolenie jest na wywóz z wcześniejszym wyznaczeniem refundacji lub opłaty wyrównawczej i z zastrzeżeniem odmiennych przepisów na warunkach zaproszenia do składania ofert otwartego we Wspólnocie:

- 9,00 ECU w odniesieniu do produktów objętych kodem CN 1701,

- 0,75 ECU w odniesieniu do produktów objętych kodem CN 1703,

- 3,50 ECU w odniesieniu do produktów objętych kodami CN 1702 20 00, 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 90 oraz 2106 90 59,

- 3,50 ECU w odniesieniu do produktów objętych kodami CN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 oraz 2106 90 30;

e) 0,25 ECU dla pozwoleń na przywóz określonych w art. 6";

2. w art. 8 ust. 2 wyrazy "pozycja 17.01 Wspólnej Taryfy Celnej" zastępuje się wyrazami "kod CN 1701";

3. w art. 9 ust. 1 wyrazy "pozycja 17.01 Wspólnej Taryfy Celnej" zastępuje się wyrazami "kod CN 1701";

4. w art. 10 ust. 1 wyrazy "cukier biały objęty pozycją nr 17.01 Wspólnej Taryfy Celnej poprzedza przywóz cukru surowego objętego pozycją nr 17.01 Wspólnej Taryfy Celnej" zastępuje się wyrazami "cukier biały objęty kodem 1701 99 10 Nomenklatury Scalonej poprzedza przywóz cukru surowego objętego kodami CN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 oraz 1701 12 90".

5. Załącznik otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK X

Wyliczenie zabezpieczenia określone w art. 10

(ECU na 100 kg netto)

Wysokość wywozowej opłaty wyrównawczej na cukier surowy (kody CN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 oraz 1701 12 90 wymagające dostosowania zabezpieczenia

Wysokość dostosowania zabezpieczenia w górę lub w dół

1

2

0 - 3,50

-

3,51- 7,0

3,50

7,01-10,50

7,00

10,51-14,00

10,50

i tak dalej o podwyżkę wynoszącą 3,50 ECU za każdym razem"

Artykuł  7

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2670/81 z dnia 14 września 1981 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące produkcji cukru przewyższającej kwotę(14), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 2651/85(15) wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 1 ust. 1 akapit drugi tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- jako cukier biały lub cukier surowy, niedenaturowany, lub ekstrahowany z cukru przed etapem krystalizacji objęty kodami CN 1702 60 90 oraz 1702 90 90, lub jako izoglukoza w jej stanie naturalnym."

2. w art. 2 ust. 2 lit. c) akapit drugi, wyrazy "pozycja 17.01 Wspólnej Taryfy Celnej" zastępuje się wyrazami "kod CN 1701."

Artykuł  8

W rozporządzeniu (EWG) nr 581/86 z dnia 28 lutego 1986 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania systemu akcesyjnych kwot wyrównawczych oraz ustalania akcesyjnych kwot wyrównawczych w sektorze cukru(16), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 2126/87(17), wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Akcesyjnych kwot wyrównawczych nie stosuje się w przypadku syropów objętych kodami CN 1702 60 90, 1702 90 90, 1702 90 60, 1702 90 71 oraz 2106 90 59 o czystości poniżej 85 %, oraz w przypadku cukru klonowego i syropu klonowego objętych kodem CN 1702 20.

2. W przypadku syropów objętych kodami CN 1702 60 90, 1702 90 90, 1702 90 71 oraz 2106 90 59:

a) o czystości nie mniejszej niż 98 %, akcesyjna kwota wyrównawcza oparta jest na zarejestrowanej zawartości sacharozy w syropie;

b) o czystości mniejszej niż 98 %, ale nie mniejszej niż 85 %, mająca zastosowanie akcesyjna kwota wyrównawcza oparta jest na zawartości cukru ekstraktywnego zarejestrowanej zgodnie z art. 1 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 1443/82.";

2. Załącznik otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Tabela(2)

Kod dodatkowy(2)

Kwoty wyrównawcze stosowane w handlu między:

z jednej)

strony}

Wspólnotą

Dziesięciu

Wspólnotą Dziesięciu

Wspólnotą Dziesięciu

Hiszpanią

Hiszpanią

Hiszpanią

Portugalią bez Azorów

Portugalią bez Azorów

Azorami

z jednej)

strony}

Hiszpanią

Portugalią bez Azorów

Azorami

Portugalią bez Azorów

Azorami

państwami trzecimi

Azorami

państwami trzecimi

ECU / 1.000 kg

1212 91 10

7,09

1,26

1,26

5,83

5,83

7,09

-

1,26

1,26

ex 1212 91 90(1)

26,23

4,66

4,66

21,57

21,57

26,23

-

4,66

4,66

4

7337

ECU / 100 kg

1701 91 00

1701 99 10

}

5

}

7340

8,60

7,25

4,39

15,85

12,99

8,60

2,86

7,25

4,39

1701 99 90

)

)

1701 11 10

)

)

7334

7,91

6,67

4,04

14,58

11,95

7,91

2,63

6,67

4,04

1701 11 90

}

3

}

7335

1701 12 10

)

)

1701 12 90

)

)

Podstawowe kwoty wyrównawcze w ecu za 1 % zawartości sacharozy lub, w zależności od przypadku, cukru ekstraktywnego i na 100 kg netto przedmiotowych produktów

1702 60 90

}

8

(

7346

)

0,0725

0,0439

0,1585

0,1299

0,0860

0,0286

0,0725

1702 90 90

)

{

7347

)

)

1702 90 60

9

(

7350

)

{

7351

)

}

0,0860

0,0439

1702 90 71

10

(

7355

)

{

7356

)

)

(

7424

)

2106 90 59

6

{

7425

)

(1) Burak cukrowy, suszony lub sproszkowany, o zawartosci sacharozy, na podstawie suchej masy, co najmniej 50 %.

(2) Patrz Dodatek do niniejszego Zalacznika.

DODATEK DO ZAŁĄCZNIKA

KODY DODATKOWE

TABELA 3

Kod CN

Wyszczególnienie

1701 11 10

1701 11 90

1701 12 10

1701 12 90

- Wywiezione do państw trzecich na podstawie art. 26 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81:

- Pozostałe

- Z plonem cukru surowego różniącego się od jego jakości standardowej zdefiniowanej w rozporządzeniu (EWG) nr 431/68:

- - Pozostałe:

7.333

7.334

7.335

TABELA 4

Kod CN

Wyszczególnienie

1701 91 00

- Wywiezione do państw trzecich na podstawie art. 26 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81:

- Pozostałe:

7.336

7.337

TABELA 5

Kod CN

Wyszczególnienie

1701 99 10

1701 99 90

1702 30 10

1702 40 10

1702 60 10

1702 90 30

- Wywiezione do państw trzecich na podstawie art. 26 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81:

- Pozostałe:

7.339

7.340

TABELA 8

Kod CN

Wyszczególnienie

1702 60 90

1702 90 90

- Wywiezione do państw trzecich na podstawie art- . 26 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81

- Sorboza

- pozostałe

- - o czystości:

- - - poniżej 85 %

- - - 85 % lub większej, lecz mniejszej niż 98 %

- - - powyżej 98 %

7.343

7.344

7.345

7.346

7.347

TABELA 9

Kod CN

Wyszczególnienie

1702 90 60

- Wywiezione do państw trzecich na podstawie art. 26 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81

- pozostałe:

- - o czystości:

- - - poniżej 85 %

- - - 85 % lub większej, lecz mniejszej niż 98 %

- - - powyżej 98 %

7.348

7.349

7.350

7.351

TABELA 10

Kod CN

Wyszczególnienie

1702 90 71

- Wywiezione do państw trzecich na podstawie art. 26 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81

- cukier skarmelizowany objęty kodem nr 1701:

- pozostałe

- - o czystości:

- - - poniżej 85 %

- - - 85 % lub większej, lecz mniejszej niż 98 %

- - - powyżej 98 %

7.352

7.353

7.354

7.355

7.356

TABELA 6

Kod CN

Wyszczególnienie

2106 90 59

- Wywiezione do państw trzecich na podstawie art. 26 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81

- pozostałe:

- - o czystości:

- - - poniżej 85 %

- - -85 % lub większej, lecz mniejszej niż 98 %

- - - powyżej 98 %

7.422

7.423

7.424

7.425"

Artykuł  9

W rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1010/86 z dnia 25 marca 1986 r. ustanawiającym ogólne zasady refundacji produkcyjnych do niektórych produktów cukrowniczych używanych w przemyśle chemicznym(18), wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 1 ust. 1) wyrazy "i objęte podpozycją 17.02 D ex II Wspólnej Taryfy Celnej" zastępuje się wyrazami "i objęte kodami CN ex 1702 60 90 oraz ex 1702 90 90";

2. Załącznik otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PRODUKTÓW CHEMICZNYCH

Kod CN

Wyszczególnienie

1302 11 00

1302 32 00

- Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych

1518 00 10

- Linoksyn

ex 1520

Gliceryna surowa, również zanieczyszczona; wody glicerynowe i ługi glicerynowe:

1520 90 00

Pozostałe, włączając glicerol syntetyczny

1702 90 10

Maltoza chemicznie czysta

ex 2520

Gips; anhydryt; spoiwa (zawierające gips palony lub siarczan wapniowy), barwione lub nie, zawierające lub nie małe ilości przyspieszaczy lub opóźniaczy:

2520 20

- Spoiwa gipsowe

ex 2839

Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznych:

2839 90

- Pozostałe

Dział 29 (z wyłączeniem kodów 2905 43 00 oraz 2905 44)

CHEMIKALIA ORGANICZNE

Dział 30

PRODUKTY FARMACEUTYCZNE

ex 3307

Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, gotowe dezodoranty do pomieszczeń, nawet perfumowane, lub mające własności dezynfekcyjne:

- Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń, łącznie z preparatami zapachowymi stosowanymi w trakcie obrzędów religijnych.

3307 49 00

- - Pozostałe

3307 90 00

- Pozostałe

ex 3401

Mydło; organiczne produkty powierzchniowo czynne i preparaty używane jako mydło, w postaci podłużnych kawałków, kostek, uformowanych kawałków lub kształtów, nawet zawierające mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powlekane lub pokryte mydłem lub detergentem:

- Mydło i organiczne produkty powierzchniowo czynne oraz preparaty używane jako mydło w postaci prętów, kawałków, lub w innych ukształtowanych formach, oraz papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powlekane lub pokryte mydłem lub detergentem:

3401 19 00

- - Pozostałe

3402

Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (łącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, nawet zawierające mydło, inne niż te w pozycji 3401

ex 3403

Preparaty smarowe (łącznie z cieczami chłodzącosmarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami do wyjmowania z formy opartymi na smarach), oraz preparaty stosowane do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry, skór futerkowych i innych materiałów, lecz wyłączając preparaty zawierające w masie, jako składnik zasadniczy 70 % lub więcej olejów otrzymanych z ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych:

- Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych

ex 3403 19

- - Pozostałe

3403 19 10

- - - Zawierające w masie 70 % lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, ale nie stanowiących zasadniczego składnika

3405

Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu, pasty i proszki do czyszczenia, oraz podobne preparaty (nawet w postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw sztucznych komórkowych lub gumy porowatej, impregnowanych, powlekanych lub pokrytych takimi preparatami), wyłączając woski z pozycji 3404

3407 00 00

Pasty modelarskie, nawet do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako »wosk dentystyczny« lub jako »dentystyczny materiał formierski«, przygotowany w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnej postaci; pozostałe preparaty do stosowania w dentystyce, produkowane na bazie gipsu (gipsu palonego lub siarczanu wapnia)

Dział 35 (z wyłączeniem kodów 3501,3505 10 10, 3505 10 90 oraz 3502 20)

SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY

Dział 38 (z wyłączeniem kodów 3809 91 00, ex 3809 91 00 ex 3809 92 00 ex 3809 99 00 oraz 3823 60)

PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE

Dział 39

TWORZYWA SZTUCZNE I WYROBY Z NICH

ex 4202

Kufry, walizy, pudła na kapelusze, teczki, aktówki, tornistry, torby pilota, futerały na: lornetki, okulary, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, strzelby, rewolwery i podobne pokrowce, torby podróżne, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, teczki na mapy, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, nosidła do butelek, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasetki na sztućce oraz tym podobne pojemniki ze skóry lub ze skóry wtórnej, z folii z tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, albo całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami:

- Kufry, walizy, pudła na kapelusze, teczki, aktówki, tornistry i podobne wyroby:

ex 4202 12

- Z zewnętrzną powierzchnią z tworzyw sztucznych lub z materiałów włókienniczych:

4202 12 50

- Z uformowanego tworzywa sztucznego:

ex 4202 99

- - - Pozostałe:

4202 99 90

- - Pozostałe

ex 4814

Tapety papierowe i podobne okładziny ścienne, okienny papier przezroczysty

4814 20 00

- Tapety i podobne okładziny ścienne składające się z papieru powlekanego po stronie licowej, groszkowanego, tłoczonego, barwionego, drukowanego we wzory lub inaczej dekorowanego warstwą tworzyw sztucznych

ex 7117

Sztuczna biżuteria:

7117 90 00

- Pozostała

ex 8480

Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych:

ex 8480 30

- Modele odlewnicze:

8480 30 90

- - Pozostałe

ex 9113

Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części:

ex 9113 90

- Pozostałe:

9113 90 30

- - Z tworzyw sztucznych

ex 9305

Części i akcesoria wyrobów z pozycji od 9301 do 9304:

9305 10 00

- Rewolwerów lub pistoletów

- Strzelb myśliwskich lub karabinów z pozycji 9303

ex 9305 29

- - Pozostałe:

9305 29 90

- - - Pozostałe

ex 9305 90

- Pozostałe:

9305 90 90

- - - Pozostałe

ex 9405

Lampy i oprawy oświetleniowe, w tym także reflektory poszukiwawcze i punktowe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne itp., ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

ex 9405 10

- Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy oświetleniowe mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem takich, jakie są stosowane do oświetlania otwartych przestrzeni publicznych lub dróg publicznych

- - Pozostałe:

- - Z tworzyw sztucznych:

9405 10 21

- - - W rodzaju stosowanych do lamp żarowych

9405 10 29

- - - - Pozostałe

ex 9405 20

Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe

- - Z tworzyw sztucznych:

9405 20 11

- - - W rodzaju stosowanych do lamp żarowych

9405 20 19

- - Pozostałe

ex 9405 40

- Pozostałe lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe

- - Pozostałe:

- - - Z tworzyw sztucznych:

9405 40 31

- - - W rodzaju stosowanych do lamp żarowych

9405 40 35

- - - W rodzaju stosowanych do świetlówek

9405 40 39

- - - - Pozostałe

9405 50 00

- Nieelektryczne lampy i oprawy oświetleniowe

ex 9405 60

- Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne itp.;

- - Pozostałe:

9405 60 91

- - - Z tworzyw sztucznych

- Części:

9405 92

- - - Z tworzyw sztucznych

ex 9615

Grzebienie, wsuwki, spinki i szpilki do włosów, lokówki itp., inne niż z pozycji nr 8516, oraz ich części:

9615 90 00

- Pozostałe

ex 9701

Obrazy, rysunki i pastele wykonane wyłącznie ręcznie (z wyjątkiem rysunków z pozycji 4906 oraz wyrobów przemysłowych, malowanych lub zdobionych ręcznie); kolaże i podobne płyty dekoracyjne

9701 90 00

- Pozostałe"

Artykuł  10

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1988 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 czerwca 1988 r.

W imieniu Komisji
Frans ANDRIESSEN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 134 z 31.5.1988, str. 1.

(3) Dz.U. L 50 z 4.3.1970, str. 1.

(4) Dz.U. L 162 z 1.7.1977, str. 6.

(5) Dz.U. L 79 z 28.3.1975, str. 17.

(6) Dz.U. L 167 z 26.6.1976, str. 29.

(7) Dz.U. L 318 z 18.11.1976, str. 13.

(8) Dz.U. L 368 z 31.12.1985, str. 25.

(9) Dz.U. L 162 z 1.7.1977, str. 9.

(10) Dz.U. L 231 z 23.8.1978, str. 5.

(11) Dz.U. L 13 z 15.1.1987, str. 10.

(12) Dz.U. L 258 z 11.9.1981, str. 16.

(13) Dz.U. L 351 z 12.12.1986, str. 1.

(14) Dz.U. L 262 z 16.9.1981, str. 14.

(15) Dz.U. L 244 z 12.9.1985, str. 23.

(16) Dz.U. L 57 z 1.3.1986, str. 27.

(17) Dz.U. L 197 z 18.7.1987, str. 24.

(18) Dz.U. L 94 z 9.4.1986, str. 9.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.