Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.286.25

| Akt oczekujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1863
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany i sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 w odniesieniu do wycofania odniesień do norm zharmonizowanych dotyczących maszyn z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 6,

uwzględniając dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającą dyrektywę 95/16/WE 2 , w szczególności jej art. 7 ust. 3 i art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 7 dyrektywy 2006/42/WE domniemywa się, że maszyny wyprodukowane zgodnie z normą zharmonizowaną, do której odniesienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, spełniają zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objęte taką normą zharmonizowaną.

(2) Decyzją wykonawczą (UE) 2019/436 3  Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowanych stanowiących podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi wymogami dyrektywy 2006/42/WE.

(3) Decyzją wykonawczą (UE) 2019/436 Komisja wycofała odniesienia do szeregu norm zharmonizowanych z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej od dnia 19 marca 2019 r.

(4) Aby dać producentom więcej czasu na przygotowanie się do stosowania nowych norm, zmienionych norm i zmian norm, do których odniesienia opublikowano decyzją wykonawczą (UE) 2019/436, konieczne jest odroczenie dat wycofania odniesień do szeregu norm, które zostały wycofane na mocy tej decyzji.

(5) Odniesienie do normy zharmonizowanej EN 1870-13:2007+A2:2012 dotyczącej obrabiarek do drewna opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5 czerwca 2012 r. Odniesienie do nowej normy zharmonizowanej EN ISO 19085-2:2017 obejmującej te same produkty opublikowano w dniu 9 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej komunikatem Komisji 2018/C 092/01, biorąc pod uwagę fakt, że zastąpiona norma zharmonizowana EN 1870-13:2007+A2:2012 stała się nieaktualna. Nie podano jednak daty ustania domniemania zgodności w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w odniesieniu do normy zharmonizowanej EN 1870-13:2007+A2:2012. Należy zatem wycofać normę zharmonizowaną EN 1870-13: 2007 + A2: 2012 z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do stosowania normy EN ISO 19085-2:2017, należy odroczyć wycofanie odniesienia do normy EN 1870-13:2007+A2:2012.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2019/436.

(7) Motyw 14 decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 błędnie stwierdza, że należy wycofać normę zharmonizowaną EN ISO 12100:2010. Ze względu na przejrzystość należy skorygować ten błąd, usuwając z tego motywu odniesienie do normy zharmonizowanej EN ISO 12100:2010.

(8) W decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 wycofano odniesienia do szeregu norm zharmonizowanych z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej od dnia 19 marca 2019 r. Z uwagi na fakt, że data wycofania zostanie odroczona, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania. Należy również przewidzieć, że zmiana dotycząca odroczenia dat wycofania określonych w decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 ma zastosowanie od dnia 19 marca 2019 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2019/436

Załącznik III do decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Sprostowanie decyzji wykonawczej (UE) 2019/436

Motyw 14 decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 otrzymuje brzmienie:

"(14) Odniesienia do norm zharmonizowanych EN 786:1996+A2:2009, EN 61496-1:2013 i EN ISO 11200:2014 powinny zostać wycofane z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ponieważ nie spełniają już wymogów, które mają obejmować i które są określone w dyrektywie 2006/42/WE.".

Artykuł  3

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Art. 1 stosuje się od dnia 19 marca 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

""ZAŁĄCZNIK III
NrOdniesienie do normyData wycofaniaTyp
1.EN 1037:1995+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn- Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu

19 września 2020 r.B
2.EN 474-1:2006+A4:2013

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymogi ogólne Uwaga: Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.8.1 (Widoczność - Widoczność ze stanowiska operatora) tej normy, którego stosowanie nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.2.2 i 3.2.1 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

19 września 2020 r.C
3.EN 1853:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze - Przyczepy wywrotki - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

19 września 2020 r.C
4.EN 1870-6:2002+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 6: Pilarki tarczowe do drewna opałowego oraz kombinowane pilarki tarczowe do drewna opałowego/pilarki tarczowe stołowe z ręcznym podawaniem i/ lub odbieraniem

19 września 2020 r.C
5.EN ISO 4254-5:2009

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 5: Maszyny uprawowe z

aktywnymi zespołami roboczymi (ISO 4254-5:2008)

19 września 2020 r.C
6.EN ISO 4254-7:2009

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 7: Kombajny zbożowe, kombajny zielonkowe i kombajny do zbioru bawełny (ISO 4254-7:2008)

19 września 2020 r.C
7.EN 14017:2005+A2:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Maszyny do wysiewu nawozów stałych - Bezpieczeństwo

19 września 2020 r.C
8.EN ISO 5395-1:2013

Maszyny ogrodnicze - Kosiarki trawnikowe z silnikiem spalinowym, bezpieczeństwo - Część 1: Terminologia i badania wspólne (ISO 5395-1:2013)

19 września 2020 r.C
9.EN ISO 5395-3:2013

Maszyny ogrodnicze - Kosiarki trawnikowe z silnikiem spalinowym, bezpieczeństwo - Część 3: Kosiarki kierowane przez operatora jadącego na maszynie (ISO 5395-3:2013) EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

19 września 2020 r.C
10.EN 12013:2000+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -

Mieszarki zamknięte - Wymagania bezpieczeństwa

19 września 2020 r.C
11.EN 12999:2011+A1:2012 Dźwignice - Żurawie przeładunkowe19 września 2020 r.C
12.EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Dźwignice - Ogólne zasady projektowania - Część 3-1: Wyznaczanie

ograniczeń i właściwości stalowych ustrojów nośnych

19 września 2020 r.C
13.EN 13135:2013

Dźwignice - Bezpieczeństwo - Projektowanie - Wymagania dotyczące

wyposażenia

19 września 2020 r.C
14.EN 13684:2004+A3:2009

Maszyny ogrodnicze - Skaryfikatory i aeratory trawnikowe sterowane

przez operatora pieszego - Bezpieczeństwo

19 września 2020 r.C
15.EN 15895:2011

Osadzaki ręczne z nabojami - Wymagania bezpieczeństwa - Osadzaki do

mocowania i znakowania

19 września 2020 r.C
16.EN 692:2005+A1:2009

Obrabiarki - Prasy mechaniczne - Bezpieczeństwo

19 września 2021 r.C
17.EN 693:2001+A2:2011

Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Prasy hydrauliczne

19 marca 2021 r.C
18.EN 13736:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy pneumatyczne

19 września 2021 r.C
19.EN 848-1:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki jednostronne - Część 1:

Frezarki dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionowe

19 września 2020 r.C
20.EN 1710:2005+A1:2008

Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

19 września 2020 r.C
21.EN 50569:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wirówek do bielizny w obiektach przemysłowych i handlowych

12 stycznia 2021 r.C
22.EN 50570:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych suszarek bębnowych w obiektach przemysłowych i handlowych

12 stycznia 2021 r.C
23.EN 50571:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania szczegółowe dotyczące pralek elektrycznych w obiektach przemysłowych i handlowych

12 stycznia 2021 r.C
24.EN 50636-2-107:2015

Bezpieczeństwo sprzętu do użytku domowego i podobnego - Część 2-107: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek-robotów do trawy zasilanych z akumulatorów (IEC 60335-2-107:2012 Modified)

12 stycznia 2020 r.C
25.EN 60335-1:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne (IEC 60335-1:2010 Modified) EN 60335-1:2012/A11:2014

3 maja 2020 r.C
26.EN 60745-2-1:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych (IEC 60745-2-1:2003 Modified + A1:2008)

19 stycznia 2022 r.C
27.EN 60745-2-17:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek żłobiących i frezarek okrawających (IEC 60745-2-17:2010 Modified)

15 grudnia 2021 r.C
28.EN 62841-3-1:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-1: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych pilarek stołowych (IEC 62841-3-1:2014, modified)

19 października 2019 r.C
29.EN 61029-2-4:2011

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek stołowych (IEC 61029-2-4:1993 Modified + A1:2001 Modified)

24 czerwca 2020 r.C
30.EN 62841-3-6:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-6: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych wiertnic diamentowych z systemem dopływu cieczy (IEC 62841-3-6:2014, modified)

19 października 2019 r.C
31.EN 62841-3-9:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych pilarek do cięcia ukosowego (IEC 62841-3-9:2014 Modified)

15 listopada 2019 r.C
32.EN 62841-3-10:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-10: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych przecinarek (IEC 62841-3-10:2015 Modified)

19 października 2019 r.C
33.EN 13241:2003+A2:2016

Bramy - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne

19 września 2020 r.C
34.EN 786:1996+A2:2009

Maszyny ogrodnicze - Elektryczne przycinarki trawnikowe prowadzone przez operatora i ręczne oraz krawędziarki trawnikowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

19 września 2020 r.C
35.EN 1870-14:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 14: Pionowe pilarki do płyt

19 września 2020 r.C
36.EN 61496-1:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Elektroczułe wyposażenie ochronne - Część 1:

Wymagania ogólne i badania

19 września 2020 r.C
37.EN ISO 11200:2014

Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wytyczne stosowania norm podstawowych dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach

19 września 2020 r.B
38.EN 1870-13:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 13:

Poziome pilarki do płyt z belką dociskową

19 września 2020 r.C"
1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
2 Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24.
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 75 z 19.3.2019, s. 108).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.