Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.300.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2015 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2058
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany i sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2015/144 ustanawiającej procedury składania wniosków o udzielenie dotacji i wniosków o płatność oraz związanych z nimi informacji, w odniesieniu do środków nadzwyczajnych w zakresie zwalczania chorób zwierząt, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7807)

(Dz.U.UE L z dnia 17 listopada 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE 1 , w szczególności jego art. 36 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/144 2 ustanowiono procedury składania wniosków o udzielenie dotacji i wniosków o płatność oraz związanych z nimi informacji, w odniesieniu do środków nadzwyczajnych w zakresie zwalczania chorób zwierząt wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 652/2014.

(2) W bułgarskiej, czeskiej, duńskiej, niderlandzkiej, angielskiej, estońskiej, fińskiej, niemieckiej, greckiej, węgierskiej, włoskiej, łotewskiej, maltańskiej, polskiej, portugalskiej, rumuńskiej, słowackiej, słoweńskiej, hiszpańskiej i szwedzkiej wersji językowej decyzji wykonawczej (UE) 2015/144 art. 1 akapit pierwszy odnosi się do "chorób wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia". Ponieważ nie wskazano w tych wersjach językowych do którego rozporządzenia należy załącznik I, konieczne jest wyjaśnienie poprzez wyraźne odniesienie do rozporządzenia (UE) nr 652/2014. Ponadto w chorwackiej wersji językowej akapit ten ma inne brzmienie i zwiera również odniesienie do art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 652/2014. W związku z tym należy dostosować chorwacką wersję językową do pozostałych wersji językowych.

(3) Art. 3 lit. b) decyzji wykonawczej (UE) 2015/144 stanowi, że państwa członkowskie mają przedłożyć Komisji szczegółowe informacje na temat kosztów potwierdzające wniosek o płatność oraz na temat kosztów poniesionych w odniesieniu do różnych kategorii wydatków kwalifikowalnych zgodnie ze wzorem podanym w załączniku IV do tej decyzji wykonawczej. W celu dostosowania tego wzoru do tego wymogu konieczne jest wprowadzenie do sekcji "Koszty operacyjne - wniosek o płatność" nowej kategorii zawierającej szczegółowe informacje na temat kosztów zakupu, przechowywania, dysponowania, dystrybucji szczepionek i przynęt oraz kosztów samego szczepienia. Ponadto sekcja ta powinna nosić nazwę "Koszty operacyjne - wniosek o płatność" zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 652/2014.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić i sprostować decyzję wykonawczą (UE) 2015/144 i załącznik IV do decyzji wykonawczej (UE) 2015/144.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Sprostowanie decyzji wykonawczej (UE) 2015/144

W art. 1 decyzji wykonawczej (UE) 2015/144 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"W ciągu 30 dni od daty oficjalnego potwierdzenia wystąpienia choroby wyszczególnionej w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 652/2014 państwa członkowskie podają wstępne informacje na temat kategorii zwierząt i produktów oraz wartości rynkowych w odniesieniu do każdej z tych kategorii w formie pliku elektronicznego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku I do niniejszej decyzji.".

Artykuł  2

Zmiana decyzji wykonawczej (UE) 2015/144

W załączniku IV do decyzji wykonawczej (UE) 2015/144 sekcję zatytułowaną "Koszty operacyjne - Wniosek o płatność" zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

"KOSZTY OPERACYJNE - WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Termin składania wniosków:Po przyjęciu decyzji w sprawie finansowania, 6 miesięcy po dacie zakończenia lub potwierdzenia zwalczenia choroby, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.
Nr ref. przypadku wystąpieniaKOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/CHOROBA/ROK
Ubój i eliminacja
Nr ADNSNr gospodarstwaKwota faktury bez VATNazwa wykonawcyData płatności
Ogółem
Czyszczenie, dezynsekcja i dezynfekcja (gospodarstw i urządzeń)
Nr ADNSNr gospodarstwaKwota faktury bez VATNazwa wykonawcyData płatności
Ogółem
Transport i zniszczenie zakażonych urządzeń i pasz
Nr ADNSNr gospodarstwaKwota faktury bez VATNazwa wykonawcyData płatności
Ogółem
Zakup, przechowywanie, podawanie, dystrybucja szczepionek i przynęt oraz koszty samego szczepienia
Nr ADNSKoszty zakupuKoszty przechowywaniaKoszty podawaniaKoszty dystrybucji szczepionek i przynętKoszty szczepieniaData płatności
Liczba użytych dawek szczepionkiRodzaj szczepionekKoszt dawek szczepionki
Ogółem
Transport i unieszkodliwianie zwłok
Nr ADNSNr gospodarstwaKwota faktury bez VATNazwa wykonawcyData płatności
Ogółem
Inne koszty niezbędne do zwalczenia choroby
Nr ADNSNr gospodarstwaKwota faktury bez VATNazwa wykonawcyData płatności
Ogółem
OGÓŁEM
Ubój i eliminacja
Czyszczenie, dezynsekcja i dezynfekcja (gospodarstw i urządzeń)
Transport i zniszczenie zakażonych urządzeń i pasz
Zakup, przechowywanie, podawanie lub dystrybucja szczepionek
Transport i unieszkodliwianie zwłok
Inne koszty niezbędne do zwalczenia choroby (określić)
Ogółem"
1 Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/144 z dnia 28 stycznia 2015 r. ustanawiająca procedury składania wniosków o udzielenie dotacji i wniosków o płatność oraz związanych z nimi informacji, w odniesieniu do środków nadzwyczajnych w zakresie zwalczania chorób zwierząt, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 (Dz.U. L 24 z 30.1.2015, s. 17).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.