Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.322.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/2009
z dnia 17 grudnia 2018 r.
zmieniająca i przedłużająca decyzję 2013/233/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 22 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/233/WPZiB 1 , która ustanawia misję Unii Europejskiej dotyczącą pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya).

(2) W dniu 17 lipca 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/1342 2 , która przedłuża mandat misji EUBAM Libya do dnia 31 grudnia 2018 r. i określa finansową kwotę odniesienia na okres do dnia 30 listopada 2017 r.

(3) W dniu 20 listopada 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/2162 3 , która ustala finansową kwotę odniesienia na okres do dnia 31 grudnia 2018 r.

(4) W następstwie przeglądu strategicznego misji EUNAVFOR MED operacji SOPHIA, EUBAM Libya oraz unijnej komórki ds. łączności i planowania, Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zalecił zmianę mandatu i przedłużenie go do dnia 30 czerwca 2020 r.

(5) Należy odpowiednio zmienić decyzję 2013/233/WPZiB i przedłużyć jej obowiązywanie.

(6) EUBAM Libya będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2013/233/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 2

Cele

Cele misji EUBAM Libya polegają na wspomaganiu władz Libii w budowaniu struktur bezpieczeństwa państwa w Libii, w szczególności w dziedzinach zarządzania granicami, ścigania przestępstw oraz wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, by następnie wspierać starania na rzecz zakłócania działalności zorganizowanych siatek przestępczych zajmujących się w szczególności przemytem migrantów, handlem ludźmi i terroryzmem w Libii i w regionie środkowej części Morza Śródziemnego.

Artykuł 3

Zadania

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 2, EUBAM Libya:

a) wspiera opracowanie szerszych ram zarządzania granicami, w szczególności poprzez opracowanie białej księgi dotyczącej strategii zintegrowanego zarządzania granicami, wraz ze strategią morską dotyczącą bezpieczeństwa, zapewniając udostępnienie zdolności i wdrażanie konkretnych projektów libijskim organom egzekwowania prawa morskiego oraz libijskim organom ds. granicy lądowej, jednocześnie oceniając możliwości rozszerzenia zakresu działalności poza stolicę, również na granicy z Tunezją na południu kraju;

b) wspiera budowanie zdolności i planowanie strategiczne, w tym dotyczące policji, w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie ścigania przestępstw, w tym, tam gdzie to możliwe, pomoc dla misji ONZ ds. wspierania Libii (UNSMIL) w jej wysiłkach na rzecz budowania policji i wspierania funkcji koordynacyjnych między odpowiednimi organami libijskimi w odniesieniu do walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem;

c) wspiera reformy instytucjonalne i zapewnia pomoc przy planowaniu strategicznym w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz zapewnia szersze wsparcie w zakresie budowania zdolności odpowiednim podmiotom wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, w tym urzędowi prokuratura generalnego oraz wyższemu instytutowi sądownictwa;

d) wspiera koordynację strategiczną między darczyńcami a realizacją projektów w reakcji na potrzeby Libii w dziedzinach zarządzania granicami, ścigania przestępstw i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

2. EUBAM Libya propaguje prawa człowieka i równość płci we wszystkich swoich działaniach.

3. EUBAM Libya nie pełni funkcji wykonawczych.";

2) w art. 13 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUBAM Libya w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. wynosi 61 678 576,39 EUR";

3) w art. 16 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 czerwca 2020 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodnicząca
1 Decyzja Rady 2013/233/WPZiB z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (Dz.U. L 138 z 24.5.2013, s. 15).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1342 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję 2013/233/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii oraz przedłużająca okres obowiązywania tej decyzji (EUBAM Libya) (Dz.U. L 185 z 18.7.2017, s. 60).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2162 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję 2013/233/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (Dz.U. L 304 z 21.11.2017, s. 50).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.