Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.282.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2014 r.

DECYZJA RADY 2014/674/WPZiB
z dnia 25 września 2014 r.
zmieniająca i przedłużająca decyzję 2010/565/WPZiB w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 21 września 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/565/WPZiB 1 , ostatnio zmienioną decyzją 2013/468/WPZiB 2 . Decyzja 2010/565/WPZiB wygasa w dniu 30 września 2014 r.

(2) W dniu 18 czerwca 2014 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) zatwierdził warunki transformacji EUSEC RD Congo, w ramach przyszłego zaangażowania UE we wspieranie reformy sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga, co wiąże się z przedłużeniem EUSEC RD Congo o dziewięć miesięcy, do dnia 30 czerwca 2015 r., w celu realizacji ostatecznej fazy transformacji, obejmującej przekazanie zadań misji.

(3) EUSEC RD Congo będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiąganie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2010/565/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Mandat

Misja ma - w ścisłej współpracy i koordynacji działań z pozostałymi podmiotami społeczności międzynarodowej, a zwłaszcza z ONZ i MONUSCO, oraz zgodnie z celami określonymi w art. 1 - zapewnić praktyczne wsparcie w dziedzinie reformy sektora bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające wdrożenie w krótkiej i średniej perspektywie działań i projektów opartych na wytycznych sformułowanych przez władze kongijskie w planie reformy kongijskich sił zbrojnych i powtórzonych w programie działania misji, w tym:

a) utrzymywać wsparcie na szczeblu strategicznym, a jednocześnie uwzględniać działania związane ze zwalczaniem bezkarności w dziedzinie poszanowania praw człowieka, zwłaszcza jeżeli chodzi o przemoc seksualną;

b) utrzymywać wsparcie dla konsolidacji administracji oraz ustanowienia systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w oparciu o trwające prace mające na celu poprawę autonomii procesu;

c) poprawiać zdolności operacyjne kongijskich sił zbrojnych, poprzez pracę z władzami wojskowymi na rzecz trwałości systemu szkolenia wojskowego, skupiając się na szkołach oficerskich i podoficerskich.";

2) w art. 3 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Struktura EUSEC RD Congo jest zgodna z dokumentami dotyczącymi jej planowania.";

3) w art. 5 skreśla się ust. 4;
4) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 9

Uzgodnienia finansowe

1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. wynosi 12 600 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 2012 r. wynosi 13 600 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 30 września 2013 r. wynosi 11 000 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. wynosi 8 455 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. wynosi 4 600 000 EUR.

2. Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z przepisami i procedurami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. Uczestnictwo osób fizycznych i prawnych w przyznawaniu zamówień publicznych przez EUSEC RD Congo jest otwarte bez ograniczeń. Ponadto do towarów zakupionych przez EUSEC RD Congo nie mają zastosowania reguły pochodzenia. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji, misja może dokonywać z państwami członkowskimi, państwem przyjmującym, uczestniczącymi państwami trzecimi i innymi podmiotami międzynarodowymi uzgodnień technicznych dotyczących wyposażenia, usług i lokali dla EUSEC RD Congo.

3. EUSEC RD Congo odpowiada za wykonanie budżetu misji. W tym celu EUSEC RD Congo podpisuje umowę z Komisją.

4. Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących statusu EUSEC RD Congo i jej personelu, EUSEC RD Congo odpowiada za wszelkie roszczenia i zobowiązania powstające w wyniku realizacji mandatu od dnia 1 października 2013 r., z wyjątkiem roszczeń związanych z poważnymi uchybieniami ze strony szefa misji, za które szef misji sam ponosi odpowiedzialność.

5. Realizacja uzgodnień finansowych pozostaje bez uszczerbku dla struktury dowodzenia przewidzianej w art. 5 i 7 oraz wymogów operacyjnych EUSEC RD Congo, włącznie z wymogami kompatybilności wyposażenia oraz interoperacyjności zespołów misji.

6. Do pokrycia kwalifikują się wydatki poniesione od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.";

5) dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 9a

Komórka ds. projektów

1. W skład EUSEC RD Congo wchodzi komórka ds. projektów, określająca i realizująca projekty. EUSEC RD Congo w stosownych przypadkach ułatwia i zapewnia doradztwo w związku z projektami - dotyczącymi dziedzin związanych z misją EUSEC RD Congo i wspierającymi jej cele - realizowanymi przez państwa członkowskie oraz państwa trzecie w ramach ich odpowiedzialności.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 EUSEC RD Congo jest uprawniona do korzystania z wkładów finansowych państw członkowskich lub państw trzecich w celu realizacji określonych projektów, które w spójny sposób uzupełniają inne działania EUSEC RD Congo, jeżeli dany projekt:

a) został uwzględniony w ocenie skutków finansowych odnoszącej się do niniejszej decyzji; lub

b) został włączony w trakcie mandatu misji za pomocą zmiany tej oceny skutków finansowych na wniosek szefa misji.

EUSEC RD Congo zawiera z tymi państwami porozumienie, które w szczególności obejmuje konkretne zasady postępowania z wszelkiego rodzaju skargami stron trzecich w zakresie szkód zaistniałych z powodu działań lub zaniechania działań przez EUSEC RD Congo w związku z korzystaniem ze środków finansowych udostępnionych przez te państwa. W żadnym razie Unia ani WP nie ponoszą odpowiedzialności wobec państw wnoszących wkład za działania lub zaniechanie działań przez EUSEC RD Congo w związku z korzystaniem ze środków finansowych udostępnionych przez te państwa.

3. Przyjęcie wkładu finansowego państw trzecich na rzecz komórki ds. projektów podlega zatwierdzeniu przez KPiB.";

6) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. WP jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, w stosownych przypadkach i zgodnie z wymogami misji, informacji i dokumentów niejawnych UE sporządzonych do celów misji, objętych klauzulą tajności do poziomu »CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL«, zgodnie z decyzją Rady 2013/488/UE * .

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. WP może przekazywać uprawnienia, o których mowa w ust. 1-4, a także prawo do dokonywania uzgodnień, o których mowa w ust. 2 i 3, swoim podwładnym lub szefowi misji.";

7) w art. 17 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 czerwca 2015 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 października 2014 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2014 r.

W imieniu Rady

F. GUIDI

Przewodniczący

1 Decyzja Rady 2010/565/WPZiB z dnia 21 września 2010 r. w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo) (Dz.U L 248 z 22.9.2010, s. 59).
2 Decyzja Rady 2013/468/WPZiB z dnia 23 września 2013 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2010/565/WPZiB w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo) (Dz.U L 252 z 24.9.2013, s. 29).
* Decyzja Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 274 z 15.10.2013, s. 1);";
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.