Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.165.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2020 r.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/700
z dnia 25 maja 2020 r.
zmieniająca dyrektywy (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 w odniesieniu do przedłużenia okresu ich transpozycji
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 1 , a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 57 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 2  oraz art. 33 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 3  państwa członkowskie zobowiązane były do wprowadzenia w życie do dnia 16 czerwca 2019 r. przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania odpowiednich przepisów tych dyrektyw. Zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797 i art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798 państwa członkowskie miały jednak możliwość przedłużenia okresu transpozycji o rok.

(2) Siedemnaście państw członkowskich powiadomiło Komisję i Agencję Kolejową Unii Europejskiej (zwaną dalej "Agencją") o przedłużeniu terminu transpozycji dyrektyw (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 do dnia 16 czerwca 2020 r.

(3) Ze względu na nadzwyczajną i nieprzewidywalną sytuację spowodowaną epidemią COVID-19 niektóre z tych państw członkowskich napotykają trudności w zakończeniu prac legislacyjnych w wyznaczonym terminie transpozycji i w związku z tym grozi im niedotrzymanie tego terminu. Mogłoby ono skutkować niepewnością prawa dla branży kolejowej organów krajowych i Agencji w odniesieniu do ustawodawstwa mającego zastosowanie do bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei. Niemożność dokonania przez niektóre państwa członkowskie transpozycji dyrektyw (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 spowodowana epidemią COVID-19 ma szkodliwe skutki dla sektora kolejowego.

(4) Konieczne jest zapewnienie jasności i pewności prawa dla branży kolejowej poprzez umożliwienie państwom członkowskim, w stosownych przypadkach, dalszego stosowania - od dnia 16 czerwca 2020 r. i przez określony czas - dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/49/WE 4  oraz 2008/57/WE 5 .

(5) Ponieważ epidemia COVID-19 wybuchła na ostatnim etapie przyjmowania krajowych środków transponujących dyrektywy (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798, państwom członkowskim należy przyznać dodatkowy okres na zakończenie procesu transpozycji.

(6) Terminy transpozycji dyrektyw (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 należy przedłużyć do dnia 31 października 2020 r. Terminy uchylenia dyrektyw 2004/49/WE i 2008/57/WE, określone odpowiednio w art. 58 dyrektywy (UE) 2016/797 i art. 34 dyrektywy (UE) 2016/798, należy odpowiednio dostosować.

(7) Na podstawie dyrektywy (UE) 2016/798 przyjęto szereg aktów delegowanych odzwierciedlających poprzednie terminy transpozycji. W obecnej sytuacji te akty delegowane należy dostosować do nowego terminu transpozycji.

(8) Z uwagi na pilną potrzebę spowodowaną wyjątkowymi okolicznościami związanymi z epidemią COVID-19, należy przewidzieć wyjątek od terminu ośmiu tygodni, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

(9) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie zmiana dyrektyw (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 ze względu na epidemię COVID-19, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki tego celu możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798.

(11) Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszej dyrektywie, powinna ona wejść w życie w trybie pilnym, następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Zmiany w dyrektywie (UE) 2016/797

W dyrektywie (UE) 2016/797 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 54 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Najpóźniej od dnia 16 czerwca 2019 r. Agencja wykonuje zadania związane z udzielaniem zezwolenia na mocy art. 21 i 24 oraz zadania wymienione w art. 19 w odniesieniu do obszarów użytkowania w państwach członkowskich, które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 57 ust. 2. Na zasadzie odstępstwa od art. 21 i 24 krajowe organy ds. bezpieczeństwa państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2, mogą nadal wydawać zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE do dnia 16 czerwca 2020 r. Na zasadzie odstępstwa od art. 21 i 24, krajowe organy ds. bezpieczeństwa państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a, mogą nadal wydawać zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE do dnia 31 października 2020 r.";

2) w art. 57 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"2a. Państwa członkowskie, które przedłużyły okres transpozycji zgodnie z ust. 2, mogą go dodatkowo przedłużyć do dnia 31 października 2020 r. Ich środki transpozycji stosuje się od tego dnia. Te państwa członkowskie powiadamiają o tym Agencję i Komisję do dnia 29 maja 2020 r.";

3) w art. 58 akapit pierwszy datę "16 czerwca 2020 r." zastępuje się datą "31 października 2020 r.".
Artykuł  2

Zmiany w dyrektywie (UE) 2016/798

W dyrektywie (UE) 2016/798 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 6a

Dostosowanie CSM do zmienionych terminów

Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27 w celu dostosowania dat rozpoczęcia stosowania aktów delegowanych przyjętych na podstawie art. 6 ust. 6 do terminu transpozycji określonego w art. 33 ust. 2a. Do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 27a";

2) w art. 27 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"7. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6a, powierza się Komisji na okres od dnia 28 maja 2020 r. do dnia 31 października 2020 r.";

3) dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 27a

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 6. W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.";

4) art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Najpóźniej od dnia 16 czerwca 2019 r. Agencja wykonuje zadania związane z certyfikacją na mocy art. 10 w odniesieniu do obszarów działalności w państwach członkowskich, które nie powiadomiły Agencji lub Komisji zgodnie z art. 33 ust. 2. Na zasadzie odstępstwa od art. 10 krajowe organy ds. bezpieczeństwa państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2, mogą nadal wydawać certyfikaty zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE do dnia 16 czerwca 2020 r. Na zasadzie odstępstwa od art. 10 krajowe organy ds. bezpieczeństwa państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2a, mogą nadal wydawać certyfikaty zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE do dnia 31 października 2020 r.";

5) w art. 33 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"2a. Państwa członkowskie, które przedłużyły okres transpozycji zgodnie z ust. 2, mogą go dodatkowo przedłużyć do dnia 31 października 2020 r. Ich środki transpozycji stosuje się od tego dnia. Te państwa członkowskie powiadamiają o tym Agencję i Komisję do dnia 29 maja 2020 r.";

6) w art. 34 akapit pierwszy datę "16 czerwca 2020 r." zastępuje się datą "31 października 2020 r.".
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 maja 2020 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
D. M. SASSOLIA. METELKO-ZGOMBIĆ
PrzewodniczącyPrzewodniczący
1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 maja 2020 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 25 maja 2020 r.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 102).
4 Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44).
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.