Dz.U.UE.L.2019.24.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/120
z dnia 24 stycznia 2019 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 2008/90/WE w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 254)

(Dz.U.UE L z dnia 28 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców 1 , w szczególności jej art. 12 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja jest zobowiązana na mocy art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/90/WE do podejmowania decyzji, czy materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze wytwarzane w państwie trzecim oraz spełniające te same wymogi odnoszące się do obowiązków dostawcy, tożsamości, cech, zdrowia roślin, podłoża uprawowego, pakowania, przeprowadzonych inspekcji, oznaczania i plombowania odpowiadają pod każdym z wyżej wymienionych względów materiałowi rozmnożeniowemu i roślinom sadowniczym produkowanym w Unii i spełniającym wymogi wspomnianej dyrektywy. W art. 12 ust. 2 dyrektywy 2008/90/WE przewidziano odstępstwo umożliwiające państwom członkowskim, w oczekiwaniu na taką decyzję, stosowanie do przywozu materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych warunków odpowiadających co najmniej warunkom, które mają zastosowanie do materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych produkowanych w Unii.

(2) Odstępstwo to przyznano do dnia 31 grudnia 2018 r. Państwa członkowskie mogą zatem stosować warunki równoważne z dyrektywami wykonawczymi Komisji 2014/96/UE 2 , 2014/97/UE 3  i 2014/98/UE 4 .

(3) Dostępne obecnie informacje dotyczące warunków stosowanych w państwach trzecich są wciąż niewystarczające, aby na tym etapie umożliwić Komisji podjęcie takiej decyzji wobec któregoś z państw trzecich.

(4) Aby zapobiec zakłóceniom struktury handlu, państwa członkowskie powinny nadal korzystać z tego odstępstwa.

(5) Od dnia 14 grudnia 2019 r. zastosowanie będą mieć nowe przepisy dotyczące zdrowia roślin określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 5 . Zgodnie z nowymi przepisami agrofagi, które są obecnie wymienione w dyrektywie wykonawczej 2014/98/UE, jak również wymogi zdrowotne dotyczące materiału rozmnożeniowego, będą objęte zakresem stosowania tego rozporządzenia. Należy zatem przewidzieć wystarczająco dużo czasu na dokonanie oceny przestrzegania przez państwa trzecie nowych przepisów dotyczących zdrowia roślin określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/2031 i jego przepisach wykonawczych.

(6) Okres stosowania odstępstwa ustanowionego w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2008/90/WE należy zatem przedłużyć do dnia 31 grudnia 2022 r.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2008/90/WE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, Sekcja ds. Materiału Rozmnożeniowego oraz Roślin Rodzajów i Gatunków Owocowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 12 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2008/90/WE datę "31 grudnia 2018 r." zastępuje się datą "31 grudnia 2022 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. L 267 z 8.10.2008, s. 8.
2 Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/96/UE z dnia 15 października 2014 r. sprawie wymagań dotyczących etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców, który to materiał i rośliny są objęte zakresem dyrektywy Rady 2008/90/WE (Dz.U. L 298 z 16.10.2014, s. 12).
3 Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/97/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do rejestracji dostawców i odmian oraz w odniesieniu do wspólnego wykazu odmian (Dz.U. L 298 z 16.10.2014, s. 16).
4 Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/98/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących rodzajów i gatunków roślin sadowniczych, o których mowa w załączniku I do tej dyrektywy, szczegółowych wymogów wobec dostawców oraz szczegółowych zasad dotyczących inspekcji urzędowych (Dz.U. L 298 z 16.10.2014, s. 22).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).