Dz.U.UE.L.2019.24.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/119
z dnia 24 stycznia 2019 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 2002/56/WE w odniesieniu do terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, przed upływem którego państwa członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu ważności decyzji w sprawie równoważności sadzeniaków pochodzących z państw trzecich

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 247)

(Dz.U.UE L z dnia 28 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków 1 , w szczególności jej art. 21 ust. 3 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie 2002/56/WE przewidziano, że - ze skutkiem od określonych terminów - państwa członkowskie nie mogą określać dla własnych potrzeb równoważności sadzeniaków zebranych w państwach trzecich z sadzeniakami zebranymi w Unii i spełniającymi wymogi tej dyrektywy.

(2) Ponieważ jednak do momentu przyjęcia dyrektywy nie zakończono działań w celu ustanowienia równoważności unijnej w odniesieniu do sadzeniaków ze wszystkich zainteresowanych państw trzecich, w dyrektywie 2002/56/WE zezwolono państwom członkowskim na przedłużenie do dnia 31 marca 2017 r. okresu ważności decyzji w sprawie równoważności, które zostały już przyjęte dla sadzeniaków pochodzących z niektórych państw trzecich nieobjętych równoważnością unijną. Przy wyborze daty kierowano się końcem okresu wprowadzania do obrotu sadzeniaków.

(3) Ponieważ wspomnianych działań nadal nie zakończono, a nowy sezon handlowy rozpocznie się pod koniec 2018 r., niezbędne jest upoważnienie państw członkowskich do przedłużenia okresu ważności krajowych decyzji dotyczących równoważności. Upoważnienie powinno obowiązywać do dnia 31 marca 2024 r., aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na ustalenie tej równoważności unijnej. Jest to zgodne z datą przyjętą w decyzji wykonawczej Komisji 2011/778/UE 2 .

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2002/56/WE.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 21 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2002/56/WE datę "31 marca 2017 r." zastępuje się datą "31 marca 2024 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 60.
2 Decyzja wykonawcza Komisji 2011/778/UE z dnia 28 listopada 2011 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do ustanowienia czasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka pochodzących z niektórych prowincji Kanady (Dz.U. L 317 z 30.11.2011, s. 37).